Fri Mads #11: Trolderier


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cook­ies fra vores lydleverandør.

Velkom­men til nyheds­brev num­mer elleve i rækken. Jeg er glad for, at du læs­er med. I denne udgave af Fri Mads kig­ger jeg nærmere på en pikant sag om en DR-medar­be­jder, der bedriv­er trolderier på net­tet under pseu­do­nym. Og så tager jeg selvføl­gelig en volte på, hvad ugen byder på på hos Frihedsbrevet. 

Habilitet

De fleste læsere vil nok vide, at jeg har en for­tid i Radio24syvs ledelse. Det kom­mer nok heller ikke bag på mange, at jeg har været og fort­sat er en aktiv kri­tik­er af Radio LOUD, der som bek­endt vandt over Radio24syv i forbindelse med udbud­det af en DAB-kanal. Jeg siger det blot, så min habilitet og man­gel på samme er klart rid­set op, før jeg kom­mer til sagen. 

Kodyl fiasko

Har man ful­gt med på Twit­ter hen­over som­meren, ved man, at chikane fra anonyme trolde mod Radio LOUDs per­son­ale har været en varm kartof­fel. Især har fag­bladet Jour­nal­is­ten dækket sagen inten­sivt. Det hele kul­minerede med, at LOUDs dig­i­tale direk­tør Ras­mus Mark Ped­er­sen og hans sam­lever Karen Dich mod­tog død­strusler, og oven i hat­ten tikkede der sørme også en bom­be­trussel ind mod Radio LOUD. Både bombe- og død­struslerne var jeg ude og tage afs­tand til i Berlingske, hvilket var afledt af, at førnævnte Ras­mus Mark Ped­er­sen på Twit­ter havde bedt de førende LOUD-kri­tikere om at gøre deres vægt gældende over­for de anonyme trolde. Ved samme lej­lighed sagde jeg, at truslerne mod kanalens per­son­ale selvføl­gelig ikke får mig til at skrue ned for kri­tikken af den kodyle fiasko, som Radio LOUD vit­terlig er. Hvilket meget apro­pos min­der mig om, at Kan­tar Gallup i dag er udkom­met med sid­ste uges lyt­ter­tal, hvo­raf det fremgår at LOUD — som alt­så koster 60 mil­lion­er skat­tekro­ner om året — utroligt nok igen har scoret nul lyt­tere i målgruppen. 

Tøse­dren­ge­nes troldehær 

Som­merens polemik om LOUD frem­manede et billede af, at der find­es en stor anonym trold­e­hær, som bruger alle døgnets timer på at gøre livet surt for LOUD. For eksem­pel skrev DRs EU-jour­nal­ist Ole Ryborg føl­gende på Twit­ter: “En af de mest sikre ting i dan­sk mediede­bat er, at hvis man tweet­er noget som helst om Radio LOUD, så er der øje­b­likke­ligt meget skarpe reak­tion­er fra anonyme twit­terkon­ti.” Han til­fø­jede hash­tags #dkme­di­er og #tøse­dren­ge­n­e­strold­e­hær. Det var der 306 føl­gere af Ole Ryborg, der likede. 

Nyt fra brugernes redaktør

Der­for håber jeg virke­lig, at Ole Ryborg og hans føl­gere læste den nyhed­shis­to­rie, som udkom fra brugernes redak­tør hos DR i for­rige uge. “Klage over DR-medar­be­jders Twit­ter-aktivitet” lød over­skriften, som var gar­neret med en under­rubrik, der siger: “DR-chef forsvar­er en medar­be­jders ret til at frem­sætte pri­vate ytringer under Twit­ter-pseu­do­nym. Lyt­ternes og seernes redak­tør afvis­er at kunne tage still­ing til klage over medar­be­jderens ytringer.”

Mød Kalle Fakta 

Dykker man ned i artiklen kan man læse, at der bag Twit­ter-pro­filen @Kalle_Fakta gem­mer sig en unavn­giv­en DR-medar­be­jder. Vigtigst i denne forbindelse er, at den unavn­givne DR-medar­be­jders chef ikke bestrid­er, at den unavn­givne DR-medar­be­jder er lig med Twit­ter-pro­filen @Kalle_Fakta. Det skal selvføl­gelig også bemærkes, en pas­sant, at lyt­ternes og seernes redak­tør ikke men­er, at der er nogen ko på isen i forhold til, at en medar­be­jder hos DR er aktiv på Twit­ter under fal­sk flag. 

LOUDs pressechefs bedre halvdel

Det men­er jeg, at der er, alt­så et drøv­tyggende væsen med fire maver på isen. For jeg er næsten 100 pct. sikker på, at der bag @Kalle_Fakta gem­mer sig en DR-jour­nal­ist ved navn Jakob Andresen. Og hvem er så han? Jakob Andresen var i læn­gere tid besat af at forsvare Radio LOUD på Twit­ter og gik hårdt op imod alle, der talte Radio24syvs sag. Da Borg­er­rets­fonden meldte ud, at de ville finan­siere en retssag for Radio24syv mod Radio- og TV-Nævnet, optrådte Jakob Andresen nærmest intimiderende på Twit­ter over­for Borg­er­rets­fondens bestyrelses­for­mand Hanne Marie Motzfeld. Efter at Andresen skrev til Motzfeld, at “der er dybt organ­is­erede kræfter derude, som bruger rigtig meget tid og ener­gi på at sørge for, at Loud bliv­er en fiasko,” val­gte hun helt at blokere ham. Over hele lin­jen var der en stærkt ube­hagelig, pas­sivt agres­siv tone fra Jakob Andresens side — præ­cis som en rigtig pro­to­typisk trold før­er sig frem. Med til his­to­rien hør­er, at Andresens måned­lange kam­pagne for Radio LOUD på Twit­ter ikke udmønt­ede sig i nogle artik­ler til DR om hverken Borg­er­rets­fonden, Radio24Syv eller Radio Loud. Det var alt­så ikke research, han bedrev, selvom han over­for Hanne Marie Motzfeld betonede, at han hen­vendte sig til hende i sin egen­skab som jour­nal­ist hos DR. Det kan man selvføl­gelig mene om, hvad man vil, og Andresen har selvføl­gelig sin ytrings­fri­hed, men når man sam­tidig bliv­er bek­endt med, at Jakob Andresen pri­vat dan­ner par med LOUDs pressechef Anne Ben­nike, bliv­er det hur­tigt en virke­lig speget affære. For kan det forsvares, at en DR-jour­nal­ist på aktivis­tisk vis kaster sig ind i en sag, hvor han har klare pri­vate inter­ess­er? Og kan DR leve med, at en DR-jour­nal­ist på sociale medi­er arbe­jder som en slags påvirkn­ingsagent for en konkur­rerende radiokanal? 

Exit Jakob Andresen

Det var præ­cist spørgsmål som disse, som netmedi­et Ind­b­lik stillede DR og Jakob Andresen, hvorefter piben fik en anden lyd. Fra den ene dag til den anden holdt Jakob Andresen op med at inter­essere sig for Radio LOUD på Twit­ter. Til gengæld dukkede en ny aktør plud­selig op på Twit­ter, nem­lig @Kalle_Fakta. Som kendere af Jakob Andresen hur­tigt opdagede, var denne Kalle Fak­ta altid klar til at tryne kri­tikere af LOUD, præ­cis som Jakob Andresen var det, før han stak piben ind. Til sidst blev Kalle Fak­ta kaldet ud som værende lig med Jakob Andresen, og fra da af har pro­filen @Kalle_Fakta været i dvale.

Hvad siger du til det, Ole Ryborg? 

Med svaret fra brugernes redak­tør hos DR, bør der ikke læn­gere være tvivl om, at Jakob Andresen og Kalle Fak­ta er den samme per­son. Alt­så med min­dre DR rum­mer en anden medar­be­jder, der er lige så fik­seret på Radio LOUD og har samme modus operan­di, som Jakob Andresen har, hvilket nok ikke er særligt sandsyn­ligt. Det bær­er jo ved til de spørgsmål, som medi­et Ind­b­lik i sin tid stillede DR om Jakob Andresens opførsel på Twit­ter. Og fremkalder nye spørgsmål. For bliv­er mis­eren ikke end­nu værre af, at Jakob Andresen fort­sat­te sit virke som lob­by­ist for LOUD på Twit­ter under en fal­sk pro­fil? Det men­er jeg, at det gør, og jeg er virke­lig forun­dret over, at DR kan rumme en prob­lema­tisk per­son­age som Jakob Andresen, lige­som jeg i den grad savn­er at fag­bladet Jour­nal­is­ten fat­ter inter­esse for sagen. Foru­den Ole Ryborg, selvfølgelig. 

La la la lasagne

Fri­heds­brevet kæm­per til gengæld med åben pande, og i denne uge har vores jour­nal­is­ter frem­ra­gende ting på vej. Flem­ming Rose har talt med den svenske økonom Johan Nor­berg, som er blevet kaldt det 21 århun­dredes Mil­ton Fried­man. Anled­nin­gen er Nor­bergs nye bog Open: The Sto­ry of Human Progress, som er et forsvar for det åbne sam­fund. Redak­tio­nen bag Fri Kul­tur barsler med tred­je afs­nit i føl­je­to­nen om, hvem for­fat­teren Sara Omar er, og så kig­ger folkene bag Fri Poli­tik mod Brux­elles. Og Simon Jul? På fredag udkom­mer Fri Tid, hvor Simon Jul skriv­er om danskernes nation­al­ret, nem­lig lasagne. 

Punk­tum

Og så kom vi i mål. Jeg er tilbage om en uge. Hav det godt, til vi skrives ved igen. 

Mvh, chefredak­tør Mads Brügger