Fri Mads #126: Den indre fjende


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det før­ste ryg­te, der kom mig i møde, da jeg trå­d­te ind på Chri­sti­ans­borg fre­dag den 26. april, var, at alle soci­al­de­mo­kra­ter var ble­vet kaldt på arbej­de. Det var de, sag­de jung­le­te­le­gra­fen, for at bevi­se, at sos­ser­ne selv­føl­ge­lig bak­ke­de op om afskaf­fel­sen af sto­re bede­dag ved selv at møde op på arbej­de den dag, hvor dan­sker­ne ellers ple­je­de at have fri. 

Måske var der noget om snak­ken? For sandt at sige obser­ve­re­de jeg fle­re soci­al­de­mo­kra­ter end sæd­van­ligt oppe i Van­dre­hal­len, som ellers godt kan være lidt af en tom affæ­re på sådan en gen­nem­snit­lig fre­dag – hvor man­ge af Fol­ke­tin­gets med­lem­mer typisk er gået på for­læn­get weekend. 

Kæm­pe­sto­re siloproblematikker 

Blandt andre så jeg Bjørn Bran­den­borg (S) og Kim Aaen (S), og inde i salen stod soci­al- og bolig­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil (S) og var midt i en fore­spørgsels­de­bat om noget så ømtå­le­ligt som det spe­ci­a­li­se­re­de socialområde. 

Ved siden af hen­de sad Mode­ra­ter­nes Jep­pe Søe og så helt sluk­ket ud, og nede i salen kun­ne jeg tæl­le mig frem til ti med­lem­mer af Fol­ke­tin­get. Og mere blev det ikke til på den­ne sto­re bede­dag, som alt­så for før­ste gang i mere end 300 år var en helt almin­de­lig arbejdsdag. 

Nede i salen så jeg blandt andre Enheds­li­stens Rosa Lund, inden­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) og finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S).

Oppe fra taler­sto­len hør­te jeg Per­nil­le Rosen­krantz-Theil sige: 

“I vores sam­fund som sådan er der kæm­pe­sto­re siloproblematikker.” 

“Sik­ke en sjov sæt­ning,” tænk­te jeg og skrev den straks ned. Jeg til­fø­je­de at udtryk­ket Kæm­pe­sto­re Sil­opro­ble­ma­tik­ker vil­le være en effen titel til en samtidsroman. 

Iskoldt rønt­gen­blik

Selv var jeg ramt af følel­sen af at være for sent ude. Godt nok var brand­væ­se­net sta­dig i gang med at sluk­ke ilde­bran­den ovre i børs­byg­nin­gen, men den smu­le røg, der steg op fra den end­nu rygen­de ruin­hob, var ikke værd at skri­ve hjem om, hvis man ellers gik og drøm­te om at måle sin pen op imod Her­man Bangs berøm­te repor­ta­ge fra Chri­sti­ans­borgs brand i 1884. 

Beva­res, min­dre kan jo også gøre det, det kan det da, og til gen­gæld kun­ne jeg nu kig­ge på Bør­sen med et iskoldt rønt­gen­blik, kli­nisk ren­set for følelser. 

Hvad jeg så på, var rester­ne af en udt­rå­dt hyt­tesko af brunt læder med et pat­i­ne­ret bid­sel på top­pen, som var – når alt kom­mer til alt – sagt med histo­ri­ker Stef­fen Hei­bergs ord, en “1800-tals-pasti­che” over neder­land­sk arkitektur. 

Alt­så en kopi af noget ori­gi­nalt, hvoraf der oveni­kø­bet ikke var så meget som en sten til­ba­ge fra den oprin­de­li­ge byg­ning, efter vi hav­de run­det 1900-tallet. 

Hvis vi anta­ger, at Bør­sen bli­ver genop­ført én-til-én, vil vi såle­des kom­me til at kig­ge på en kopi af en kopi af en kopi, som jo med et fint ord hed­der et simu­la­crum – alt­så til­stan­den, hvor man ikke læn­ge­re kan skel­ne mel­lem noget oprin­de­ligt og dets erstat­ning. Set i det per­spek­tiv kan det undre en smu­le, at en ilde­brand i et arki­tek­to­nisk blænd­værk som Bør­sen kaste­de Dan­mark ud i fle­re dages landesorg. 

Affor­tryl­lel­sen

Det mest utro­li­ge er dog at kun­ne kon­sta­te­re, at det var lyk­ke­des for inter­es­se- og lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Erhverv (som jo ejer Bør­sen) i al ube­mær­ket­hed at have sit hoved­sæ­de på lan­dets vel nok fine­ste adres­se, nem­lig Slots­holms­ga­de 1, klods op ad Finans­mi­ni­ste­ri­et og sel­ve­ste Fol­ke­tin­get. Selv ane­de jeg intet om, at den­ne højt skat­te­de byg­ning var hoved­sæ­de for Dansk Erhverv, og jeg er sik­kert ikke den ene­ste, som var uvi­den­de derom. 

