Fri Mads #103: Kun­sten at øde­læg­ge den gode stemning


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Nå, så er man til­ba­ge,” kon­sta­te­re­de poli­tisk repor­ter eme­ri­tus Claus Djørup, da han så mig sid­de i den ene af de to grøn­ne sofa­er, der står ved ind­gan­gen til Fol­ke­tings­sa­len. Bort­set fra Djørup var Van­dre­hal­len helt tom. Det var fre­dag den 9/6, og klok­ken var 10 om formiddagen. 

Lever­tal­let 🍺

Djørup hav­de ret; jeg var nem­lig til­ba­ge for at gå nok en stu­e­gang. Med de lave for­vent­nin­gers hori­sont. Fol­ke­ting­s­år­et var slut, og for de fle­ste med­lem­mer af tin­get var fokus nu at få sæn­ket lever­tal­let, før deres sar­te stof­skif­te skul­le have sig et ordent­ligt tryk sek­sten med liter­vis af Chablis og fadøl til Fol­ke­mø­det på Bornholm. 

Den digi­ta­le inklu­sion 💻

Yder­me­re skin­ne­de solen uden­for. Kun de aller­mær­ke­lig­ste men­ne­sker kun­ne fin­de på at gå rundt inde på Bor­gen på en dag som den­ne. Jeg var en af dem. Nå ja, nede i Fæl­les­sa­len var der fak­tisk en kon­fe­ren­ce i gang, bevær­tet af inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk IT. Den hand­le­de om den digi­ta­le inklu­sion, men det­te arran­ge­ment hav­de vir­ket så Gud­sjam­mer­ligt trist på mig, at jeg dre­je­de om på hæle­ne, så snart jeg hav­de fået stuk­ket hove­d­et inden­for. I ste­det var jeg gået op i Van­dre­hal­len for at lig­ge på lur. 

Ikke invi­te­ret 🚫

“Skal du med til Euro­pa-Par­la­men­tets frokost?” vil­le Claus Djørup vide. Jeg sva­re­de, at jeg ikke ane­de, hvad han tal­te om. 

“Nå, du er nok ikke invi­te­ret,” sag­de Djørup og lag­de ekstra tryk på invi­te­ret. Som altid var han god til straks at sæt­te kni­ven ind, hvor det gør ondt. 

“Men hvor og hvor­når fin­der den­ne frokost sted?” spurg­te jeg Djørup. 

“Klok­ken tolv nede i Snap­stin­get,” sag­de Claus Djørup og gik vide­re. Og så var jeg ale­ne igen. 

Super som­mer­hu­mør 🌞

Af man­gel på bed­re at tage mig til sat­te jeg mig til at høre Ugens Gæst på P1 med Søren Pape Poul­sen (K) som gæst. Vær­ten, den uli­de­ligt jovi­a­le Pia Rønn, spurg­te De Kon­ser­va­ti­ves for­mand om, hvor godt humør han var i, målt på en ska­la fra 1 til 10, hvor 10 var det bedste. 

“Jeg er en nier,” lød sva­ret selvsik­kert fra Pape. 

En nier! Så er man alt­så i super­godt som­mer­hu­mør, tænk­te jeg for mig selv og huske­de tiden under valg­kam­pen, hvor Søren Pape Poul­sens humør hav­de været omvendt pro­por­tio­nalt med mæng­den af lort, han var ved at druk­ne i. Jo vær­re det gik, jo mere glad var han. 

I lort til halsen 💩

Som Mon­taig­ne kon­sta­te­rer i et af sine essays, så befin­der men­ne­ske­he­den sig i den mere lor­te­de del af uni­ver­set. At stå i lort til hal­sen er nær­mest et grund­vil­kår for den men­ne­ske­li­ge eksi­stens. Så det ene­ste, det kom­mer an på, er, hvor god man er til at over­le­ve lortet.

Når man lyt­te­de til Søren Pape Poul­sen i Ugens Gæst på P1, fik man ind­tryk af, at han hav­de fun­det de vises sten. Selv den stun­den­de lor­tesag med den kon­ser­va­ti­ve euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Per­nil­le Wei­ss hav­de ikke kun­net øde­læg­ge man­dens humør. 

Lady Gaga 💃

Det vil­le jeg ger­ne tale med ham om. Jeg tog pater­noste­ren op til anden sal og gik ud til Grøn Gang for at høre med hans for­kon­tor, om Pape mon kom for­bi Bor­gen sene­re i dag. 

Døren stod åben, og inde i Papes kon­tor, i en sol­be­skin­net kar­nap, sad der en ung mand med et gult nøg­le­kortbånd om hal­sen. Jeg ban­ke­de på dør­kar­men og gik hen til ham. 

“Kom­mer Søren Pape Poul­sen ind til Fol­ke­tin­get, når han er fær­dig i P1?” spurg­te jeg. 

“Pro­gram­met er for­pro­du­ce­ret. Han er fak­tisk alle­re­de her­in­de, men han er ved at vise nog­le kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re rundt,” sag­de den unge mand. 

“Nå, men så kan det være, jeg løber ind i ham på gan­ge­ne,” kon­sta­te­re­de jeg og fortsatte: 

“Pape sag­de i pro­gram­met, at han er en nier i godt humør, målt på en ska­la, hvor ti er det højeste.” 

“Men han er vir­ke­lig også i godt humør. Han dan­se­de til Lady Gaga, da han kom ind i mor­ges,” sva­re­de den unge mand. 

For­an ham, på sofa­bor­det, lå en cof­fee tab­le book om præ­si­dent Oba­ma. Lidt der­fra, på en reol, stod en klyn­ge hop­ti­mi­ster, de her figu­rer, der fore­stil­ler små gla­de mænd med en fje­der i, som gør, at deres dum­me, run­de hove­d­er hop­per op og ned, når man tryk­ker på dem. 

Jeg kun­ne ikke afgø­re, om hop­ti­mi­ster­ne var skrig­gu­le eller neon­grøn­ne. Men jeg for­stod udmær­ket bud­ska­bet: Søren Pape Poul­sen er en men­ne­ske­lig hoptimist. 

Ras­mus Prehn 😱

På med van­ten igen. Jeg tog pater­noste­ren ned til Van­dre­hal­len og gik så til ven­stre. Til min over­ra­skel­se mød­te jeg Ras­mus Pre­hn (S). Som om han nær­mest hav­de stå­et og ven­tet på mig. Men det var ikke mig, han ven­te­de på; det var den paki­stan­ske viceu­den­rigs­mi­ni­ster, Hina Rab­ba­ni Khar, der snart vil­le kom­me på besøg. 

Pre­hn hav­de fået til opga­ve at bevær­te hen­de i Færøvæ­rel­set, og jeg kun­ne ikke lade være med at tæn­ke på, hvor mær­ke­ligt det må være at rej­se hele vej­en fra Isla­ma­bad til Køben­havn for så at møde Ras­mus Pre­hn. Vil­le den paki­stan­ske emis­sær mon kun­ne for­nem­me, at den er helt gal med Ras­mus Prehn? 

Det kun­ne jeg i hvert fald. For hvis Søren Pape Poul­sen var en nier i godt humør, så var Pre­hn – som altid – en klar tier. Hvis der fin­des et medi­cinsk udtryk for at være i et mistæn­ke­ligt, næsten syge­ligt godt humør, så er det det, som Ras­mus Pre­hn lider af. Hvad mon det dæk­ke­de over? Var det mon resul­ta­tet af en ved­hol­den­de frygt for at bli­ve afslø­ret som en pla­tug­le, der blev subli­me­ret ud som et bra­gen­de godt humør? 

“Hvor­dan er stem­nin­gen så i rege­rin­gen?” spurg­te jeg Ras­mus Pre­hn. For noget skul­le vi jo tale om. 

“Den er god,” sva­re­de han. Læn­ge­re kom jeg vist ikke med det. Så tal­te vi om, hvad der var på dags­or­de­nen med den paki­stan­ske viceu­den­rigs­mi­ni­ster. Ras­mus Pre­hn for­tal­te, at han vil­le benyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke for hjæl­pen med at hen­te folk ud af Afg­ha­ni­stan. Og så var der noget med et stra­te­gisk meje­ri­sam­ar­bej­de, der også lige skul­le vendes. 

Så kom den paki­stan­ske viceu­den­rigs­mi­ni­ster og hen­des folk rundt om hjør­net. Pre­hn bød dem ind i Færøvæ­rel­set, og så blev døren lukket. 

På min blok skrev jeg, at “det at bli­ve spist af med Ras­mus Pre­hn, når man sådan kom­mer på fint besøg, rej­sen­de hele vej­en fra Paki­stan, det er nok den stør­ste fuck­fin­ger, man kan få af Socialdemokratiet”. 

Så var det noteret. 

Chri­sti­an Rab­jerg Madsen 👟

En par eta­ger oppe, i Den Blå Gang, løb jeg så ind i Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer. Han sag­de, han var på vej hen til sit kon­tor i Rød Gang for at skif­te sko. 

“Du må ger­ne gå med,” til­fø­je­de han venligt. 

“Men du har jo alle­re­de sko på,” bemær­ke­de jeg og pege­de ned på hans uiden­ti­fi­cer­ba­re blå gummisko. 

“Ja, men det går ikke med det, jeg skal vide­re til,” sva­re­de Rab­jerg Madsen. 

“Et kort sekund tro­e­de jeg ellers, du var ved at bli­ve til en hip­ster. Med gum­misko og måske også snart fuldskæg?” sva­re­de jeg. 

“Det kom­mer aldrig til at ske. Jeg kan ikke få skæg,” repli­ce­re­de Madsen. 

In with the in-crowd 💞

I det hele taget var der sket noget inter­es­sant under mine sene­ste stu­e­gan­ge. Jo mere ryg­ter­ne om, at Met­te Fre­de­rik­sen skal være NATOs næste gene­ral­se­kre­tær, har taget til i styr­ke, jo mere vil sos­ser­ne ger­ne tale med mig. Høj som lav. Jeg er end­da kom­met på god fod med en soci­al­de­mo­kra­tisk minister. 

Over hele linj­en er der enig­hed om, at hvis Met­te Fre­de­rik­sen går af, så er det finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men, som tager over. Jeg har ikke mødt en ene­ste soci­al­de­mo­krat, der siger, at det bli­ver Peter Hum­mel­gaard, som får æren. En kil­de sag­de end­da, at Hum­mel­gaard alle­re­de har truk­ket sig som kandidat. 

Men der mær­kes en til­ta­gen­de nervø­si­tet i fol­ke­tings­grup­pen, og hvis ryg­ter­ne taler sandt, og Met­te Fre­de­rik­sen skal til Bruxel­les, så bli­ver juli måned den vil­de­ste juli måned i dansk poli­tik nogen­sin­de. Ude i de soci­al­de­mo­kra­ti­ske kaf­fe­klub­ber er de for længst gået i gang med at sli­be kas­tek­ni­ve og dyp­pe deres gift­pi­le i kurare. 

Vig­tigt er dog hele tiden at hol­de sig for øje, at ingen rig­tigt ved noget. De, der siger, de ved noget, taler ikke sandt, for det gør de ikke. De, der siger, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ved noget, taler hel­ler ikke sandt, for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er ikke med i loopet.

De ene­ste, der ved, hvad der vir­ke­lig fore­går, kan tæl­les på en hånd. Det er (selv­føl­ge­lig) Met­te Fre­de­rik­sen selv, hen­des depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, hen­des stabs­chef Mar­tin Juste­sen, den sær­li­ge råd­gi­ver Peter Strauss Jør­gen­sen og så depar­te­ments­råd i Stats­mi­ni­ste­ri­et Jean-Char­les Eller­mann-King­om­be. Hvis der er nogen, der ved det, så er det dem. 

Nå ja, det kan jo også være, at Met­te Fre­de­rik­sen-hvi­ske­ren Mar­tin Ros­sen ved noget. Hans bebu­de­de kon­su­lent­fir­ma Ros­sen-Engell Stra­te­gy har sta­dig ikke fået et CVR-num­mer, og selv­om en før­en­de soci­al­de­mo­krat sag­de til mig, at det “ikke fore­kom­mer som en sær­lig skarp ana­ly­se”, at Ros­sen har for­ladt Dan­foss for at tage ned til Bruxel­les med Met­te Fre­de­rik­sen, så er det sta­dig en besnæ­ren­de tanke. 

Sver­re Quist

Så gik jeg ud på ter­ras­sen på tred­je sal for at træk­ke lidt luft. Og ryge mig en ciga­ret. Da jeg var halvvejs gen­nem smø­gen, kom TV 2’s jour­na­list Sver­re Quist ud på ter­ras­sen, efter­fulgt af tre prak­ti­kan­ter fra TV 2 Kosmopol samt deres prak­ti­kant­vej­le­der. De var ved at bli­ve vist rundt på Bor­gen – med Quist som guide. 

“Sver­re, hvad er det bed­ste ved at være her­in­de?” spurg­te en af praktikanterne. 

“At der er så kort til arbej­de på cykel,” sva­re­de Quist. 

