FE-chef fik grønt lys til at hjæl­pe uden­land­sk spiontje­ne­ste – anholdt da han kom hjem

Da den nu fængs­le­de chef for For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE), Lars Find­sen, lan­de­de i Køben­havns Luft­havn om mor­ge­nen den 8. decem­ber, blev han mødt af en hær af betjen­te klar til at anhol­de ham. Inden anhol­del­sen hav­de Lars Find­sen været i Nord­ma­kedo­ni­en på veg­ne af Gene­va Cen­tre for Securi­ty Gover­nan­ce (DCAF) for blandt andet at hjæl­pe lan­dets sik­ker­heds- og efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, oply­ser den schweizi­ske orga­ni­sa­tion til Fri­heds­bre­vet. Lars Find­sens arbej­de og rej­se til Bal­kan var iføl­ge en ræk­ke kil­der, som Fri­heds­bre­vet har talt med, afstemt med For­svars­mi­ni­ste­ri­et, der ikke ønsker at kom­men­te­re sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her