Fin­des der en hold­bar vej ud af kri­gen i Ukraine?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg til­ba­ge på to års krig i Ukrai­ne. I den for­bin­del­se kig­ger jeg på en frisk euro­pæ­isk menings­må­ling, som viser, at kun 10 pro­cent på tværs af befolk­nin­gen i EU tror på, at Ukrai­ne kan vin­de kri­gen. Jeg behand­ler også en rus­sisk ana­ly­se af Vestens sank­tions­po­li­tik – hvor­for har de ikke vir­ket efter hen­sig­ten – samt en rap­port fra en ame­ri­kansk tæn­ket­ank, som mener, at tiden er inde til at for­føl­ge det diplo­ma­ti­ske spor for at få afslut­tet kri­gen, efter­som tiden ikke læn­ge­re er på Ukrai­nes side. Iføl­ge for­fat­ter­ne vil den afta­le, man risi­ke­rer at bli­ve påt­vun­get på et sene­re tids­punkt, nem­lig være bety­de­ligt dår­li­ge­re, end det Ukrai­ne og Vesten kan opnå nu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her