FE-chef fik grønt lys til at hjælpe udenlandsk spiontjeneste – anholdt da han kom hjem


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange 

Da den nu fængslede chef for Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este (FE), Lars Find­sen, land­ede i Køben­havns Lufthavn om mor­ge­nen den 8. decem­ber, blev han mødt af en hær af bet­jente klar til at anholde ham.

Inden anhold­elsen havde Lars Find­sen været i Nord­make­donien på veg­ne af Gene­va Cen­tre for Secu­ri­ty Gov­er­nance (DCAF) for blandt andet at hjælpe lan­dets sikker­heds- og efter­ret­ningst­jen­este, opl­yser den schweiziske organ­i­sa­tion til Frihedsbrevet.

Lars Find­sens arbe­jde og rejse til Balkan var ifølge en række kilder, som Fri­heds­brevet har talt med, afstemt med Forsvarsmin­is­teri­et, der ikke ønsker at kom­mentere sagen.

Tidligere oper­a­tiv PET-chef Hans Jør­gen Bon­nich­sen kalder for­lø­bet og den drama­tiske anhold­else af Lars Find­sen for “bev­idst” og “dybt ubehagelig”.

“At man anhold­er Lars Find­sen, som en gemen krim­inel på flugt, det er helt van­vit­tigt,” siger han.

Derfor er det vigtigt

Det er ikke hver dag, at en sid­dende chef for en efter­ret­ningst­jen­este bliv­er anholdt og varetægts­fængslet for at lække tophem­melige oplysninger.

Anhold­elsen og sig­telsen er stadig hem­me­ligholdt, men omstændighed­erne omkring og timin­gen af anhold­elsen af Lars Find­sen i lufthav­nen er opsigtsvækkende. Særligt for­di Lars Find­sen kun få dage senere blev frik­endt af den kom­mis­sion, der skulle under­søge søn­der­lem­mende kri­tik fra Tilsynet med Efter­ret­ningst­jen­esterne, som kom for­rige år.

Der­for er det vigtigt at komme til bunds i, hvor­for FE-chefen skulle anholdes netop der, og hvad han lavede forud for mødet med bet­jen­tene i lufthavnen.

Det har vi fundet ud af

Fri­heds­brevet har talt med en række kilder tæt på sagen og kan på den bag­grund rekon­struere for­lø­bet op til anhold­elsen af FE-chef Lars Find­sen i lufthavnen.

Ifølge schweiziske DCAF har Lars Find­sen været hyret som kon­sulent i en kort peri­ode, hvor han blandt andet har hjulpet med at styrke og reformere sikker­heds- og efter­ret­ningsvæsenet i Nord­make­donien. Ind­sat­sen er foru­den DCAF støt­tet af Sverige og Hol­land, der siden 2017 har doneret flere mil­lion­er til opgaven.

Lars Find­sen rejste den 6. decem­ber til Skop­je i Nord­make­donien for at delt­age i et såkaldt ekspert­møde. Forinden havde den på det tid­spunkt hjem­sendte FE-chef afstemt sin rejse til Nord­make­donien med Forsvarsmin­is­teri­et, fortæller flere kilder til Frihedsbrevet.

Men da Lars Find­sen to dage senere den 8. decem­ber land­ede i Køben­havns Lufthavn blev han anholdt og varetægts­fængslet i al hemmelighed.

Techme­di­et Radar kunne i mandags fortælle, at Lars Find­sen var blevet anholdt forud for sin tur til Nord­make­donien. Nyhe­den gav anled­ning til at man kunne få den tanke, at Lars Find­sen var ved at afhoppe, da han blev anholdt.

Men det er alt­så fork­ert, opl­yser DCAF, der bekræfter, at Lars Find­sen var i Nord­make­donien, inden han blev anholdt.

“Anholdelse har gjort større skade end læk”

Tidligere oper­a­tiv PET-chef Hans Jør­gen Bon­nich­sen er for­færdet over mis­tænke­lig­gørelsen og den offentlige anhold­else af Lars Findsen.

“Det er en fuld­stændig over­reak­tion. Den her anhold­else er så drama­tis­eret og over­rea­geret, så man næsten får kuld­e­gys­ninger,” siger han og fortsætter:

“Hånd­terin­gen af den her sag gør større skade ved omdøm­met end de læk, der har været til medierne.”

Ifølge Hans Jør­gen Bon­nich­sen er der en forbindelse mellem Lars Find­sens anhold­else og den øver­ste top i regerin­gen. Den tidligere PET-chef har blandt andet skrevet i en kro­nik i Poli­tiken, at Lars Find­sens ledelse utvivl­somt har udfor­dret regeringen.

