Fri Kul­tur uge 52: Best of 2023 – og lidt mer’

Vi vil først og frem­mest frem­hæ­ve det, der er gået godt. Det, som vores kære læse­re iføl­ge data­ma­te­ri­a­let rent fak­tisk har kun­net lide at læse. Vi vil dog også frem­hæ­ve en arti­kel, der objek­tivt set og med et mer­kan­tilt sprog har per­for­met dår­ligt. Eller som vi væl­ger at se det: En, der var over­set. Og så har vi også et lil­le inter­view med den schweizi­ske stjer­ne­for­fat­ter Chri­sti­an Kra­cht. Det hand­ler blandt andet om dan­ske­re, tyske­re og schweize­re, om trau­mer og Euro­pas for­fald – og i hvert fald over­ho­ve­det ikke om Gaza, hvil­ket ellers var planen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her