For­ske­re i hård kri­tik af rege­rin­gens udvik­lings­po­li­tik: Det er “ure­a­li­stisk”


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores lydleverandør.

Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange

Der blev ikke spa­ret på de flot­te ord, da udvik­lings­mi­ni­ster Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen (S) i som­mer præ­sen­te­re­de Dan­marks nye udvik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi. Stra­te­gi­en skal både til­fø­re ver­den mere håb, tryg­hed og ret­fær­dig­hed, lød det fra ministeren. 

Som én af to “hoved­pri­o­ri­te­ter” har stra­te­gi­en til for­mål at mind­ske migra­tio­nen mod Euro­pa og sik­re, at fle­re flygt­nin­ge bli­ver i nær­om­rå­der­ne. Det skal ske ved hjælp af dansk udviklingsbistand.

Men det er ure­a­li­stisk, lyder kri­tik­ken nu fra fle­re eks­per­ter, der mener, at rege­rin­gen med sin stra­te­gi stik­ker dan­sker­ne blår i øjnene. 

Der­for er det vigtigt

Dan­mark er en inter­na­tio­nalt aner­kendt og – i for­hold til lan­dets stør­rel­se – bety­de­lig udvik­lings­po­li­tisk aktør. I 2021 blev 17 mil­li­ar­der kro­ner sva­ren­de til 0,71 pro­cent af det dan­ske BNI afsat til udviklingsbistand. 

Nu adva­rer fle­re for­ske­re så om, at cen­tra­le dele af den dan­ske udvik­lings­po­li­tik kan være base­ret på en mis­for­stå­el­se, nem­lig den at til­før­sel af udvik­lings­bi­stand kan med­vir­ke til at for­hin­dre immi­gra­tio­nen fra fat­ti­ge udviklingslande. 

Kri­tik­ken giver anled­ning til at gå doku­men­ta­tio­nen for rege­rin­gens udvik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi efter i sømmene. 

Det har vi fun­det ud af

Visio­nen for rege­rin­gens udvik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi er en mere tryg, ret­fær­dig og bære­dyg­tig ver­den fri for fat­tig­dom. En sådan ver­den er iføl­ge rege­rin­gen ikke kun for­del­ag­tig for de lan­de og sam­fund, som grad­vist bli­ver hjul­pet ud af fat­tig­dom. Det er også godt nyt for dan­ske poli­ti­ke­re og væl­ge­re, som ønsker at mind­ske strøm­men af migran­ter, der rej­ser mod Europa. 

Eller som der står i stra­te­gi­en: ”Når vi bekæm­per fat­tig­dom og ska­ber nye mulig­he­der for men­ne­sker i nær­om­rå­der­ne og i skrø­be­li­ge lan­de, er vi også med til at fore­byg­ge den irre­gu­læ­re migra­tion mod Europa.” 

Men den kon­klu­sion køber seni­o­r­for­sker og enheds­le­der fra Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le stu­di­er (DIIS), Lars Eng­berg-Peder­sen, ikke. Fak­tisk viser forsk­nin­gen, at det ofte for­hol­der sig stik mod­sat, for­kla­rer han til Frihedsbrevet. 

”Jeg er yderst bekym­ret. For det før­ste for­di det er meget tvivl­s­omt, om bistan­den på nogen som helst måde for­mår at hæm­me migra­tion på det over­ord­ne­de niveau, som det ser ud i dag. Og jeg stil­ler mig også kri­tisk over for den anta­gel­se, at bistan­den har et poten­ti­a­le for det,” siger han. 

”Hvis udvik­lings­bi­stan­den for­mår at øge udvik­lin­gen gen­nem eksem­pel­vis fat­tig­doms­be­kæm­pel­se eller job­s­ka­bel­se, så er erfa­rin­gen, at det vil øge migra­tio­nen i de før­ste man­ge år.” 

Vur­de­rin­gen får opbak­ning af for­sker­kol­le­ga­en Hans Lucht, der er seni­o­r­for­sker i migra­tion ved DIIS. 

”For­vent­nin­gen vil være mere migra­tion, ind­til et givet land når et punkt i sin udvik­ling, hvor befolk­nin­gen vil have mere at opnå ved at bli­ve end at rej­se ud,” siger han og påpe­ger, at han ger­ne så, at rege­rin­gen i høje­re grad base­re­de sin stra­te­gi på forsk­nings­ba­se­ret viden. 

“Rege­rin­gen vil­le gøre klogt i at bru­ge forsk­nin­gen, så man ikke ska­ber ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger til, hvad udvik­lings­bi­stand kan. Der er ikke noget, der tyder på, at den i sin nuvæ­ren­de form er vel­eg­net til at sæn­ke migra­tion. Hvis man har øjne­ne på den lan­ge bane, så kan det godt give mening at prø­ve at ska­be udvik­ling, men det kom­mer ikke til at ændre noget i dag eller i mor­gen,” for­tæl­ler Hans Lucht. 

Vær opmærk­som på 

Til Fri­heds­bre­vet for­kla­rer eks­per­ter­ne, at det især er tids­per­spek­ti­vet i rege­rin­gens stra­te­gi, den er gal med. 

”Tan­ken om, at man kan dæm­pe migra­tio­nen inden for en femårig peri­o­de eller inden for den peri­o­de, som stra­te­gi­en varer, vur­de­rer jeg som væren­de sur­re­a­li­stisk,” siger Lars Eng­berg-Peder­sen, der for­kla­rer, at udvik­lings­bi­stand på “meget lang sigt” mulig­vis kan være med til at mind­ske migra­tio­nen mod Europa. 

Den vur­de­ring er den ame­ri­kan­ske udvik­lings­ø­ko­nom fra tæn­ket­an­ken Cen­ter for Glo­bal Deve­l­op­ment i Was­hin­g­ton D.C., Micha­el Cle­mens, enig i. 

I en forsk­nings­ar­ti­kel fra 2018 om bistan­dens evne til at sæn­ke migra­tio­nen spår han, at poli­ti­ker­ne kom­mer til at ven­te til år 2198, før udvik­lings­bi­stan­den kan få migra­tions­tal­le­ne til at fal­de i ver­dens fat­tig­ste lan­de. Det er knap 170 år læn­ge­re, end rege­rin­gens stra­te­gi læg­ger op til. 

Det skyl­des, at den øko­no­mi­ske vækst, som udvik­lings­bi­stand for­an­le­di­ger i ver­dens fat­tig­ste lan­de, bety­der, at men­ne­sker, som ikke tid­li­ge­re hav­de mid­ler­ne til at migre­re, plud­se­lig kan få råd til at tage chancen. 

Den meka­nis­me vil iføl­ge Micha­el Cle­mens fin­de sted, ind­til det pågæl­den­de land når op på et væsent­ligt høje­re udviklingsniveau. 

Seni­o­r­for­sker Lars Eng­berg-Peder­sen har fle­re bud på, hvor­for rege­rin­gen hol­der fast i stra­te­gi­en trods viden­ska­bens man­ge forbehold. 

”For det før­ste er tan­ke­gan­gen jo, at man har nog­le men­ne­sker i nog­le lavt udvik­le­de lan­de, som døjer med fat­tig­dom, kon­flikt og dår­li­ge frem­tids­ud­sig­ter mere gene­relt. Og så siger man til sig selv; kan vi støt­te de her men­ne­sker? Kan vi ska­be jobs eller vækst i deres sam­fund, så de bli­ver der, hvor de er? Men det er en for­æl­det tan­ke­gang, som der ikke er belæg for i den nye­ste forsk­nings­lit­te­ra­tur,” sva­rer Lars Eng­berg-Peder­sen og fortsætter: 

”Og for det andet er der det inden­rigs­po­li­ti­ske. Den stram­me udlæn­din­gepo­li­tik er enormt vig­tig for rege­rin­gen og for at støt­te op om den, har man så ind­dra­get udvik­lings­bi­stan­den, som få andre har sær­li­ge pla­ner med eller fokus på.” 

En vig­tig detalje

Kri­tik­ken fra eks­per­ter­ne kan dår­ligt kom­me som en over­ra­skel­se for regeringen. 

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har nem­lig selv bestilt og betalt for en rap­port om emnet, hvor for­sker­nes for­be­hold for udvik­lings­stra­te­gi­ens migra­tions­hæm­men­de poten­ti­a­le tyde­ligt fremgår. 

Rap­por­ten udkom i novem­ber 2021 og har tit­len “Migra­tion and foreign aid: Dri­vers, desi­res and deve­l­op­ment”.

Det siger hovedpersonerne

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at få et inter­view med udvik­lings­mi­ni­ster Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen, men Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ser, at det ikke vil være muligt. 

I ste­det skri­ver mini­ste­ri­et i en mail til Frihedsbrevet: 

“Sam­men­hæn­gen mel­lem udvik­ling og migra­tion drøf­tes løben­de i inter­na­tio­na­le sam­men­hæn­ge, såsom i EU og FN, og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et føl­ger debat­ter­ne tæt. Der­u­d­over støt­ter Dan­mark orga­ni­sa­tio­ner, der ind­sam­ler data og udar­bej­der ana­ly­ser på områ­det, her­un­der FN’s Migra­tions­or­ga­ni­sa­tion og Mixed Migra­tion Centre.” 

Om DIIS-for­sker­nes rap­port bestilt af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, oply­ser ministeriet: 

“Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets arbej­de infor­me­res løben­de af forsk­ning om migra­tion og udvik­ling, lige­som det også er til­fæl­det med DIIS’ arbejds­pa­pir ”Migra­tion and foreign aid: dri­vers, desi­res and deve­l­op­ment.

Det mang­ler vi svar på

Et af de spørgs­mål, Fri­heds­bre­vet har stil­let til udvik­lings­mi­ni­ste­ren, er, om mini­ste­ren aner­ken­der, at det meste af den natio­na­le og inter­na­tio­na­le forsk­ning om for­hol­det mel­lem udvik­lings­bi­stand og migra­tion har en dia­me­tralt mod­sat for­stå­el­se end den, der gives udtryk for i den udvik­lings­po­li­ti­ske strategi. 

Og hvis det er til­fæl­det, var mini­ste­ren så også bekendt med det­te, inden han præ­sen­te­re­de den udvik­lings­po­li­ti­ske strategi? 

Vi har også spurgt mini­ste­ren, hvad menin­gen egent­lig er med at bestil­le forsk­ning om for­hol­det mel­lem udvik­ling og migra­tion, hvis man ikke anven­der den­ne viden i sin politik.