Fra Pal­las til Paris til Victor

I dag skal vi meget vidt omkring i Fri Kri­tik – fri­he­den brin­ger os til en udsy­ret tysk sci­en­ce fiction-klas­si­ker fra 1913, til en hjer­teskæ­ren­de ame­ri­kansk klas­si­ker fra The Har­lem Renais­san­ce (der udkom i 1937), hvor­ef­ter vi lan­der midt i sam­tids­lit­te­ra­tu­ren og Paris med fran­ske Édou­ard Lou­is. Det, der for­bin­der dis­se tre lit­teræ­re vær­ker, er for­skel­li­ge ide­er om rej­sen. Vi står for­an et 2023, der udgør end­nu et kapi­tel i men­ne­ske­he­dens vil­de og hæs­blæ­sen­de eks­pe­di­tion ud i frem­ti­den, så lad os se, hvad lit­te­ra­tu­ren gør med ide­en om rej­sen. Eller måske rej­ser vi ikke så meget, men vi bli­ver sna­re­re skudt ud af en kanon. Nu skal vi kig­ge lidt nær­me­re på et par af granaterne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.