FIFA-vice­præ­si­dent bag trem­mer: Jamen, Man­dela har også været i fængsel

Jack War­ner gjor­de i fire årti­er Cari­bi­en til en magt­fak­tor i FIFA. Den nu 79-åri­ge tri­ni­da­der, der hav­de plads i orga­nets magt­ful­de ekse­ku­tiv­ko­mité, er til­talt for 29 kri­mi­nel­le for­hold – her­un­der bestik­kel­se og hvid­va­sk­ning af pen­ge – i det omfat­ten­de ankla­ge­skrift, FBI frem­lag­de i for­bin­del­se med anhol­del­sen af fle­re frem­træ­den­de FIFA-folk i 2015. War­ner har siden appel­le­ret sig fra en udle­ve­ring til rets­for­føl­gel­se i USA, men nu har sagen nået sin sid­ste appel­in­stans. Det ende­li­ge opgør med War­ner for­ven­tes at kun­ne åbne nye døre til for­stå­el­sen af omfan­get af den svin­del, der har fun­det sted i FIFA. Fri Spark ønsker alle en god wee­kend med histo­ri­en om den skrup­pel­lø­se svind­ler fra Tri­ni­dad og Toba­go – og hans alli­e­re­de, en sæl­ger­ty­pe fra Que­ens, New York, der ikke før­te sig min­dre grå­digt frem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her