Fri Mads #12: Prin­ses­se Mettenick-systemet


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Set i baks­pej­let var mit for­ri­ge nyheds­brev måske lidt for inter­nt og let­be­net, så i dag har jeg vir­ke­lig tænkt mig at læg­ge mig i selen. Først skal vi til Vest­him­mer­land, og så skal vi til Østrig. 

Rene Lar­sen Sagen

“It’s a hard wor­ld for the litt­le thin­gs,” siger ple­je­moren Rachel Coo­per til de bort­løb­ne børn, som er på flugt fra deres sinds­sy­ge sted­far i Char­les Laugh­tons mester­li­ge skræk­film Klu­de­duk­ken fra 1955. Jeg kom til at tæn­ke på cita­tet, da jeg læste om en sag fra april 2021 fra Vest­him­mer­land, hvor en soci­alt udsat fami­lie vir­ke­lig fik syste­mets ful­de magt at mærke.

Det vil nok føre for vidt at rul­le hele histo­ri­en op her, men den nåe­de i hvert fald sin fore­lø­bi­ge kul­mi­na­tion, da den 17-åri­ge søn i fami­li­en, som var ble­vet tvangs­an­bragt på et bosted, stak af og flyg­te­de hjem til sin far­mor. Dren­gen hed­der Rene Lar­sen, så det er jo oplagt at kal­de det føl­gen­de for Rene Lar­sen-sagen. Hos far­moren fik Rene Lar­sen sel­skab af sine for­æl­dre, og kort tid efter duk­ke­de omtrent — læser og skri­ver — 15 betjen­te op, sam­men med repræ­sen­tan­ter fra Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne. Igen: 15 betjente. 

Knip­pelsup­pe og peberspray

Uden til­la­del­se og lov­hjem­mel træng­te poli­ti­styr­ken ind i far­morens hus for at fin­de Rene Lar­sen og brin­ge ham til­ba­ge til boste­det. De fandt ham under en seng og hev ham uden­for. Under­vejs opstod der klam­me­ri mel­lem poli­ti­et, dren­gen og dren­gens far. Hvad der præ­cist ske­te er uklart, men iføl­ge Rene Lar­sens advo­kat, Fre­de­rik B. Jep­sen, blev både søn og far gen­nemtæ­sket med knip­ler. Der blev også brugt peber­spray imod dem. Faren miste­de bevidst­he­den og kom sene­re til sig selv, sid­den­de i en poli­ti­bil uden for huset. Iføl­ge advo­ka­ten hav­de han udsigt til sin 17-åri­ge søn, der lå bag­bun­det på jor­den med hånd­jern på, mens poli­ti­et sta­dig ban­ke­de løs på ham. Advo­ka­ten siger end­vi­de­re, at Rene Lar­sens mor stod inde i huset og fil­me­de hele optrin­net med sin mobiltelefon.

Og så i kachotten

Af uransa­ge­li­ge årsa­ger blev moren også anholdt og taget med på sta­tio­nen sam­men med sin mand og sin søn. Alle tre røg en tur i deten­tio­nen. Poli­ti­et hæv­der så, at moren fri­vil­ligt over­lod sin mobil­te­le­fon til ordens­mag­ten, mens moren påstår, at poli­ti­et kon­fi­ske­re­de den – hvil­ket alt andet lige lyder mest sandsynligt.

Under alle omstæn­dig­he­der hæv­der moren, at hen­des video­op­ta­gel­ser var ble­vet slet­tet fra mobil­te­le­fo­nen, da hun sene­re fik den til­ba­ge­le­ve­ret. Poli­ti­et erkend­te efter­føl­gen­de, at man ikke hav­de hjem­mel til aktio­nen, og gav fami­li­en en ufor­be­hol­den und­skyld­ning. I mel­lem­ti­den er mobil­te­le­fo­nen ble­vet over­dra­get til den uaf­hæn­gi­ge poli­tik­la­ge­myn­dig­hed, som nu under­sø­ger om de kan gen­dan­ne even­tu­el­le slet­te­de video­op­ta­gel­ser i telefonen. 

Hvor er vreden? 

Der er meget mere at sige om Rene Lar­sen-sagen. Jeg har skre­vet på Mes­sen­ger sam­men med moren, som for­tæl­ler, at hun tid­li­ge­re er ble­vet tvangsind­lagt på en psy­ki­a­trisk afde­ling, hvor hun påstår, at hun blev slå­et, bæl­te­fik­se­ret i tret­ten timer i træk, og des­u­den at hun fik 14 elek­tro­chok under tvang.

