Fri Mads #11: Trolderier


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Vel­kom­men til nyheds­brev num­mer elle­ve i ræk­ken. Jeg er glad for, at du læser med. I den­ne udga­ve af Fri Mads kig­ger jeg nær­me­re på en pikant sag om en DR-med­ar­bej­der, der bedri­ver trol­de­ri­er på net­tet under pseu­do­nym. Og så tager jeg selv­føl­ge­lig en vol­te på, hvad ugen byder på på hos Frihedsbrevet. 

Habi­li­tet

De fle­ste læse­re vil nok vide, at jeg har en for­tid i Radio24syvs ledel­se. Det kom­mer nok hel­ler ikke bag på man­ge, at jeg har været og fort­sat er en aktiv kri­ti­ker af Radio LOUD, der som bekendt vandt over Radio24syv i for­bin­del­se med udbud­det af en DAB-kanal. Jeg siger det blot, så min habi­li­tet og man­gel på sam­me er klart rid­set op, før jeg kom­mer til sagen. 

Kodyl fia­sko

Har man fulgt med på Twit­ter henover som­me­ren, ved man, at chi­ka­ne fra ano­ny­me trol­de mod Radio LOUDs per­so­na­le har været en varm kar­tof­fel. Især har fag­bla­det Jour­na­li­sten dæk­ket sagen inten­sivt. Det hele kul­mi­ne­re­de med, at LOUDs digi­ta­le direk­tør Ras­mus Mark Peder­sen og hans sam­le­ver Karen Dich modt­og død­strus­ler, og oven i hat­ten tik­ke­de der sør­me også en bom­be­trus­sel ind mod Radio LOUD. Både bom­be- og død­strus­ler­ne var jeg ude og tage afstand til i Ber­ling­s­ke, hvil­ket var afledt af, at før­nævn­te Ras­mus Mark Peder­sen på Twit­ter hav­de bedt de før­en­de LOUD-kri­ti­ke­re om at gøre deres vægt gæl­den­de over­for de ano­ny­me trol­de. Ved sam­me lej­lig­hed sag­de jeg, at trus­ler­ne mod kana­lens per­so­na­le selv­føl­ge­lig ikke får mig til at skrue ned for kri­tik­ken af den kody­le fia­sko, som Radio LOUD vit­ter­lig er. Hvil­ket meget apro­pos min­der mig om, at Kan­tar Gal­lup i dag er udkom­met med sid­ste uges lyt­ter­tal, hvoraf det frem­går at LOUD — som alt­så koster 60 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner om året — utro­ligt nok igen har sco­ret nul lyt­te­re i målgruppen. 

Tøsed­ren­ge­nes troldehær 

Som­me­rens pole­mik om LOUD frem­ma­ne­de et bil­le­de af, at der fin­des en stor ano­nym trol­de­hær, som bru­ger alle døg­nets timer på at gøre livet surt for LOUD. For eksem­pel skrev DRs EU-jour­na­list Ole Ryborg føl­gen­de på Twit­ter: “En af de mest sik­re ting i dansk medi­e­de­bat er, at hvis man twe­e­ter noget som helst om Radio LOUD, så er der øje­blik­ke­ligt meget skar­pe reak­tio­ner fra ano­ny­me twit­ter­kon­ti.” Han til­fø­je­de hash­tags #dkme­di­er og #tøsed­ren­ge­ne­strol­de­hær. Det var der 306 føl­ge­re af Ole Ryborg, der likede. 

Nyt fra bru­ger­nes redaktør

Der­for håber jeg vir­ke­lig, at Ole Ryborg og hans føl­ge­re læste den nyheds­hi­sto­rie, som udkom fra bru­ger­nes redak­tør hos DR i for­ri­ge uge. “Kla­ge over DR-med­ar­bej­ders Twit­ter-akti­vi­tet” lød over­skrif­ten, som var gar­ne­ret med en under­ru­brik, der siger: “DR-chef for­sva­rer en med­ar­bej­ders ret til at frem­sæt­te pri­va­te ytrin­ger under Twit­ter-pseu­do­nym. Lyt­ter­nes og seer­nes redak­tør afvi­ser at kun­ne tage stil­ling til kla­ge over med­ar­bej­de­rens ytringer.”

Mød Kal­le Fakta 

Dyk­ker man ned i artik­len kan man læse, at der bag Twit­ter-pro­fi­len @Kalle_Fakta gem­mer sig en unavn­gi­ven DR-med­ar­bej­der. Vig­tigst i den­ne for­bin­del­se er, at den unavn­giv­ne DR-med­ar­bej­ders chef ikke bestri­der, at den unavn­giv­ne DR-med­ar­bej­der er lig med Twit­ter-pro­fi­len @Kalle_Fakta. Det skal selv­føl­ge­lig også bemær­kes, en pas­sant, at lyt­ter­nes og seer­nes redak­tør ikke mener, at der er nogen ko på isen i for­hold til, at en med­ar­bej­der hos DR er aktiv på Twit­ter under falsk flag. 