Spin­dul­la og Boje på Borgen 

Sene­re den­ne dag skul­le prak­ti­kan­ter­ne mødes med Ulla Øster­gaard ali­as Mør­kets Fyrstin­de. Nu kendt som Mode­ra­ter­nes kom­mi­ka­tions­chef. Folk uden for pres­sens ver­den har sta­dig ikke rig­tigt for­stå­et, hvor vildt et træk det er at hyre Ulla Øster­gaard som pres­se­chef for et poli­tisk par­ti, og især når man sam­ti­dig er et poli­tisk par­ti, der siger, at man vil gen­ska­be tro­en på demo­kra­ti­et. At skub­be Ulla Øster­gaard ind mel­lem sig og medi­er­ne sva­rer lidt til, at paci­fi­ster­nes for­e­ning Aldrig Mere Krig, beslut­te­de sig for at enga­ge­re jæger­sol­da­ten B.S. Chri­sti­an­sen som deres kom­mu­ni­ka­tions­chef. Sig­na­let, der sen­des, er helt skævt. 

Men hvor gem­te Spin­dul­la sig hen­ne? Så vidt jeg kun­ne for­stå på dele­ga­tio­nen fra TV 2 Kosmopol, hav­de hun sta­dig ikke fået et kon­tor, selv­om hun var star­tet den før­ste juni. Så det måt­te være noget med at løbe ind i hen­de ved et til­fæl­de, hvis man vil­le fin­de hen­de i Bor­gens korridorer. 

En anden per­son, jeg håbe­de at få at se, var løs­gæn­ge­ren Lars Boje Mat­hie­sen. Han var – som sæd­van­lig – ikke på sit nye kon­tor ovre i Provi­ant­hu­set, og han sva­re­de ikke, når jeg skrev til ham på Mes­sen­ger og spurg­te om, hvor han var henne. 

Ikke for­di de andre var der; næsten alle var væk. Ikke engang Jet­te Gott­lieb var at træf­fe, og det sam­me gjaldt de andre med­lem­mer af Enhedslisten. 

Ræd­sel­ska­bi­net­tet

Sam­me sce­ne gen­tog sig på gan­gen, hvor Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne bor. Stort set tomt for men­ne­sker. Alli­ge­vel gik jeg hele Provi­an­ten rundt i håb om at fin­de bare et eller andet tegn på liv. På vej­en kom jeg for­bi et af de mest sæl­som­me loka­ler, jeg nogen­sin­de har været i, nem­lig Rigs­re­vi­sio­nens møde­lo­ka­le. Døren stod åben, så jeg kig­ge­de inden­for, og her, hele vej­en rundt på væg­ge­ne, hang der indram­me­de sort/hvide bil­le­der af alle de med­lem­mer af Fol­ke­tin­get, der i tidens løb har gjort tje­ne­ste som statsrevisorer. 

Sop­hie Løh­de (V), Ser­da Ben­li (SF) og Moni­ka Rubin (M) var de sid­ste i ræk­ken. Lige­som med de andre bil­le­der lig­ne­de deres portræt­ter noget, en ste­net sko­le­fo­to­graf hav­de skudt engang i de mør­ke 1950’ere. 

“Jeg har noget til dig. Ring til mig om en time.” 

Men på et enkelt kon­tor i Provi­ant­hu­set var der fak­tisk en MF’er til­ste­de. Hvem det var, kan være lige meget, for ved­kom­men­de hav­de ikke noget inter­es­sant at beret­te. Det hav­de til gen­gæld den gæst, som med­lem­met af Fol­ke­tin­get holdt møde med, da jeg sådan kom bra­sen­de ind. Den­ne gæst var en lob­byist, og da han så, hvor trist jeg så ud i ansig­tet, da jeg fik at vide, at der ikke var noget nyt at mel­de, sag­de han: 

“Jeg har noget til dig. Ring til mig om en time.” 

Kniv & gaf­fel 🍽️

Så fik jeg lob­byi­stens navn og num­mer og gik vide­re. Klok­ken var tæt på tolv, så hvor­for ikke møde uan­meldt op til froko­sten, som Euro­pa-Par­la­men­tet bevær­te­de nede ved Snapstinget? 

Den ene tan­ke tog den anden, og snart stod jeg inde i et side­lo­ka­le til Snap­stin­get. Der var dæk­ket op ved to lang­bor­de, og ved nog­le af kuver­ter­ne lå der en sed­del, hvor der stod “MEP”, kort for Mem­ber of the Euro­pe­an Par­li­a­ment. Det var for at vise de ind­bud­te gæster, hvor de dan­ske med­lem­mer af Euro­pa-Par­la­men­tet skul­le sid­de, når froko­sten gik i gang. 

Til­sy­ne­la­den­de var min til­ste­de­væ­rel­se ikke et pro­blem. Jeg blev lige­frem budt vel­kom­men og valg­te mig straks en sid­de­plads mel­lem to MEP’ere, der ikke var mødt op endnu. 

Skråt over­for mig sad udlands­chef Niels Kva­le fra DR. Lidt der­fra stod che­fen for Euro­pa-Par­la­men­tets kon­tor i Køben­havn, Sune Han­sen. Han kig­ge­de lidt på mig, som en blø­der vil­le kig­ge på en rul­le pig­t­råd, og jeg kun­ne ikke rig­tigt vur­de­re, om han var ved at sam­le sig sam­men til at få mig smidt ud. 

“Hvad laver han her?!” sag­de en høj stem­me pludselig. 

Det var Claus Djørup. Jeg vend­te mig om i sto­len og så, at Djørup stod og pege­de på mig. Jeg tænk­te, det var bedst at igno­re­re ham, så jeg smi­le­de ven­ligt til ham og dre­je­de hove­d­et væk. Til mit held var der ingen af vær­ter­ne, der tog notits af Djørup. De tænk­te sik­kert, at han var skin­gren­de skør. 

Lidt efter kom Djørup hen til mig og sagde: 

“Dér skaf­fe­de jeg dig en gra­tis frokost.” 

Nu begynd­te gæster­ne at ankom­me. Til ven­stre for mig fik jeg sel­skab af MEP Mari­an­ne Vind fra Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Hun var iført en rød car­di­gan med en Ver­dens­målsnål. Mari­an­ne Vind sag­de, at hun har en for­tid som labo­r­ant i Novozy­mes samt en lang kar­ri­e­re i HK, som hun run­de­de af som næst­for­mand i HK/Privat.

Til høj­re for mig sat­te MEP Kira Peter-Han­sen sig. Det var hen­de, der kom med på et afbud fra Kar­sten Høn­ge (SF) til­ba­ge i maj 2019. Den­gang var hun kun 21 år gam­mel og blev her­med det yng­ste med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet nogen­sin­de.

Så duk­ke­de de andre MEP’ere op. Sølvræ­ven Mor­ten Løk­ke­gaard (V) var en af dem, iført hvid skjor­te og mørk bla­zer. Som froko­sten skred frem, blev det klart, at Løk­ke­gaard føl­te behov for at demon­stre­re sin seni­o­ri­tet over­for de andre MEP’ere. For eksem­pel kun­ne han fin­de på at tale om sin “gam­le ven Guy Verhofstadt”. 

De andre frem­mød­te MEP’ere var Niels Fuglsang fra Soci­al­de­mo­kra­ter­ne samt Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen, som jo har taget sprin­get fra Ven­stre over til sin fars par­ti, Moderaterne. 

Før­ste gang man ser Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen, slår det en, at han lidt frem­står som en af Bub­bi-Bjør­ne­ne, der er ble­vet morp­het sam­men med sit fædre­ne ophav. Og med det menes ikke, at Ber­gur lig­ner en kæm­pe­stor vingum­mi­bam­se. Der menes ale­ne, at der er noget uskyl­digt over ham. 

Fre­aks, ama­tø­rer og umuliusser

Som sådan er Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen et godt eksem­pel på, at der er noget helt galt med de per­so­ner, vi sen­der ned til Bruxel­les. Ikke for­di Ber­gur er dum eller doven, han er sik­kert fin nok, men bur­de det ikke være vores aller­dyg­tig­ste og mest erfar­ne poli­ti­ke­re, der får lov til at stil­le op til Euro­pa-Par­la­men­tet? I ste­det er det en i sti­gen­de grad vil­de­re og vil­de­re blan­ding af fre­aks, ama­tø­rer og umu­li­us­ser. Folk, der vil­le fal­de igen­nem i et tred­je­rangs byråd, sen­der vi uden at blin­ke af sted til den Euro­pæ­i­ske Uni­ons fol­ke­valg­te parlament. 

Kun­sten at øde­læg­ge den gode stemning

Så blev froko­sten sat i gang. Alle kig­ge­de vi på en tal­ler­ken med et sor­ti­ment af tapas. Lidt asp­ar­ges med som­mer­sa­lat. Noget mozza­rel­la med syl­te­de toma­ter. Et styk­ke man­che­go med noget kom­pot på. 

Ord­s­ty­re­ren, en yngre kvin­de fra Euro­pa-Par­la­men­tets kon­tor, rej­ste sig og gav ordet vide­re til MEP’erne, så de hver kun­ne for­tæl­le om deres arbej­de nede i Bruxel­les. Før­ste taler var Mor­ten Løkkegaard. 

Løk­ke­gaard sag­de, at han var bekym­ret over “den ita­li­en­ske høj­re­d­rej­ning”. Ved siden af ham sad Bent Wint­her fra Ber­ling­s­ke og kig­ge­de sløvt frem for sig. 

“AI let­ter for alvor nu,” sag­de Mor­ten Løk­ke­gaard, men påpe­ge­de også, at cyber­sik­ker­hed er et områ­de, han hol­der øje med. 

“Det er super­vig­tigt at gå ind i, for enhver kan bli­ve hack­et gen­nem sit køle­skab, eller hvad fan­den har vi?” sag­de Mor­ten Løkkegaard. 

Ja, hvad fan­den har vi? Niels Fuglsang tal­te om uaf­hæn­gig­hed. Især uaf­hæn­gig­hed af Rusland. Mari­an­ne Vind tal­te om fat­tig­dom i Euro­pa. Ber­gur tal­te om sik­ker­hed, og “hvor­dan vi sam­men skal fin­de balan­cen i NATO”. Kira Peter-Han­sen tal­te om høj­re­flø­jens opstig­ning, og så var vi i mål. 

Nu var det tid til spørgs­mål og svar. De før­ste par spørgs­mål, som pres­sens udsend­te kom med, var så kede­li­ge, at jeg ikke skrev dem ned. Det skul­le jeg måske have gjort, for jeg kan ikke læn­ge­re huske, hvad de andre jour­na­li­ster spurg­te om, og jeg kan hel­ler ikke huske, hvad sva­re­ne var. 

Da jeg ende­lig fik ordet som den sid­ste spør­ger, før froko­sten var slut, tænk­te jeg, at jeg hel­le­re måt­te ruske lidt op i akva­ri­et. Først og frem­mest ved at spør­ge til sagen om DR’s EU-kor­re­spon­dent Ole Ryborg. 

Til­ba­ge i 2016 var Ole Ryborg mød­tes med to repræ­sen­tan­ter for EU’s anti-svin­del-enhed, OLAF, og med dem hav­de Ryborg delt et omfat­ten­de resear­ch­ma­te­ri­a­le om Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Når man læste refe­ra­tet fra mødet, fik man ind­tryk af en jour­na­list, der ikke læn­ge­re var jour­na­list, men i ste­det var ble­vet en infor­mant af en slags. 

Så da turen kom til mig, spurg­te jeg om følgende: 

“I DR har jeg lært, at man ikke må stil­le mul­tis­pørgs­mål, men det vil jeg gøre alli­ge­vel. Jeg tror ikke, der er nogen i det her loka­le, som har und­gå­et at se den histo­rie, som Ber­ling­s­ke har bragt om Ole Ryborg, den vig­tig­ste EU-kor­re­spon­dent over­ho­ve­det. DR har erkendt, at vi er ude på vip­pen i for­hold til, hvad en jour­na­list kan til­la­de sig i sin age­ren med myn­dig­he­der. Når man læser anti-svin­del-enhe­den OLAFs refe­rat fra mødet med Ryborg, ser man, at han er utro­ligt detail­o­ri­en­te­ret i for­hold til Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Ryborg er inde på soci­a­le medi­er og se, hvad for noget vin Mes­ser­s­ch­midt drik­ker og så vide­re. Jeg vil ger­ne høre med jer par­la­men­ta­ri­ke­re. Hvad tæn­ker I om det her? Har det rok­ket ved jeres opfat­tel­se af Ryborg? Hvor­dan ser I jeres frem­tid i for­hold til at have med ham at gøre som jour­na­list? Det andet, jeg vil spør­ge om, er, hvor man­ge af jer, der har gjort jer tan­ker om at bijob­be, dob­beltjob­be, have anden ind­tægt ved siden af? Fri­heds­bre­vet har for­talt om, hvor­dan Mor­ten Løk­ke­gaard har opt­rå­dt som pres­se­rå­d­gi­ver for en kon­tro­ver­si­el aal­bor­gen­sisk rig­mand, en byg­ge­ma­ta­dor, der hed­der Jes­per Sko­vs­gaard. Hvad tæn­ker I om det? Vil I påta­ge jer arbej­de ved siden af, eller vil I ude­luk­ken­de kon­cen­tre­re jer om jeres arbej­de i parlamentet?” 

Man skul­le ikke være sær­ligt sen­si­tiv for at kun­ne mær­ke, at atmos­fæ­ren hav­de ændret sig, efter jeg stil­le­de mit multispørgsmål. 

Den gode stem­ning var væk. Jeg hav­de øde­lagt den gode stem­ning, men det kan selv­føl­ge­lig også bare være ønske­tænk­ning fra min side. 

MEP Kira Peter-Han­sen (SF) var den før­ste, der sva­re­de. Hun sagde: 

“I for­hold til DR-histo­ri­en har jeg ikke de sto­re kom­men­ta­rer. Jeg ser ikke et pro­blem i at sam­ar­bej­de med Ole Ryborg. Der er selv­føl­ge­lig en fin græn­se mel­lem under­sø­gen­de jour­na­li­stik og så at gå på kant med nog­le pres­se­e­ti­ske linjer, men det skal jeg ikke gøre mig til dom­mer over. Med hen­syn til bijobs dis­ku­te­rer vi i min grup­pe, og vi skal have et loft på, om man må have side­ind­kom­ster, men vi er ikke nået til nogen kon­klu­sion endnu.” 

Så blev det MEP Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sens (M) tur. Han sag­de følgende: 

“Jeg har ikke så man­ge kom­men­ta­rer til det før­ste. Jeg er lidt ny i Bruxel­les og har ikke haft så meget at gøre med Ole, men jeg skal ikke gøre mig til her­re over de eti­ske ret­nings­linjer, han skal age­re under. Så jeg vil sta­dig stil­le op til inter­views hos ham. Med hen­syn til det andet spørgs­mål så kom­mer jeg fra et par­ti, hvor man hyl­der dét, at folk har et ben ude i vir­ke­lig­he­den, så jeg ser ikke et pro­blem i, at man har noget andet, man laver ved siden af, så læn­ge man selv­føl­ge­lig dekla­re­rer det i par­la­men­tets systemer.” 

Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen sat­te sig ned. MEP Niels Fuglsang (S) rej­ste sig op. Han sagde: 

“Jeg har ikke de sto­re kom­men­ta­rer til det før­ste. Jeg kom­mer fort­sat til at arbej­de med Ryborg. Med hen­syn til det andet, så synes jeg, det er okay at have bijobs, så læn­ge der ikke er en inter­es­se­kon­flikt. Jeg har ikke selv noget bijob, men der bør være reg­ler for, hvil­ke typer bijobs man kan have. Jeg har for eksem­pel opda­get, at et polsk med­lem er ansat hos en tæn­ket­ank, der er spon­se­ret af Dub­ai, og han tje­ner lige så meget på at være med i den­ne tæn­ket­ank, som han får i MEP-løn. Det er jo langt ude, for her kan man stil­le spørgs­mål om, hvem det er, han arbej­der for. Det bur­de man sæt­te en stop­per for.” 

Ende­lig kom turen til Mor­ten Løk­ke­gaard. Fra ham lød der føl­gen­de svar: 

“Jeg har ikke nogen grund til ikke at arbej­de med Ryborg. Jeg har kendt ham i man­ge, man­ge år, og han er en frem­ra­gen­de jour­na­list. Og så sker der noget engang imel­lem, og det tror jeg, Ryborg selv og Dan­marks Radio har taget stil­ling til, og så er den ikke læn­ge­re. Med hen­syn til det andet så er den dis­kus­sion lige så gam­mel som demo­kra­ti­et. Skal fol­ke­valg­te nær­mest fødes direk­te fra foste­ret og ud til et liv som poli­ti­ker? Eller skal de have et liv, hvor de har fået nog­le erfa­rin­ger? Bety­der det, at man som fol­ke­valgt resten af sit liv skal for­la­de alt, hvad der hand­ler om vir­ke­lig­he­den og kun beskæf­ti­ge sig med poli­tik? Det, tror jeg, er en illu­sion. Det, har jeg altid tro­et, var en illu­sion. Der­for er det i sid­ste ende et spørgs­mål om trans­pa­rens. At man sør­ger for, at det, der sker, sker så åbent og dekla­rer-bart som over­ho­ve­det muligt. Bijobs har altid i dansk kon­tekst haft en bis­mag, og det, synes jeg, er under­ligt, for kon­se­kven­sen af at være imod det er, at man ikke vil have, at folk over­ho­ve­det har haft et job, inden de kom­mer ind i politik.” 

Den sid­ste, vi mang­le­de at høre fra, var Mari­an­ne Vind, med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet for Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Hun sagde: 

“Bare lige et kort sup­ple­ment. Jeg er enig i det med Ole Rybog. Han kom­mer fra et seri­øst medie. En anden ting, der er værd at dis­ku­te­re, er lob­byis­me. Hvor­når er man lob­byist, hvor­når er man ikke lob­byist? Det vil man ger­ne sæt­te nog­le begræns­nin­ger på, men det er megasvært.” 

Froko­sten var ved at være slut. Jeg sag­de tak for mad og gik op i Vandrehallen. 

Lob­byi­sten

Så rin­ge­de jeg til den før­om­tal­te lob­byist. Da jeg fik ham i røret, sag­de han, at klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ste­ren Lars Aagaard var “ude på tynd is”. 

Det, lob­byi­sten vil­le tale med mig om, hand­le­de om åben dør-ord­nin­gen for vin­de­ner­gi; en ord­ning, hvori­gen­nem pri­va­te aktø­rer har kun­net søge sta­ten om lov til at byg­ge vind­møl­le­par­ker. Men til­ba­ge i febru­ar måned var der så sket det, at ord­nin­gen til alles over­ra­skel­se blev stil­let i bero. For­kla­rin­gen fra Lars Aagaards side var, at det skul­le under­sø­ges, om den bemeld­te ord­ning, der har fun­ge­ret siden 1999, var i strid med EU’s kon­kur­ren­ce­reg­ler. Og så plud­se­lig, bare sådan lige uden vide­re, blev ord­nin­gen helt luk­ket i, og 24 ansøg­nin­ger blev hældt ned ad brættet. 

I sig selv helt vildt, men end­nu mere vildt er det, at tre ansøg­nin­ger alli­ge­vel slap igen­nem i den ellev­te time. 

Og nu kom­mer vi til clou­et, for iføl­ge lob­byi­sten, jeg tal­te med, var en af dis­se tre hel­di­ge ansø­ge­re sam­ti­dig en af Mode­ra­ter­nes stør­ste dono­rer. Men den histo­rie måt­te lob­byi­sten læn­ge­re ud på lan­det med, for det kan jo ikke være sandt, at man bare kan købe sig til sær­be­hand­ling i dansk poli­tik. Så ham gad jeg ikke at tale mere med, den­ne lob­byist, og jeg er ked af at besvæ­re dig – kære læser – med dis­se slibrigheder. 

Rundt om systemerne

Jeg gik ud på fortrap­pen for at ryge nok en ciga­ret. Som jeg sad dér, fik jeg sel­skab af en soci­al­de­mo­kra­tisk pro­fil. Han tal­te om, hvor træt han var af at debat­te­re med Zenia Stam­pe (B).

“Hun suger al ener­gi ud af mig. Det er, som at få stuk­ket et suge­rør ind i krop­pen, og så bli­ver du suget helt tom for ener­gi,” sag­de han. Så gik han videre. 

Lidt efter kom Claus Djørup for­bi. Nu hav­de han en kæm­pe­stor hvid kasket på hove­d­et. Han vil­le vide, hvor­dan det var lyk­ke­des for mig at kom­me med til frokosten. 

“Jeg gatecras­he­de,” sag­de jeg. 

“HVAD GJORDE DU?!” råb­te Djørup. 

“Jeg gatecras­he­de. Jeg gik bare ind og sat­te mig.” 

“Nå! Jeg tro­e­de du hav­de rin­get til EU-Par­la­men­tets kon­tor og talt med …” sag­de Djørup og nævn­te to, tre nav­ne, jeg ikke fik prin­tet i hukommelsen. 

“Nej, det gjor­de jeg ikke. Jeg arbej­der rundt om syste­mer­ne. Ikke igen­nem dem,” sva­re­de jeg. 

Så snart jeg hav­de sagt det, vid­ste jeg, at min stu­e­gang num­mer 32 var forbi. 

Tak for nu 👋🏼

Til den­ne omgang har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net mig som The Wat­cher til Euro­pa-Par­la­men­tets frokost for pres­sen i Snap­stin­get. Som det frem­går, er jeg i gang med at øde­læg­ge den gode stemning. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet