Fri Kri­stof­fer #1: Flø­de­skum i skæg­get, krum­mer ned ad blu­sen og mun­den pro­p­fuld af sportskage


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Til­lad mig at star­te med at præ­sen­te­re mig selv: Jeg hed­der Kri­stof­fer Erik­sen og er che­fre­dak­tør på Fri­heds­bre­vet. Det her er mit ugent­li­ge nyheds­brev Fri Kristoffer. 

I som­mer vika­ri­e­re­de jeg på min che­fre­dak­tørkol­le­ga Mads Brüg­gers nyheds­brev, og lad mig bare være ærlig: Det smag­te af mere. 

Sam­ti­dig synes jeg, at vi på Fri­heds­bre­vet har nået en omgangs­høj­de på vores jour­na­li­stik, som gør, at vi efter­hån­den træn­ger til et ugent­ligt nyheds­brev, der sam­ler op på og kom­men­te­rer de histo­ri­er, vi brin­ger. Både som en ser­vi­ce til vores med­lem­mer, da jeg tæn­ker, at det kun er de mest hård­kog­te Fri­heds­bre­vet-abon­nen­ter, som i løbet af en uge når at læse eller lyt­te til alt det, vi udkom­mer med. Men selv­føl­ge­lig også som et udstil­lings­vin­due til alle dem, der ikke ved, hvad der fore­går inde bag beta­lings­mu­ren, og som er nys­ger­ri­ge på, hvad man egent­lig får for skil­lin­ger­ne, hvis man mel­der sig under Fri­heds­bre­vets faner. 

Én af de ting, der frem­over bli­ver holdt bag beta­lings­mu­ren, er Mads Brüg­gers ugent­li­ge nyheds­brev Fri Mads, hvor han går stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg. Hans repor­ta­ger er sim­pelt­hen ble­vet for spæn­den­de læs­ning til, at vi kan give dem væk gra­tis, så hvis man fort­sat vil føl­ge med i, hvad der sker, når Mads tur­ne­rer rundt i Fol­ke­tin­get, må man alt­så teg­ne et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet. Abon­nen­ter kan læse hans sene­ste beret­ning fra Chri­sti­ans­borgs gan­ge her, som blandt andet invol­ve­rer et møde med den kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Dani­el Pibes. Og en tur i Snap­stin­get, hvor bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil smi­ler under­ligt til ham. 

Nå ja, og så kom­mer jeg i det­te nye nyheds­brev selv­føl­ge­lig også til at skri­ve om løst og fast fra min egen ande­dam, til hvem det måt­te interessere. 

Flø­de­skum i skægget

Nu hvor for­vent­nings­af­stem­nin­gen lige­som er over­stå­et, vil jeg skyn­de mig at til­fø­je, at tim­in­gen for et nyheds­brev, der tager udgangs­punkt i Fri­heds­bre­vets jour­na­li­stik, næp­pe kun­ne være bedre. 

Jeg tæn­ker selv­føl­ge­lig på den histo­rie, som vi ban­ke­de ud tid­ligt fre­dag mor­gen, som doku­men­te­rer, hvor­dan en lang ræk­ke folk fra par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg aktivt vej­le­der i at omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne. En histo­rie, der alle­re­de har fået fle­re konsekvenser. 

Her taler vi alt­så ikke bare om at bli­ve taget med fin­gre­ne i kagedå­sen. De poli­ti­ke­re og par­ti­folk, som Fri­heds­bre­vet afslø­rer, står til­ba­ge med flø­de­skum i skæg­get, krum­mer ned ad blu­sen og med mun­den pro­p­fuld af sport­ska­ge fra La Gla­ce på de opta­gel­ser, vi har lavet af dem i det skjulte. 

Sam­ti­dig udkom vi i mor­ges med de før­ste to afsnit af podcast­se­ri­en Fields 3. juli, hvori vi i sam­ar­bej­de med TV 2 kan afslø­re en lang ræk­ke opsigtsvæk­ken­de nye detal­jer om den 22-åri­ge mand, der sid­der fængs­let for at sky­de og dræ­be tre og såre fle­re i shop­ping­cen­te­ret Fields på Ama­ger i sommer. 

Sene­re i det­te nyheds­brev skri­ver jeg meget mere om både vores par­ti­støt­te-afslø­rin­ger og vores podcast­se­rie om sky­de­ri­et i Fields. 

