Fri Mads #109: Midt i sin tæn­ke­pau­se gjor­de Jon Step­hen­sen det ene­ste, han ikke måt­te gøre


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det­te nyheds­brev bli­ver en rela­tivt enstren­get affæ­re, men til gen­gæld vil jeg vove den påstand, at ind­hol­det har en valør, der vejer op for den mang­len­de vari­a­tion. I hvert fald synes jeg selv, at det, jeg nu vil beret­te, er inter­es­sant nok til at fyl­de det hele. Og om ikke andet så føjer det en ny facet til histo­ri­en om brud­det mel­lem fol­ke­tings­med­lem­met Jon Step­hen­sen og rege­rings­par­ti­et Moderaterne. 

De for­bud­te trin

Min research viser nem­lig, at til­ba­ge i som­me­ren 2023, mens Jon Step­hen­sen var på tæn­ke­pau­se fra Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe, efter at have sendt en lum­mer tekst­be­sked til et 19-årigt, kvin­de­ligt med­lem af par­tiets ung­doms­af­de­ling, så gjor­de Jon Step­hen­sen lige præ­cis det ene­ste, han ikke måt­te gøre i den situ­a­tion, han var i: Gen­nem Ins­ta­gram skrev han til et 22-årigt kvin­de­ligt med­lem af et andet poli­tisk par­tis ung­doms­af­de­ling og invi­te­re­de hen­de hjem til sig selv pri­vat til – iføl­ge mine oplys­nin­ger – “avo­ca­do­mad­der og en kold øl i solen i Kartoffelrækkerne”. 

Hyld og vodka 🍹

Af ren og skær nys­ger­rig­hed tog den 22-åri­ge ung­doms­po­li­ti­ker hjem til Jon Step­hen­sen og blev her trak­te­ret med både te og hyl­de­blomsts­aft med vod­ka i. 

Vig­tigt er at under­stre­ge, at intet tyder på, at Jon Step­hen­sen gjor­de til­nær­mel­ser til den unge kvin­de, og deres møde var da sik­kert hel­ler aldrig kom­met for en dag, hvis ikke lige det var en rig­tig god histo­rie, at den 63-åri­ge poli­ti­ker Jon Step­hen­sen, mens han er på tæn­ke­pau­se for at have sendt en upas­sen­de besked til en ung, poli­tisk aktiv kvin­de, på ny ræk­ker ud til en ung poli­tisk aktiv kvin­de – den­ne gang for at invi­te­re hen­de hjem til sig selv privat. 

Kaus­a­li­tet

Histo­ri­en er så god, at den 22-åri­ge kvin­de efter­føl­gen­de for­tal­te om ople­vel­sen til fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get, og til sidst nåe­de anek­do­ten frem til Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe på Christiansborg. 

Spørgs­må­let er så, om uden­rigs­mi­ni­ster og par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) var ble­vet ori­en­te­ret om den unge kvin­des ople­vel­se, da Løk­ke tirs­dag den 15. august mød­tes med Jon Step­hen­sen i et bag­lo­ka­le til restau­ran­ten Apol­lo Bar i Nyhavn i Køben­havn og her lod ham vide, at fol­ke­tings­grup­pen ikke læn­ge­re hav­de til­lid til ham. 

Gry­de­klar

Alle­re­de nu kan jeg sige så meget, at histo­ri­en i hvert fald er i kredsløb på Chri­sti­ans­borg, hvor jeg er rendt ind i den på en af mine stu­e­gan­ge. Dér, hvor det bli­ver jour­na­li­stisk inter­es­sant, er selv­føl­ge­lig, hvis det hænd­te på nogen måde har påvir­ket Jon Step­hen­sens poli­ti­ske skæb­ne, hvil­ket er grun­den til, at jeg har beslut­tet mig for at udbo­re histo­ri­en og fin­de så man­ge kil­der med viden om sagen som muligt. 

Her er jeg nu. 

