Fri Mads #13: Den tro­jan­ske hest i Pilestræde


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Tret­ten er et uhel­digt tal, så selv­føl­ge­lig skal mit tret­ten­de nyheds­brev hand­le om fake news, det­te uli­de­li­ge begreb, som stik­ker sit ansigt frem overalt. Jeg skri­ver om fake news fra Ber­ling­s­ke, fake news fra TV2 Nyhe­der­ne og slut­te­lig om fake news fra rege­rin­gen. Vanen tro har jeg også tænkt mig at tea­se for nog­le af de histo­ri­er, der udkom­mer fra Fri­heds­bre­vet i den­ne uge. Ord­mæs­sigt sni­ger jeg mig lige over tal­let 2000 og bru­ger i alt 2074 ord. 

Saf­tig nyhed på vej 

Især vil jeg ger­ne slå på trom­me for, at redak­tio­nen bag Fri Poli­tik på fre­dag sen­der vores med­lem­mer et nyheds­brev med en vir­ke­lig saf­tig histo­rie om Jens Kra­mer Mik­kel­sen, den tid­li­ge­re over­borg­me­ster, som jo anfø­rer soci­al­de­mo­kra­ter­nes pen­ge­klub. Det vil du ikke gå glip af. 

Kom og vær med

Hvis du sta­dig føl­ger med som gra­tist og ikke har meldt dig ind i Fri­heds­bre­vet, så synes jeg, du skal hop­pe med på vog­nen nu. Du kan skri­ve dig op og prø­ve Fri­heds­bre­vet gra­tis i 14 dage, og det gør du lige her. Som nævnt, er der saf­ti­ge nyhe­der på vej, og ale­ne Flem­m­ing Roses frem­ra­gen­de inter­view, som bli­ver udgi­vet i mor­gen, bur­de kun­ne over­ta­le dig.

En okkult besværgelse 

I den for­gang­ne uge delt­og jeg i en debat om frem­ti­dens medi­eland­skab, arran­ge­ret af Kul­tur­mø­det. Med i pane­let var Lis­beth Knud­sen — noget nær en kon­stant i dansk pres­se — der nu slår sine fol­der som stra­te­gisk direk­tør hos Altin­get. Og som med­lem af besty­rel­sen hos Tjekdet.dk — det stats­fi­nan­si­e­re­de medie, som har til for­mål at fak­tatjek­ke medi­er­ne. Måske af den grund var Lis­beth Knud­sen pænt oppe at køre over, hvor stor en trus­sel, hun mener, at fake news er. Når hun siger “fake news”, lyder som det som en okkult besvær­gel­se, der vil få him­len til at sort­ne. Man må for­stå, at der er tale om noget meget far­ligt. Her for­søg­te andre i pane­let, her­i­blandt Tim­me Bis­gaard Munk fra Kom­mu­ni­ka­tions­forum og jeg selv, at sige, at fake news i dansk sam­men­hæng slet ikke er den trus­sel, det er ble­vet talt op til at være. En gene­relt velud­dan­net befolk­ning og sto­re og stær­ke medi­er er et effek­tivt bol­værk mod, at fake news løber amok. Des­u­den viser en under­sø­gel­se, at det er et fåtal af men­ne­sker, som deler fake news. Og her­til er det klart, at de per­so­ner, som ryger i fæl­den, gene­relt ikke deler fake news i ond tro. Sidst, men ikke mindst, er det mest gam­le men­ne­sker, der ikke er vok­set op på net­tet, som spi­ser af den for­bud­ne frugt.

Den tro­jan­ske hest

Som for eksem­pel Ber­ling­s­kes Bent Blüd­ni­kow, der i den for­gang­ne uge for­fat­te­de et styk­ke ægte fake news til sin avis. Hvil­ket godt kan undre under­teg­ne­de, for­di Blüd­ni­kow jo er histo­ri­ker og der­med er sko­let i kil­de­kri­tik. “Arkæ­o­lo­ger hæv­der at have fun­det rester af den tro­jan­ske hest,” stod der plud­se­lig på for­si­den af Berlingske.dk man­dag d. 16. august. Alle­re­de her får man fær­ten af fake news. Og dyk­ker man ned i Blüd­ni­kows arti­kel, er den rig­tigt nok helt gal, for kil­den til histo­ri­en er en under­lø­dig græsk klik­møl­le, der hed­der Gre­ek Repor­ter. Her­af frem­går det, at arkæ­o­lo­ger i Tyr­ki­et har fun­det rester­ne af … hold fast … den tro­jan­ske hest! Blüd­ni­kow cite­rer Gre­ek Repor­ter, der igen cite­rer to arkæ­o­lo­ger, nem­lig pro­fes­so­rer­ne Chri­sti­ne Mor­ris og Chris Wil­son fra Boston Uni­ver­si­ty, for at være så godt som sik­re på, at den er hjem­me. “Jeg vil ikke lyde over­sik­ker, men jeg er tem­me­lig sik­ker på, at vi har fun­det den rig­ti­ge hest,” som pro­fes­sor Chri­sti­ne Mor­ris siger.

