For­fat­ter og for­lag undrer sig over slå­en­de lig­he­der mel­lem to nye kri­mi­er: “Det er for meget til at være tilfældigt”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

For nog­le år siden fik Jan Eges­borg ide­en til at skri­ve en noir-kri­mi, der skul­le fore­gå i Bang­kok og hand­le om jag­ten på en for­s­vun­den datter. 

Den ide var han bare ikke den ene­ste, der fik, og nu er to for­lag røget i tot­ter­ne på hinanden. 

“At vi beg­ge to får ide­en til en Bang­kok-noir-serie, det kun­ne man sag­tens fore­stil­le sig. Men at det, jeg lige har rid­set op, er så ens, tror jeg ikke på, er til­fæl­digt,” siger Jan Egesborg. 

Hele histo­ri­en

“Da jeg læste den, fik jeg det dår­ligt. Det var meget ube­ha­ge­ligt,” siger for­fat­te­ren Jan Egesborg. 

Han taler om bogen Sort mons­un, en thril­ler, der udkom på for­la­get Gut­kind i som­mer. Ube­ha­get hos Jan Eges­borg skyld­tes ikke læse­op­le­vel­sen som sådan, men mere den erken­del­se, at histo­ri­en min­de­de for­bav­sen­de meget om en bog, han selv hav­de på trapperne. 

I som­me­ren 2019 hav­de han ide­en på plads til Træpi­gen. Plot­tet, mil­jø­et, karak­te­rer­ne. Her­fra blev der udfol­det og fin­pud­set, og et mere fær­digt manuskript blev i de efter­føl­gen­de år sendt for­bi fle­re for­skel­li­ge for­lag, blandt andet Gyl­den­dal, Mod­tryk, Cobolt, Mofi­bo og Poli­ti­kens For­lag. Manuskrip­tet kom også for­bi en over­sæt­ter, en agent og Kunst­fon­dens Lit­te­ra­tur­ud­valg og en tegner. 

I for­å­ret 2021 kom For­la­get Fahren­heit så ombord. Sam­men fandt de ud af, at der måt­te en thailand­sk teg­ner til, hvil­ket iføl­ge de to aktø­rer viste sig at være en van­ske­lig opga­ve, som fik hele pro­jek­tet til at træk­ke ud, og der­for måt­te de hol­de krud­tet tørt ind­til efter­å­ret 2023. 

Hvis bare bogen var ble­vet udgi­vet for et halvt år siden, hav­de mindst én for­fat­ter sovet bed­re om nat­ten. Eges­borg for­tæl­ler nem­lig, at det tog hårdt på ham at læse Chri­sti­na Lunds roman Sort mons­un, der udkom i sommer. 

Med fire hjer­ter i Poli­ti­ken og fem stjer­ner i Ber­ling­s­ke fik bogen en fin mod­ta­gel­se af anmelderne. 

Men ikke af Jan Egesborg. 

“Jeg fik nær­mest angst,” siger han. 

Sam­men­fald

Træpi­gen er en grap­hic novel, og Sort Mons­un er en roman. De er sådan set vidt for­skel­li­ge på stort set alle punk­ter. Bare lige bort­set fra nog­le af de mest grund­læg­gen­de elementer. 

I Træpi­gen er Bang­kok ramt af smog, i Sort mons­un af, ja, mons­un. Beg­ge for­tæl­lin­ger har sam­me motor: Dat­te­ren er for­s­vun­det. Et detek­tiv­bu­reau skal hjæl­pe et par med at fin­de hen­de, og her­fra bli­ver man hvirv­let ind i for­skel­li­ge dra­ma­er. Den for­s­vund­ne dat­ter er poli­tisk aktiv – i Træpi­gen mil­jøak­ti­vi­stisk, i Sort mons­un hand­ler det om demo­kra­ti­be­væ­gel­sen i Thailand. 

“I hen­des histo­rie er den ene hoved­per­son på flugt fra en trau­ma­tisk for­tid og har et trau­ma­tisk for­hold til et barn. Den anden hoved­per­son dyr­ker thai­boks­ning. I min bog er der kun en hoved­per­son, men han har både et trau­ma­tisk for­hold til et barn, er på flugt fra en trau­ma­tisk for­tid og dyr­ker thai­boks­ning,” siger Jan Eges­borg, der ikke tror på til­fæl­det i den­ne sammenhæng. 

Du har jo ikke sendt manuskrip­tet til Gut­kind. Hvad tror du, der er sket?

“Mit gæt er, at der er en per­son, der har givet hen­de manuskrip­tet. Jeg ved det ikke. Men der er sim­pelt­hen for man­ge påfal­den­de sam­men­fald i de to for­tæl­lin­ger til, at det kan være til­fæl­digt. Men jeg kan ikke vide det,” siger han. 

“Hele fun­da­men­tet i de to for­tæl­lin­ger er ens. Det tror jeg, at de fle­ste vil­le undre sig over. Jeg synes, det er påfal­den­de. Men hvor­dan og hvor­le­des det skul­le være fore­gå­et, det har jeg ikke nogen anel­se om. Jeg for­hol­der mig bare til det fak­tu­el­le. At der er de her sammenfald.” 

Sarah og Clara

Det mest grel­le eksem­pel, mener Eges­borg, er de to for­s­vund­ne og akti­vi­sti­ske pigers nav­ne. Hos Jan hed­der hun Sarah, hos Chri­sti­na hed­der hun Clara. 

“Det er sim­pelt­hen for tykt. Det må jeg sige. Det er for meget til at være tilfældigt.” 

Det kan ikke pas­se, at to for­fat­te­re har fået den idé?

“Nej, alt­så fun­da­men­tet vil­le være for­skel­ligt, sim­pelt­hen. At vi beg­ge to får ide­en til en Bang­kok-noir-serie, det kun­ne man sag­tens fore­stil­le sig. Men at det, jeg lige har rid­set op, er så ens, det, tror jeg ikke på, er til­fæl­digt. Det over­går i hvert fald min fantasi.” 

Hvad vil du så gøre nu? 

“Jeg kan jo ikke bru­ge min fru­stra­tion. Det har været en sinds­syg pro­ces. Den til­lid jeg har til syste­met, er jo brudt ned. Jeg har ikke tænkt mig at gå og være evigt fru­stre­ret over det, men jeg vil ger­ne rej­se en debat. Der, hvor jeg synes, at den vir­ke­lig hop­per af, det er Gut­kind. At de ikke tager det mere alvor­ligt og bare skub­ber den over på os. De føler ikke noget ansvar for det her.” 

“Nu er vores egen teg­ne­se­rie jo udkom­met, og jeg vil ikke til at køre en sag. Men jeg vil ger­ne rej­se en debat. Er det okay, at Gut­kind har hånd­te­ret det på den her måde? Jeg synes, at det sto­re ansvar for det her lig­ger hos Jacob (Søn­der­gaard, Gut­kinds direk­tør, red.).”

Det er noget lusk

I juli 2023 tog Jan Eges­borg og hans for­læg­ger Paw Mat­hi­a­sen fra Fahren­heit kon­takt til for­la­get Gut­kind i håb om at få under­søgt sagen. 

Fri­heds­bre­vet har set en mail­kor­re­spon­dan­ce, hvor Gut­kind-direk­tør Jacob Søn­der­gaard skri­ver, at han har været i dia­log med redak­tø­ren på Chri­sti­na Lunds Sort mons­un, som ser “vis­se lig­heds­punk­ter” og “essen­ti­el­le for­skel­le” mel­lem de to histo­ri­er, men her­fra ser Jacob Søn­der­gaard ingen grund til at fore­ta­ge sig yderligere. 

Det for­tæl­ler han også over tele­fo­nen, da Fri­heds­bre­vet får fat i forlagsdirektøren. 

“Vi blev eni­ge om, at det godt kan være, at der er nog­le struk­tu­rel­le lig­he­der, men der er også nog­le essen­ti­el­le for­skel­le. Sådan kan man sik­kert fin­de andre vær­ker, hvor der også er lig­he­der og for­skel­le,” siger Jacob Søndergaard. 

Søn­der­gaard mener ikke, at han kun­ne have under­søgt sagen. 

“Hvor­dan skul­le jeg have under­søgt det? Der er tale om en bog, der ikke er publi­ce­ret. Vi har været fuld­stæn­dig chan­ce­lø­se i for­hold til at få en mistan­ke om det. Chri­sti­na har ophavs­ret­ten til vær­ket, og det vil­le være højst ual­min­de­ligt, hvis vi gik rundt og spurg­te folk, og de vir­ke­lig men­te det, de hav­de skre­vet under på.” 

“Der bli­ver insi­nu­e­ret alt muligt omkring noget, som vi ikke har haft nogen jor­disk chan­ce for at vide noget om – hvis der over­ho­ve­det er tale om inspira­tion eller plagi­at. Så må man frem­læg­ge sit ærin­de uden at læg­ge bevis­byr­den over på os som for­lag. Det er noget lusk.” 

Du har ikke tænkt dig at tale med Chri­sti­na Lund?

“Nej, jeg vil da ikke ankla­ge en for­fat­ter for noget, som jeg ikke aner noget som helst om, og som vi ikke har nogen juri­disk for­plig­tel­se til at for­hol­de os til. Så må jeg anta­ge, at de mener, at Chri­sti­na et eller andet sted har fået fin­gre i Jans manuskript til en grap­hic novel og ladet sig inspi­re­re af det. Det må de spør­ge hen­de om.” 

Når du hører om det her, får det dig så til at tæn­ke noget som helst? 

“Det bli­ver et skrå­plan, hvis jeg skal kom­me med en vur­de­ring af, hvor­vidt der er tale om plagi­at. Det vil jeg sim­pelt­hen ikke. Så befin­der jeg mig i den sam­me situ­a­tion, som Paw (Mat­hi­a­sen fra For­la­get Fahren­heit, red.) for­søg­te at brin­ge mig i med sine hen­ven­del­ser, og det synes jeg ikke er fair. Gan­ske enkelt.” 

Sagen luk­ket

Selv­om Gut­kinds direk­tør kal­der hen­ven­del­sen fra Jan Eges­borg og For­la­get Fahren­heit for noget insi­nu­e­ren­de lusk, ser man ander­le­des på det i den anden ende af mailkorrespondancen. 

“Jeg er ikke helt klar over, hvad der er lusket ved det,” siger Paw Mat­hi­a­sen fra For­la­get Fahrenheit. 

“Jeg kan kun sige, hvor­dan jeg vil­le rea­ge­re, hvis jeg fik sådan en hen­ven­del­se. Så vil­le jeg da kon­tak­te for­fat­te­ren og spør­ge, om det her har noget på sig.” 

“Vi hav­de gået ud fra, at han (Jacob Søn­der­gaard fra Gut­kind, red.) vil­le tage en eller anden form for affæ­re. Det afvi­ser han. Så kan vi hel­ler ikke gøre mere, mig og Jan. Og så er den sag i mine øjne luk­ket,” siger han og for­kla­rer, at de ikke har hver­ken pen­ge eller over­skud til en even­tu­el retssag.

Dagen efter rin­ge­de Jacob Søn­der­gaard og vil­le træk­ke sit inter­view til­ba­ge efter at have talt med Chri­sti­na Lund. Han send­te så et nyt skrift­ligt citat, som han ger­ne vil have bragt i ste­det. Fri­heds­bre­vet har valgt at brin­ge beg­ge dele. 

Det nye citat lyder sådan her: 

“Det frem­står for mig udo­ku­men­te­ret, at Chri­sti­na Lund skul­le have set end­si­ge ladet sig inspi­re­re af Jan Eges­borgs manuskript, der udkom fire måne­der efter Chri­sti­na Lunds Sort mons­un. Chri­sti­na Lund med­del­er mig i den­ne anled­ning, at hun intet ken­der til Jan Eges­borg eller hans værk.” 

Ken­der ikke hans bog

Chri­sti­na Lund er for­fat­ter og jour­na­list og har læst sydøst­a­si­enstu­di­er og har boet i Bangkok. 

Hun siger til Fri­heds­bre­vet, at hun er over­ra­sket over, at der lige plud­se­lig står et men­ne­ske, hun aldrig har hørt om, og ankla­ger hen­de for at have hug­get et plot fra en tegneserie. 

“Du må ger­ne cite­re mig for: Jeg ken­der ikke til Jan Eges­borg. Jeg ken­der ikke hans bog. Det er en ny udgi­vel­se, og jeg kend­te ikke til den, før du kon­tak­te­de mig. Så jeg har meget svært ved at se, hvor­dan – hvis det er det, han mener – at jeg har ladet mig inspi­re­re af hans histo­rie til mit plot. Jeg kan slet ikke se, hvor­dan det skul­le hæn­ge sam­men,” siger Chri­sti­na Lund. 

Prin­ci­pi­el sag

Mor­ten Bøgenskjold er advo­kat og har været i dia­log med Jan Eges­borg og Fahren­heit om sagen. 

“Det er min kla­re opfat­tel­se, at der er en ophavs­ret­lig pro­blem­stil­ling,” siger Mor­ten Bøgenskjold. 

“Den her sag vil­le være principiel.” 

“Uden at være alt for kon­kret, så er det min vur­de­ring, at der er ret man­ge lig­he­der, selv­om for­ma­ter­ne er vidt for­skel­li­ge. Der er sel­ve grund­hand­lin­gen. Der er karak­te­rer og karak­ter­træk, som er det sam­me. Hand­lings­e­le­men­ter, som er de sam­me. En set­ting og en stem­ning, som er det samme.” 

For en advo­kat som Mor­ten Bøgenskjold er der tale om en spæn­den­de sag her, siger han. Det hand­ler nem­lig om, hvor græn­sen går. 

“Har ved­kom­men­de over­ho­ve­det set det her? Eller er det noget, som to men­ne­sker uaf­hæn­gigt af hin­an­den har fun­det på? Det er jo i sig selv et bevis­mæs­sigt spørgs­mål, som er rig­tig svært,” siger han. 

Og så er han over­ra­sket over, at der til­sy­ne­la­den­de ikke er nogen faste pro­ce­du­rer for, hvor­dan man som for­lag hånd­te­rer sådan en henvendelse. 

“Her er der tale om et ret velun­der­byg­get spørgs­mål om kopi­e­ring, som jeg ser det. Og der hav­de jeg da håbet, at man hav­de haft nog­le procedurer.”