Døm­me­kraft (og man­gel på samme)

Så lad os spo­le til­ba­ge til start. Med til star­ten hører, at selv­om jeg ken­der til den unge kvin­des navn og iden­ti­tet, så har jeg beslut­tet mig for at hol­de hen­de ano­nym. Det har jeg dels valgt at gøre, for­di den unge kvin­de angi­ve­ligt ikke føler, at Jon Step­hen­sen har kræn­ket hen­de, og dels for­di histo­ri­en ikke så meget hand­ler om hen­de som om poli­ti­ke­ren Jon Step­hen­sen og hans dømmekraft. 

Uan­set hvad har jeg kil­der nok til at skri­ve histo­ri­en rundt om den unge kvin­de, og begrun­del­sen for over­ho­ve­det at gøre det lig­ger selv­føl­ge­lig i spørgs­må­let om, hvor­vidt det føl­gen­de for­løb på nogen måde påvir­ke­de Jon Step­hen­sens i for­vej­en vak­len­de posi­tion i Mode­ra­ter­nes folketingsgruppe. 

Yder­me­re giver for­lø­bet anled­ning til at undre sig over, at Jon Step­hen­sen – stik imod sine erklæ­re­de hen­sig­ter – til­sy­ne­la­den­de ikke har brugt sin tæn­ke­pau­se til det, den var bereg­net til. 

Inter­view med Jon Step­hen­sen

Hvad Jon Step­hen­sen selv siger til det hele, kom­mer jeg ind på læn­ge­re frem­me i mit nyheds­brev, hvor jeg brin­ger et tele­fo­nin­ter­view med man­den selv. 

Vel­kom­men til mit nyheds­brev num­mer 109. 

Kun­sten at kig­ge indad

Det er som­mer 2023, tids­mæs­sigt er vi omkring Sankt Hans, og Jon Step­hen­sen er på en fle­re måne­der lang, selvvalgt tæn­ke­pau­se. Iføl­ge Ekstra Bla­det har han sendt en inder­lig og dyb­følt mail til med­lem­mer­ne af Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe, hvor han gør gæl­den­de, at han har brugt tiden på at kig­ge indad. 

I mai­len, som jeg er i besid­del­se af, skri­ver Jon Step­hen­sen ordret: 

“Jeg har brugt tiden sam­men med min dat­ter. Jeg har brugt tiden i sam­ta­le med præ­ster og tera­pe­u­ter for at bear­bej­de den­ne min livskri­se og for at få råd og vej­led­ning, så det der er sket aldrig sker igen. Min døm­me­kraft svig­te­de, og det tager jeg dybt alvorligt.” 

Smuk med den lækre­ste krop

Men til­sy­ne­la­den­de har Jon Step­hen­sen brugt tiden på mere end det. For iføl­ge min research skri­ver han i sam­me peri­o­de, gen­nem det soci­a­le medie Ins­ta­gram, med et yngre, 22-årigt kvin­de­ligt med­lem af et andet poli­tisk par­tis ungdomsafdeling. 

Så vidt vides har Jon Step­hen­sen tid­li­ge­re mødt bemeld­te kvin­de i for­bin­del­se med de ord­fø­rer­ska­ber, han bestri­der for Mode­ra­ter­ne. Så de ken­der hin­an­den, men hun har ikke været hjem­me hos Jon Step­hen­sen før. 

Iføl­ge mine oplys­nin­ger invi­te­rer Jon Step­hen­sen hen­de hjem til sit hus i Kar­tof­fel­ræk­ker­ne i Køben­havn med det for­mål at give hen­de sin egen ver­sion af, hvad der var årsa­gen til, at han blev sendt i skam­me­kro­gen af sit parti. 

Helt præ­cist skri­ver Jon Step­hen­sen, at hvis hun kom­mer hjem til ham til “avo­ca­do­mad­der og en kold øl i solen i Kar­tof­fel­ræk­ker­ne”, så vil han for­tæl­le hen­de “hvad der rent fak­tisk er sket”. 

Med dis­se ord sig­tes til sagen om, at Jon Step­hen­sen helt til­ba­ge i febru­ar 2023 hav­de skre­vet en tekst­be­sked gen­nem Ins­ta­gram til et 19-årigt med­lem af Unge Mode­ra­ter om, at hun “vir­ker klog” og er “smuk med den lækre­ste krop”. 

Som bekendt var det den­ne tekst­be­sked, der før­te til, at Jon Step­hen­sen i slut­nin­gen af april 2023 måt­te tage på en fle­re måne­der lang selv­be­talt orlov fra Fol­ke­tin­get for at tæn­ke tin­ge­ne grun­digt igennem. 

Fred og fordragelighed 

Kor­re­spon­dan­cen mun­der ud i, at den 22-åri­ge kvin­de tak­ker ja til at besø­ge Jon Step­hen­sen pri­vat. Som jeg for­står det, var det først og frem­mest, for­di hun var nys­ger­rig, men det kan mulig­vis også have spil­let ind, at den unge kvin­de grun­det sit poli­ti­ske arbej­de ger­ne vil­le beva­re en god rela­tion til Jon Step­hen­sen. Den­gang var det jo sta­dig en mulig­hed, at Jon Step­hen­sen kun­ne ven­de til­ba­ge til rege­rings­par­ti­et Mode­ra­ter­ne og her­med de poster‚ han hav­de i Fol­ke­tin­get som blandt andet kul­tur- og udenrigsordfører. 

Ikke altid avocadomadder 🥑

I ste­det for avo­ca­do­mad­der og øl ender hun med at bli­ve bevær­tet med te og en drink med hyl­de­blomsts­aft og vodka. 

Mine kil­der er eni­ge om, at Jon Step­hen­sen ikke læg­ger an på hen­de, og de skil­les i fred og fordragelighed. 

Hvor mine kil­der adskil­ler sig fra hin­an­den, er i spørgs­må­let om, hvor­dan vod­ka blev bragt på banen. I en ver­sion af histo­ri­en ser­ve­rer Jon Step­hen­sen en drink med hyl­de­blomsts­aft for den unge kvin­de, og det er først, da hun sma­ger på den, at det går op for hen­de, at der er vod­ka i. 

What comes aro­und, goes around 

Sene­re den­ne som­mer, til en sam­men­komst i poli­tisk øje­med, for­tæl­ler den 22-åri­ge kvin­de om ople­vel­sen med Jon Step­hen­sen til tre med­lem­mer af Fol­ke­tin­get. To af dis­se med­lem­mer har over for Fri­heds­bre­vet bekræf­tet, at de tal­te med hen­de om hæn­del­sen, og den ene af dem siger, at der var en “tona­li­tet” i hen­des beret­ning, som gjor­de, at ved­kom­men­de vur­de­re­de, at det var nød­ven­digt, at Mode­ra­ter­nes sekre­ta­ri­at blev ori­en­te­ret om forløbet. 

Hvor­vidt der er ble­vet sendt en ind­be­ret­ning op i syste­met, står hen i det uvis­se. I skri­ven­de stund kan jeg sige så meget, at fle­re med­lem­mer af Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe var ble­vet bekendt med den unge kvin­des histo­rie, i tiden før Jon Step­hen­sen fik spar­ket fra Mode­ra­ter­ne. På den anden side har jeg også talt med et tone­an­gi­ven­de fol­ke­tings­med­lem hos Mode­ra­ter­ne, der aldrig har hørt om sagen. 

Des­u­den har jeg været i kon­takt med en nøg­le­per­son i par­tiets poli­ti­ske sekre­ta­ri­at, som ikke lod til at ken­de noget til noget. 

Hvad siger Jon Step­hen­sen til det hele? 

Fre­dag den 29. sep­tem­ber om efter­mid­da­gen fik jeg tele­fo­nisk kon­takt til Jon Step­hen­sen. Som det frem­går af føl­gen­de lyd­op­ta­gel­se, bekræf­ter Jon Step­hen­sen, at den 22-åri­ge ung­doms­po­li­ti­ker har været hjem­me hos ham pri­vat, og han ved­går også, at deres sam­men­komst kan have spil­let ind, da Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe i mid­ten af august måned nåe­de frem til, at Jon Step­hen­sen ikke kun­ne ven­de til­ba­ge til til­li­dens cir­kel. Til gen­gæld er han meget insi­ste­ren­de på, at det var den unge kvin­de selv, der put­te­de vod­ka i deres drinks med hyldeblomstsaft. 

En anden knast er spørgs­må­let om, hvem der invi­te­re­de hvem. Så vidt jeg er ori­en­te­ret, star­ter for­lø­bet med, at den unge kvin­de skri­ver til Jon Step­hen­sen, at det er ærger­ligt, at han – grun­det tæn­ke­pau­sen – ikke skal del­ta­ge i en bestemt poli­tisk sam­men­komst, hvor­ef­ter Jon Step­hen­sen kvit­te­rer med at invi­te­re hen­de hjem til sig selv. At det er sådan, det er fore­gå­et, bekræf­ter Jon Step­hen­sen selv i inter­viewet, men alli­ge­vel siger han sam­ti­dig, at det er hen­de, der invi­te­rer sig hjem til ham. 

Tele­fo­nin­ter­view ☎️

“Hvis den løg­ne­hi­sto­rie skal brin­ges, så skal du da være vel­kom­men,” er det før­ste, løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen siger, da jeg over tele­fo­nen præ­sen­te­rer ham for histo­ri­en om hans møde med den 22-åri­ge, kvin­de­li­ge ungdomspolitiker. 

Hvis du lyt­ter til nyheds­bre­vet, kan du høre resten af inter­viewet med Jon Step­hen­sens egen stem­me, som star­ter med, at jeg spørger: 

Men er det løgn? 

“Ja, det kan jeg love dig for. Alt­så… på den måde at for­stå, at min dat­ter på 13 år var her. Jeg sid­der ikke og drik­ker mig stangstiv eller lader andre drik­ke sig stangsti­ve, mens min dat­ter er der. Det kun­ne jeg aldrig drøm­me om. Øh, jeg har også hørt historien.” 

Men er det kor­rekt, at du kon­tak­ter hen­de, og at hun kom­mer hjem til dig, og I mødes?

“Øh, Mads… nej, det er det ved Gud ikke. Ved­kom­men­de invi­te­rer… Prøv at høre: Det er ikke et spørgs­mål, om det er en kvin­de eller en mand. Det er et spørgs­mål om, at det er dagen før Sankt Hans, jeg har været ale­ne i snart to måne­der, iso­le­ret, ved­kom­men­de bor rime­ligt tæt på mig, vi ken­der hin­an­den qua det poli­ti­ske, der er ikke noget som helst i det andet end det. Hun invi­te­rer sig selv hjem til te, jeg har lavet mas­ser af te og småka­ger fra Irma, det er lyst, det er dagen før Sankt Hans, hun kom­mer ved otte-tiden, Rose er her (Rose er Jon Step­hen­sens 13-åri­ge dat­ter, red.).”

“Jeg har også lavet hyl­des­aft, det har jeg selv lavet. Hun siger, det sma­ger så godt med danskvand og vod­ka i, hun får et glas hyld med danskvand i, vi sid­der og snak­ker lidt, Rose skal i seng ved ni-tiden, og mens jeg er derop­pe, så laver hun drinks af en bund­skju­ler af en kvart liter-fla­ske (vod­ka, red.) som jeg har haft stå­en­de i hund­re­de år – jeg drik­ker stort set ikke – en bund­skju­ler så pin­lig, at jeg ikke engang vil­le invi­te­re dig og mig på drinks med det, jeg vil­le synes, det er for nærigt.” 

“Så laver hun to glas af det, og så sid­der vi og snak­ker poli­tik en times tid, og så går hun. Intet andet end det. Og så ved jeg godt, at der har gået en histo­rie om, at jeg har invi­te­ret hen­de på te og prø­vet at drik­ke hen­de stangstiv i vod­ka. Jeg har godt hørt histo­ri­en. Øh… ja, og det kan godt være, at det har været med­vir­ken­de (til at Jon Step­hen­sen røg ud af Mode­ra­ter­ne, red.).”

Der er jo intet, der tyder på, at hun har følt sig kræn­ket eller noget. 

“Der er ingen, der er ble­vet druk­ket stiv i vodka.” 

Men jeg tæn­ker bare på, at der, hvor du er på det tids­punkt. Du har tæn­ke­pau­se, for­di du har sendt tekst­be­ske­der til en ung kvin­de, der er poli­tisk aktiv. Det er vel nær­mest det ene­ste, du ikke må gøre på det tidspunkt… 

“Hold nu op, Mads. Det er ikke et spørgs­mål om, at det er en kvin­de eller en mand. Det er et men­ne­ske. Og at sid­de og snak­ke sam­men i halvan­den times tid, mens min dat­ter er her. Alt­så, come on, Mads. Hvor er vi henne?” 

Jamen, Jon, jeg rin­ger kun, for­di jeg kan kon­sta­te­re, at histo­ri­en er i kredsløb, og for­di den måske, måske ikke, har haft en effekt på, hvad udkom­met var for dig. 

“Det er da muligt.” 

Tænk, hvis den har det?

“Ja. Det har jeg også tænkt over.” 

Og hvad tæn­ker du? 

“Jeg tæn­ker, at hvor er det langt ude, at ved­kom­men­de, efter vi har sid­det og druk­ket te og snak­ket poli­tik… Der har intet været… Intet andet end at vi bare sad og snak­ke­de halvan­den times tid. Det var super­dej­ligt. En lys som­mer, ikke engang ‑nat, men ‑aften, ind­til klok­ken halv ti… ti, og øh… drak te. At det skal have det udkom­me, det har jeg… und­skyld mig, Mads. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Så er vi jo der­u­de, hvor… Jeg synes jo…” 

“Det undrer mig, at ved­kom­men­de plud­se­lig brin­ger sådan en histo­rie frem, som jo er deci­de­ret vås, men det kan jeg ikke gøre noget ved. Retrospek­tivt så hører jeg, hvad du siger: Det var det ene­ste, jeg ikke skal gøre, men alt­så jeg tænk­te ikke på, om det var en kvin­de eller en mand eller noget som helst. Jeg synes bare, det var enormt rart at sid­de og snak­ke. Jeg hav­de været iso­le­ret i to måneder.” 

Bare så jeg for­står det rig­tigt, Jon. Er det dig, der kon­tak­ter hen­de, eller er det hen­de, der kon­tak­ter dig? 

“Det er hen­de, der star­ter med at skri­ve til mig. ‘Øv, hvor er det ærger­ligt, at du ikke skal med til bla, bla, bla.’ Og så skri­ver jeg: ‘Lad os spi­se en avo­ca­do­mad en dag,’ tror jeg, at jeg skri­ver, og så ender det med en kop te. Alt­så, og det er ikke engang mig, der laver de der to drinks. Det er hen­de selv, mens jeg læg­ger min dat­ter. Det var det rene pla­ce­bo. Jeg skul­le op klok­ken syv næste mor­gen, jeg hav­de ski­de­travlt næste dag. Dels skul­le Rose i sko­le, dels skul­le jeg noget andet.” 

Jon, det er jo mit job at spør­ge. Der er ikke en advar­sels­lam­pe, der blin­ker, hvor du tæn­ker “lige præ­cis nu, i den situ­a­tion, jeg er i, skal jeg måske ikke kon­tak­te, ses med, unge poli­tisk akti­ve kvinder”? 

“Prøv at høre: Hvis min dat­ter ikke hav­de været hjem­me, hvis det hav­de været sen, sen aften, alt­så… Jeg synes jo også, Mads, at vi lever i et para­noi­a­sam­fund efter­hån­den, und­skyld jeg siger det. Og jeg synes også, at man lige skal pas­se på, at man ikke bli­ver fuld­kom­men sinds­syg og ser spø­gel­ser alle veg­ne. Retrospek­tivt, når du for­tæl­ler mig det der, tæn­ker jeg: Er det vir­ke­lig det? Og det er jo også van­vit­tigt, at ting bli­ver udlagt sådan, at man ikke kan sid­de og drik­ke te.” 

Har du selv en opfat­tel­se af, at det måske har påvir­ket udkommet?

“Det er klart, at hvis det plud­se­lig bli­ver til en histo­rie, der løber, som bli­ver brugt, så kan det sag­tens have påvir­ket udkom­met. Men jeg kan bare sige, at jeg ikke har gjort noget som helst… Det er helt paranoiaagtigt.” 

Men da du mødes med Lars Løk­ke Ras­mus­sen, og han for­tæl­ler dig, at fol­ke­tings­grup­pen ikke har til­lid til dig læn­ge­re, taler I så om den historie?

“Nej, men jeg hav­de godt hørt om den gen­nem nogen i Moderaterne.” 

Inden I mødes, eller efter I mødes? 

“Lidt inden, lidt til­fæl­digt, hvor jeg siger, ‘prøv at høre, det er det rene fis, det der.’” 

Kan du huske, hvem i Mode­ra­ter­ne, der for­tæl­ler dig det? 

“Nej, det er også lige­gyl­digt, Mads. Men alt­så det kan sag­tens have haft en betyd­ning. Men come on, så må man jo spør­ge ind til det. Og jeg vil sige, det var før Sankt Hans, vi har aldrig mød­tes igen. Det var super­hyg­ge­ligt bare lige at sid­de og snak­ke. Det hand­le­de ikke om, at det var en kvin­de eller en mand. Det var et menneske.” 

Det for­står jeg godt, men hvis man ikke ken­der den kon­tekst, du for­kla­rer her, og man er i Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe og hører en histo­rie om, at Jon Step­hen­sen har kon­tak­tet en ung poli­tisk aktiv kvin­de og invi­te­ret hen­de hjem til sig selv, og de har druk­ket hyld med vod­ka i… at der så er nogen, der har tænkt: “Han er jo sim­pelt­hen uhelbredelig”? 

“Ja, men sådan er det hel­ler ikke. Den histo­rie, du for­tæl­ler der, det er hel­ler ikke den histo­rie, der er den rig­ti­ge. Der var ikke bare lavet en kan­de te, der var lavet to kan­der te, de er ikke så ski­de­sto­re mine tepot­ter. Vi sad og drak te. Ved­kom­men­de lave­de selv af en bund­skju­ler (en drink med vod­ka, red.), og det er det. Jeg har godt hørt histo­ri­en om, at jeg skul­le have druk­ket hen­de stangstiv i vod­ka. Nej, og atter nej. Dels drik­ker jeg aldrig, når min dat­ter er her, det er sådan et prin­cip. Dels kun­ne jeg aldrig fin­de på at gøre det uan­set hvad. Og nu var min dat­ter der. Hun var der, da ved­kom­men­de kom. Det er i sig selv en fuld­stæn­dig klok­ke­klar indi­ka­tion af: Du er vel­kom­men til te her, værsgo!” 

Fri­heds­bre­vet er inter­es­se­ret i histo­ri­en, for­di den måske kan tæn­kes at have haft ind­fly­del­se på din poli­ti­ske skæb­ne. Det er også der­for, vi kom­mer til at brin­ge historien. 

“I skal gøre, hvad I vil. Nu har jeg for­talt, hvor­dan det hæn­ger sam­men. Men hold nu op. Min dat­ter var hjem­me. Det var lyst, det var bare hyg­ge­ligt at snak­ke med et men­ne­ske efter at have været totalt afson­dret i uge­vis. Bare rart lige at sid­de og snakke.” 

På listen over ting du ikke skal gøre, mens du har tæn­ke­pau­se, så er det vel nær­mest num­mer et? 

“Nu er vi inde ved noget, der bli­ver totalt para­noi­a­ag­tigt. Må man ikke se nogen? Må man ikke tale med nogen? Uden andre bag­tan­ker andet end at snak­ke med et men­ne­ske i halvan­den times tid. Er det for­budt? Eller hvor fan­den er vi hen­ne? Und­skyld jeg spør­ger dig, Mads. Sam­ti­dig med at min dat­ter er til ste­de i stuen.” 

Det er jo mit job at stil­le dig det spørgsmål. 

“Så siger jeg bare, prøv at høre: Jeg hav­de aldrig sagt ja, hvis ikke min dat­ter var her. Det var så klok­ke­klart, at der var ingen­ting at mis­for­stå. Det var bare at sid­de og drik­ke en kop te, snak­ke løst og fast. For mig var det enormt dej­ligt at sid­de og få et afbræk i en svær tid, og det var det. Stil­le og roligt. Klok­ken var ikke engang slå­et ti, inden ved­kom­men­de gik. Det var lyst, og solen skin­ne­de sta­dig­væk. Alt­så, come on! Det var ikke engang mig, der lave­de drinken.” 

Det var hen­de, der lave­de den, siger du?

“Ja, mens jeg gik op og lag­de min dat­ter til at sove. Jeg har aldrig druk­ket så meget te på en som­mer­af­ten som den aften.” 

Hvad siger de på øver­ste hyl­de hos Moderaterne? 

Mest inter­es­sant er selv­føl­ge­lig, om Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen og par­ti­for­man­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de hørt om histo­ri­en om tesel­ska­bet hos Jon Step­hen­sen, før han blev hældt ned ad bræt­tet i mid­ten af august måned. Det er ikke lyk­ke­des mig at kom­me i kon­takt med Lars Løk­ke Ras­mus­sen – der har turet rundt på Bal­kan i den for­gang­ne uge – men til gen­gæld har jeg haft en kort tele­fon­sam­ta­le med Hen­rik Frandsen. 

Den for­løb som følger: 

“Der er jo ingen reg­ler for, hvad man skal lave, når man har tæn­ke­pau­se jo. Det er et frit land vi lever i. Men man kan da dis­ku­te­re, hvor for­nuf­tigt det var,” siger Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen, da han er ble­vet del­ag­tig­gjort i årsa­gen bag opkaldet. 

“Ken­der du til histo­ri­en, og har den haft ind­fly­del­se på, om fol­ke­tings­grup­pen væl­ger at sige, at de ikke har til­lid til Jon Step­hen­sen?” spør­ger jeg. 

“Ved du hvad? Det vil jeg slet ikke ind på det der… det vil jeg ikke,” sva­rer Hen­rik Frandsen. 

“Hvor­for det?” spør­ger jeg. 

“Jamen, det vil jeg bare ikke, så enkelt er det. Du har jo snak­ket med mig før og ved godt, at jeg ikke sva­rer på alt, og det der vil jeg ikke ind på. Men det er da en spæn­den­de for­tæl­ling, du kom­mer med, selv­føl­ge­lig. Men vi lader den bli­ve der,” lyder det fra Hen­rik Frandsen. 

Så det gør jeg så; lader den bli­ve der. 

Apro­pos Jon Stephensen

Så har jeg en lil­le ret­tel­se at brin­ge i for­hold til mit for­ri­ge nyheds­brev. Det er B.T.’s poli­ti­ske jour­na­list Peter Astrup, der på det soci­a­le medie X skri­ver, hvor­dan det rig­tigt hæn­ger sammen. 

Den unæv­ne­li­ge 😱

Så lyk­ke­des det ende­lig Ras­mus Palu­dan at kom­me ind i Fol­ke­tin­get. Tors­dag den 28/9 var han med som publi­kum­mer til et åbent møde i Landstings­sa­len om Etisk Råds udta­lel­se om de dan­ske abort­reg­ler. Som det frem­går af den ved­hæf­te­de sel­fie, var Ras­mus Palu­dan klædt i skud­sik­ker vest samt en halskæ­de med et kors i. 

Tak for nu 👋🏼

I mor­gen går det løs igen. For her åbner Fol­ke­tin­get. Først er der gud­stje­ne­ste i Chri­sti­ans­borg Slotskir­ke, og så er der kir­ke­kaf­fe for alle tin­gets med­lem­mer i Fol­ke­tin­gets restau­rant. Klok­ken lidt i tolv duk­ker de kon­ge­li­ge op, og fra klok­ken tolv af star­ter det før­ste møde i Fol­ke­tings­sa­len, inklu­si­ve stats­mi­ni­ste­rens åbnings­ta­le. Med andre ord den per­fek­te dag at gå stu­e­gang på, hvil­ket jeg vil for­tæl­le om i mit næste nyhedsbrev. 

Til den­ne udga­ve har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen som en tje­ner ved den fran­ske for­tovscafé Chez Jon. På bor­det er der dæk­ket op med te og fla­sker med hyld og vod­ka, og som Jon Step­hen­sen siger, kan man også få sig en avo­ca­do­mad, hvis man har lyst. Det mang­le­de da også bare. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med, og tak, for­di du er med­lem af Frihedsbrevet. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her