Så ja, det er san­de­lig en hård ver­den for de små ting. Ikke kun i Syd­sta­ter­ne i USA i 1930’erne, hvor fil­men Klu­de­duk­ken udspil­ler sig, men også i Vest­him­mer­land i 2020’ernes Dan­mark. Og dét i sti­gen­de grad, for bag sagen om Rene Lar­sen kan man høre den til­ta­gen­de buk­kesang fra et sam­fund, som grad­vist bli­ver mere og mere tota­li­tært. Og desvær­re sam­men med dét: en sni­gen­de for­nem­mel­se af, at påfal­den­de man­ge dan­ske­re fak­tisk har det ret fint med at leve i et land, hvor poli­ti­et vir­ke­lig går til stå­let. For hvor er vre­den over Rene Lar­sen Sagen?

Hvor er vre­den over, at fem­ten betjen­te stormer en far­mors hus for at fan­ge hen­des bar­ne­barn, mens vi sam­ti­dig har en stats­mi­ni­ster, som kal­der sig for Bør­ne­nes Stats­mi­ni­ster? Res­sen­ti­men­tet mær­kes på de soci­a­le medi­er, men i de øvre luft­lag er der ikke noget vre­de at spo­re. Man har andre og fine­re ting at tage sig til.

På sam­me måde er der hel­ler ingen mærk­bar vre­de over, at sta­tens uind­skræn­ke­de log­ning af bor­ger­nes telefon‑, e‑mail- og inter­net­kom­mu­ni­ka­tion sta­dig fort­sæt­ter, selv­om EU-Dom­sto­len gen­tag­ne gan­ge har afgjort, at det er ulov­ligt. Det må de små ting bare fin­de sig i, synes hold­nin­gen på Chri­sti­ans­borg at være. Og hvad vær­re er: De små ting fin­der sig i det. 

Prin­ses­se Mettenick

Så hvad er det egent­lig for et land, vi lever i, og hvem er kvin­den, som er vores stats­mi­ni­ster? Hvad min­der det om? Hvem min­der hun om? Nav­ne­le­ge er jo altid sjove, og her for­le­den dag gik det op for mig, at man ved at sæt­te stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens og justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerups for­nav­ne sam­men kan dan­ne nav­net Met­te­ni­ck. Som spøjst nok lig­ger meget tæt på nav­net Met­ter­nich, som i Kle­mens von Met­ter­nich (1773 — 1859), den østrig­ske prins og stats­mand, der sta­dig reg­nes som en af diplo­ma­tiets ledestjerner.

Det er ham, der har lagt navn til begre­bet “The Met­ter­nich System”.

Auto­kra­tisk absolutisme

Prins Met­ter­nich er blandt andet berømt for at have kali­bre­ret magt­ba­lan­cen i Euro­pa, så alle ikke røg i tot­ter­ne på hin­an­den. Det gjor­de han gen­nem Wie­n­er­kon­gres­sen, hvor det hele blev klap­pet af i ro og mag, kun afbrudt af opp­u­len­te dan­se­bal­ler. Når det er sagt, var der også en anden side af Metternich.

Met­ter­nich var dybt kon­ser­va­tiv og så det som sin fine­ste opga­ve at bekæm­pe de libe­ra­le strøm­nin­ger, der den­gang bøl­ge­de gen­nem Euro­pa. Selv­føl­ge­lig gik han ind for cen­sur og var imod ytrings­fri­hed. Efter hans mening var auto­kra­tisk abso­lu­tis­me den bed­ste sty­re­form over­ho­ve­det. Natur­lig­vis bak­ket op af en stærk hær, et kujo­ne­ret embeds­værk, en ser­vil kir­ke og et effek­tivt politi.

Hvad det sid­ste angår, opbyg­ge­de Met­ter­nich et hem­me­ligt poli­ti, som på det tids­punkt var uden sidestyk­ke i Euro­pa. Lidt som Dan­mark geo­gra­fisk er et knu­de­punkt for inter­net­tra­fik, var dati­dens Østrig det sam­me, hvad angår sneg­lepost. Så Met­ter­nich fik syste­ma­ti­se­ret, at hans spio­ner åbne­de og læste posten, der gik ind og ud af Østrig. I bogen Phan­tom Ter­ror: Poli­ti­cal Para­noia and the Cre­a­tion of the Modern Sta­te skri­ver den bri­ti­ske histo­ri­ker Adam Zamoyski føl­gen­de (min oversættelse): 

“Met­ter­nich iden­ti­fi­ce­re­de kon­trol med post­tje­ne­sten som et nøg­le­e­le­ment i over­våg­nin­gen af Euro­pa. I løbet af det 18. århund­re­de hav­de Wien – ved at til­by­de den mest effek­ti­ve post­tje­ne­ste i hele Det Tysk-Romer­ske Rige – opnå­et adgang til al kor­re­spon­dan­ce, som gik gen­nem det cen­tra­le Euro­pa. Selv om impe­ri­et var ble­vet afskaf­fet, gik det meste af den post, som blev trans­por­te­ret rundt i dets tid­li­ge­re ter­ri­to­ri­um, sta­dig gen­nem sor­te­rings­kon­to­rer­ne i Østrig. Met­ter­nich lyk­ke­des med at udvi­de det til Schweiz, et natur­ligt knu­de­punkt såvel som møde­sted for alle muli­ge under­gra­ven­de ele­men­ter. Al schweizisk post gik gen­nem Bern, hvis post­tje­ne­ste var ejet af den kon­ser­va­ti­ve fami­lie de Fis­cher, med det resul­ta­tet, at al post mel­lem Frank­rig, Tys­kland og Ita­li­en var til­gæn­ge­lig for de østrig­ske myndigheder.”

Same same, but different

Så for at beva­re Østrig som et kon­ser­va­tivt, top­sty­ret ene­væl­de, kræn­ke­de Prins Met­ter­nich syste­ma­tisk brev­hem­me­lig­he­den på et hidtil uset niveau. Selv­føl­ge­lig for­skel­ligt, men sta­dig ikke helt ulig den ulov­li­ge tele­log­ning vi ople­ver i dag i Danmark.

Det sma­ger i hvert fald der­hen af, skul­le jeg mene. Især for­di østri­ger­ne på Met­ter­ni­chs tid udmær­ket godt vid­ste, at der var en risi­ko for, at deres bre­ve blev åbnet og læst, men alli­ge­vel blev de ved med at bru­ge den østrig­ske post­tje­ne­ste, for­di den var – efter Met­ter­ni­chs udtryk­ke­li­ge ordre – bil­li­ge­re og hur­ti­ge­re end alternativet. 

Euro­pas mest kede­li­ge kvinde 

Den bri­ti­ske histo­ri­ker A.J.P. Tay­l­or kald­te Met­ter­nich for “the most bor­ing man in Euro­pe­an history”, og hvis man nær­stu­de­rer Met­te Fre­de­rik­sen på soci­a­le medi­er, er spørgs­må­let, om hun ikke mat­cher ham som “den mest kede­li­ge kvin­de i euro­pæ­isk historie”?

I hvert fald insi­ste­rer hun på, på alle pla­ner, at være kva­dra­tro­den af det nor­ma­le. En nor­mal kvin­de, i et nor­malt hjem, med en nor­mal mand og nor­ma­le børn. Hun læser nor­ma­le roma­ner, hører nor­mal musik, og når hun åbner mun­den, kom­mer der nor­ma­le ord ud af hen­de. Alt­sam­men helt utro­ligt nor­malt. Og kede­ligt. Gud­sjam­mer­ligt kedeligt.

Jeg kan i hvert fald ikke fore­stil­le mig noget mere kede­ligt end Met­te Fre­de­rik­sen. Angela Mer­kel er bestemt hel­ler ikke et fest­fyr­vær­ke­ri, men hun er til gen­gæld dok­tor i kvan­te­ke­mi mod­sat den nor­malt bega­ve­de Prin­ses­se Met­te­ni­ck, som har en kan­di­dat­grad i afrikastudier.

Nu ved jeg ikke, om Prins Met­ter­nich lige­frem gjor­de sig uma­ge med at være kede­lig, men sådan vir­ker det in casu Met­te Frederiksen.

En sund appe­tit på det totalitære 

Lige­som Met­ter­nich var det, er der noget dybt kon­ser­va­tivt over Met­te Fre­de­rik­sen. Hvis hun ikke lige­frem kan spo­le Dan­mark til­ba­ge til 1950’erne, vil hun i hvert fald for­sø­ge at beva­re de rudi­men­ter, som er til­ba­ge af den engang så stær­ke og har­moni­ske soci­al­de­mo­kra­ti­ske vel­færds­stat. Og lige­som med Met­ter­nich har Met­te Fre­de­rik­sen en sund appe­tit, når det gæl­der det tota­li­tæ­re. Hun nær­mest dra­ges mod det:

“Det, der dri­ver mig som stats­mi­ni­ster, er et ønske om at pas­se på Dan­mark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nog­le ting i brug, som vi ikke tid­li­ge­re har haft hver­ken behov for eller lyst til,” som hun sag­de i et inter­view med Ber­ling­s­ke til­ba­ge i okto­ber 2019. Og det gæl­der ikke kun inden for lan­dets græn­ser, at hun tager ting i brug, som vi ikke tid­li­ge­re har haft hver­ken behov for eller lyst til. Hun sen­der sine folk ud for at knyt­te bånd med ond­her­ske­re i Afri­ka, og selv har hun ple­jet bila­te­ral omgang med en kor­rup­tions­ankla­get pre­mi­er­mi­ni­ster i Isra­el og – i den­ne for­bin­del­se aller­mest inter­es­sant – Østrigs kans­ler Seba­sti­an Kurz, som nu bli­ver under­søgt for korruption.

Lige­som Met­te Fre­de­rik­sen er Kurz i oppo­si­tion til det libe­ra­le og glo­balt ori­en­te­re­de EU og står altid på spring til at kri­ti­se­re Bruxel­les – præ­cis som Prins Met­ter­nich garan­tris­se hav­de været imod EU, hvis han sta­dig var i live. Og lige­som med Prins Met­ter­nich og Prin­ses­se Met­te­ni­ck er Kurz ikke en ven af den frie pres­se. Han er net­op nu godt i gang med at vri­de hal­sen om på en af ver­dens æld­ste avi­ser, nem­lig Wie­ner Zei­tung, som er 100 pro­cent ejet af den østrig­ske stat.

Oprin­de­ligt var avi­sen pri­va­te­jet, men for­di magt­ha­ver­ne ikke tole­re­re­de Wie­ner Zei­tungs støt­te til revo­lu­tio­nen i 1848, blev avi­sen sim­pelt­hen beslag­lagt af sta­ten – helt i Prins Met­ter­ni­chs ånd. Avi­sen er ikke spe­ci­elt kri­tisk over­for kans­ler Kurz, men den taler ham hel­ler ikke efter mun­den. Og det lader desvær­re til at bli­ve avi­sens skæbne. 

Met­ter­nich = Mettenick?

Som sagt: Det var bare en nav­ne­leg, men det er da skægt, hvor man­ge stre­ger man kan træk­ke mel­lem Prins Met­ter­nich og Prin­ses­se Mettenick. 

Fio­na Hill i Fri Tænkning

Noget, jeg vir­ke­lig glæ­der mig til i den­ne uge, er at læse Flem­m­ing Roses nyheds­brev Fri Tænk­ning. Han har nem­lig talt med Fio­na Hill, den bri­tisk-ame­ri­kan­ske spe­ci­a­list i Rusland, som blev kendt under senats­hø­rin­gen i 2019 om, hvor­vidt præ­si­dent Donald Trump skul­le impea­ches. Hill og Rose taler med hin­an­den om, hvor påfal­den­de meget oligar­ki­et i Putins Rusland lig­ner nog­le af de meka­nis­mer, hun var vid­ne til i Det Hvi­de Hus under Trump.

I Fri Kri­tik ven­der Met­te Høeg til­ba­ge til Bil­le Augusts nye film Pag­ten, som hun kort omtal­te i sid­ste uge, med en egent­lig kri­tik. Hun stud­ser over det bemær­kel­ses­vær­di­ge i, at en film, der hand­ler om for­løs­ning af kunst­ne­risk talent, ikke giver et ene­ste eksem­pel fra Thor­kild Bjørn­vigs værk. Hvad Fri Tid angår skri­ver Simon Jul: ”I den­ne uge skal vi hyl­de 70er-hat­ten over alle: Gratin!”. 

Og så er der gode ting på vej fra redak­tio­ner­ne bag Fri Poli­tik og Fri Kul­tur. Hvad, der også tæl­ler på plus­si­den, er, at vores illu­stra­tor Malt­he Emil Kibs­gaard er til­ba­ge efter en vel­fortjent ferie. Han har været savnet. 

Mads Man­ge­ord

Og her­med ikke mere fra mig i den­ne ombæ­ring. Hele 1980 ord blev det til, men jeg hav­de også meget på hjer­te. Jeg ven­der til­ba­ge i næste uge.

Mvh

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet