Fri Kri­stof­fer #28: Who ya gon­na call? Spindulla!


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Efter Mode­ra­ter­ne har ansat den noto­ri­ske spin­dok­tor Ulla Øster­gaard – også kendt som “Spin­dul­la” og “Mut­ter Skrap” – som ny kom­mu­ni­ka­tions­chef, fri­stes man til at spør­ge, om der snart er fle­re ledi­ge sæder i klovnebussen? 

Ken­der man til Ulla Øster­gaards merit­ter, er det på én og sam­me tid en mor­som, iro­nisk og tragisk ansæt­tel­se. Måske også ilde­vars­len­de. Hører du først om Ulla Øster­gaard, mens du læser det­te, kal­der det selv­føl­ge­lig på en læn­ge­re præ­sen­ta­tion af giraffen. 

Ulla Øster­gaard er Mør­kets Fyrstin­de, efter­som hen­des mand, Peter Arn­feldt, er kendt i den bre­de offent­lig­hed som Mør­kets Fyr­ste. Deres fyr­sten­døm­me lig­ger i Ods­her­red, Nord­ve­stsjæl­land, i den lil­le by Høve, hvor­fra der dri­ves en sær­præ­get kom­bi­na­tion af en gård og et public affairs-bureau. Går­den hed­der Sko­v­høj, og her kan man både få hak­ket okse­kød fra Gal­loway-kvæg og medi­e­træ­ning, alt efter hvad man lige er i humør til. 

Peter Arn­feldt blev især truk­ket frem i lyset da han i 2010 blev sær­lig råd­gi­ver for davæ­ren­de Ven­stre-skat­te­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, hvor han sene­re blev mistænkt for at have læk­ket Hel­le Thor­ning-Sch­midts per­son­li­ge skat­te­pa­pi­rer til B.T.. Skat­tesagskom­mis­sio­nen fandt aldrig bevis for, at Arn­feldt skul­le have læk­ket oplys­nin­ger­ne til B.T., men ikke desto min­dre klæ­ber til­nav­net “Mør­kets Fyr­ste” sta­dig til ham. 

Ægte­fæl­len Ulla Øster­gaard har også været tæt på Ven­stres spin­gry­de. I 2001 var hun pres­se­chef i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen var sundhedsminister. 

Sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud fik hun dog først med Chri­stof­fer Guld­brand­sens doku­men­tar­film Dag­bog fra Mid­ten i 2009. Fil­men er øverst på pensum­li­sten for to grup­per af men­ne­sker: Poli­tisk inter­es­se­re­de og sadi­ster. Doku­men­ta­ri­sten fulg­te pro­ces­sen med at opbyg­ge og der­næst smadre par­ti­et Ny Alli­an­ce i 2007 og cir­ka halvan­det år frem. Som­me­ti­der skal man kig­ge i histo­ri­en for at for­stå sin sam­tid, og på fle­re måder synes pro­jek­tet Mode­ra­ter­ne at min­de umi­sken­de­ligt om Ny Alli­an­ce i 2007, men det ven­der jeg til­ba­ge til. 

Dag­bog fra Mid­ten er en helt utro­lig film, og det er lige før, at man har mistet tro­en på demo­kra­ti­et som den fore­truk­ne sty­re­form, når rul­le­tekster­ne har for­ladt skærmen. 

Fil­men ind­le­des med, at Guld­brand­sen for­tæl­ler, at hans ven Naser Kha­der – davæ­ren­de par­ti­le­der for Ny Alli­an­ce – har bedt doku­men­ta­rin­struk­tø­ren om at lave en film om arbej­det med at stif­te et nyt par­ti. Hvis man ser bort fra, at Naser Kha­der sta­dig den dag i dag er i live, så kan invi­ta­tio­nen bedst sam­men­lig­nes med det ritu­el­le selv­mord haraki­ri. Et selv­mord fra gam­mel tid, hvor en samu­rai før­te et sværd gen­nem maven på sig selv, hvor­ef­ter en hjæl­per typisk stod klar til at kap­pe hove­d­et af. 

Rig­tig gæt­tet; Chri­stof­fer Guld­brand­sen var med Dag­bog fra Mid­ten Naser Kha­ders tro­fa­ste hjæl­per, bevæb­net med et kamera. 

Pro­fe­tien om det sam­len­de midterparti

Efter at Ny Alli­an­ce kom vir­ke­lig flot fra start med impo­ne­ren­de menings­må­lin­ger, begynd­te Naser Kha­der plud­se­lig at kom­me i van­ske­lig­he­der, og efter at have kla­ret sig elen­digt i sin før­ste par­ti­le­der­de­bat blev Ulla Øster­gaard kaldt ind som ny pressechef. 

I fil­men blev hun præ­sen­te­ret som en meget kon­tant og erfa­ren dame. En hard­li­ner. Hur­tigt blev den tid­li­ge­re top­rå­d­gi­ver i Ny Alli­an­ce, Ras­mus Jøns­son, mar­gi­na­li­se­ret og end­te i peri­o­der som en slags prak­tisk gris, mens Ulla Øster­gaard sam­men med Naser Kha­der syn­tes at træf­fe de afgø­ren­de beslut­nin­ger for par­ti­et. Der var nok at lave for Ulla Øster­gaard, da de for­skel­li­ge udmel­din­ger fra par­tiets godt 90 fol­ke­tings­kan­di­da­ter ikke var super vel­ko­or­di­ne­re­de, sagt på pænt dansk. Hvem husker for eksem­pel ikke Lars Kolinds for­slag om et for­søg med en græn­se på max 40 pro­cent mar­gi­nalskat for folk bosid­den­de på Fyn? 

Skal man tro fil­men, bli­ver ansæt­tel­sen af Ulla Øster­gaard på man­ge måder fatal for hele det nye poli­ti­ske projekt. 

Hele Ny Alli­an­ces eksi­stens­grund­lag var base­ret på at ska­be et opbrud i dansk poli­tik, hvor de stær­ke mid­ter­par­ti­er skul­le løs­ri­ve sig fra yder­flø­je­ne. Ja, uku­ran­te fol­ke­tings­kan­di­da­ter og en ambi­tion om at bli­ve et sam­len­de mid­ter­par­ti – lyder det bekendt? 

Det er vildt at tæn­ke på i dag, men den­gang kun­ne Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti møn­stre et fler­tal, der pege­de på Anders Fogh Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster. Da Ny Alli­an­ce blev und­fan­get, var det med ambi­tio­nen om at få brudt det fler­tal, for som medstif­ter af par­ti­et Git­te See­berg blev berømt for at sige: “Nok er nok,” hvil­ket hen­vi­ste til Dansk Fol­ke­par­tis sti­gen­de ind­fly­del­se på udlændingepolitikken. 

Ny Alli­an­ce bra­ge­de ind i valg­kam­pen med menings­må­lin­ger, der klart ind­fri­e­de mål­sæt­nin­gen om at bli­ve tun­gen på vægtskå­len i mid­ten af dansk poli­tik, men otte dage inde i valg­kam­pen udkom Se og Hør med histo­ri­en om, at Naser Kha­der skul­le have fået udført sort arbej­de. I Dag­bog fra Mid­ten frem­går det, hvor­dan den tid­li­ge­re råd­gi­ver Ras­mus Jøns­son plæ­de­re­de for, at man bare tie­de histo­ri­en ihjel og ikke gjor­de et stort num­mer ud af den, sådan så man ikke holdt liv i sagen. Sam­men med Ulla Øster­gaard beslut­te­de Kha­der dog at gøre det mod­sat­te: Der skul­le føres krig mod Se og Hør – og i sær­de­les­hed mod den davæ­ren­de che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup. 

