Fængsels­be­tjent så ind­sat slu­ge pose med hvidt pul­ver uden at slå alarm: 12 timer sene­re blev han fun­det død i sin celle

En aften i som­me­ren 2021 slug­te en 39-årig mand­lig ind­sat i Jyderup Fængsel en pose med 2–3 gram hvidt pul­ver for­an en fængsels­be­tjent. I ste­det for at få læge­hjælp og kom­me under sær­lig obser­va­tion blev man­den ført til­ba­ge til sin cel­le. 12 timer sene­re døde han. På bag­grund af poli­tiets afhø­rin­ger af de ansat­te, aktind­sig­ter og inter­views kan Fri­heds­bre­vet oprul­le sagen, hvor mod­sa­t­ret­te­de for­kla­rin­ger og et glas og en pose med hvidt pul­ver spil­ler en cen­tral rol­le i at fin­de en for­kla­ring på, hvor­for den 39-åri­ge mand skul­le dø. En pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi er kri­tisk over fængs­lets hånd­te­ring af sagen, og fami­li­ens advo­kat mistæn­ker myn­dig­he­der­ne for urent trav. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her