Før­en­de natio­nal­kon­ser­va­tiv i USA: Trump har udspil­let sin rolle

På tirs­dag er der kon­gresvalg i USA. Lige nu ser det ud, som om Repu­bli­ka­ner­ne får fler­tal i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus, mens resul­ta­tet er på vip­pen, når det gæl­der Sena­tet. Bag den poli­ti­ske kamp, som karak­te­ri­se­rer et valg, fin­des der vig­ti­ge strøm­nin­ger og ten­den­ser, som ofte er mere afgø­ren­de end udfal­det af det ene eller andet valg. I et for­søg på at kom­me et spa­destik dybe­re har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Chri­stop­her DeMuth, en af de vig­tig­ste intel­lek­tu­el­le i USA’s kon­ser­va­ti­ve bevæ­gel­se gen­nem de sene­ste årtier. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.