Fri­heds­bre­vets debut i Presselogen

Men vi star­ter den­ne uge i min egen bag­ha­ve, for for­ri­ge søn­dag hav­de jeg for­nø­jel­sen at være invi­te­ret ind i TV 2 News pro­gram­met Pres­se­lo­gen, hvil­ket jeg var væl­dig glad for. Glad, for­di det at bli­ve invi­te­ret ind som panel­del­ta­ger i Dan­marks ene­ste medi­e­ma­ga­sin på tv siger noget om, at Fri­heds­bre­vet er ble­vet rod­fæ­stet som medie. Lidt højstemt kan man sige, at det at bli­ve invi­te­ret med som fast del­ta­ger i Pres­se­lo­gen er en form for lurmærke. 

Jeg var blandt andet invi­te­ret ind til at tale om Fri­heds­bre­vets dæk­ning af Lars Find­sen-bogen, og jeg fik også fle­re kri­ti­ske spørgs­mål til en fejl, som jeg desvær­re har begå­et i janu­ar, da jeg ikke var grun­dig nok i for­bin­del­se med en arti­kel om Lars Find­sens anhol­del­se i Køben­havns Luft­havn, da den tid­li­ge­re spionchef kom hjem efter en opga­ve i Nordmakedonien. 

I artik­len skri­ver vi, at Lars Find­sen blev mødt af en “hær af betjen­te”, da han lan­de­de i Luft­hav­nen, men vi ved nu fra Find­sens egen bog, at det, der i vir­ke­lig­he­den ske­te, var, at han blev mødt af blot én PET-agent, som tog ham med ind i et rum, hvor 4–5 betjen­te fra Poli­tiets Aktions­styr­ke var til ste­de. En sju­ske­fejl, som jeg beklagede. 

OMG, jeg er så træt af manels

Det er efter­hån­den en del år siden, at jeg hav­de min debut i Pres­se­lo­gens panel, og jeg kan sta­dig huske før­ste gang, jeg var med. Som den nybe­gyn­der jeg var, star­te­de mit før­ste pro­gram med, at vær­ten spurg­te de andre che­fre­dak­tø­rer i pane­let, om de mon hav­de et godt råd til debutan­ten? Jeg kan ikke huske, hvad andre end Tom Jen­sen fra Ber­ling­s­ke sag­de, og det var, at jeg ende­lig skul­le lade være med at gå på Twit­ter efter udsen­del­sen og læse kom­men­ta­rer­ne, for det blev man depri­me­ret af. 

Så det gjor­de jeg selv­føl­ge­lig, i det sekund jeg kom ud af stu­di­et efter min debut, og jeg gør det fort­sat som et fast ritu­al den dag i dag. Hvad, Tom Jen­sen jo ikke vid­ste om mig, er, at jeg sag­tens kan sid­de og hyg­ge mig med en lil­le Twit­ter-shit­storm, hvis jeg selv er cen­trum for den. Såle­des sid­der jeg ofte i min bil umid­del­bart efter Pres­se­lo­gen, åbner min Twit­ter-app og spi­ser et rundstyk­ke, mens jeg med stort vel­be­hag lab­ber kom­men­ta­rer om, hvor dum jeg er, i mig. Guf­fe, guf­fe, guffe. 

Det lidt skuf­fen­de ved min del­ta­gel­se for­ri­ge søn­dag var, at der slet ikke var nogen angreb på min per­son, da jeg sad der i min bil, ekstremt opta­get af mig selv, og scrol­le­de løs. Den ene­ste egent­li­ge kri­tik gik umid­del­bart på, at pro­gram­met var kede­ligt, hvil­ket i øvrigt også var min egen ople­vel­se. Men plud­se­lig duk­ke­de et twe­et op fra den alle­steds­nær­væ­ren­de Hel­le Thor­ning-Sch­midt, der hav­de taget et foto af skær­men og skre­vet: “OMG – I’m so tired of TV 2 News’ manels”. 

