Fri Mads #10: Tåget hjer­ne og kryp­ti­ske frømænd

Min egen ven, her har du mig til­ba­ge! Nyheds­brev num­mer 10 sim­pelt­hen, hvor jeg skri­ver om for­fat­te­ren Sara Omar, og hvad der er i svang på Fri­heds­bre­vet i den­ne uge.

Hvis du er typen, der går op i den slags, så bru­ger jeg den­ne gang 1148 ord på at kom­me ud med mit budskab.

Ud i tovene 

I den for­gang­ne uge med­vir­ke­de jeg i et inter­view i Ber­ling­s­ke. For­ud for inter­viewet hav­de jeg fået mit andet vac­ci­ne­stik, som jeg rea­ge­re­de vir­ke­lig dår­ligt på. Jeg fik feber og blev skidt­mads, men hvad vær­re var, så røg jeg psy­kisk helt ud i tove­ne. En ved­va­ren­de til­stand med en blan­ding af jet­lag og tøm­mer­mænd kom­bi­ne­ret med mang­len­de tids­for­nem­mel­se er den måde, jeg bedst kan beskri­ve syn­dro­met på. Efter jeg blev mig selv igen, har jeg fået at vide, at den­ne til­stand hed­der fog­gy brain. Alt­så tåget hjerne.

Sara Omar for begyndere

Så det var med fog­gy brain, at jeg tal­te med Ber­ling­s­ke. Anled­nin­gen var, at avi­sen bota­ni­se­re­de på vores arti­kel­se­rie om for­fat­te­ren Sara Omar.

For de læse­re, som er nye i sagen, hand­ler det i før­ste ombæ­ring om, hvor­vidt Sara Omar er under poli­ti­be­skyt­tel­se eller ej, og her­til om hun er så tru­et på livet, at hun risi­ke­rer at “bli­ve skudt i hove­d­et”, hvis hun går ud på gaden. Det var nem­lig, hvad hun for­tal­te uge­bla­det Femi­na til­ba­ge i janu­ar 2018. I sam­me arti­kel blev hun spurgt, om der er nogen, der pas­ser på hen­de, hvor­til hun svarer:

”Ja, jeg er under poli­ti­be­skyt­tel­se. Myn­dig­he­der­ne pas­ser godt på mig.”

Pro­ble­met er så bare, at Fri­heds­bre­vet har fået adgang til lyd­fi­ler fra sam­me peri­o­de, hvor Sara Omar for­tæl­ler en doku­men­ta­rin­struk­tør, at hun kan fær­des frit hvor hun vil.

”I star­ten har der været nog­le ube­ha­ge­li­ge hen­ven­del­ser, men jeg er ikke tru­et på livet,” siger Sara Omar i en af lydfilerne. 

Hvad er op og ned i den­ne sag?

Det vil vi meget ger­ne tale med Sara Omar og hen­des for­lag, Poli­ti­kens For­lag, om, men de vil ikke tale med os. JP/Politikens sik­ker­heds­chef, Tor­ben Schi­øtt, vil hel­ler ikke tale med os. Tor­ben Schi­øtt har ellers pro­fes­sio­nel­le rela­tio­ner til Sara Omars pri­va­te sik­ker­heds­rå­d­gi­ver, den tid­li­ge­re frø­mand Chri­sti­an Spo­hr, men han klap­pe­de også i, da vi kon­tak­te­de ham. Til gen­gæld vil Spo­hr ger­ne tale med Berlingske.

I et noget kryp­tisk inter­view med Ber­lin­ge­ren giver han ind­tryk af, at poli­ti­et og Spo­hrs pri­va­te sik­ker­heds­fir­ma Eag­le Shark arbej­der sam­men om at beskyt­te Sara Omar.

”Jeg kan bekræf­te, at poli­ti­et ken­der til Saras sik­ker­heds­si­tu­a­tion, og at poli­ti­et er en del af Saras sik­ker­hed,” siger Spohr.

Direk­te ads­purgt om Sara Omar er i livs­fa­re, sva­rer Spohr:

”Om hun er i livs­fa­re, er poli­tiets opga­ve at vur­de­re. Jeg kan bekræf­te, at hun bli­ver tru­et på livet.”

Bizart med bizart på 

Har Fri­heds­bre­vet så et pro­blem? Nej, det har vi ikke, for uan­set hvad Spo­hr siger, skyl­der Sara Omar og hen­des for­lag sta­dig en for­kla­ring på mod­sæt­nin­gen mel­lem lyd­fi­ler­ne og alle de man­ge inter­views, hun har givet i ind og udland om, at hun er under poli­ti­be­skyt­tel­se og er tru­et på livet.

I inter­viewet med Ber­ling­s­ke siger jeg, at jeg aldrig har hørt om, at dansk poli­ti og et pri­vat sik­ker­heds­fir­ma sam­ar­bej­der om at beskyt­te en given person.

”Men Fri­heds­bre­vet har ikke doku­men­te­ret, at det ikke er en ord­ning, der fin­des,” sva­rer Ber­ling­s­kes jour­na­list, og så går der vir­ke­lig brain fuck­ing i den.

Hav­de min hjer­ne været min­dre tåget, hav­de jeg gjort gæl­den­de, at hvis du vir­ke­lig er så tru­et på livet, at poli­ti­et til­by­der dig beskyt­tel­se, hvor­for dog så invol­ve­re et pri­vat fir­ma i affæ­ren? Jeg mener; det koster jo man­ge pen­ge at bli­ve beskyt­tet af et pri­vat fir­ma (cir­ka fem­ten til tyve tusin­de kro­ner i døg­net for et hold på to mand). Hvor­for påta­ge sig den udgift, hvis man kan få det hele gra­tis af politiet?

Noget andet er, at jeg har svært ved at se poli­ti­et have en fleks­ord­ning med et pri­vat sik­ker­heds­fir­ma om at beskyt­te en cele­bri­ty som Sara Omar. For hvor­dan skul­le man gøre det i prak­sis? Afta­ler man så, hvem der tager bestem­te tids­punk­ter af døg­net, og aflø­ser man så hin­an­den som skif­te­hold? Og vil­le poli­ti­et over­ho­ve­det kun­ne ind­gå i sådan en fleks­ord­ning, for vil­le det ikke i sid­ste ende være deres ansvar, hvis der ske­te per­so­nen noget, mens hun eller han var under det pri­va­te sik­ker­heds­fir­mas beskyt­tel­se? Og vil­le poli­tiets efter­ret­ning­s­tje­ne­ste risi­ke­re at afslø­re sine arbejds­me­to­der over for et pri­vat sik­ker­heds­fir­ma, som de ikke har hånd i han­ke med?

Jo mere jeg tæn­ker over det, jo mere bizar­re fore­kom­mer Chri­sti­an Spo­hrs udta­lel­ser mig, og jeg er forun­dret over, at Ber­ling­s­ke ikke har bedt Spo­hr om at doku­men­te­re sin påstand om, at poli­ti­et er invol­ve­ret i Sara Omars sikkerhed.

Til sam­men­lig­ning ople­ve­de Tho­mas Roh­den – for­man­den for Dansk Kina-Kri­tisk Sel­skab – da han for­tal­te Jyl­lands-Posten om, hvor­dan han blev råd­gi­vet af PET, at avi­sen bad ham om at frem­vi­se doku­men­ta­tion for det, før histo­ri­en kun­ne brin­ges. Noget andet, Ber­ling­s­ke bur­de have udfor­dret, er for­bin­del­ser­ne mel­lem Eag­le Shark og JP/Politikens Hus, som Poli­ti­kens For­lag hører under.

Stay the course 

Uan­set hvad så bli­ver vi på bol­den, og i den kom­men­de tid vil redak­tio­nen bag Fri Kul­tur føje fle­re kapit­ler til føl­je­to­nen om Sara Omar.

Ikke kun Sara Omar

Men det hele skal ikke hand­le om Sara Omar. I dag udsen­der redak­tio­nen bag Fri Finans et nyheds­brev om, hvor­dan et styk­ke lov­giv­ning helt til­ba­ge fra 1922 bru­ges til at regu­le­re skat på kryp­to­han­del. Den­ne stærkt for­æl­de­de lov­giv­ning er til ska­de for alle par­ter. Ikke bare for pri­va­te dan­ske­re, som op gen­nem 2010’erne har inve­ste­ret i kryp­tova­lu­ta, men også for skat­te­væ­se­net selv.

Ny jour­na­list på Frihedsbrevet

Sene­re på ugen udkom­mer Fri Tænk­ning, hvor Flem­m­ing Rose den­ne gang kig­ger mod Afri­ka. Han taler med Wole Soyinka, som er nige­ri­ansk nobel­prisvin­der i lit­te­ra­tur i 1986 og en gigant i det 20. århund­re­des lit­te­ra­tur og debat om afko­lo­ni­se­ring, natio­na­lis­me, tri­ba­lis­me, demo­kra­ti og uni­ver­sel­le principper.

Soyinka sad i fængsel for sin kri­tik af mili­tær­re­gi­met i Nige­ria i 1960’erne, måt­te sene­re gå i eksil og vend­te først til­ba­ge til sit hjem­land i 1999. Hans nobel­fo­re­læs­ning var til­eg­net Man­dela, som på det tids­punkt sta­dig sad på Rob­ben Island. Han er kendt for at kri­ti­se­re poli­tisk kor­rek­t­hed i Vesten og den ned­la­den­de hold­ning over for min­dre­tal som lig­ger bag.

Meget inter­es­sant, og så er vi ikke engang kom­met til, hvad Simon Jul og Met­te Høeg har på vej til os. For ikke at tale om redak­tio­nen bag Fri Poli­tik, som i den­ne uge får sel­skab af en ny kol­le­ga, nem­lig Sofie Frøkjær, som kom­mer til os fra DR Detektor. 

På med vanten

Så alt­så, ingen agur­ke­tid her. Fuld tryk på ked­ler­ne og på med van­ten, for det er vej­en frem. Jeg ven­der til­ba­ge om en uge.

Tak for­di du læste med. Vi skri­ves ved.

Mvh

che­fre­dak­tør Mads Brügger