Den til­gang blev skæb­nesvan­ger for par­ti­et. Sagen kom nem­lig til at over­skyg­ge Ny Alli­an­ces valg­kampag­ne. Selv da den kyni­ske spin­chef på vold­somt kval­me­frem­kal­den­de vis arran­ge­re­de et besøg hos en asyl­fa­mi­lie med et mul­ti­han­di­cap­pet barn og invi­te­re­de TV Avi­sen med for at frem­me par­tiets poli­ti­ske dags­or­den, kom indsla­get til at hand­le om kri­gen med Se og Hør. 

Dyre­eks­pe­ri­men­ter

Histo­ri­en om Ny Alli­an­ce end­te som bekendt med en kæm­pe mave­pla­sker på val­gaf­te­nen. Ny Alli­an­ce fik fem man­da­ter, og VKO-fler­tal­let bestod. Man end­te reelt helt uden for poli­tisk ind­fly­del­se. Efter val­get syge­meld­te Ulla Øster­gaard sig, og hun stop­pe­de kort efter helt i partiet. 

Efter at have set Dag­bog fra Mid­ten var karak­te­ren Ulla Øster­gaard for mig den klart stør­ste gåde — det stør­ste para­doks. På den ene side frem­stod hun intel­li­gent, hur­tig på fød­der­ne, stra­te­gisk velover­ve­jet, kon­tant, selvsik­ker og erfa­ren. På den anden side invol­ve­ret i fle­re tåbe­li­ge beslut­nin­ger. Det mest under­li­ge er måske, at hun ikke fik luk­ket ned for Chri­stof­fer Guld­brand­sens all access-kort, i det øje­blik hun over­tog spin-stok­ken i Ny Alliance. 

Da fil­men fik pre­mi­e­re i 2009, var det i hvert fald alt for hård kost for gode gam­le Søren Pind. Til Ber­ling­s­ke sat­te han ord på, hvad han lige hav­de set: 

“Jeg vil mene, at gra­den af inkom­pe­ten­ce her adskil­ler sig fra andre par­ti­er. Men udstil­lin­gen af det min­der mig om gam­le dage, hvor man tur­ne­rer med men­talt retar­de­re­de, og til­sku­e­re kun­ne jub­le over deres fejl og mang­ler. Det min­de­de mig om dyre­eks­pe­ri­men­ter med over­vå­ge­de, hvi­de mus!” 

Den fal­ske historie 

Når en fjor­ten år gam­mel film er rele­vant at træk­ke frem nu, skyl­des det ikke mindst den kar­ri­e­re­vej, som Ulla Øster­gaard valg­te efter sit fejl­slag­ne ophold i Ny Alli­an­ce, hvor hun blev redak­tør på TV 2 News. En arbejds­plads, som hun for­lod i unå­de for to år siden, efter det kom frem, at hun som chef hav­de sat sta­tio­nens jour­na­li­ster til at skri­ve en falsk histo­rie, som iføl­ge Grøn­lands lands­sty­re­for­mand, Múte B. Ege­de, var plan­tet for at påvir­ke val­get i Grønland. 

Få dage inden det sene­ste landstings­valg i Grøn­land påstod TV 2, at Múte B. Ege­de hav­de været inha­bil i to sager og del­ta­get i poli­ti­ske beslut­nin­ger, der var øko­no­misk gun­sti­ge for ham selv. Men histo­ri­en var for­kert, og først dagen efter val­get trak TV 2 histo­ri­en til­ba­ge og beklagede. 

Nog­le måne­der efter skan­da­len kun­ne Ekstra Bla­det afslø­re, at Ulla Øster­gaard, som koor­di­ne­re­de TV 2’s dæk­ning af det grøn­land­ske valg, spil­le­de en hoved­rol­le i histo­ri­ens tilblivelse. 

TV 2 erkend­te over­for Ekstra Bla­det, at man hav­de begå­et en “kæm­pe fejl”, men men­te ikke, at man hav­de ind­gå­et i et påvirk­nings­for­søg af det grøn­land­ske valg. Ulla Øster­gaard selv frem­send­te føl­gen­de citat til Ekstra Bladet: 

“Jeg bekla­ger dybt, at den histo­rie nogen­sin­de blev offent­lig­gjort. Det var mig, der hav­de ansva­ret for dæk­nin­gen. Og det gjor­de jeg på ingen måde godt nok, det har jeg været og er sta­dig rig­tig ked af – både over for Múte B. Ege­de, de invol­ve­re­de med­ar­bej­de­re og hele TV 2’s vegne.” 

