Fri Kul­tur uge 49: Ny for­bin­del­se mel­lem che­fre­dak­tør og Lars Findsen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Et stort og varmt vel­kom­men til den­ne uges Fri Kul­tur. Vi run­der et far­vel, men også et på gen­syn i film­bran­chen og en Gre­ta Thunberg, der har mødt mod­vind. Men først skal vi lige fin­de ud af, hvad Lars Find­sen har brugt sin tid på.

Simon Ander­sens nye for­bin­del­se til Lars Findsen

Hvad laver en spionchef, der ikke lige er spionchef for tiden? 

Meget tyder på, at Lars Find­sen for­u­den at være i ret­ten har brugt en del tid på at give den som prak­tisk gris i nog­le loka­ler på Islands Bryg­ge, der hed­der Sturland. 

I 24syv-pro­gram­met Met­te og de Blå Mænd beskri­ver vær­ter­ne San­ne Fah­nøe og Anna Thy­ge­sen i en radioud­sen­del­se, hvor­dan Find­sen både maler og ord­ner stole. 

Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at loka­ler­ne der­u­d­over dan­ner end­nu en for­bin­del­se mel­lem ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på 24syv, Simon Ander­sen, og Lars Findsen. 

24syv har nem­lig afholdt fle­re live-arran­ge­men­ter hos Stur­land, hvor Lars Find­sen ikke blot er vice­vært i loka­ler­ne; han sid­der til dag­ligt i besty­rel­sen sam­men med blandt andre sku­e­spil­le­ren Ras­mus Bjerg og sin bror. 

Det er anden gang på kort tid, at der kom­mer en for­bin­del­se frem mel­lem Simon Ander­sen og Lars Findsen. 

Stiki­rend­dren­gen

Simon Ander­sen for­kla­re­de i august i ret­ten under stra­fansvar, at Lars Find­sen i sin tid som FE-chef duk­ke­de op i Simon Ander­sens pri­va­te hjem i 2020 for at bede ham “age­re bag­dør” til Ahmed Sam­sams davæ­ren­de advo­kat Tho­mas Bræd­der. Han skul­le alt­så videre­for­mid­le kon­tak­ten mel­lem FE og advokaten. 

Det har Tho­mas Bræd­der dog for­talt, at han “ikke kan genkende”. 

Simon Ander­sen var på tids­punk­tet for Find­sens hen­ven­del­se redak­tør på Ber­ling­s­ke, hvor han selv var afsen­der på nog­le af de mest spræng­far­li­ge artik­ler om net­op Ahmed Samsam. 

Selv for­kla­rer Simon Ander­sen sin rol­le som stiki­rend­dreng for FE-chef Lars Find­sen med, at hans moral bød ham at gøre noget, for­di han var ban­ge for, at Sam­sam vil­le sid­de fast i fængs­let i Spanien. 

“Jour­na­li­ster skal jo ikke age­re på den måde, men jeg syn­tes ikke, jeg hav­de andet valg,” for­kla­re­de han med rysten­de hæn­der og sve­den pib­len­de fra pan­den iføl­ge 24syvs egen retsreportage. 

Simon Ander­sens vid­ne­for­kla­ring fik efter­føl­gen­de Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør, Knud Brix, til på leder­plads at skri­ve, at “Simon Ander­sen bør fra­ken­des sit jour­na­li­sti­ske køre­kort og diskva­li­fi­ce­res frem­over som che­fre­dak­tør på et stats­fi­nan­si­e­ret medie”. 

Og alt imens medi­er­ne er ved at fly­de over med nye detal­jer om Lars Find­sens sag, her­un­der også Simon Ander­sens rol­le, væl­ger de to at ind­gå en helt ny rela­tion. Fle­re 24syv-livear­ran­ge­men­ter bli­ver nem­lig boo­k­et ind i de loka­ler på Islands Bryg­ge, som Lars Find­sen er i besty­rel­sen for. Et arran­ge­ment før Simon Ander­sens vid­ne­for­kla­ring og et efter. 

Det dre­jer sig både om radiopro­gram­met Met­te og de blå mænd, der har afholdt en tors­dags­bar, og et andet pro­gram, Det hem­me­lig­ste af det hem­me­li­ge, der den 21. juni i år afholdt et arran­ge­ment, hvor jour­na­li­ster­ne for­tæl­ler om deres nye­ste teo­ri om mor­det på Olof Pal­me, som de har afdæk­ket ind­gå­en­de i en lang peri­o­de op til. 

Beg­ge dele alt­så i Stur­lands lokaler. 

Lars Find­sen har tid­li­ge­re med­vir­ket som kil­de i et afsnit af pro­gram­met Det hem­me­lig­ste af det hem­me­li­ge i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af sin bog Spionche­fen.

Tavs­hed i toppen

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at spør­ge Simon Ander­sen om, hvor­for 24syvs arran­ge­men­ter lige præ­cist skul­le afhol­des i Find­sens lokaler. 

Hvis vi skal spa­re dig dan­sen, kan vi kon­sta­te­re, at Simon Ander­sen ikke vil tale med Fri­heds­bre­vet om sagen. Du kan dog høre, hvor­dan det lød, da vi rin­ge­de ham op, hvis du lyt­ter til nyhedsbrevet.

Vi har stil­let Simon Ander­sen føl­gen­de spørgs­mål på skrift: 

Hvor­dan er afta­ler­ne mel­lem 24syv og Stur­land kom­met i stand? 

Hvor­dan kan det være, at det end­te med at være lige præ­cist der, det blev afholdt?

Kan du se noget pro­ble­ma­tisk i det? 

Kan 24syv dæk­ke Lars Find­sen og FE objek­tivt, når I benyt­ter hans loka­ler til arrangementer?

Fri Kul­tur vil­le ger­ne have inter­viewet Simon Ander­sens chef, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Ber­ling­s­ke Media Anders Krab-Johan­sen, men han hen­vi­ser til Simon Andersen. 

Fri Kul­tur har også for­søgt at få en kom­men­tar fra Lars Find­sen, men uden held. 


Tre hur­ti­ge fra kul­tu­rens verden

1
Nul smø­ger til frk Irma: Siden 2022 har man kun­net spot­te den så berøm­te Irma-pige med en smøg i mun­den og en øl i hån­den på for­skel­li­ge pla­ka­ter og teg­nin­ger, der kom­mer fra Art­pus­her. Men nu er det slut. 

Pro­vo­kunst­ne­ren bag er Love Par­ty og har gen­nem læn­ge­re tid brugt Irma-pigen som en del af sine moti­ver til for­skel­li­ge pla­ka­ter, teg­nin­ger og male­ri­er. Men det er ikke læn­ge­re en mulig­hed, når det er til kom­merci­elt brug. Sø- og Han­dels­ret­ten har tirs­dag dømt Art­pus­her, efter at Coop stæv­ne­de dem i som­me­ren 2023. Stæv­nin­gen kom i kølvan­det på luk­nin­gen af Irma-butikkerne. 

Udover at frø­ken Irma ikke må ind­gå i kom­merci­el sam­men­hæng, skal Art­pus­her også til­ba­ge­kal­de de pro­duk­ter, der alle­re­de er sendt på markedet. 

Ind­til da var der ellers ind­gå­et en afta­le mel­lem Coop og kunst­ne­ren, og de man­ge pla­ka­ter og teg­nin­ger faldt den­gang i god jord hos Jan Lar­sen, der var kædedirektør. 

2
Et nor­disk far­vel: Bedst som man gik og tro­e­de, at det snart ikke kun­ne bli­ve vær­re, så krad­ser kri­sen igen. Den­ne gang er det gået ud over Nor­disk Film, som nu sløj­fer en hel afde­ling og fyrer 20 medarbejdere. 

Afde­lin­gen Shortcut, der ind­til for nylig var Dan­marks stør­ste afde­ling for visu­el­le effek­ter, er nu ikke læn­ge­re eksisterende. 

Det er en ny spa­reø­vel­se, som Nor­disk Film for­sø­ger sig med, hvor de skal have et nyt og lave­re akti­vi­tets­ni­veau, der giver Shortcut dødsstødet. 

Til Kul­tur­moni­tor for­tæl­ler den erfar­ne lyd­de­sig­ner Peter Albre­cht­sen om sine bekym­rin­ger for dansk film. 

“Når sådan en rig­tig stor spil­ler bare for­svin­der, er det umu­ligt ikke at bli­ve bekym­ret for dansk film, både på den kor­te og lan­ge bane,” siger han. 

Han ytrer til Kul­tur­moni­tor, at han er bekym­ret for, hvor­dan resten af ver­den kom­mer til at kig­ge på danskpro­du­ce­re­de film, for­di Dan­mark og Shortcut har vist sig at være bane­bry­den­de inden for de visu­el­le effekter. 

Her på Fri Kul­tur ønsker vi i hvert fald alle i bran­chen held og lykke. 

3
Deluca tur-retur: Nu er det jo alt­så decem­ber, og lidt jule­magi skal der være plads til i en mørk tid. Måske er det for­kla­rin­gen på, at det ellers for nyligt kon­kurs­be­gæ­re­de pro­duk­tions­sel­skab Deluca Film genopstår. 

Det er den aar­hu­si­an­ske iværk­sæt­ter Peter Voge­li­us, der er dagens helt. Han har købt akti­ver­ne fri og flyt­tet dem over i et nyt selskab. 

Voge­li­us er ikke kun iværk­sæt­ter. Han var Delucas tid­li­ge­re revisor, inden han fandt nye græs­gan­ge inden for iværk­sæt­te­ri for tre år siden. 

Selv­om en af Delucas helt sto­re suc­ce­ser var tv-seri­en Hvi­de San­de, er det ikke Deluca, der skal fær­dig­gø­re den sæson 2, der blev sat på pau­se i efteråret. 

Hvem det er, står sta­dig hen i det uvis­se, skri­ver Ekstra Bla­det.

Ugens citat

Det er oplagt at bru­ge pris­stig­nin­ger­ne som en mulig­hed for at tabe sig lidt.

Sådan sag­de udlands­re­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen Anna Libak i TV 2 News pro­gram­met News & Co som en opfor­dring til alle de lidt for tyk­ke der­u­de, der har svært ved at få ender til at mødes. Fri Kul­tur er split­tet mel­lem, om Libaks bud på en fat­tig­mands-Weg­ovy, er galt eller genialt.

Ber­ling­s­ke har fore­holdt Anna Libak den kri­tik, kom­men­ta­ren alle­re­de er ble­vet mødt af blandt andet på X, og spurgt hen­de, om hun selv synes, hun er pri­vil­e­gie­blind, som kri­tik­ken går på.

“Nej det kan du tro, jeg ikke gør,” sva­rer Libak Ber­ling­s­ke og kal­der i sam­me ånde­dræt Lot­te Kofo­ed, med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg for SF, for en “jam­mer­kom­mo­de” som svar på kritikken.

Qu’ils man­gent du gâteau, som man siger på Wee­ken­da­vi­sen. Eller som de fat­ti­ge og tyk­ke ken­der udtryk­ket: Lad dem spi­se kage!

Fri­days for for­skel­li­ge dagsordener

Gre­ta Thunberg og kli­ma­be­væ­gel­sen Fri­days for Futu­re har i de sene­ste uger været i kraf­tig mod­vind. Det skyl­des mesten­dels et opslag på de soci­a­le medi­er, hvor Gre­ta og FFF viste åben­lys sym­pa­ti for Palæsti­na og i skar­pe ven­din­ger ankla­ge­de Isra­el for blandt andet folkemord. 

Kri­tik­ken er kom­met fra man­ge sider – både fra sta­ten Isra­el og fra egne kli­maak­ti­vi­sti­ske ræk­ker. Det gæl­der også den tyske afde­ling af Fri­days for Futu­re, der for­døm­mer Thunbergs, i deres øjne, anti­se­mi­ti­ske udmeldinger. 

Nu sva­rer Gre­ta Thunberg og den sven­ske afde­ling af Fri­days for Futu­re til­ba­ge på de sene­ste ugers omfat­ten­de kri­tik i en deba­ta­r­ti­kel, som blev bragt i både The Guar­di­an og Afton­bla­det.

Her står der blandt andet: 

”Som en bevæ­gel­se for kli­ma­ret­fær­dig­hed er det en selv­føl­ge for os at stå i soli­da­ri­tet med palæsti­nen­se­re og alle berør­te civi­le. Det bety­der at sige fra, når folk lider, tvin­ges til at flyg­te fra deres hjem og bli­ver dræbt – uan­set årsagen.” 

Hvor­dan den udmel­ding påvir­ker kli­ma­be­væ­gel­sen, må tiden vise. 


Og så var det Mader, der døde 

“Kys til Bjar­ne, kys til Dan­mark!” – Jørn Mader fra den iko­ni­ske kom­men­ta­tor­duo Mader og Leth er død, 76 år gam­mel. Sam­men gjor­de Mader og Leth cykel­spor­ten fol­ke­lig, og der­for er der selv­føl­ge­lig også en kødrand af ken­dis­ser, der ger­ne vil frem­hæ­ve deres helt sær­li­ge øje­blik med legenden. 

Her på Fri Kul­tur vil vi ger­ne frem­hæ­ve den tid­li­ge­re cykel­ryt­ter Bri­an Holm, der fik frem­hæ­vet et øje­blik, der lige var post­gan­gen mere sær­ligt end andres. Det var nem­lig aldrig sket. 

Under rubrik­ken “Drak øl med Mader, da ver­den eks­plo­de­re­de” lan­de­de histo­ri­en om, hvor­dan Bri­an Holm hav­de sid­det og fået en øl med Mader, da en af cykel­spor­tens stør­ste dopings­a­ger, Festi­na-skan­da­len, kom frem. 

Det viser sig så imid­ler­tid, at det var en anden kom­men­ta­tor, nem­lig Hen­rik Elm­gre­en, der hav­de været til ste­de den dag. 

Fri Kul­tur vil skyn­de sig at sige, at det er svært at vide, om fejl­en lig­ger hos Ekstra Bla­det eller Bri­an Holm, men det vil nu være det, vi husker bedst om alle dem, der huske­de noget om Mader. 

Hvil i fred og på gen­syn i næste uge.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her