For­æl­del­ses­frist ren­ser bør­ne­hjems­ba­ron: Anmeldt for mis­brug af offent­li­ge millioner 

Poli­ti­et har ned­lagt efter­forsk­nin­gen af sten­ri­ge Erik Filt­huth, som også går under nav­net “bør­ne­hjems­ba­ro­nen”. Han har været mistænkt og anmeldt for mis­brug af offent­li­ge mid­ler gen­nem sine man­ge spe­ci­alsko­ler og opholds­ste­der, men nu viser en aktind­sigt, at poli­tiets efter­forsk­ning er ned­lagt, for­di fle­re for­hold viser sig at være for­æl­de­de. Erik Filt­huth slip­per såle­des for at bli­ve rets­for­fulgt, uan­set om der er fore­gå­et noget ulov­ligt eller ej. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her