Fag­for­e­nings­boss ankla­ges for fusk i mil­li­onklas­sen: “Det har været svært at opdage”

Den man­ge­åri­ge fag­for­e­nings­boss John Stol­berg er under ankla­ge for i en peri­o­de på 10 år ulov­ligt at have kana­li­se­ret mil­li­o­ner af kro­ner fra hans nu tid­li­ge­re arbejds­gi­ver ud til sig selv. Fag­for­e­nin­gen mener, at John Stol­berg ube­ret­ti­get har hevet 3,7 mil­li­o­ner kro­ner ud til sig selv, her­un­der tre mil­li­o­ner fra Kom­mu­ni­ka­tion og Sprog samt omkring 770.000 kro­ner fra for­sik­rings­sam­ar­bej­det Ser­vi­ce 2, som fag­for­e­nin­gen var mede­jer af, og som John Stol­berg var direk­tør i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.