Fri Kri­stof­fer #23: Gad vide om Peter Hum­mel­gaard lyt­ter til podcastserier?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Jeg håber, at du har haft en god påske. Jeg brug­te mine fri­da­ge på at søge lidt inspira­tion og læse og lyt­te til en mas­se jour­na­li­stik uden for egen ande­dam. Der­for vil jeg i den­ne uge ikke skri­ve en mas­se om alt det gode, som vi har udgi­vet i ugens løb på Fri­heds­bre­vet, som jeg ellers ple­jer, men i ste­det anbe­fa­le en podcast­se­rie ude fra Døds­stjer­nen på Ama­ger. Podcast­se­ri­en ven­der jeg til­ba­ge til sene­re i mit nyhedsbrev. 

Ver­dens far­lig­ste sangskriver

Som man­ge andre har jeg der­u­d­over brugt påsken på at lege med cha­tro­bot­ten Chat­G­PT, der kom­mer fra sel­ska­bet Ope­nAI, stif­tet af blandt andre tech-mogu­ler­ne Elon Musk, Sam Alt­man og Peter Thiel. 

I novem­ber, da Chat­G­PT så småt var begyndt at bli­ve den sto­re nyhed her­hjem­me, var jeg helt i knæ på grund af syg­dom, og jeg for­søg­te der­for at få den kun­sti­ge intel­li­gens til at skri­ve mit ugent­li­ge nyheds­brev for mig. 

Robot­tens hjælp var over­ra­sken­de kva­li­fi­ce­ret, og siden er der kom­met nye og stær­ke­re ver­sio­ner af den kun­sti­ge intel­li­gens, hvil­ket selv­føl­ge­lig tvin­ger alle virk­som­heds­le­de­re, mig selv inklu­si­ve, til at gå og over­ve­je, hvor­dan man kan bru­ge kun­stig intel­li­gens til at styr­ke ens pro­dukt og forretning. 

På soci­a­le medi­er hyg­ger folk sig i mel­lem­ti­den med at få Chat­G­PT til at skri­ve festsan­ge, dig­te, novel­ler eller få den til at fin­de på 10 ice­bre­a­ke­re til en Tin­der-date, mens andre AI-robot­ter bli­ver brugt til at ani­me­re impo­ne­ren­de – og mani­p­u­le­ren­de – portræt­ter og bil­le­der. Bevæ­ger vi os væk fra det mun­tre hjør­ne, er der dog også grund til en dybe­re bekym­ring. Her tæn­ker jeg ikke på den sæd­van­li­ge “robot­ter­ne kom­mer og tager vores jobs”-traver, men på noget, der umid­del­bart lyder langt mere alvorligt. 

I går del­te che­fre­dak­tø­ren på Illu­stre­ret Viden­skab, Jonas Kuld Rat­hje, et opråb fra Eliezer Yud­kow­sky i Time Maga­zi­ne. Yud­kow­sky har i mere end 20 år arbej­det med at sik­re, at arbej­det med kun­stig intel­li­gens udvik­ler sig i en til­sig­tet, hen­sigts­mæs­sig ret­ning, og at AI-udvik­lin­gen ikke løber løbsk. Yud­kow­skys ind­læg kom­mer i kølvan­det på, at hund­red­vis af frem­træ­den­de bran­che­folk – inklu­siv Elon Musk – i mid­ten af marts gik ud i et åbent brev og opfor­dre­de til, at man sat­te udvik­lin­gen af kun­stig intel­li­gens på pau­se i et halvt år, imens man sør­ger for at få nog­le bed­re sik­ker­heds­pro­tokol­ler. I det åbne brev spør­ger under­skri­ver­ne for eksempel: 

“Skal vi lade maski­ner over­svøm­me vores infor­ma­tions­ka­na­ler med pro­pa­gan­da og løg­ne? Skal vi auto­ma­ti­se­re alle job, inklu­si­ve dem, der er menings­ful­de? Skal vi udvik­le ikke-men­ne­ske­li­ge sind, der på et tids­punkt kan over­gå, over­li­ste, gøre os for­æl­de­de og erstat­te os? Skal vi risi­ke­re at miste kon­trol­len over vores civi­li­sa­tion?,” og kon­klu­de­rer så: 

“Sådan­ne beslut­nin­ger må ikke over­la­des til ikke-fol­ke­valg­te tech-chefer.” 

Eliezer Yud­kow­sky, der har skre­vet fle­re bøger om præ­cis de dilem­ma­er, valg­te ikke at under­skri­ve det åbne brev. Selv­om han sym­pa­ti­se­rer med dags­or­de­nen, synes han, at det, bre­vet skit­se­rer, er en under­dri­vel­se af pro­ble­met, som vi står over­for med den hasti­ge og ukon­trol­le­re­de udvik­ling af kun­stig intel­li­gens. Hvis vi fort­sæt­ter nedad sam­me vej, for­ud­ser han, at den kun­sti­ge intel­li­gens vil få sin egen vil­je og sam­ti­dig være men­ne­skers hjer­ner så suverænt over­le­gen, at den på et tids­punkt vil uds­let­te hele menneskeheden. 

Han skri­ver blandt andet: 

“Man­ge for­ske­re, her­un­der mig selv, der beskæf­ti­ger sig med dis­se spørgs­mål, for­ven­ter, at det mest sand­syn­li­ge resul­tat af at byg­ge en superin­tel­li­gent AI under omstæn­dig­he­der, der min­der om de nuvæ­ren­de, er, at bog­sta­ve­ligt talt alle på Jor­den vil dø.” 

Ja, jeg ved det godt: James Cameron har rin­get og vil have sit plot til Ter­mi­na­tor-fil­me­ne tilbage. 

Spørgs­må­let er bare, om det egent­lig er så langt ude at fore­stil­le sig? Det er jeg per­son­ligt i tvivl om efter at have læst Yud­kow­skys over­be­vi­sen­de ind­læg. Måske er det helt gak-gak i gåga­den, men hvad nu hvis dilem­ma­et om kun­stig intel­li­gens ikke læn­ge­re kan iso­le­res til at hand­le om jobs, der bli­ver over­flø­dig­gjort, men en men­ne­ske­hed, der bli­ver overflødiggjort? 

Hvad nu hvis man i frem­ti­den får byg­get en supercom­pu­ter – vi kun­ne for sjovs skyld kal­de den Sky­Net – der er os men­ne­sker vold­somt over­le­gen, og man sam­ti­dig ikke har taget de nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler. Og leg så med tan­ken om, at den vur­de­rer, at den ene­ste måde at løse kli­maud­for­drin­gen på er at uds­let­te alle men­ne­sker og der­ef­ter går i gang med at ekse­kve­re det? 

Igen: Det lyder selv­føl­ge­lig totalt usand­syn­ligt og som noget, der ale­ne hører hjem­me i et Hol­lywood-manuskript, men det mener Eliezer Yud­kowski alt­så ikke, at det gør læn­ge­re. Han argu­men­te­rer (min over­sæt­tel­se, red.):

“For at visu­a­li­se­re en fjendt­lig, superin­tel­li­gent AI-robot, skal du ikke fore­stil­le dig en liv­løs, bogs­mart tæn­ker, der bor inde i inter­net­tet og sen­der tar­ve­li­ge e‑mails. Fore­stil dig en helt frem­med civi­li­sa­tion, der tæn­ker mil­li­o­ner af gan­ge hur­ti­ge­re end men­ne­sker, og som i star­ten er begræn­set til com­pu­te­re – i en ver­den af skab­nin­ger, der fra dens per­spek­tiv er meget dum­me og meget lang­som­me. En til­stræk­ke­ligt intel­li­gent AI vil ikke for­bli­ve begræn­set til com­pu­te­re i lang tid. I dagens ver­den kan du sen­de DNA-stren­ge via e‑mail til labo­ra­to­ri­er, der vil pro­du­ce­re pro­te­i­ner på efter­spørgsel, hvil­ket gør det muligt for en AI, der i star­ten er begræn­set til inter­net­tet, at opbyg­ge kun­sti­ge livs­for­mer eller star­te direk­te på post­bi­o­lo­gisk molekylærproduktion.” 

Jeg er så langt fra at være eks­pert i kun­stig intel­li­gens, som man kan kom­me, og min fan­ta­si er gene­relt til den kon­ser­va­ti­ve side. Men når nog­le af ver­dens før­en­de eks­per­ter i kun­stig intel­li­gens kal­der på en pau­se, ja, sågar et stop for udvik­lin­gen af kun­stig intel­li­gens, for­di man er ban­ge for, at det hele kører af spo­ret, så er det da enormt tankevækkende. 

Der­for kun­ne jeg også godt tæn­ke mig et nyheds­brev på dansk, der kun hand­le­de om kun­stig intel­li­gens, og jeg tæn­ker, at det er Fri­heds­bre­vets opga­ve at sæt­te det bed­ste af slagsen i ver­den. Så hur­tigt som udvik­lin­gen går lige nu, bur­de der være rige­ligt at for­tæl­le om. Har du idéer eller input til det­te, hører jeg meget ger­ne fra dig. 

Det leven­de bevis

Siden janu­ar har jeg tænkt, at jeg blev nødt til at lyt­te til Cav­ling-vin­de­ren Det Leven­de Bevis, der hand­ler om et soma­lisk ægte­par, der blev dømt for at få deres to døtre omskå­ret på en rej­se til Kenya. 

Som jour­na­list er det jo nær­mest en pligt, at man får læst, set eller lyt­tet til den jour­na­li­sti­ske pro­duk­tion, der ved den årli­ge Cav­ling-udde­ling tager den gyld­ne blot­ter med sig hjem. 

Efter et år med krig i Ukrai­ne, et afholdt fol­ke­tings­valg med der­til­hø­ren­de afslø­rin­ger, det blo­di­ge angreb i shop­ping­cen­te­ret Field’s, den skan­da­lø­se FE-sag og meget mere skal jeg være ærlig at sige, at det over­ra­ske­de mig, at en fagjury kun­ne kom­me frem til, at det bed­ste og vig­tig­ste jour­na­li­stik fra året, der gik, hand­le­de om en ulden omks­kæ­rings­sag fra Fre­de­ri­cia. Det over­ra­sker mig ikke læn­ge­re, efter at jeg har lyt­tet til seri­ens syv afsnit. 

Indrøm­met: At anbe­fa­le DR’s Det Leven­de Bevis ni måne­der efter den blev sendt, og tre måne­der efter den vandt lan­dets fine­ste jour­na­li­sti­ske pris, føles lige så ori­gi­nalt som at ren­de rundt og anbe­fa­le HBO-seri­en Game of Thro­nes på en fan­ta­sy-mes­se. Ikke desto min­dre har de syv epi­so­der fået mig til at lig­ge om afte­nen i min seng, som var jeg Top Gear-vær­ten Jere­my Clark­son, der tæn­ker på Meg­han Mark­le, og skæ­re tæn­der i rase­ri over det åben­ly­se van­vid, der har udspil­let sig i det dan­ske retssystem. 

Lad mig star­te fra begyn­del­sen med et slags resumé af sagen, som du med for­del kan skip­pe, hvis du alle­re­de har hørt podcastserien: 

En soma­lisk fami­lie fra Fre­de­ri­cia tager i 2015 på en ekstra­or­di­nært lang som­mer­fe­rie til Kenya. Da de kom­mer hjem, for­tæl­ler den yng­ste dat­ter til sin klas­se­læ­rer, at hun er ble­vet omskå­ret på feri­en. Eller også gør hun ikke, for da hun bli­ver afhørt af en efter­for­sker fra poli­ti­et kort efter, næg­ter hun 18 gan­ge i løbet af afhø­rin­gen, at det skul­le være sket. Hun næg­ter også, at hun skul­le have sagt det – ja, hun ved fak­tisk slet ikke, hvad omskæ­ring er for noget, kan man høre på opta­gel­sen fra afhøringen. 

Her­ef­ter bli­ver der fore­ta­get en rets­me­di­cinsk under­sø­gel­se af de to søstre – i podca­sten kal­det Amira og Yas­min – og en bør­ne­læ­ge kon­sta­te­rer, at de to piger gan­ske rig­tigt er ble­vet omskåret. 

Og så bli­ver det ellers mere og mere bizart. Fami­li­en får selv en gynæko­log til at under­sø­ge piger­ne, og han vur­de­rer det mod­sat­te: Piger­ne er ikke omskå­ret. Det er selv­føl­ge­lig ord mod ord, og det hører med til histo­ri­en, at Per Lun­dor­ff, som For­sva­rets gynæko­log hed­der, ikke udta­ler sig med 100 pro­cent sik­ker­hed, da han bli­ver ført som vid­ne i retten. 

I DR’s podcast for­tæl­ler han dog, at det kan skyl­des, at poli­ti­et inden rets­sa­gen kon­tak­te­de ham på en måde, som han opfat­te­de som “inti­mi­de­ren­de” og med det ærin­de at over­be­vi­se ham om, at de to piger alt­så var ble­vet omskåret. 

Ankla­ge­myn­dig­he­den præ­sen­te­rer Retslæ­ge­rå­det, bestå­en­de af to over­læ­ger i gynæko­lo­gi og en pro­fes­sor i rets­me­di­cin, for en video af den rets­me­di­cin­ske under­sø­gel­se, og de tit­ler lyder jo fine, men ingen af dem har iføl­ge DR spe­ci­a­le i noget, der har med omskæ­ring at gøre. Ud fra hvad jeg selv kan goog­le mig frem til, har den ene til­sy­ne­la­den­de spe­ci­a­le i gynæko­lo­gisk can­cer, den anden har i gravi­di­tet, og den sid­ste har med egne ord haft et “bredt inter­es­se­felt” som rets­me­di­ci­ner med sær­ligt fokus på skud- og eksplosionsskader. 

Hvad der imid­ler­tid ikke optræ­der på nogen af de tre eks­per­ters cv, er noget med omskæ­ring, hvil­ket DR i podca­sten undrer sig over. 

Efter at have set video­en fra den rets­me­di­cin­ske under­sø­gel­se af piger­nes under­liv, vur­de­rer Retslæ­ge­rå­dets tre eks­per­ter, som alt­så ikke er eks­per­ter i omskæ­ring, at piger­ne er omskårede. 

Det vil tage for lang tid at gen­for­tæl­le her, hvor man­ge pro­ble­mer og ure­gel­mæs­sig­he­der som DR afdæk­ker i sagen, men til­ba­ge står, at det, der natur­lig­vis taler stær­ke­st for at døm­me for­æl­dre­ne, er den rets­me­di­cin­ske under­sø­gel­se, der kon­klu­de­rer, at piger­ne er ble­vet omskå­ret, og Retslæ­ge­rå­dets opbak­ning til denne. 

For­æl­dre­ne bli­ver dømt ved tre ret­sin­stan­ser, og for­æl­dre­ne får halvan­det års fængsel hver. Det kræ­ver ikke meget fan­ta­si at fore­stil­le sig, hvor ind­gri­ben­de og øde­læg­gen­de den lang­va­ri­ge sag og fængsels­straf­fen er for for­æl­dre­par­ret og fami­li­ens syv børn. Og især den ældre søster, sagens påstå­e­de offer, kan her, otte år efter det hele tog sin begyn­del­se, ikke slip­pe sagen. I podca­sten for­tæl­ler hun, at hun vil lade alle, der har for­stand på omskæ­ring, under­sø­ge sit underliv. 

Fami­li­en tager selv ini­ti­a­tiv til at få hen­de under­søgt i Tys­kland, hvor en gynæko­log der rent fak­tisk har stor erfa­ring med at under­sø­ge omskår­ne kvin­der, vur­de­rer, at sto­re­søste­ren ikke er omskå­ret. Det sam­me kon­klu­de­rer en af ver­dens før­en­de eks­per­ter i kvin­deom­skæ­ring, Bir­git­ta Essen, der sid­der på Uppsa­la Uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge. Efter at have under­søgt Amira er hun helt sik­ker på, at hun ikke er omskåret. 

I Dan­mark sid­der så den sene­ste eks­pert, der har under­søgt døtre­ne. Hun hed­der Char­lot­te Wil­ken-Jen­sen og er leden­de over­læ­ge på lan­dets stør­ste gynæko­lo­gi­ske afde­ling på Hvi­d­ov­re Hospi­tal. Hun har i årti­er arbej­det mod kvin­deom­skæ­ring og under­søg­te søstre­ne sid­ste år. Hun har også set den video, der blev opta­get i for­bin­del­se med bør­ne­læ­gens under­sø­gel­se af søstre­ne i 2015. Char­lot­te Wil­ken-Jen­sen for­tæl­ler i podcast­se­ri­en, at hun er helt sik­ker på, at døtre­ne ikke er ble­vet omskåret. 

Men som man lyt­ter til podcast­se­ri­en, afsnit for afsnit, står det mere og mere klart, at uan­set hvor man­ge kvin­deom­skæ­rings­eks­per­ter i ver­den, som ikke kan fin­de noget som helst tegn på omskæ­ring hos de påstå­e­de ofre, så er det fuld­stæn­dig ligemeget. 

Den Sær­li­ge Kla­ge­ret afvi­ser at tage sagen op på ny. Man har nem­lig spurgt de tre før­ste eks­per­ter, hvad de siger til de nye vur­de­rin­ger, og det giver dem ikke anled­ning til at ændre på deres egen vur­de­ring, hvil­ket gør, at sagen ikke gen­op­ta­ges. Også selv­om den ankla­ger, der før­te sagen for sta­ten, i dag siger til DR, at hun er i tvivl om, hvor­vidt for­æl­dre­ne er ble­vet udsat for et justitsmord. 

I tvivl er man til gen­gæld ikke efter at have lyt­tet til hele podcast­se­ri­en. Med­min­dre de før­en­de eks­per­ter i ver­den tager fejl, med­min­dre ofre­ne i otte år har løjet, med­min­dre at alle de fejl, som poli­ti­et og ankla­ge­myn­dig­he­den har begå­et i pro­ces­sen, er helt til­fæl­di­ge og sæd­van­li­ge, så har vi at gøre med et vaske­æg­te justitsmord. 

Jeg bor få kilo­me­ter fra justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard, og da jeg gik rundt i min påske­fe­rie og lyt­te­de til Det Leven­de Bevis, kun­ne jeg ikke lade være med at tæn­ke på, om han mon også har gået og klip­pet hæk, mens han lyt­te­de til serien. 

Har han lige­som mig lig­get i kas­ma­rok­ken og skå­ret tæn­der over den ind­ly­sen­de uret­fær­dig­hed, som det system, han er ansvar­lig for, har budt en fami­lie fra Fredericia? 

Har han, imens han par­ke­re­de bilen ulov­ligt, som han ple­jer for­an sine børns bør­ne­ha­ve, tænkt over, om noget lig­nen­de mon kun­ne ske for ham eller en, der står ham nær? 

Det kan han næsten ikke have, for i så fald hav­de man nok ikke kun­net læse en arti­kel på DR.dk fra den 16. marts med over­skrif­ten: “Justits­mi­ni­ste­ren betviv­ler ikke Retslæ­ge­rå­det efter halvan­den time langt møde om omskæringssag”. 

Retslæ­ger­ne under­sø­ger sig selv

Det uud­hol­de­li­ge ved DR’s podcast­se­rie er, at den nær­mest ingen kon­se­kven­ser har haft. Jojo, jour­na­li­sten bag, Fre­de­rik Hugo Lede­gaard Thi­im, har yderst vel­fortjent høstet en Cav­ling-pris, men hvad hjæl­per det egent­lig Amira og Yas­min i Fre­de­ri­cia, som af det dan­ske rets­sy­stem har fået papir på, at de er omskå­re­de, selv­om de selv ved, at de ikke er det? 

Nog­le par­ti­er på Chri­sti­ans­borg har også taget ini­ti­a­tiv til at få lavet om på den gro­te­ske prak­sis i syste­met, som fore­skri­ver, at den sam­me retslæ­ge kan bli­ve bedt om at tage stil­ling til nye læge­fag­li­ge bevi­ser i en straf­fesag, som han eller hun alle­re­de har udtalt sig om én gang. At man i dag har ind­ret­tet syste­met sådan, at man som læge­fag­lig eks­pert selv får til opga­ve at udfor­dre sin egen oprin­de­li­ge vur­de­ring, er jo absurd. 

Fami­li­en fra Fre­de­ri­cia er ikke bare leven­de bevi­ser, men en omvan­dren­de uret­fær­dig­hed og en påmin­del­se til alle os andre om, at det dan­ske rets­sy­stem er skrø­be­ligt. Det er ufor­svar­ligt at opfor­dre alle til at lyt­te til DR’s podcast­se­rie Det Leven­de Bevis, for har man svagt hjer­te, skal man i hvert fald sør­ge for, at pace­ma­ke­ren er indstil­let rig­tigt, inden man går i gang.

Se giraf­fer­ne, før de smutter

Her til sidst vil jeg lige min­de om, at det er ved at være sid­ste udkald, hvis man vil besø­ge Mag­tens Voks­mu­se­um i Køben­havn. Udstil­lin­gen har sid­ste åbnings­dag på søndag. 

Selv brug­te jeg lidt af sid­ste wee­kend som muse­um­s­ku­sto­de, og det var alt­så en kæm­pe stor for­nø­jel­se at hil­se på og dis­ku­te­re med nye og gam­le med­lem­mer af Fri­heds­bre­vet og andre inter­es­se­re­de, som kom ind for at se de 10 giraf­fer fra minks­kan­da­len fore­vi­get i voks.

Åbning­sti­der­ne for de sid­ste dage med Mag­tens Voks­mu­se­um ser sådan her ud:

Fre­dag den 14. april: kl. 11:00 — 17:30

Lør­dag den 15. april: kl. 11:00 — 16:00

Søn­dag den 16. april: kl. 11:00 — 16:00

Poli­tisk jour­na­list søges

Nå ja, og så leder vi på Fri­heds­bre­vet i øvrigt efter den næste sto­re stjer­ne til at skri­ve om dansk poli­tik på vores nyheds­brev Fri Poli­tik. Hvis du ken­der en oplagt kan­di­dat, så send ende­lig jobop­sla­get vide­re, som du kan fin­de her.

Has­ta la vis­ta, baby. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet.