For­æl­del­ses­frist ren­ser bør­ne­hjems­ba­ron: Anmeldt for mis­brug af offent­li­ge millioner 

Poli­ti­et har ned­lagt efter­forsk­nin­gen af sten­ri­ge Erik Filt­huth, som også går under nav­net “bør­ne­hjems­ba­ro­nen”. Han har været mistænkt og anmeldt for mis­brug af offent­li­ge mid­ler gen­nem sine man­ge spe­ci­alsko­ler og opholds­ste­der, men nu viser en aktind­sigt, at poli­tiets efter­forsk­ning er ned­lagt, for­di fle­re for­hold viser sig at være for­æl­de­de. Erik Filt­huth slip­per såle­des for at bli­ve rets­for­fulgt, uan­set om der er fore­gå­et noget ulov­ligt eller ej. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.