Der fin­des næp­pe andre eksemp­ler på par­la­men­ter rundt omkring i ver­den, der har en til­sva­ren­de inter­es­se- og lob­by­or­ga­ni­sa­tion som sin umid­del­ba­re nabo. Hvil­ket, når man tæn­ker det hele til ende, på en måde ful­den­der affor­tryl­lel­sen af Bør­sen og træk­ker byg­nin­gen i en langt mere tar­ve­lig og obs­køn retning. 

I en tid­li­ge­re udga­ve af den­ne tekst var jeg end­da gået så vidt som til at sam­men­lig­ne Bør­sen med et bor­del, men det var – indså jeg siden­hen – et util­gi­ve­ligt fejl­skud fra min side, og lyt­te­ren eller læse­ren må vir­ke­lig und­skyl­de, at jeg tæn­ker sli­ge beskid­te tanker. 

For det kan man jo vir­ke­lig ikke til­la­de sig at skri­ve om sådan en fin og gam­mel byg­ning, der lige er brændt ned til grunden. 

Aber­nes Planet 

Min tred­je erken­del­se hand­ler om – alt­så som sceno­gra­fi betrag­tet – hvor­le­des brandt­om­ten for­le­ner Slots­hol­men med et sært dra­gen­de posta­po­ka­lyp­tisk islæt. Helt oplagt går iagt­ta­ge­rens tan­ke­strøm ved synet af den smadre­de Børs til­ba­ge til blitzen over Lon­don og frem til rus­si­ske kryd­ser­mis­si­ler, der slår ned i råd­hus­byg­nin­ger og kul­tur­hu­se i Ukraine. 

På en måde har Bør­sen aldrig været mere inter­es­sant, end den er i sin nuvæ­ren­de, totalt øde­lag­te form, hvor det ikke læn­ge­re bare er et styk­ke kitsch til glæ­de for kanal­rund­far­tens turi­ster, men plud­se­lig frem­står som et krystal­klart var­sel om frem­ti­den. Så den aller­mest moder­ne byg­ning i hele Køben­havn lige nu, for ikke at sige i hele den vest­li­ge ver­den som sådan, er måske i vir­ke­lig­he­den gode, gam­le Bør­sen, og for mit eget ved­kom­men­de har jeg det lidt som slut­nin­gen på spil­le­fil­men Aber­nes Pla­net (1968), hver gang jeg nær­mer mig Slots­hol­men på cykel. 

Men hvad ved jeg om agur­kesa­lat? Måske det er bed­re, at jeg bli­ver ved min læst, som jo er at van­dre rundt i Bor­gens gan­ge, bestan­digt kig­gen­de og lyttende. 

Så lad os ven­de til­ba­ge til det, som det hele hand­ler om, nem­lig min van­te stuegang. 

Hulu­bulu, Ven­stre hvor er du henne? 

Som sagt var det fre­dag den 26. april, og klok­ken var lidt over tolv middag. 

Jeg for­lod pres­se­lo­gen og gik op på tred­je sal, Gul Gang, for at se, om Ven­stre var hjem­me. Det var de ikke. Jo, par­tiets funk­tio­næ­rer sad tro­skyl­digt og kig­ge­de ind i deres skærm­ter­mi­na­ler, men Ven­stres fol­ke­tings­med­lem­mer var ingen ste­der at se. Jan Ejnar Jør­gen­sen – også bed­re kendt under kunst­ner­nav­net Jan E. Jør­gen­sen – var væk, og det sam­me var Pre­ben Bang Hen­rik­sen, og så vidt jeg kun­ne se; hele resten af fol­ke­tings­grup­pen. Dog und­ta­get Sop­hie Løh­de, som jeg hav­de set nede i salen. 

Nu tæn­ker jeg bare højt, men jeg anta­ger, at de fle­ste af Ven­stres fol­ke­tings­med­lem­mer lå der­hjem­me på diva­ne­se­ren og vån­de­de sig efter tors­da­gens Mega­fon-måling, som siger, at Ven­stre står til kun at få 6,5 pro­cent af stem­mer­ne, hvis der var fol­ke­tings­valg i mor­gen. Hvil­ket alt­så vil sige, at Ven­stre og Radi­ka­le Ven­stre er pø om pø omtrent lige sto­re. Eller små, om man vil. 