LOUDs pres­se­chefs bed­re halvdel

Det mener jeg, at der er, alt­så et drøv­tyg­gen­de væsen med fire maver på isen. For jeg er næsten 100 pct. sik­ker på, at der bag @Kalle_Fakta gem­mer sig en DR-jour­na­list ved navn Jakob And­re­sen. Og hvem er så han? Jakob And­re­sen var i læn­ge­re tid besat af at for­sva­re Radio LOUD på Twit­ter og gik hårdt op imod alle, der tal­te Radio24syvs sag. Da Bor­ger­rets­fon­den meld­te ud, at de vil­le finan­si­e­re en rets­sag for Radio24syv mod Radio- og TV-Næv­net, opt­rå­d­te Jakob And­re­sen nær­mest inti­mi­de­ren­de på Twit­ter over­for Bor­ger­rets­fon­dens besty­rel­ses­for­mand Han­ne Marie Motz­feld. Efter at And­re­sen skrev til Motz­feld, at “der er dybt orga­ni­se­re­de kræf­ter der­u­de, som bru­ger rig­tig meget tid og ener­gi på at sør­ge for, at Loud bli­ver en fia­sko,” valg­te hun helt at blo­ke­re ham. Over hele linj­en var der en stærkt ube­ha­ge­lig, pas­sivt agres­siv tone fra Jakob And­re­sens side — præ­cis som en rig­tig pro­to­ty­pisk trold fører sig frem. Med til histo­ri­en hører, at And­re­sens måned­lan­ge kampag­ne for Radio LOUD på Twit­ter ikke udmønt­e­de sig i nog­le artik­ler til DR om hver­ken Bor­ger­rets­fon­den, Radio24Syv eller Radio Loud. Det var alt­så ikke research, han bed­rev, selv­om han over­for Han­ne Marie Motz­feld beto­ne­de, at han hen­vend­te sig til hen­de i sin egen­skab som jour­na­list hos DR. Det kan man selv­føl­ge­lig mene om, hvad man vil, og And­re­sen har selv­føl­ge­lig sin ytrings­fri­hed, men når man sam­ti­dig bli­ver bekendt med, at Jakob And­re­sen pri­vat dan­ner par med LOUDs pres­se­chef Anne Ben­ni­ke, bli­ver det hur­tigt en vir­ke­lig spe­get affæ­re. For kan det for­sva­res, at en DR-jour­na­list på akti­vi­stisk vis kaster sig ind i en sag, hvor han har kla­re pri­va­te inter­es­ser? Og kan DR leve med, at en DR-jour­na­list på soci­a­le medi­er arbej­der som en slags påvirk­nings­a­gent for en kon­kur­re­ren­de radiokanal? 

Exit Jakob Andresen

Det var præ­cist spørgs­mål som dis­se, som net­me­di­et Ind­blik stil­le­de DR og Jakob And­re­sen, hvor­ef­ter piben fik en anden lyd. Fra den ene dag til den anden holdt Jakob And­re­sen op med at inter­es­se­re sig for Radio LOUD på Twit­ter. Til gen­gæld duk­ke­de en ny aktør plud­se­lig op på Twit­ter, nem­lig @Kalle_Fakta. Som ken­de­re af Jakob And­re­sen hur­tigt opda­ge­de, var den­ne Kal­le Fak­ta altid klar til at try­ne kri­ti­ke­re af LOUD, præ­cis som Jakob And­re­sen var det, før han stak piben ind. Til sidst blev Kal­le Fak­ta kal­det ud som væren­de lig med Jakob And­re­sen, og fra da af har pro­fi­len @Kalle_Fakta været i dvale.

Hvad siger du til det, Ole Ryborg? 

Med sva­ret fra bru­ger­nes redak­tør hos DR, bør der ikke læn­ge­re være tvivl om, at Jakob And­re­sen og Kal­le Fak­ta er den sam­me per­son. Alt­så med min­dre DR rum­mer en anden med­ar­bej­der, der er lige så fik­se­ret på Radio LOUD og har sam­me modus ope­ran­di, som Jakob And­re­sen har, hvil­ket nok ikke er sær­ligt sand­syn­ligt. Det bærer jo ved til de spørgs­mål, som medi­et Ind­blik i sin tid stil­le­de DR om Jakob And­re­sens opfør­sel på Twit­ter. Og frem­kal­der nye spørgs­mål. For bli­ver mise­ren ikke end­nu vær­re af, at Jakob And­re­sen fort­sat­te sit vir­ke som lob­byist for LOUD på Twit­ter under en falsk pro­fil? Det mener jeg, at det gør, og jeg er vir­ke­lig forun­dret over, at DR kan rum­me en pro­ble­ma­tisk per­so­na­ge som Jakob And­re­sen, lige­som jeg i den grad sav­ner at fag­bla­det Jour­na­li­sten fat­ter inter­es­se for sagen. For­u­den Ole Ryborg, selvfølgelig. 

La la la lasagne

Fri­heds­bre­vet kæm­per til gen­gæld med åben pan­de, og i den­ne uge har vores jour­na­li­ster frem­ra­gen­de ting på vej. Flem­m­ing Rose har talt med den sven­ske øko­nom Johan Nor­berg, som er ble­vet kaldt det 21 århund­re­des Milt­on Fri­ed­man. Anled­nin­gen er Nor­bergs nye bog Open: The Story of Human Pro­g­ress, som er et for­svar for det åbne sam­fund. Redak­tio­nen bag Fri Kul­tur bars­ler med tred­je afsnit i føl­je­to­nen om, hvem for­fat­te­ren Sara Omar er, og så kig­ger fol­ke­ne bag Fri Poli­tik mod Bruxel­les. Og Simon Jul? På fre­dag udkom­mer Fri Tid, hvor Simon Jul skri­ver om dan­sker­nes natio­nal­ret, nem­lig lasagne. 

Punk­tum

Og så kom vi i mål. Jeg er til­ba­ge om en uge. Hav det godt, til vi skri­ves ved igen. 

Mvh, che­fre­dak­tør Mads Brügger