Fri Kul­tur uge 36: Char­lie Heb­do lan­ger ud efter Hummelgaard

Charlie Hebdo chief Editor Gerard Biard, poses in Paris on November 26, 2015. Biart takes part in the documentary "L'humour a mort" (humour to death) directed by French film directors Daniel and Emmanuel Leconte on the Charlie Hebdo attacks. JOEL SAGET / AFP

Justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard baner vej­en for alle for­mer for cen­sur, når han kal­der kor­a­naf­bræn­din­ger­ne “for­hå­nen­de” og “usym­pa­ti­ske”. Det er nem­lig Hum­mel­gaards sub­jek­ti­ve hold­ning, og det er den direk­te vej til cen­sur. Det skri­ver che­fre­dak­tø­ren for det fran­ske sati­re­blad Char­lie Heb­do, der nu blan­der sig i debat­ten om kor­a­naf­bræn­din­ger og den dan­ske rege­rings lov­for­slag, der for en god ordens skyld går ud på at kri­mi­na­li­se­re det, der kal­des “util­bør­lig omgang med reli­gi­øse gen­stan­de af væsent­lig betyd­ning for et trossamfund”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her