“Dår­lig­ste måling nogen­sin­de,” skrev pres­sen, mens par­tiets for­mand Tro­els Lund Poul­sen straks gik til modan­greb med et twe­et om, at Ven­stre har været med til at øge arbejds­ud­bud­det. Man skal alt­så ikke være ver­dens stør­ste valgstra­teg for at kun­ne reg­ne ud, at det næp­pe er tek­no­kra­tisk fikum­dik med arbejds­ud­bud­det, der får par­ti­et til­ba­ge til for­dums storhed. 

Et saf­tigt ryg­te

På min vej rundt på tin­ge hør­te jeg som sæd­van­lig et og andet. Jeg hør­te blandt andet et saf­tigt ryg­te om poli­tisk udpe­ge­de ambas­sa­dø­rer, hvor­om slad­de­ren har gået længe. 

Så vidt mine kil­der er ori­en­te­ret, er poster­ne som ambas­sa­dør i Lon­don, Rom og Beo­grad i spil, mulig­vis også Bruxel­les. Og så Tokyo, hvor­om ryg­tet siger, at pilen peger på nuvæ­ren­de EU-kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger som et varmt emne. Tan­ken bag den­ne manøv­re er, at der ikke rig­tigt er nogen i det poli­ti­ske mil­jø, som er inter­es­se­ret i at få Ves­ta­ger til­ba­ge igen, så hvor­for ikke give hen­de et efter­liv som kran­se­kage­fi­gur i Solens Rige? 

En vari­a­tion af ryg­tet med Mar­gret­he Ves­ta­ger er, at det sna­re­re bli­ver Dansk Indu­stris direk­tør Lars San­da­hl Søren­sen, som skal til Tokyo. Hvis val­get fal­der på ham, er det, for­di Japan er et vig­tigt eks­port­mar­ked, og for­di at han har tun­ge­kys­set rin­gen og støt­tet stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) i et og alt – lige fra cor­o­na­ned­luk­nin­gen til afskaf­fel­sen af sto­re bede­dag. Og der­for skal han sole­klart belønnes. 

Fik jeg i øvrigt sagt, at sel­ve pla­nen om poli­tisk udpe­ge­de ambas­sa­dø­rer er begyn­del­sen på enden for ide­en om et pro­fes­sio­nelt, poli­tisk neut­ralt diplo­mat­kor­ps og star­ten på et nyt kapi­tel i føl­je­to­nen om ama­tø­ris­me, dilet­tan­te­ri og kor­rup­tion i dansk politik? 

Men alt­så igen; det er bare et ryg­te og der­for at reg­ne som den pure­ste fik­tion, men som læse­re af mit nyheds­brev sik­kert har erfa­ret, har mine fan­ta­ste­ri­er det sært nok med at bli­ve til virkelighed. 

Brev­hem­me­lig­hed

Så mød­te jeg Alex Ahrendt­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti og blev enig med ham om at drik­ke en kop kaf­fe oppe på hans kontor. 

Hvad jeg vil­le tale med ham om, var sagen om, at Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um på ulov­lig vis har scan­net fol­ke­tings­med­lem­mer­nes elek­tro­ni­ske ind­bak­ker i for­sø­get på at få slet­tet en bestemt e‑mail, som angi­ve­ligt rum­me­de for­tro­li­ge oplysninger. 

Ind­til vide­re er det kun Ekstra Bla­det, som har dæk­ket sagen, hvil­ket er rig­tigt ærger­ligt, for nær sagt alle medi­er bur­de inter­es­se­re sig for den­ne skandale. 

For det er net­op en skandale. 

I tors­dags modt­og alle med­lem­mer af Fol­ke­tin­get en lang mail fra præ­si­di­ets vice­di­rek­tør Tor­ben Sko­v­gaard Ander­sen, hvor han for­sø­ger at rede­gø­re for, hvad han kal­der en “meget uhel­dig hæn­del­se om admi­ni­stra­tio­nens hånd­te­ring af med­lem­mer­nes mails”. 

Tor­ben Sko­v­gaard Ander­sen for­kla­rer ind­led­nings­vist, at Fol­ke­tin­get den 14. marts i år “udfør­te en søg­ning på afsen­der- og mod­ta­ger­mails”, hvil­ket Kam­me­rad­vo­ka­ten siden­hen er nået frem til, var en hand­ling, som bero­e­de på en “klar fejlvurdering”. 

Læn­ge­re nede i mai­len står der skre­vet, at ind­gre­bet var et brud på både straf­fe­loven og Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen, men før man tæn­ker, at poli­ti­et der­for straks skal invol­ve­res, bør lige man huske på, at Kam­me­rad­vo­ka­ten jo altid er på syste­mets side. 

Og rig­tigt nok også den­ne gang: 

“Kam­me­rad­vo­ka­ten vur­de­rer, at Fol­ke­tin­gets Admi­ni­stra­tion ikke har pligt til at anmel­de sagen til poli­ti­et, da der er en ræk­ke for­mil­den­de omstæn­dig­he­der. Blandt andet tjen­te søg­nin­gen et sag­ligt for­mål,” skri­ver vice­di­rek­tør Tor­ben Sko­v­gaard Ander­sen, og læn­ge­re frem­me gør han gæl­den­de, at søg­nin­gen blev gen­nem­ført som “en nålestiks­o­pe­ra­tion”, hvil­ket åben­bart også er en for­mil­den­de omstændighed. 

Ikke desto min­dre er det helt vildt, at Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion på ulov­lig vis har været inde og kig­ge i, hvad der bur­de være abso­lut hel­lig og ukræn­ke­lig jord, nem­lig i de fol­ke­valg­te lov­gi­ve­res post­kas­ser. Blandt andet i Alex Ahrendt­sens post­kas­se, og der­for vil­le jeg ger­ne høre hans udlæg­ning af sagen. 

Den er, som følger: 

“Sagen hand­ler om en bor­ger, en højt bega­vet ung mand, der er meget aktiv, og som ofte skri­ver til Fol­ke­tin­gets med­lem­mer. Og han har så åben­bart for­mid­let nog­le per­son­føl­som­me oplys­nin­ger fra en rets­sag, der fore­gik bag luk­ke­de døre, og da admi­ni­stra­tio­nen opda­ger det, går de ind og scan­ner fol­ke­tings­med­lem­mer­nes mails for at fin­de de mod­ta­ge­re, som bor­ge­ren har sendt den­ne mail til, og beder dem så om at slet­te mai­len fra bor­ge­ren. Og det må de ikke, men det har de gjort, for­di de åben­bart hel­le­re vil sik­re rets­sik­ker­he­den frem for at sik­re os mod at bli­ve sna­get i,” for­kla­re­de Alex Ahrendt­sen, da vi var nået frem til hans kontor. 

“Og du var en af dem, det gik ud over?” spurg­te jeg for lige­som at være sik­ker i min sag. 

“Ja, det var cho­ke­ren­de. At der var med­ar­bej­de­re (i Fol­ke­tin­get, red.), som hav­de adgang til vores mails. Det her er ren spe­ku­la­tion, men fore­stil dig, at der er en ansat i Fol­ke­tin­get, der ikke vil Dan­mark det godt. Det kan være, at han er ble­vet lok­ket af en rus­sisk hon­ning­kruk­ke. Så kan han jo ved hjælp af det­te red­skab gå ind og scan­ne fol­ke­tings­med­lem­mer­nes mails og her fin­de noget kom­pro­mit­te­ren­de og give det vide­re til en frem­med magt, som så kan afpres­se os. Alt­så det er jo helt sinds­sygt,” sag­de Alex Ahrendtsen. 

“Jeg vid­ste slet ikke, at de hav­de sådan et red­skab?!” udbrød jeg. 

“Det vid­ste jeg sgu da hel­ler ikke! Jeg har altid været i tvivl, så der­for har jeg aldrig skre­vet noget, der kan kom­pro­mit­te­re mig, men det var cho­ke­ren­de for os,” sva­re­de Alex Ahrendtsen. 

“Det er jo et groft brud på brev­hem­me­lig­he­den,” kon­sta­te­re­de jeg. 

“Ja, det er det, og det har de indrøm­met,” sag­de Alex Ahrendtsen. 

En lil­le eftertan­ke

Jeg tak­ke­de Alex Ahrendt­sen for inter­viewet og gik vide­re på min stu­e­gang. På bag­kan­ten meld­te der sig dog en lil­le eftertan­ke; for hvor­dan vid­ste Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion egent­lig til at star­te med, at den bemeld­te mail var ble­vet sendt til en ræk­ke med­lem­mer af Folketinget? 

Eller sagt mere enkelt: Hvor­dan vid­ste de, hvad de skul­le kig­ge efter? 

Noget andet er, om det var før­ste gang, at Fol­ke­tin­get var inde og kig­ge i med­lem­mer­nes post­kas­ser, for hvor­dan kan vi vide, at det ikke er sket før? Og hvor­dan kan vi vide, at det ikke sker igen? 

Spørgs­mål som dis­se kom­mer til at hæn­ge i luf­ten, ind­til jeg fin­der en per­son, som kan sva­re på dem. 

Den tred­je erkendelse 

Hvad er ellers nyt? I den mere kulør­te afde­ling har jeg ladet mig for­tæl­le, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, var til Cir­kus Are­nas sæson­pre­mi­e­re og her sad rings­i­de; alt­så lige ud til mane­gen. Og når man sid­der der, sid­der man jo i skud­linj­en, når klov­ne­ne kom­mer på banen. 

Og så opstod det fryg­te­li­ge øje­blik, det var, da en klovn vil­le have Mes­ser­s­ch­midt ind i mane­gen for at spil­le luft­gu­i­tar. Selv­om klov­nen ikke gav op, og publi­kum hep­pe­de vold­somt på, næg­te­de Mes­ser­s­ch­midt at give efter for pres­set og blev sid­den­de på sin plads. Poin­ten, hvis der alt­så over­ho­ve­det er en poin­te med den­ne anek­do­te, må være, at Mes­ser­s­ch­midt har sun­de instinkter. 

I den mere seri­ø­se ende har jeg ladet mig for­tæl­le, at refor­men af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne er ved at bli­ve snit­tet til. Det siges, at rege­rin­gen ønsker at høj­ne adgangs­kra­ve­ne til gym­na­si­et med et karak­ter­gen­nem­snit på seks. Men det kan også være, det ender oppe på syv. Sam­ti­dig bli­ver der skit­se­ret på en ny, prak­tisk ori­en­te­ret ung­doms­ud­dan­nel­se på tre år med tien­de klas­se som det før­ste år. 

Nå ja, og så er de Kon­ser­va­ti­ves Ras­mus Jar­lov vendt til­ba­ge til Fol­ke­tin­get, og løs­gæn­ger Lars Boje Mat­hie­sen har meldt ud, at han lan­ce­rer sit nye par­ti, når som­me­ren går på hæld. 

Men alt det­te er til at sprin­ge op og fal­de ned på i for­hold til det emne­felt, som de fle­ste af Bor­gens ind­byg­ge­re er van­vit­tigt opta­get af i dis­se dage, nem­lig den tale, som Fre­de­rik Vad, Soci­al­de­mo­kra­tiets unge udlæn­din­ge­ord­fø­rer, holdt i Fol­ke­tin­get den 5. april. En tale, som i uger­ne efter nær­mest har anta­get dimen­sio­ner i ret­ning af den bri­ti­ske, kon­ser­va­ti­ve par­la­men­ta­ri­ker Enoch Powells beryg­te­de “Rivers of Blood”-tale fra 1968. Efter­klan­gen har i hvert fald varet ved helt ind­til nu og vil sik­kert fort­sæt­te en rum tid. 

Kort for­talt sag­de Fre­de­rik Vad i sin tale, at han var nået frem til en tred­je erken­del­se om inte­gra­tion af udlæn­din­ge i Dan­mark. Som er, at det ikke læn­ge­re er nok at tale dansk, have en uddan­nel­se og pas­se sit arbej­de, hvis man sam­ti­dig til­hø­rer en fem­te kolon­ne, der under­gra­ver Dan­mark med æres­be­gre­ber, klan­kul­tur og isla­mis­me. Set fra den vin­kel kan den indre fjen­de fin­des på et apo­tek i Nord­s­jæl­land eller i kan­ti­nen i et ple­je­hjem. Det kan være din chef eller din kol­le­ga, som i vir­ke­lig­he­den er en soven­de agent, der lig­ger på lur for at gøre Dan­mark ondt. Har man før for­nem­met den para­noi­de ten­dens, der tri­ves i top­pen af Soci­al­de­mo­kra­ti­et, brød den frem i fuldt flor med Fre­de­rik Vads tale. 

Så tirs­dag den 23. april, klok­ken lidt i et, drop­pe­de jeg for­bi Fol­ke­tin­get for at over­væ­re spør­ge­ti­men med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S). Mit løn­li­ge håb var, at Fre­de­rik Vads tale vil­le bli­ve sat til debat. Men heri tog jeg fejl. Met­te Fre­de­rik­sen brug­te det meste af sin tale­tid på at hyl­de rege­rin­gens ældrere­form, der aldrig rig­tigt er ble­vet til det sto­re slagnum­mer, som rege­rin­gen hav­de håbet på. Vi fik nok engang ser­ve­ret de sæd­van­li­ge Met­te Fre­de­rik­sen­ske pla­ti­tu­der, hvor hun tak­ke­de de par­ti­er, som var med til – og nu kom­mer det – at “tage ansvar for vores ældre”, og til sidst, da hun var fær­dig med sin rede­gø­rel­se, bød hun vel­kom­men til de Kon­ser­va­ti­ves Mona Juul, som nu er fuld­byr­det leder af sit parti. 

Som til­hø­rer brug­te jeg det meste af tiden på at kig­ge på Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Søren Esper­sen, der nok engang bare sad og stir­re­de tomt ud i luf­ten. Igen meld­te den fryg­te­li­ge tan­ke sig, at han sid­der og spa­rer sam­men til et øre­dø­ven­de pri­malskrig, der vil få ruder­ne i Fol­ke­tin­get til at spl­in­tre i tusin­der af stum­per. Når det skrig en dag kom­mer, vil jeg nødigt være i nærheden. 

Ingen af par­ti­le­der­ne spurg­te ind til Fre­de­rik Vads tale. Den, som kom tæt­test på, var Dansk Fol­ke­par­tis Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som lige vil­le høre, om Met­te Fre­de­rik­sen ikke skul­le fejre – enten med en dåse mak­rel i tomat eller ved at “pop­pe en fla­ske champag­ne” – at Stor­bri­tan­ni­en nu gør, hvad Soci­al­de­mo­kra­ter­ne har fab­let om i fem år, nem­lig sen­der asylan­sø­ge­re ned til det afri­kan­ske auto­kra­ti Rwan­da for her at bli­ve udredt. Spørgs­må­let var et rig­tigt dril­lespørgs­mål, som hav­de til for­mål at frem­hæ­ve, at Soci­al­de­mo­kra­ter­nes vidt­løf­ti­ge pla­ner om at sen­de uøn­ske­de men­ne­sker ned til Rwan­da kun har været et bluffnummer. 

Met­te Fre­de­rik­sen sva­re­de så, at hvis hun skul­le væl­ge mel­lem mak­rel i tomat og champag­ne, vil­le hun væl­ge dåse­ma­k­rel­len, for hun kan “sim­pelt­hen ikke lide champagne”. 

Nu fin­des der jo voks­ne men­ne­sker, der ikke kan lide champag­ne, og dem har jeg ondt af, for tænk lige over, hvor trist det må være at have det sådan. Men in casu Met­te Fre­de­rik­sen kan jeg godt have min tvivl, for som det for nylig blev blot­lagt i B.T., er Met­te Fre­de­rik­sens stør­ste skræk tyde­lig­vis at bli­ve afslø­ret i at have dyre og eli­tæ­re vaner. 

For eksem­pel sva­rer hun føl­gen­de på spørgs­må­let om, hvad hun aldrig kun­ne fin­de på at bru­ge sine pen­ge på: 

“Noget, der er meget dyrt. Det køber jeg næsten aldrig. Jeg kun­ne for eksem­pel ikke fin­de på at købe en meget dyr vin, og her skal vi ikke sær­lig højt op, før jeg begyn­der at synes, at det er dyrt.” 

Siger alt­så vores nøj­som­me stats­mi­ni­ster til B.T.. Hvil­ket sag­tens kan være sandt, men her er til gen­gæld et foto af Met­te Fre­de­rik­sen, der drik­ker mous­se­ren­de vin i et højstil­ket glas, og her er en arti­kel om alle de dyre og gode vine, der bli­ver ind­købt til Statsministeriet. 

Foto: Lars Krab­be/Jyl­lands-Posten/Ritzau Scanpix

Door­step

Da spør­ge­ti­men var slut, strøg Met­te Fre­de­rik­sen ned gen­nem Van­dre­hal­len for at del­ta­ge i et stå­en­de pres­se­mø­de. Jeg var lige i hæle­ne på hen­de. Da hun nåe­de frem, blev hun spurgt, om hun ikke er bekym­ret for, om Fre­de­rik Vads tale stig­ma­ti­se­rer en mas­se dan­ske­re med ind­van­drer­bag­grund som væren­de fjen­der af samfundet. 

“Nej, det er jeg over­ho­ve­det ikke, og der er fuld opbak­ning til Fre­de­rik Vad, både fra min side og fra fol­ke­tings­grup­pens side,” sva­re­de en bister Met­te Fre­de­rik­sen og begynd­te at tale om utryg­hed på s‑togsstationer, vold, her­sker­men­ta­li­tet og unge dren­ge, der chi­ka­ne­rer andre men­ne­sker og ska­ber “en vir­ke­lig dår­lig stemning”. 

Hun var urokkelig. 

Lidt efter spurg­te Bri­an Wei­chardt fra Ekstra Bla­det ind til, at fem­ten før­en­de soci­al­de­mo­kra­ter fra fol­ke­tings­grup­pen uop­for­dret har rin­get til jour­na­li­ster på Ber­ling­s­ke for at rose Met­te Fre­de­rik­sen. Eller som det hed i gam­le dage; for at lobh­ud­le hende. 

“Hvor­for er du ble­vet så svag, at du har brug for et rose­hold, når der er dår­lig pres­se?” vil­le Wei­chardt vide. 

“Det gør da ikke noget, at der er soci­al­de­mo­kra­ter, der roser deres for­mand. Det sæt­ter jeg pris på,” sva­re­de Met­te Frederiksen. 

Selv fik jeg ikke lov til at spør­ge om noget, men jeg til­hø­rer jo også kate­go­ri­en den indre fjen­de.

Kendt med de kendte 

Til­ba­ge til fre­dag den 26ende april: 

Jeg dal­re­de omkring i Bor­gen på må og få. Nede i Landstings­sa­len var der ved at bli­ve gjort klar til et OECD-møde, som skal afhol­des på mandag. 

Klok­ken kvart i fire, alt­så kort før fyraf­ten, gik jeg en lil­le kon­trol­run­de ovre i Provi­an­ten for at se, hvem der ellers var på arbej­de den­ne dag. 

Alle de Radi­ka­le var gået på wee­kend, hvil­ket skal være dem vel undt, men i for­bi­far­ten skal det lige bemær­kes, at par­ti­et alt­så stem­te for afskaf­fel­sen af sto­re bede­dag, og så hav­de der jo været en vis sig­nal­vær­di i at sid­de ved sit skri­ve­bord og være en flittiglise. 

Jeg gik vide­re. Nede hos Mode­ra­ter­ne hør­te jeg sam­ta­le og lat­ter. Lyden udsprang fra Karin Lilt­or­ps kon­tor (M), hvor hun og Char­lot­te Bag­ge Han­sen (M) sad og run­de­de dagen af. 

Tid­li­ge­re sam­me dag hav­de Char­lot­te Bag­ge Han­sen med tekst og bil­le­de for­talt på det soci­a­le medie X, at hun hav­de haft besøg af sel­ve­ste Hans Engell. 

“Tak til Hans Engell for at tage imod invi­ta­tio­nen fra en ukendt Mode­rat,” skrev hun over bil­le­det af hen­de og Hans Engell, der pose­re­de sam­men i den lan­ge kon­tor­gang. Efter sit ansigts­ud­tryk at døm­me lig­ne­de Hans Engell en mand, der ikke kun­ne kom­me hur­tigt nok hen på Kanal Cafe­en og få udlig­net tryk­ket med væsker base­ret på vand, hum­le, byg og gær. 

Char­lot­te Bag­ge Han­sens udmel­ding lå i natur­lig for­læn­gel­se af Karin Lilt­orp, der på X har udsendt en dybt besyn­der­lig video, hvor hun går rundt i Fol­ke­tin­get og spør­ger folk, om de ved, hvem hun er. 

“Du er fra Mode­ra­ter­ne,” sva­rer Mik­kel Bjørn fra Dansk Fol­ke­par­ti, men det lyder ikke, som om han er helt sikker. 

“Du kan sim­pelt­hen huske, at jeg er fra Mode­ra­ter­ne,” bemær­ker Karin Lilt­orp med glæ­de i stemmen. 

“Det nævn­te du, før du begynd­te at opta­ge,” sva­rer Mik­kel Bjørn lakonisk. 

Kendt med de kendte 

“Du har haft besøg af Hans Engell,” sag­de jeg til Char­lot­te Bag­ge Han­sen, da jeg så hen­de sid­de inde på Karin Lilt­or­ps kontor. 

“Ja, jeg har lige haft en god snak med Hans,” bekræf­te­de Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Han vil så ger­ne hæn­ge ud med de kend­te,” til­fø­je­de Karin Liltorp. 

“Ja, han dra­ges mod kend­te men­ne­sker. Mød­te han også Karin?” spurg­te jeg så. 

“Ja, ja. Sik­ke en dag han har haft i dag,” sag­de Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Det kal­der jeg net­wor­king. Hvad tal­te I om?” vil­le jeg vide. 

“Alt muligt. Halvan­den time sad vi og snak­ke­de. Poli­tik. For­tid. Nutid. Frem­tid. Medi­er­ne. Hvor­dan man som poli­ti­ke­re skal navi­ge­re i det,” sva­re­de Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Hvad var det mest inter­es­san­te, han sag­de?” spurg­te jeg. 

“Man­ge ting. Jeg kan ikke pege på noget. Vi var vidt omkring,” lød det fra Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Han for­tal­te mig, at han har haft alle de lækre kon­to­rer på Bor­gen,” sag­de Karin Lilt­orp så, og det var jo ende­lig en oplys­ning, som jeg kun­ne bru­ge til noget. 

“Jeg var engang ved at sæl­ge Hans Engell mit kolo­ni­ha­ve­hus, men at se ham stå inde i det var lige­som at se Bam­se i sit hus. Han var sim­pelt­hen for stor til det. Så han har sik­kert haft brug for de helt sto­re kon­to­rer,” sag­de jeg og fort­sat­te så: 

“Men har Mode­ra­ter­ne fået at vide, at I skul­le være på arbej­de i dag på grund af det med sto­re bede­dag?” spurg­te jeg. 

“Det er der ingen, der blan­der sig i. Over­ho­ve­det ikke,” sva­re­de Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Jeg har ellers hørt, at Bri­an Wei­chardt fra Ekstra Bla­det lig­ger på lur for at se, hvem der er på arbej­de i dag,” bemær­ke­de jeg. 

“Vi har da ikke mødt ham,” sag­de Char­lot­te Bag­ge Hansen. 

“Jeg har talt med ham, Char­lot­te, så tal lige for dig selv! Han spurg­te mig om, hvor­dan jeg har det med, at alle hader mig. På grund af sto­re bede­dag,” lød det fra Karin Liltorp. 

“Hvad sva­re­de du så?” spurg­te jeg. 

“Jeg sag­de, at det ikke vir­ker, som om der er så meget had i luf­ten,” sva­re­de Karin Lilt­orp, hvor­ef­ter jeg ønske­de både hen­de og Char­lot­te Bag­ge Han­sen en god weekend. 

Jet­te Gottlieb 

Så gik jeg en eta­ge ned for at fin­de Enheds­li­stens Jet­te Gott­lieb – som jo altid er på arbej­de. Men sært nok ikke den­ne dag; døren til hen­des kon­tor stod åben, men lyset var slukket. 

På et kon­tor læn­ge­re nede ad gan­gen stod Pel­le Drag­sted, Enheds­li­stens poli­ti­ske ordfører. 

“Ved du, hvor Jet­te Gott­lieb er?” spurg­te jeg Pel­le Dragsted. 

“Nej, men vi skal på grup­pewe­e­kend, så jeg har travlt. Jeg skal nå et tog,” sva­re­de Pel­le Dragsted. 

“Hvor skal I hen?” spurg­te jeg. 

“Roskil­de,” lød det fra Pel­le Drag­sted, som nu var på vej ned ad gan­gen med sit tor­ny­ster på ryggen. 

“Skal Jet­te Gott­lieb med til det?” vil­le jeg vide. 

“Ja, ja,” råb­te Pel­le Drag­sted og strøg ud i forsvindingspunktet. 

For­svars­for­li­get

På fal­de­re­bet, kl 16.20, stod jeg ude i døråb­nin­gen ved Fol­ke­tin­gets hove­d­ind­gang og kig­ge­de ind i en regn­våd Rigs­dags­gård, alt imens jeg røg en cigaret. 

Det sile­de ned, og med det­te elen­di­ge vej­r­lig var det måske alli­ge­vel meget godt, at sto­re bede­dag bare hav­de været en arbejdsdag? 

Mine tan­ker gik til for­svars­for­li­get, som vist nok lan­der på søn­dag. To par­ti­er har gjort sig ud til bens og har truk­ket for­hand­lin­ger­ne i lang­drag; Libe­ral Alli­an­ce og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne. Strids­punk­tet har været vær­nepligt og kvin­der, og selv­om et læk­ket for­hand­lings­do­ku­ment, som jeg har læst, tyder på, at par­ter­ne har nær­met sig et kom­pro­mis, er der sta­dig man­ge bol­de, som er oppe at ven­de i luften. 

Plud­se­lig kom en kil­de fra Libe­ral Alli­an­ce for­bi og hil­ste ven­ligt på. Jeg spurg­te om, hvor­dan det gik, og ved­kom­men­de sva­re­de, at det bli­ver “en hef­tig weekend”. 

“Tæn­ker du på for­svars­for­li­get?” spurg­te jeg. 

“Det bli­ver ikke for­svar­ligt,” sva­re­de min kil­de, som har det med at være lidt kryp­tisk i det. 

“Så du reg­ner med, at I træk­ker jer?” spurg­te jeg, som jo har det med at være lidt tung i det. 

“Det reg­ner,” sva­re­de min kil­de og slog kra­ven op om ørene. 

Ope­ra­tion 5.000

Her­med slut på nyheds­brev num­mer 126 og – hvis jeg ikke reg­ner helt for­kert – stu­e­gang num­mer 51. Eller noget i den stil. Så snart jeg har sam­let nok stof fra Bor­gens gan­ge, ven­der jeg til­ba­ge med en ny front­be­ret­ning fra Demo­kra­tiets Hus. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Og tak, for­di du er med­lem af Fri­heds­bre­vet. Som du måske har bemær­ket, har vi net­op søsat Ope­ra­tion 5.000, som går ud på, at vi skal skaf­fe mindst 5.000 nye med­lem­mer inden før­ste juli. Den nem­me­ste måde at gøre det på er, hvis alle vores nuvæ­ren­de med­lem­mer hver rek­rut­te­rer bare et enkelt nyt med­lem, så hvis du ken­der nogen, der fortje­ner at bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet, må du meget ger­ne spre­de det gla­de budskab. 

Til den­ne udga­ve har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net lil­le mig, der står og er helt ale­ne i slot­tets gan­ge. For når man går rundt på Bor­gen på en fre­dag, kan det godt føles, som om man er helt ale­ne hjem­me. Også på en sto­re bede­dag, som var en helt almin­de­lig arbejdsdag. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet