Fri Kul­tur uge 42: Den unge Chri­sti­ans lidelser

Vel­kom­men til den­ne uges udga­ve af Fri Kul­tur, som i dag hed­der “Den unge Chri­sti­ans lidel­ser”. Det er selv­føl­ge­lig et lil­le ord­spil på vores egen prins Chri­sti­an, der holdt 18-års fød­sels­dag i wee­ken­den sam­men med 200 frem­me­de unge men­ne­sker. Prin­sen er både ble­vet hyl­det og beskyldt for at vise følel­ser i sin før­ste offi­ci­el­le tale, men det kom­mer vi til. Vi skal også tale lidt om bal­let og om gam­le ske­let­ter og om rap­pe­ren TopGunn. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her