Først skul­le de have med “den sto­re ham­mer” – nu får cor­o­nasvind­le­re strafrabat

Indgang til Højesteret set gennem porten til Prins Jørgens Gård

Der var ikke plads til dem i fængs­ler­ne. Det kan cor­o­na­bed­ra­ge­re pri­se sig lyk­ke­li­ge for i dag. Det står klart efter en opsigtsvæk­ken­de og prin­ci­pi­el dom fra Højeste­ret, der blev afsagt fre­dag mid­dag, hvor to per­so­ner dømt for svin­del med hjæl­pe­pak­ker fik klæk­ke­lig straf­ra­bat. I den ene af de to sager slip­per en per­son, der er dømt for svin­del med hjæl­pe­pak­ker for 1,6 mil­li­o­ner kro­ner, helt fra at kom­me i fængsel, selv­om ved­kom­men­de i Lands­ret­ten hav­de fået 2 års ube­tin­get fængsel. I ste­det står dom­men nu på 200 timers sam­fund­stje­ne­ste. Bag­grun­den for dom­men fra Højeste­ret er, at den sær­ligt skær­pe­de straf, der som haste­lov­giv­ning blev ved­ta­get i begyn­del­sen af pan­de­mi­en og gav mulig­hed for firedob­belt straf, ikke læn­ge­re er en mulig­hed, for­di poli­ti­ker­ne opda­ge­de, at der sim­pelt­hen ikke var plads i fængslerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her