På den tid­li­ge­re stats­mi­ni­sters foto af skær­men kan man se fire mand­li­ge che­fre­dak­tø­rer og en mand­lig stu­di­e­vært sid­de og hyg­ge sig i Pres­se­lo­gen. Ordet manel, som jeg må indrøm­me, at jeg er meget tak­nem­me­lig for at have lært at ken­de, dæk­ker alt­så over, at vi den søn­dag i Pres­se­lo­gen var et all male panel, for­di ingen kvin­de­li­ge che­fre­dak­tø­rer eller vær­ter var til stede. 

Likes og retwe­ets strøm­me­de hur­tigt til, for ved før­ste øje­kast ser det jo dumt ud. 

“Hal­lo! Vi er i 2022 – kun­ne I slet ikke fin­de nogen kvin­der, der var værd at høre på?” 

Thor­ning som femi­ni­stisk samfundsrevser

Min egen hold­ning er, at sådan nog­le panel­de­bat­ter typisk bli­ver bedst, hvis der er en vis diver­si­tet gæster­ne imel­lem. Kan man få et mang­fol­digt panel målt på køn, etni­ci­tet, alder osv., er det i min optik at fore­træk­ke. Både for­di min ople­vel­se er, at debat­ter­ne bli­ver sjovest, når folk kom­mer med for­skel­li­ge erfa­rin­ger og udgangs­punk­ter, men også for­di det selv­føl­ge­lig er godt, at seer­ne ikke for­an­le­di­ges til at tro, at man kun kan bli­ve che­fre­dak­tør i Dan­mark, hvis man er hvid, grås­prængt og har en penis. 

For­ri­ge søn­dag hav­de en kvin­de­lig che­fre­dak­tør meldt afbud til pro­gram­met, og det var kun lyk­ke­des at fin­de en mand­lig erstat­ning i form af den tid­li­ge­re nævn­te hane­le­fant Tom Jen­sen. Sand­he­den er, at jeg føler mig ret over­be­vist om, at Tom Jen­sen også selv helst hav­de været fri for at del­ta­ge den­ne søn­dag, da han kort inden udsen­del­sen for­tal­te mig, hvor smadret han var, for­di han hav­de jag­tet en rot­te i sin kæl­der hele nat­ten, men den histo­rie er selv­føl­ge­lig lidt et sidespor her. 

Mit ærin­de her er hver­ken at kri­ti­se­re eller fri­ken­de TV 2 for søn­da­gens valg af pane­li­ster. Det før­ste, der imid­ler­tid slog mig, da jeg læste Thor­nings kri­tik, var, hvor utro­ligt det er, at lige præ­cis Hel­le Thor­ning-Sch­midt, der i sin rege­rings­pe­ri­o­de lige­frem har mod­ar­bej­det lige­stil­lin­gen, nu sid­der på Twit­ter og Ins­ta­gram og giver den som femi­ni­stisk sam­funds­rev­ser, der for­sø­ger at red­de ver­den, ét manel ad gan­gen, alt imens hun løber de åbne døre ind. Det er jeg nødt til at adres­se­re, for hvor klin­ger det uen­de­lig hult, når hun af alle kri­ti­se­rer andre for ikke at gøre til­stræk­ke­ligt for lige­stil­ling mel­lem kønnene. 

Ide­a­ler­ne under bussen

For Hel­le Thor­ning-Sch­midts hyk­le­ri er så rent, at det snildt vil­le kun­ne sæl­ges for 2.000 kro­ner gram­met fra vin­du­et af en hvid Mer­ce­des-Benz. Over­vej lige, at Dan­marks selv­be­stal­te­de kvin­de­for­kæm­per har sid­det inde i Stats­mi­ni­ste­ri­et, haft nøg­ler­ne til kon­ge­ri­get og med et rødt fler­tal bag sig før­te så søster-uso­li­da­risk en poli­tik, at den var ved at få køns­for­ske­ren Dru­de Dah­lerup til at græ­de.

Jeg er med på, at man­ge for­ment­lig har fortrængt Hel­le Thor­ning-Sch­midts tid som stats­mi­ni­ster, som sta­dig udgør et deci­de­ret trau­me for sto­re dele af ven­stre­fløj­en, men lad mig alli­ge­vel lige genop­fri­ske, hvor­dan hun i åre­ne 2011–2015 tog fusen på alle de femi­ni­ster, der tro­e­de, at Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster vil­le gøre noget for dem. 

Mest mar­kant drop­pe­de hun et valg­løf­te om øre­mær­ket bar­sel til mænd, som var det, der gjor­de, at før­nævn­te Dah­lerup var ved at bry­de ud i gråd. Hel­le Thor­ning-Sch­midt men­te ikke, at der var stem­ning for det i befolk­nin­gen, og så gav det jo lige­som sig selv, for nok er ide­a­ler vig­ti­ge, men hvis de står i vej­en for et gen­valg som stats­mi­ni­ster, så ryger de under bus­sen, hur­ti­ge­re end du kan nå at råbe “væl­ger­bed­rag”.

En anden idé, som Hel­le Thor­ning-Sch­midt også kaste­de på mød­din­gen, så snart hun fik magt, var en lov om mindst 40 pro­cent kvin­der i besty­rel­ser, som Nor­ge for eksem­pel vedt­og i 2003 for børsno­te­re­de sel­ska­ber, som det før­ste land i ver­den. Den nor­ske model hav­de Thor­ning ellers talt varmt for nog­le år for­in­den på Kvin­der­nes Inter­na­tio­na­le Kamp­dag. Og bare året før hun trå­d­te ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et, hav­de en sam­let rød blok – med Thor­ning i front – sågar frem­sat et lov­for­slag om kønskvo­ter i bestyrelser. 

Om man er enig i den form for lige­stil­lings­po­li­tik eller ej, er der næp­pe tvivl om, at det vil­le have været et kvan­tespring for repræ­sen­ta­tio­nen af kvin­der i top­pen af dansk erhvervs­liv. Hav­de Thor­ning gen­nem­ført kvin­de­kvo­ter i besty­rel­ser som noget af det før­ste, da hun for 11 år siden trå­d­te ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et, hav­de det set helt ander­le­des ud med køns­for­de­lin­gen i besty­rel­ser i dag, og gad vide om det ikke også hav­de med­ført en lang ræk­ke side­ef­fek­ter, som for eksem­pel at det måske hav­de været mere utæn­ke­ligt med rene man­de­pa­ne­ler i den offent­li­ge debat. 

Straf­fet med ministerpost

Selv­om Hel­le Thor­ning-Sch­midt forl­orent har ytret, at hun var femi­nist, før hun blev soci­al­de­mo­krat, gik der alt­så ikke lang tid, før hun fik par­ke­ret sine poli­ti­ske ide­a­ler uden for døren til Stats­mi­ni­ste­ri­et. Da den sel­vud­nævn­te femi­nist og nyslå­e­de stats­mi­ni­ster skul­le i gang med at sam­men­sæt­te sin mini­ster­por­te­føl­je, skynd­te hun sig at rin­ge til Car­sten Han­sen, som blev udnævnt til mini­ster for by, boli­ger og land­di­strik­ter. Det til trods for at Car­sten Han­sen året for­in­den hav­de sex­chi­ka­ne­ret Hel­le Thor­ning-Sch­midts tid­li­ge­re sekre­tær så groft, at hun blev syge­meldt med stress. Den slags var nem­lig ikke diskva­li­fi­ce­ren­de for at sid­de til høj­bords med Thor­ning, og hun har for­ment­lig også været betryg­get ved, at sagen nok aldrig vil­le kom­me til offent­lig­he­dens kend­skab, for­di Soci­al­de­mo­kra­ti­et efter den grove sex­chi­ka­ne fik kvin­den til at under­skri­ve en tavs­heds­klau­sul, så man rig­tig kun­ne luk­ke mun­den på hende. 

Sid­ste år udtal­te Hel­le Thor­ning-Sch­midt føl­gen­de til Ber­ling­s­ke om mini­ster­po­sten til Car­sten Hansen: 

“Han fik den lavest ran­ge­re­de mini­ster­post på por­te­følj­en, hvil­ket var et noget andet mini­ste­ri­um, end han hav­de fore­stil­let sig, og der kan man spør­ge, om det var for meget, men jeg mener godt, man kan for­sva­re det.” 

Skal man for­stå Hel­le Thor­ning-Sch­midt, blev Car­sten Han­sen alt­så straf­fet ved at bli­ve udnævnt som mini­ster, og det er jo det pure­ste come­dy gold. Straf­fet. Ved at bli­ve gjort til mini­ster. Femi­ni­sten Thor­ning synes ikke, at dét at sex­chi­ka­ne­re en par­ti­an­sat ned under gulv­bræd­der­ne i sig selv er diskva­li­fi­ce­ren­de for at bli­ve udnævnt som mini­ster lige bag­ef­ter – det gør bare, at man kun får ansva­ret for lan­dets boli­ger, byer og land­di­strik­ter, en fed hyre, en mini­ster­bil og en lukra­tiv mini­ster­pen­sion. Så kan Car­sten Han­sen lære det, kan han! Sim­pelt­hen vidun­der­ligt, at hun sta­dig for­sva­rer den beslut­ning i dag, sam­ti­dig med at hun har travlt med at lan­ge ud efter til­fæl­di­ge manels på Twit­ter.

Hel­le Thor­ning vil­le være en af drengene

Tid­li­ge­re nævn­te køns­for­sker og lige­stil­lings­i­kon Dru­de Dah­lerup sag­de det måske i vir­ke­lig­he­den bedst i 2018: 

“Både under Lars Løk­ke Ras­mus­sens og Hel­le Thor­ning-Sch­midts rege­ring er der ikke sket noget. Vi har sovet tor­nero­se­søvn i for­hold til lige­stil­ling, men det er på tide, at vi våg­ner og får debat­ten om, hvor vi vil hen.” 

Jeg ved selv­føl­ge­lig ikke, hvor­for Hel­le Thor­ning-Sch­midt først våg­ne­de op til dåd, efter hun ikke læn­ge­re hav­de magt til at gøre noget som helst ved det hele, men mit gæt er, at det sim­pelt­hen ikke var opportunt for hen­de i en situ­a­tion, hvor hun var omgi­vet af sine soci­al­de­mo­kra­ti­ske kam­mer­s­juk­ker Frank Jen­sen, Car­sten Han­sen og Jep­pe Kofod, lige­som fol­ke­stem­nin­gen og der­med væl­ger­ne måske også pege­de i den anden ret­ning. Hun vil­le nem­lig være “one of the boys”, som Dru­de Dah­lerup også har sagt, og set fra et femi­ni­stisk per­spek­tiv, er det da i hvert fald synd og skam, at det først blev belej­ligt for Hel­le Thor­ning-Sch­midt at vil­le lige­stil­lin­gen, efter hun ikke læn­ge­re hav­de mag­ten til rig­tigt at gøre noget ved det. 

Et frækt tilbud

Men nu skal mit før­ste nyheds­brev jo hel­ler ikke forta­be sig alt for meget i Hel­le Thor­ning-Sch­midts meritter. 

Det sene­ste sto­re jour­na­li­sti­ske slagnum­mer på Fri­heds­bre­vet udkom før wee­ken­den. Man kan kal­de det Fri­heds­bre­vets octo­ber sur­pri­se! Her kom­mer baggrunden: 

I mid­ten af okto­ber rej­ste to af Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster til Ber­lin for at mødes med virk­som­hed­s­e­jer Mads Grøn­lund Dine­sen. Du vil måske huske Mads Dine­sen under nav­net Champag­ned­ren­gen, der var en yderst kulørt skik­kel­se i dansk erhvervs­liv, og i 2014 fik han en opsigtsvæk­ken­de dom på to år og seks måne­ders ube­tin­get fængsel for blandt andet doku­ment­falsk, man­datsvig og bedrageri. 

I dag bor han i Ber­lin, hvor­fra han dri­ver sine virk­som­he­der, og udgør alt­så på man­ge måder den per­fek­te muld­varp, når man har i sin­de at teste, om poli­ti­ker­ne sæt­ter ussel mam­mon over god moral. 

Vi vil­le under­sø­ge, hvor langt poli­ti­ker­ne er vil­li­ge til at gå for at få øko­no­misk støt­te, og vi udsty­re­de Mads Dine­sen med en sim­pel dæk­hi­sto­rie. Han skul­le fore­gi­ve, at han ønske­de at støt­te dem med 50.000 kro­ner – men kun under for­ud­sæt­ning af, at han kun­ne få lov til at være ano­nym. Iføl­ge par­ti­støt­te­reg­ler­ne skal alle dono­rer, der yder mere end 22.200 kro­ner i øko­no­misk støt­te, frem­gå med navn. 

At tage pis på demokratiet

Bagtæp­pet for vores eks­pe­ri­ment er, at fle­re dan­ske poli­ti­ke­re tid­li­ge­re har vist sig meget dyg­ti­ge til at smy­ge sig uden om loven. Mest kendt er nok Britt Bager, der har lagt navn til den såkald­te “Britt Bager-fin­te”, hvor en kre­a­tiv erhvervs­mand brug­te fem fir­ma­er til at done­re sam­let 100.000 kro­ner til Britt Bagers kampag­ne. På den måde kun­ne den gla­de giver hol­des ano­nym, for tek­nisk set var det jo bare fem for­skel­li­ge fir­ma­er, der alle holdt sig under beløbs­græn­sen ved at done­re 20.000 kro­ner hver. 

Det er jo at tage pis på demo­kra­ti­et, når man som lov­gi­ver så skam­løst og umoralsk udnyt­ter en hul­let lov­giv­ning. Det er jo ikke for sjov, at vi har en lov om, at der skal være offent­lig­hed om, hvem de sto­re bidrag­sy­de­re til de poli­ti­ske par­ti­er er. Det skyl­des helt ind­ly­sen­de fryg­ten for, at folk med pen­ge­pun­gen i orden kan købe poli­ti­ker­ne til at føre en poli­tik, der til­go­de­ser dem. Om ikke andet er det i hvert fald fuld­stæn­dig afgø­ren­de, at offent­lig­he­den er bekendt med, hvis nogen poli­ti­ske par­ti­er er i lom­men på nogen. Så kan væl­ger­ne på et oplyst grund­lag væl­ge at sige nej tak den slags. 

Men det er ikke så let at afslø­re sådan­ne uno­der. Det skyl­des selv­føl­ge­lig, at hver­ken give­ren eller mod­ta­ge­ren af en stor ano­nym dona­tion har inter­es­se i at for­tæl­le om omgå­el­sen af reg­ler­ne. Der­for er vi som jour­na­li­ster nødsa­get til at tage værk­tøjskas­sens tun­ge­ste skyts i brug, når vi skal afdæk­ke den slags abe­kat­te­stre­ger, nem­lig skjul­te opta­gel­ser. For med de skjul­te opta­gel­ser, kan man ufil­tre­ret få poli­ti­ker­ne og par­ti­fol­ke­nes umid­del­ba­re reak­tio­ner, når man vif­ter dem om næsen med en stor fed check. 

Og det var meget afslø­ren­de, det, der ske­te, da Mads Dine­sen greb knog­len og begynd­te at rin­ge til poli­ti­ke­re og par­ti­er fra en ende af: En efter en hop­pe­de de ned i gry­den og vej­led­te vores muld­varp grun­digt i at omgå reg­ler­ne. Har du ikke læst vores før­ste histo­rie, så skynd dig at kom­me i gang her.

Kon­se­kven­ser

Siden vores afslø­rin­ger begynd­te at rul­le, er der sket fle­re inter­es­san­te ting: Ven­stre-pro­fi­len Tho­mas Dani­el­sen har skilt sig af med sin kreds­for­mand, for­di Dine­sens opkald fik kreds­for­man­den til at bli­ve lidt for kre­a­tiv. Den par­ti­sol­dat, der hånd­te­re­de dona­tio­ner for den radi­ka­le næst­for­mand Mar­tin Lide­gaard, har fået fra­ta­get det ansvar efter at være røget i fæl­den. Og Enheds­li­sten, der ikke lod sig fri­ste, da tele­fo­nen rin­ge­de, har meldt ud, at de vil tage en geval­dig stram­ning af par­ti­støt­te­reg­ler­ne med sig ind til for­hand­lin­ger­ne med en rege­ring, der vil sid­de på deres man­da­ter. Nå ja, og måske mest under­hol­den­de: Så er Per­nil­le Ver­mund ble­vet fryg­te­ligt uven­ner med sin par­ti­fæl­le fra Nye Bor­ger­li­ge Met­te Thie­sen.

Med andre ord har Fri­heds­bre­vets simp­le eks­pe­ri­ment vir­ke­lig sat dags­or­den og givet stof til eftertan­ke. Und­ta­gel­sen, der bekræf­ter reg­len, er som sæd­van­lig Soci­al­de­mo­kra­tiets Ras­mus Pre­hn, hvis kreds­for­mand gik længst af alle i sin sam­ta­le med Champag­ned­ren­gen. Kreds­for­man­den begynd­te såle­des at fore­slå, at Dine­sen bare kun­ne over­fø­re alle 50.000 kro­ner til den loka­le par­ti­for­e­nings kon­to, og så kun­ne Ras­mus Pre­hn bare sen­de dem nog­le reg­nin­ger, og vup­ti! Så var de pen­ge kana­li­se­ret ano­nymt over til Guffeministeren. 

“Det er sådan, vi omgås reg­ler­ne,” siger kreds­for­man­den blandt andet og gnæg­ger. Man skul­le tro, at det vil­le få Pre­hn til at læg­ge sig fladt ned, stil­le op til inter­view og und­skyl­de inder­ligt for kreds­for­man­dens for­nem­mel­se for fuske­ri, men nej. I en mail til Fri­heds­bre­vet skri­ver den anløb­ne mini­ster til sidst: 

“Jeg vil der­u­d­over ger­ne under­stre­ge, at det at rin­ge fri­vil­li­ge op på den­ne her måde med en fæl­de og opta­ge uden at gøre opmærk­som på det, er en meto­de, jeg tager afstand fra.” 

End­nu engang under­stre­ger Ras­mus Pre­hn, at hans moral­ske kom­pas er mere defekt end et kuk-ur, der er ble­vet tabt ud ad vin­du­et fra sjet­te sal. 

Agent Ahrendt­sen og co.

De tre sjove­ste indslag stod Alex Ahrendt­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, Jacob Axel Niel­sen fra Kon­ser­va­ti­ve og Jon Step­hen­sen fra Mode­ra­ter­ne for. Selv­om hen­holds­vis Ahrendt­sen og Step­hen­sen selv — og Axel Niel­sens kreds­for­mand alle blev taget i at være vil­li­ge til at omgå loven, for­søg­te de efter­føl­gen­de at for­kla­re, at de i vir­ke­lig­he­den fun­ge­re­de som en form for dob­bel­ta­gen­ter, der have lug­tet lun­ten og vil­le afslø­re Mads Grøn­lund Dine­sen. Alt­så, måt­te man for­stå på dem, vid­ste de godt, da de fik opring­nin­gen, at der var tale om et num­mer, og så beslut­te­de de i sam­me sekund at spil­le med for at afslø­re Dine­sen. Deres for­kla­rin­ger er omtrent lige så sam­men­hæn­gen­de som Kanye West efter 40 drinks. Læs fx den utro­ligt under­hol­den­de histo­rie om Jacob Axel Niel­sen her.

Fields 3. juli

Siden det fryg­te­li­ge angreb i shop­ping­cen­te­ret Fields på Ama­ger i Køben­havn d. 3. juli har vores jour­na­li­ster arbej­det på at fin­de ud af, hvor­dan det dog kun­ne gå så galt, at en 22-årig mand gik ind og skød til­fæl­di­ge men­ne­sker, som bare gik og nød livet en helt almin­de­lig søn­dag. Tre men­ne­sker døde, og man­ge fle­re blev sår­et, og hæn­del­sen ryste­de hele lan­det. Den slags er vi ikke vant til i Danmark. 

I mor­ges hav­de vores podcast­se­rie Fields 3. juli så ende­lig pre­mi­e­re, og det er bestemt ikke små­ting, som vores jour­na­li­ster Magnus Mio og Hel­le Fuus­a­ger har fun­det ud af i sam­ar­bej­de med TV 2’s jour­na­list Tho­mas Øster­lin Koch. For eksem­pel er det lyk­ke­des dem at afdæk­ke, at den 22-åri­ge for­mode­de ger­nings­mand var stærkt inspi­re­ret af en ame­ri­kansk YouTu­ber, der gik under nav­net Andrew Bla­ze. Andrew Bla­ze, der rig­tigt hed Ran­dy Stair, for­tal­te i åre­vis åbent om sine vold­som­me psy­ki­ske lidel­ser på YouTu­be, ind­til han en dag blo­ke­re­de de for­skel­li­ge nødud­gan­ge til det super­mar­ked, hvor han arbej­de­de, og bevæb­net med to shot­guns gik ind og skød og dræb­te tre kol­le­ger, hvor­ef­ter han skød sig selv. Det er mildt sagt uhyg­ge­lig lyt­ning, når man hører Andrew Bla­zes ord fra sine YouTu­be-video­er og sam­ti­digt er viden­de om, at den 22-åri­ge dan­sker, der lige nu sid­der fængs­let for sky­de­ri­et i Fields, har sam­let sin inspira­tion op der. 

Måske end­nu mere vig­tigt bli­ver vi også langt klo­ge­re på den berø­ring, som den 22-åri­ge har haft med det dan­ske psy­ki­a­tri­ske system. Selv­om den 22-åri­ge selv søg­te hjælp, blev han kastet rundt i syste­met, for­di han ikke lige pas­se­de ned i de rig­ti­ge psy­ki­a­tri­ske kas­ser. Den 22-åri­ge hav­ne­de hos et ambu­lant psy­ki­a­trisk til­bud, hvor han gik hos et ikke-spe­ci­a­li­se­ret team, som behand­ler man­ge for­skel­li­ge typer patien­ter, der lider af alle muli­ge for­skel­li­ge for­mer for diag­no­ser. Iføl­ge vores kil­der for­tal­te han sine behand­le­re om fan­ta­si­er om drab og mord, og fle­re i syste­met vur­de­re­de ham også til at være farlig. 

Region Hoved­sta­den har alle­re­de været ude at præ­sen­te­re kon­klu­sio­ner­ne af en rede­gø­rel­se, som de selv har været med til at lave om deres egen rol­le i for­lø­bet. Der er ikke ble­vet begå­et nog­le enkelt­stå­en­de fejl, som kan for­kla­re det, der ske­te, lyder vur­de­rin­gen. Den vur­de­ring kom­mer vi selvsagt til at tryk­te­ste, for det kan være svært at for­stå, at oven­stå­en­de for­løb ikke skul­le være fejl­be­hæf­tet. Man kan også sige det på en anden måde: 

Hvis ikke der er begå­et fejl i det psy­ki­a­tri­ske system, så lyder syste­met sim­pelt­hen til at være så dys­funk­tio­nelt, at man bur­de bru­ge anled­nin­gen til at bræn­de det ned til grun­den og byg­ge det op igen. 

De før­ste to afsnit af podcast­se­ri­en Fields 3. juli lig­ger alle­re­de nu og ven­ter på dig i Fri­heds­bre­vets app. Ikke-med­lem­mer kan lyt­te til før­ste afsnit gra­tis på enten Spo­ti­fy eller Apple Podcasts.

Et lil­le foto på falderebet

Der sker alt­så lidt af hvert på Fri­heds­bre­vet i øje­blik­ket, og vi bli­ver selv­føl­ge­lig ved med at hol­de dam­pen oppe på vores kri­ti­ske poli­ti­ske dæk­ning frem mod val­get i næste uge. Fri­heds­bre­vets opga­ve i den­ne valg­kamp er at afslø­re for­hold, som poli­ti­ker­ne ikke vil have frem, og stil­le dem de penib­le spørgs­mål, som de ikke har så meget lyst til at sva­re på. Måske du alle­re­de har set, da Søren Pape Poul­sen gik ind i Maya Teke­lis mikro­fon­knyt­næ­ve i for­ri­ge uge, da han holdt hof ude for­an en påstå­et rock­er­borg i Hels­in­gør. Ellers så se lige her, hvor utro­lig dår­ligt han slap afsted med at vir­ke tough on cri­me, sam­ti­dig med at han sag­tens kan se for sig, at den nyligt løslad­te Inger Støj­berg kan få en mini­ster­post i hans regering. 

Inden vi skil­les, skal du ikke sny­des for det­te foto af de før­ste sili­ko­ne­af­støb­nin­ger til udstil­lin­gen Mag­tens Voks­mu­se­um, som så småt er ved at være på vej til Danmark. 

Fra ven­stre til høj­re ser vi: Hen­rik Studs­gaard, Uffe Storm­ly, Thor­kild Fog­de, Johan Leg­arth og Pao­lo Drostby. 

Ikke umid­del­bart et manel, som jeg per­son­ligt har lyst til at være en del af. 

Bed­ste hilsner
Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør på Frihedsbrevet