Ren Anders And 

Hvis det vir­ke­lig pas­ser, at arkæ­o­lo­ger har fun­det den tro­jan­ske hest, er der rig­tigt nok, som Blüd­ni­kow selv bemær­ker i sin arti­kel, tale om “en vild opda­gel­se, som vil ryste den histo­ri­ske og arkæ­o­lo­gi­ske ver­den.” Pro­ble­met er bare, at det hele er løgn. Eller, som man siger i fol­kemun­de; ren Anders And. For det før­ste kan man anfø­re, at myten om den tro­jan­ske hest net­op er en myte og der­for bør opfat­tes som fik­tion. For det andet er artik­len fra Gre­ek Repor­ter en næsten ordret genud­sen­del­se af en arti­kel som blev bragt hos selv­sam­me Gre­ek Repor­ter helt til­ba­ge i novem­ber 2014. For det tred­je kan man helt oplagt spør­ge sig selv, hvad to ame­ri­kan­ske pro­fes­so­rer dog laver i spid­sen for så sen­sa­tio­nel en arkæ­o­lo­gisk udgrav­ning i Tyr­ki­et. Det hele har jo lidt en snert over sig af Howard Car­ter som den sto­re hvi­de arkæ­o­log, der fin­der Tutank­ha­mons grav. Eller Indi­a­na Jones på spo­ret af Pag­tens Ark med blød hat og flod­he­stepisk. Går man ud af den tan­gent, opda­ger man snart, at der hos Boston Uni­ver­si­ty slet ikke arbej­der to pro­fes­so­rer i arkæ­o­lo­gi ved navn Chri­sti­ne Mor­ris og Chris Wil­son — for de fin­des slet ikke i vir­ke­lig­he­den. Det hele er, med andre ord, fake news. 

Kri­tik af Berlingske 

Alle kan begå en fejl, så jeg vil ikke bru­ge mere plads på at tram­pe på Bent Blüd­ni­kow. Sam­ti­dig kan man mene, at det nok ikke gør den sto­re ska­de, hvis der nu går nog­le Ber­ling­s­ke-læse­re rundt og tror, at arkæ­o­lo­ger har fun­det den tro­jan­ske hest nede i Tyr­ki­et. Til gen­gæld vil jeg kri­ti­se­re Ber­ling­s­ke for helt at have slet­tet artik­len, for jeg kan ikke læn­ge­re fin­de den på Berlingske.dk. Det rig­ti­ge hav­de selv­føl­ge­lig været at skri­ve med kur­siv i top og bund, at artik­len byg­ger på fal­ske kil­der, og at Ber­ling­s­ke beklager.

Fake news når det er aller­mest infamt

Eksemp­let fra Ber­ling­s­ke er fake news i sin mest klas­si­ske og uskyl­di­ge for­stand. Ren opspind, som er bereg­net til at høste kliks og sam­le øjen­kug­ler. Artik­len om den tro­jan­ske hest søger ikke at påvir­ke den offent­li­ge opi­ni­on, for eksem­pel ved at opvig­le til had mod en bestemt befolk­nings­grup­pe eller en bestemt poli­ti­ker. Den slags fake news skal man gene­relt til udlan­det for at fin­de, men desvær­re er der et aktu­elt dansk eksem­pel på fake news, når det er aller­mest infamt. Det er natur­lig­vis sagen om, hvor­dan TV2 Nyhe­der­ne mod bed­re viden­de brag­te en falsk histo­rie om den grøn­land­ske poli­ti­ker Mute B. Ege­de. En skær­pen­de omstæn­dig­hed er, at histo­ri­en blev bragt lige op til det grøn­land­ske valg, hvor Mute B. Ege­de var kandidat. 

POLI ET, POLI TV2, POLITI 

Nu er Ege­de ble­vet lands­sty­re­for­mand, men han har ikke glemt, hvor­dan TV2 Nyhe­der­ne var ind­blan­det i noget, der gran­gi­ve­ligt lig­ner et for­søg på at påvir­ke det grøn­land­ske valg. Han agter der­for at mel­de TV2 til poli­ti­et, hvil­ket kom frem i for­ri­ge uge. Og godt det sam­me, for bort­set fra at TV2 har bekla­get og truk­ket histo­ri­en til­ba­ge, og selv­om den ansvar­li­ge redak­tions­chef Ulla Øster­gaard er flø­jet fra reden, er der sta­dig en mæng­de spørgs­mål, som mang­ler at bli­ve besva­ret fra TV2s side. At der er tale om en tv-sta­tion, der er ejet af sta­ten, gør selv­føl­ge­lig sagen end­nu mere pikant. I den for­bin­del­se skal man ikke und­la­de at spør­ge sig selv, hvad der mon var sket med TV2s ledel­se, hvis TV2 Nyhe­der­ne hav­de bragt en til­sva­ren­de falsk nyheds­hi­sto­rie om Jakob Elle­mann-Jen­sen eller Met­te Fre­de­rik­sen lige op til et folketingsvalg. 

Den tred­je vari­ant

Der er en tred­je vari­ant inden­for fake news. Den har sit udspring i den nomenk­la­tu­ra af sær­li­ge råd­gi­ve­re, pres­se­che­fer, spin­dok­to­rer og rej­sen­de i fif­le­ri og hum­bug, som omkran­ser vores rege­ring. Man­ge af dem er tid­li­ge­re jour­na­li­ster, der er gået over til den anden side. De bru­ger ord som pri­m­ing og fra­m­ing og gør sig tan­ker om, hvor­vidt Met­te Fre­de­rik­sen skal have en due­blå eller en sort bla­zer på. Og så pro­du­ce­rer de en lind strøm af fake news, som har til for­mål at forvri­de og forvræn­ge vir­ke­lig­he­den. Det er det, vi også kal­der for spin. Et godt eksem­pel er det aktu­el­le sort/hvide foto fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets war room, hvor uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod og for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen ses med deres hånd­gang­ne folk. Tri­ne Bram­sen lag­de bil­le­det ud på Face­book nat­ten til man­dag i sid­ste uge, og det blev også delt på For­svars­mi­ni­ste­ri­ets offi­ci­el­le Twit­ter-pro­fil. “Jeg kan oply­se, at det sent søn­dag aften, under meget van­ske­li­ge vil­kår, lyk­ke­des For­sva­ret at evaku­e­re en grup­pe dan­ske­re og nord­mænd ud af Afg­ha­ni­stan,” skri­ver hun i bil­led­tek­sten og fast­slår des­u­den at “vi knok­ler på højtryk.

En gemen spinmanøvre 

Bort­set fra at bil­le­det par­af­ra­se­rer det berøm­te bil­le­de af præ­si­dent Oba­ma og hans stab i The Situ­a­tion Room i Det Hvi­de Hus fra 2011 (hvor de føl­ger aktio­nen, som led­te til Osama Bin Ladens død), er der noget forun­der­ligt kits­chet over bil­le­det. Som om en barn­lig sjæl har tænkt, at det hele bli­ver mere doku­men­ta­risk, alvor­ligt og ægte, hvis det er sort/hvidt. Hvad der i rea­li­te­ten er tale om, er en gemen spin­ma­nøv­re, der skal lede opmærk­som­he­den væk fra en bom­mert af rang. Nem­lig at for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen var på Ærø for at sjang­ha­je sjæ­le til Soci­al­de­mo­kra­ti­et, mens Kabul blev løbet over ende af Taleban. 

På en måde kan man sige, at når Bram­sen læg­ger bil­le­det fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets war room ud, spre­der hun fake news. Hun for­sø­ger at give dan­sker­ne et ind­tryk af, at hun har haft hån­den på koge­pla­den hele wee­ken­den. Men i vir­ke­lig­he­den var hun til kon­cert i Oden­se med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen om fre­da­gen og på Ærø om søn­da­gen, hvil­ket jo ikke sva­rer til at “knok­le på højtryk”. 

Spot­tet og slå­et til jorden

Hel­dig­vis har dansk pres­se set lige igen­nem Tri­ne Bram­sens fotostunt. Lige­som at dansk pres­se i form af Ekstra Bla­det har afslø­ret TV2 Nyhe­der­nes fal­ske nyhed om Mute B. Ege­de. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at fake news ikke er så stort et pro­blem, som Lis­beth Knud­sen og andre aktø­rer gør det til. I langt de fle­ste til­fæl­de bli­ver det udset og slå­et til jorden. 

Island­ske saga­er vs. vest­li­ge moderniseringsteorier

I den­ne uge hos Fri­heds­bre­vet taler che­fre­dak­tør Flem­m­ing Rose med den bri­ti­ske jour­na­list Ana­tol Lie­ven, som dæk­ke­de muja­he­di­ner­nes krig mod den sov­je­ti­ske besæt­tel­ses­magt og det kom­mu­ni­sti­ske sty­re i Kabul i 1980’erne — samt Tale­bans krig mod den vest­ligt støt­te­de rege­ring efter 2001. Såkaldt kom­mu­nis­me og demo­kra­ti lig­ner sjovt nok hin­an­den i Afg­ha­ni­stan. Lie­ven for­kla­rer lig­he­der og for­skel­le, og siger at man får en bed­re for­stå­el­se af Afg­ha­ni­stans udfor­drin­ger, hvis man læser de island­ske saga­er, end hvis man stu­de­rer vest­li­ge moder­ni­se­rings­te­o­ri­er. Mere om det i nyheds­bre­vet Fri Tænk­ning i morgen 🙌🏼

Hvid­vask af true crime 

I Met­te Høegs nyheds­brev i den­ne uge, giver hun en kri­tik af et nyligt for­søg i Lon­don Review of Books på at hvid­va­ske true cri­me-gen­ren ved at frem­stil­le den som opbyg­ge­lig og femi­ni­stisk. Det kan du læse mere om i Fri Kri­tik på ons­dag. Og på fre­dag, i sit nyheds­brev Fri Tid, skri­ver Simon Jul om, hvad du skal spi­se, når du har tømmermænd. 

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på 

Hvor lat­ter­lig en figur Soci­al­de­mo­kra­ter­nes nye poli­ti­ske ord­fø­rer Jep­pe Bruus gjor­de i P1 Debat for­le­den dag. Han blev spurgt fem gan­ge om al-Qae­da sta­dig var i Afg­ha­ni­stan og næg­te­de at sva­re ja eller nej. Sva­ret er selv­føl­ge­lig ja. 

Styr­vol­ten Søren Pind, der er gået totalt bana­nas på Twit­ter over at medi­er­ne er ude efter hans ven, dom­mer Søren Seerup. Det var Seerup, der idøm­te Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF) en betin­get fængsels­straf for­le­den dag. Efter­føl­gen­de kom det frem, at dom­mer Seerup på soci­a­le medi­er, her­un­der på Søren Pinds pri­va­te Face­book-pro­fil, har været ude med riven efter Mes­ser­s­ch­midt og Dansk Fol­ke­par­ti. Både før og efter dom­men. Det går natur­lig­vis ikke, men det er der påfal­den­de man­ge men­ne­sker, der ikke for­står. Blandt andet den nye che­fre­dak­tør for A4 Medi­er, Kri­sti­an Mad­sen, der kal­der kri­tik­ken af Seerup for “vrøvl fra ende til anden” og mener, det hele skyl­des et sne­digt styk­ke spin udført af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt selv. Jeg synes, det er trist, at A4 har fået en che­fre­dak­tør, som ikke for­står, hvad jour­na­li­stik går ud på. 

Opda­te­rin­gen af CPR-lov­giv­nin­gen. Et nyt udspil til en lovæn­dring fra inden­rigs — og bolig­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad (S) skal give kom­mu­ner­ne ret til at for­lan­ge kon­toud­skrif­ter udle­ve­ret fra ban­ker for at fin­de frem til, hvor folk bor. Også arbejds­gi­ve­re skal bidra­ge til adres­sej­ag­ten. Uden at bor­ger­ne får noget at vide om det. Hvis man tæn­ker lidt over alle de dybt per­son­li­ge oplys­nin­ger, man kan fin­de i et kon­toudt­og, løber det en koldt ned af ryg­gen. Det mær­ke­lig­ste er dog, at der er helt stil­le omkring det ude i fol­ke­ha­vet, men vi er jo også godt vant med en rege­ring, der for­søg­te at kom­me igen­nem med en epi­de­mi­lov, hvor sta­ten skul­le have lov til at træn­ge ind i pri­va­te boli­ger uden en dommerkendelse. 

Far­vel, vi ses 

Mere har jeg ikke at beret­te i den­ne ombæ­ring. Jeg skri­ver igen om en uge. Tak for din tid 👍🏼

Mvh, Mads Brüg­ger, chefredaktør