For­tro­ligt notat afslø­rer: Dan­mark beta­ler 41 mil­li­o­ner bare for at få lov til at afhol­de Tour de France

20220324, Vejle, Denmark: 100 days to Tour de France Grand Depart Copenhagen, Denmark 2022. Christian Prudhomme, Direkt¯r A.S.O. og Bluetooth Photo: Lars Moeller/LetourCPH

Før­ste eta­pe af ver­dens stør­ste cykel­løb, Tour de Fran­ce, drø­ner igen­nem Køben­havn i mor­gen fre­dag, og dan­sker­nes flok­kes til hoved­sta­den for at klap­pe ryt­ter­ne afsted. Ind­til nu har det været omgær­det af mystik, hvad den dan­ske stat har betalt den fran­ske sport­s­ar­ran­gør Amaury Sport Orga­ni­sa­tion (A.S.O., red.), der arran­ge­rer Tour de Fran­ce, for at få 176 cykel­ryt­te­re til at træ­de i peda­ler­ne i tre dage i Køben­havn, på Sjæl­land, på Fyn og i Jyl­land. Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i et notat, der er er angi­vet som “for­tro­ligt” fra Nyborg Kom­mu­ne fra 2019, der er en af de tre mål­by­er for Tou­ren i Dan­mark. I nota­tet frem­går det, at det kan koste Tou­ren, hvis oplys­nin­ger­ne kom­mer ud til offentligheden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.