Få uger efter Ekstra Bla­dets histo­ri­er stop­pe­de Ulla Øster­gaard på TV 2, og i et Face­book-opslag skrev hun, at årsa­gen var, at hun ikke hav­de pas­set godt nok på sine medarbejdere. 

For­lø­bet om den fal­ske histo­rie blev sene­re under­søgt af seer­nes redak­tør på TV 2, der blandt andet fandt ud af, at det var et tip fra net­op Ulla Øster­gaard, der sat­te histo­ri­en i gang. Af rede­gø­rel­sen frem­gik det des­u­den, at en jour­na­list føl­te sig pres­set af Ulla Øster­gaard til at lave histo­ri­en. Efter under­sø­gel­sen gav Spin­dul­la et inter­view til Ber­ling­s­ke, der blandt andet inde­holdt det­te vil­de citat: 

“Jeg har aldrig pres­set nogen med­ar­bej­der, men det bur­de jeg måske have gjort, så kun­ne det være, at histo­ri­en var ble­vet resear­chet ordentligt.” 

Lars Løk­ke ❤️ Grønland

Efter to år i skyg­gen trå­d­te Ulla Øster­gaard ons­dag for­mid­dag igen ud på den sto­re sce­ne, da hun blev præ­sen­te­ret som Mode­ra­ter­nes nye kom­mu­ni­ka­tions­chef. Tim­in­gen var ufor­lig­ne­lig. Sene­re sam­me dag brag­te Poli­ti­ken et opsigtsvæk­ken­de inter­view med Grøn­lands lands­sty­re­for­mand Múte B. Ege­de, som gav udtryk for, at for­hol­det mel­lem Grøn­land og Dan­mark i hans optik var ble­vet for­vær­ret, efter SVM-rege­rin­gen trå­d­te til. Múte B. Ege­de pege­de især på én årsag: Lars Løk­ke Rasmussen. 

Múte B. Ege­de har især hæf­tet sig ved for­lø­bet, hvor Dan­mark udnævn­te en ny ark­tisk ambas­sa­dør på en måde, som Ege­de anser for at være pro­vo­ke­ren­de, for­di Grøn­land ikke blev råds­purgt på forhånd: 

“Frem­gangs­må­den viser, hvor­dan Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ser på os og ikke ind­dra­ger os, selv om vi er det ark­ti­ske land i kon­ge­ri­get. Bil­le­det taler sit eget sprog,” sag­de lands­sty­re­for­man­den med hen­vis­ning til, at der er en for­stå­el­se med Dan­mark om, at intet om Færø­er­ne og Grøn­land skal beslut­tes uden om Færø­er­ne og Grønland. 

Det er des­u­den fal­det Múte B. Ege­de for bry­stet, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen har brugt udtryk­ket “blå­lys” om nog­le grøn­læn­de­res ønske om selvstændighed. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen siger til Poli­ti­ken, at han er “oprig­tig ked af kri­tik­ken”, og at han glæ­der sig til at møde lands­sty­re­for­man­den og få afkla­ret nog­le misforståelser. 

For­ry­gen­de timing 

Tim­in­gen i, at den usæd­van­ligt hår­de kri­tik af Dan­marks uden­rigs­mi­ni­ster fra Grøn­lands lands­sty­re­for­mand udkom sam­me dag, som det blev offent­lig­gjort, at Løk­kes par­ti Mode­ra­ter­ne har ansat Ulla Øster­gaard som kom­mu­ni­ka­tions­chef, er helt i særklasse. 

Åh, hvad jeg dog ikke vil­le give for at have set Múte B. Ege­des ansigt, da nyhe­den om, at den hove­d­ansvar­li­ge bag den fal­ske histo­rie om ham op til sene­ste valg net­op var ble­vet hyret til at stø­be kug­ler for det par­ti, hvis for­mand han i for­vej­en er godt og grun­digt træt af. En løs­ri­vel­se fra Rigs­fæl­les­ska­bet må i det øje­blik have føl­tes mere fri­sten­de for lands­sty­re­for­man­den end nogen­sin­de før. 

Et come­ba­ck der giver ro i maven

Man kan selv­føl­ge­lig væl­ge at tol­ke fle­re ting ud fra ansæt­tel­sen af Ulla Øster­gaard i Mode­ra­ter­ne. En læs­ning er, at man i par­ti­le­del­sen har været des­pe­ra­te efter at få sat en prop i den uen­de­li­ge strøm af stærkt nega­ti­ve per­sonsa­ger, som synes at for­føl­ge par­tiets nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer. Who ya gon­na call? Spin­dul­la!

Man kan argu­men­te­re for, at hun alle­re­de har været med til at begå alle de fejl, som et nyop­star­tet mid­ter­par­ti kan begå, og at hun har lært af det. Hun er vant til at fær­des i et håb­løst upro­fes­sio­nelt ter­ræn og er ikke ban­ge for at tage dra­sti­ske mid­ler i brug. 

Skal man slut­te på en posi­tiv ting, som ansæt­tel­sen af sor­te­kunst­ne­ren Ulla Øster­gaard åben­ba­rer, er det, at det nær­mest synes umu­ligt for per­so­ner, der befin­der sig i kryds­fel­tet mel­lem poli­tik og jour­na­li­stik, at diskva­li­fi­ce­re sig selv fra bran­chen, uan­set hvor vold­somt man bla­me­rer sig selv. Der vil sim­pelt­hen altid være en vel­løn­net stol et sted, og som che­fre­dak­tør for et medie, der ikke er sat i ver­den for at spil­le sik­kert, giver Øster­gaards come­ba­ck i grun­den en dej­lig ro i maven. 

Kvin­den, der ikke vil kal­des bedrager

Har du set vores histo­rie om den bed­ra­ge­ri­ankla­ge­de Hay­at Faizi? Ankla­ger­ne mod hen­de tæl­ler blandt andet salg af fal­ske bitco­ins, kre­dit­kort­mis­brug, ind­sam­lin­ger, hvor hun stik­ker pen­ge­ne i lom­men, og fester, som ikke bli­ver betalt. Sam­let set ankla­ges hun for at have fra­nar­ret sine ofre mil­li­o­ner af kroner. 

Gen­nem de sene­ste to uger har Fri­heds­bre­vet talt med mere end 20 kil­der, der alle for­tæl­ler, at de er ble­vet snydt af Hay­at Faizi. Gal­le­ri­et over dem, der føler sig snydt, spæn­der bredt og dæk­ker blandt andet over debat­tø­rer, sår­ba­re kvin­der, anarko­ka­pi­ta­li­ster, slot­te, vagt­tje­ne­ster og restau­ra­tio­ner. Hay­at Faizi var i sid­ste uge inde på Fri­heds­bre­vet for at for­sva­re sig mod ankla­ger­ne i et inter­view, hvori hun stort set afvi­ste alt. 

Læs eller lyt den vil­de histo­rie her.

For­ske­re tør ikke kri­ti­se­re Novo Nordisk

På fle­re af lan­dets uni­ver­si­te­ter og uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler her­sker der en frygt for at kri­ti­se­re både Novo Nor­disk og Novo Nor­disk Fon­den, for­di for­sker­ne er ban­ge for, at det får sto­re kon­se­kven­ser for deres kar­ri­e­re. Det kun­ne Fri­heds­bre­vet tirs­dag for­tæl­le efter sam­ta­ler med 10 for­ske­re, som har fået støt­te af Novo Nor­disk Fonden. 

Syv af kil­der­ne siger uaf­hæn­gigt af hin­an­den, at de mener, det kan have kon­se­kven­ser, hvis de kom­mer på kant med Novo-fonden. 

Mens Novo Nor­disk bra­ger ind på ver­dens­mar­ke­det med et “vidun­der­mid­del” mod fed­me, som over­væg­ti­ge siden star­ten af året har kun­net få på recept hos dan­ske læger, bli­ver man oprig­tigt bekym­ret for, om den offent­li­ge debat om Weg­ovy, som læge­mid­let hed­der, har været god nok set i lyset af, hvor man­ge af lan­dets for­ske­re og læger, der mod­ta­ger pen­ge fra Novo Nor­disk Fon­den. Er der mon kri­tik af Novo Nor­disk, der bli­ver holdt til­ba­ge, for­di fag­fol­ke­ne er ban­ge for at kom­me til at gå sult­ne i seng? 

Et hæn­ge­par­ti

I sid­ste uge skrev jeg blandt andet om en ulyk­ke­lig sag om en selv­mord­s­tru­et og PTSD-ramt kvin­de, der er for syg til at arbej­de, og som i åre­vis ble­vet afvist ret­ten til før­tids­pen­sion, da hun ikke har kun­net arbejds­prø­ves af sin kommune. 

Det er sket, på trods af at skif­ten­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­stre har fast­slå­et, at syge bor­ge­re ikke skal tvin­ges i akti­ve­ring, hvis det kan for­vær­re deres tilstand. 

Jeg omtal­te i den for­bin­del­se et inter­view, som Fri­heds­bre­vet hav­de lavet med Libe­ral Alli­an­ces beskæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Sól­b­jørg Jakob­sen, og kri­ti­se­re­de hen­de for en udta­lel­se om, at det vil­le slå et hul i statskas­sen, hvis man gjor­de noget ved problemet. 

Det må jeg med røde ører erken­de, var en unu­an­ce­ret stram­ning af beskæf­ti­gel­ses­ord­fø­re­rens hold­ning. Ret­te­ligt frem­kom hun med cita­tet i en sam­men­hæng, hvor hun blev spurgt, hvor­for man ikke bare ind­ret­te­de reg­ler­ne om før­tids­pen­sion sådan, at man auto­ma­tisk kun­ne få før­tids­pen­sion, hvis man var for syg til at bli­ve arbejdsprøvet. 

Sól­b­jørg Jakob­sen for­tæl­ler i inter­viewet, at Libe­ral Alli­an­ce ikke har noget kon­kret udspil lig­gen­de på, hvad man kan gøre ved pro­ble­mer­ne, men aner­ken­der dog, at der skal gøres noget. Hele inter­viewet med Libe­ral Alli­an­ces beskæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer kan læses eller lyt­tes i den­ne arti­kel.

I mel­lem­ti­den fort­sæt­ter Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster med at under­sø­ge, om der er har­moni mel­lem det, poli­ti­ker­ne i åre­vis har sagt om de men­ne­sker, der er for syge til at være på arbejds­mar­ke­det, og den måde, lov­giv­nin­gen er ble­vet ind­ret­tet på. Følg med! 

Mød vores skribenter

Så er der egent­lig kun til­ba­ge at ønske dig en rig­tig god pin­se! Nå ja, og så vil jeg også lige anbe­fa­le dig at stik­ke hove­d­et for­bi Cine­ma­te­ket i Køben­havn ons­dag i næste uge klok­ken 18.45. Her er jeg nem­lig vært på end­nu et Fri­heds­bre­vet Live-arran­ge­ment, hvor jeg blandt andet inter­viewer vores skri­bent på Fri Ban­dit – vores nyheds­brev om den kri­mi­nel­le under­ver­den – Car­sten Nor­ton. Her optræ­der skri­ben­ter­ne bag vores nyheds­brev Fri Vær­di også, Andreas Steno og Mik­kel Rosen­vold, lige­som den ene af vores lit­te­ra­turkri­ti­ke­re, Julie Guf­ler, og gæst Chri­stof­fer Thunbo Peder­sen vil kom­me med gode bud på, hvad du skal læse i din som­mer­fe­rie. Jeg håber, at vi ses! Du kan fin­de din bil­let her.

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet