Fri Mads #124: For Gud, Kon­ge og Boston Con­sul­ting Group

Som dig­te­ren T.S. Eli­ot har lært os, er april den gru­s­om­ste måned. Ikke mindst for de Radi­ka­les leder Mar­tin Lide­gaard, som tirs­dag i den for­gang­ne uge erklæ­re­de, at han nu hav­de sam­let et fler­tal udenom rege­rin­gen om et beslut­nings­for­slag, der hand­ler om, at der frem­over skal tages refe­rat til møde­r­ne i rege­rin­gens koor­di­na­tions­ud­valg. I øvrigt en gan­ske for­nuf­tig ide, for det fore­kom­mer sta­dig helt absurd, at der ikke er skrift­lig­hed i det kam­mer, hvor mag­ten er størst. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her