Fag­for­e­ning kaste­de mil­li­o­ner efter Tour de Fran­ce: “Vi har sat en mas­se fokus på sundhed”

20220701 - Tour de France, Grand Depart Copenhagen 2022. Etape 1 - Enkelt start / Time trial in Copenhagen Photo: Lars Moeller / Grand Depart Copenhagen 2022

Fol­ke­op­lys­ning om sund­he­den i Dan­mark. Prom­ove­ring af uddan­nel­sen som cykel­me­ka­ni­ker. Og et bidrag til en folkefest.

Der er man­ge for­kla­rin­ger på, hvor­for fag­for­e­nin­gen Dansk Metal brug­te mil­li­o­ner af med­lem­skro­ner på at bli­ve dansk lan­desponsor for Tour de Fran­ce, da ver­dens stør­ste cykel­løb i sid­ste wee­kend lag­de vej­en for­bi Danmark.

Iføl­ge næst­for­mand René Niel­sen betal­te Dansk Metal et hem­me­ligt mil­li­onbe­løb for sponsora­tet, der stod på under de tre eta­per, der fore­gik på de dan­ske landeveje.

Men det var ikke for at få fle­re med­lem­mer, at fag­for­e­nin­gen betal­te den fran­ske virk­som­hed ASO, der er løbs­ar­ran­gør på Tour de France.

“Vi har sat en mas­se fokus på sund­hed. Det er det, der har hand­let om,” for­kla­rer René Niel­sen, der ikke vil sæt­te kro­ner og øre på, hvad Dansk Metal betalte.

“Vi synes, vi har fået det til en god pris. Jeg kan sige, at vi har givet langt min­dre, end vi har fået eks­po­ne­ring for,” siger Dansk Metal-næst­for­man­den, der dog sva­rer nej til, at der var tale om et tocif­ret millionbeløb.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her