Fia­sko­for­fat­ter er ved at få en best­sel­ler­ko­ne – hvad fin­der han så på?

I den­ne uges Fri Kri­tik skal vi blandt andet for­bi Kir­sten Ham­manns nye roman Georg-kom­plek­set. Georg er 55 år gam­mel, gift, tid­li­ge­re suc­ces­for­fat­ter med tal­ri­ge lan­ge inter­views i avi­ser og maga­si­ner, over­sæt­tel­ser til engelsk og fransk, alen­lan­ge køer af læse­re, der vil have en auto­graf i bøger­ne, mod­ta­ger af lit­teræ­re pri­ser og medal­jer fra Dron­nin­gen. Nu er han imid­ler­tid en fryg­te­ligt fal­le­ret for­fat­ter. Han lider af en man­ge­årig skri­ve­blo­ke­ring. For­la­get har dum­pet ham. Kol­le­ger­ne und­går ham, for­di bit­ter­he­den og mis­un­del­sen står ud af ham i lan­ge, gif­tig­grøn­ne strå­ler. Læser­ne har glemt alt om ham – og imens bader alle kol­le­ger­ne sig selv­føl­ge­lig i suc­ces og seks stjer­ner, som de straks beret­ter om på Face­book. Georg tror ikke det kan bli­ve meget vær­re. Men så beslut­ter hans viv sig for at vil­le skri­ve en best­sel­ler. Det teg­ner til at bli­ve en dun­dren­de suc­ces. Hun sid­der inde på sit arbejds­væ­rel­se og kluk­ker af grin; for­la­get er ved at klø­jes af begej­string, og film­ret­tig­he­der­ne er alle­re­de ved at bli­ve solgt for en for­mue. Nu begyn­der Georgs mare­ridt for alvor. Nu bli­ver det ondt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her