For­fat­ter: USA har fået et sandhedsministerium

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske jour­na­list og for­fat­ter Jacob Sie­gel. Det skyl­des et essay, han for en måned siden publi­ce­re­de i maga­si­net Tab­let under tit­len A Gui­de to Under­stan­ding the Hoax of the Cen­tury: Thir­te­en ways of look­ing at dis­in­for­ma­tion. Man­ge har alle­re­de udråbt det til årets vig­tig­ste essay i USA, og Sie­gel arbej­der på at vide­re­ud­vik­le det til en bog. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her