Fra Pal­las til Paris til Victor

I dag skal vi meget vidt omkring i Fri Kri­tik – fri­he­den brin­ger os til en udsy­ret tysk sci­en­ce fiction-klas­si­ker fra 1913, til en hjer­teskæ­ren­de ame­ri­kansk klas­si­ker fra The Har­lem Renais­san­ce (der udkom i 1937), hvor­ef­ter vi lan­der midt i sam­tids­lit­te­ra­tu­ren og Paris med fran­ske Édou­ard Lou­is. Det, der for­bin­der dis­se tre lit­teræ­re vær­ker, er for­skel­li­ge ide­er om rej­sen. Vi står for­an et 2023, der udgør end­nu et kapi­tel i men­ne­ske­he­dens vil­de og hæs­blæ­sen­de eks­pe­di­tion ud i frem­ti­den, så lad os se, hvad lit­te­ra­tu­ren gør med ide­en om rej­sen. Eller måske rej­ser vi ikke så meget, men vi bli­ver sna­re­re skudt ud af en kanon. Nu skal vi kig­ge lidt nær­me­re på et par af granaterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her