For­tro­li­ge papi­rer afslø­rer: Mæg­ler­kon­ge for­søg­te at få sta­ten til at dæk­ke løn til K‑kandidat og fami­lie­med­lem i svindelsag

Det skan­da­leom­bru­ste par Peter Nor­vig og Han­ne Nør­ris­gaard, der i begyn­del­sen af 00’erne var på top­pen af den dan­ske ejen­doms­mæg­ler­s­ce­ne, er til­talt for svin­del i mil­li­onklas­sen med offent­li­ge mid­ler. Par­ret for­søg­te at få statskas­sen til at dæk­ke løn­nen på fle­re med­ar­bej­de­re i mæg­ler­virk­som­he­den B2B Pro­per­ty, som iføl­ge Ankla­ge­myn­dig­he­den slet ikke var beret­ti­get til at få løn­kom­pen­sa­tion fra coronahjælpepakkerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her