Freds­af­ta­len der før­te til krig

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den østrig­ske diplo­mat Wol­f­gang Spor­rer om, hvor­for syv års bestræ­bel­ser på at fin­de en fre­de­lig løs­ning på kon­flik­ten i Ukrai­ne slog fejl. Spor­rer har sær­li­ge for­ud­sæt­nin­ger for at tale om, hvad der gik galt, efter­som han i peri­o­den fra 2014 til 2020 var chef for den afde­ling af OSCE (Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa) i Kyiv, som hav­de ansvar for at frem­me dia­log mel­lem de krigs­før­en­de par­ter om respekt for men­ne­ske­ret­tig­he­der og demo­kra­ti­ske normer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her