Er Ukrai­ne et demokrati?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg i for­bin­del­se med de fore­stå­en­de opta­gel­ses­for­hand­lin­ger mel­lem EU og Ukrai­ne på demo­kra­tiets til­stand i den krigs­ram­te repu­blik. Selv om Ukrai­ne står for­re­st i køen af de lan­de, der har søgt opta­gel­se, er lan­det iføl­ge tre vest­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, der over­vå­ger og måler demo­kra­tiets til­stand i ver­den, min­dre demo­kra­tisk og min­dre frit end de otte andre natio­ner, der ønsker at bli­ve med­lem af EU og for­hand­ler med Bruxel­les – med und­ta­gel­se af Tyr­ki­et, men de fær­re­ste er i dag af den opfat­tel­se, at Tyr­ki­et en dag bli­ver med­lem af EU. Tvær­ti­mod har Tyr­ki­et givet udtryk for sin inter­es­se for at bli­ve med­lem af BRIKS, et øko­no­misk sam­ar­bej­de, der i sin tid blev stif­tet af Bra­si­li­en, Rusland, Indi­en, Kina og Sydafrika. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her