Er man ude på at frame Lars Find­sen, når man fore­tager en anhold­else et så offentligt sted som lufthavnen? 

“Det kan jeg jo ikke sige med sikker­hed, men jeg er fuld af forun­dring. Det er ikke værdigt, og man kunne have kaldt ham ind til samtale.”

Hans Jør­gen Bon­nich­sen men­er, at anhold­elsen af Lars Find­sen er del af en magtkamp mellem efter­ret­ningsvæsenet og regerin­gens top.

“Dem, der tager den her beslut­ning om anhold­elsen, er regerin­gens sikker­hed­sud­valg med departe­mentschef Bar­bara Ber­telsen og statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen. Ingen andre tør at tage den beslut­ning. Det kan kun være de her to,” siger han.

Statsmin­is­teri­et har ikke øns­ket at kom­mentere sagen.

På den anden side

Jacob Kaars­bo, der var ansat som analy­sechef i Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este frem til 2018, hælder der­i­mod mest til, at man ikke skal lægge noget særligt i omstændighed­erne omkring anhold­elsen af Lars Findsen.

“Det tror jeg egentlig ikke. Man har vel skul­let time de her fire anhold­elser til at finde sted nærmest simul­tant. Det kan være, man er kom­met så langt i sin efter­forskn­ing, at nu skulle det være, og det har så været det muliges kun­st at få det gjort,” siger Jacob Kaars­bo, som under­streger, at han ikke har konkret kend­skab til, hvor­dan beslut­nings­gan­gene er i top­pen af regerin­gen i den slags specielle sager og vil der­for ikke spekulere i, hvem der traf beslutningen.

For ham er anhold­elsen blot end­nu en brik i en skel­sæt­tende og højspændt sag:

“Det er en drama­tisk omstændighed, at han bliv­er anholdt i lufthav­nen. Men alt omkring den her sag er drama­tisk, så det er ikke noget, jeg umid­del­bart læg­ger så meget i.”

Et spadestik dybere

Lars Find­sens rejse til Nord­make­donien i decem­ber var ikke den første. Allerede i sep­tem­ber var FE-chefen i Skop­je på veg­ne af den schweiziske organisation.

På det tid­spunkt var der ned­sat en kom­mis­sion, der skulle under­søge den kradse kri­tik, som Tilsynet med Efter­ret­ningst­jen­esterne kom med for­rige år. I forbindelse med den kri­tik blev Lars Find­sen og fire andre medar­be­jdere hjemsendt.

Dette forhin­drede dog ikke Lars Find­sen i at arbe­jde med andre ting, mens han var hjem­sendt. Ifølge Dan­sk Insti­tut for Inter­na­tionale Studi­er (DIIS) var Lars Find­sen tilknyt­tet et forskn­ing­spro­jekt som ulønnet.

“Vi vid­ste godt, han skulle bruge tid på kom­mis­sio­nen, men vi havde ham tilknyt­tet, og det var aftalt med forsvarsmin­is­teri­et, at vi kunne gøre brug af ham året ud,” siger Kris­t­ian Fis­ch­er, direk­tør i DIIS.

Her var Lars Find­sen tilknyt­tet et forskn­ing­spro­jekt om radikal islamisme.

“På DIIS går vi meget op i, at den viden, vi pro­duc­er­er, kan blive brugt ude i virke­lighe­den. Her er Lars Find­sen unik med sin prak­tiske erfar­ing, for­di han ved, hvor­dan man formi­dler den slags viden,” siger Kris­t­ian Fischer.

Det mangler vi svar på

Var det af rent prak­tiske grunde, at Lars Find­sen blev anholdt i lufthav­nen, for­di det skulle ske sam­tidig med de tre øvrige anhold­elser, at poli­ti­et slog til netop der? Eller skal anhold­elsen relateres til den tur, Lars Find­sen netop var hjemvendt fra? Eller var det en nøje kore­ografer­et aktion, som skulle få anhold­elsen til at frem­stå som høj­drama­tisk og akut?

Forsvarsmin­is­teri­et har ikke øns­ket at kom­mentere sagen over for Fri­heds­brevet. Min­is­teri­et vil heller ikke be- eller afkræfte, at min­is­teri­et havde god­k­endt Lars Find­sens tur til Nordmakedonien.

Fri­heds­brevet har også forgæves forsøgt at få en kom­men­tar fra Statsmin­is­teri­et – blandt andet vil vi gerne have svar på, om Hans Jør­gen Bon­nich­sen har ret i sin antagelse om, at departe­mentschef Bar­bara Ber­telsen og statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen var med til at træffe beslut­nin­gen om at anholde Lars Findsen.