Fri Mads #17: Frihedsbrevet udvider


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Mads Brüg­ger her. I fredags var jeg ude og sige godt gam­meldags und­skyld. Jeg und­skyldte for, at Fri­heds­brevet desværre kom til at bryde navne­for­bud­det i en opsigtsvækkende sag, der omhan­dler en offentligt kendt filmin­struk­tør og en offentligt kendt kvin­de. Bare så alle kan være med, så skete der det, at filmin­struk­tøren blev anholdt i Køben­havn om mor­ge­nen den 16. sep­tem­ber og sigtet for at have vold­taget kvin­den, samt for at have udøvet vold mod hende. Til grundlovs­forhøret samme dag beslut­tede dom­meren, at der ikke var grund­lag for mis­tanken om voldtægt, så filmin­struk­tøren blev alene varetægts­fængslet i 13 dage for mis­tanke om vold. Anklage­myn­dighe­den oprethold­er dog sig­telsen for voldtægt. 

Undskyld 

Når Fri­heds­brevet gik galt i byen, var det for­di jeg så mig blind på at komme først med his­to­rien. Vi bragte den på vores hjemme­side allerede tors­dag formid­dag. Som ans­var­shavende chefredak­tør var jeg alt for optaget af at få bekræftet, at filmin­struk­tøren var blevet anholdt, og i skyn­din­gen glemte jeg desværre, at den foruret­tede i sager, der omhan­dler sek­su­al­for­bry­delser, har krav på anonymitet. Det er sim­pelthen ulovligt at nævne den foruret­tede ved navn. Det kom vi desværre til at gøre i første ombæring, men så snart vi blev klar over fejlen, slet­tede vi foruret­tedes navn fra artiklen og fjernede vores opslag fra sociale medi­er. Sam­tidig skrev jeg til foruret­tede og beklagede, at vi havde nævnt hen­des navn. Sam­let set et virke­lig uheldigt for­løb, hvorom der kun er et at sige: Und­skyld. Ans­varet er mit, og det skal ikke ske igen.

PS 

Flere læsere har skrevet og gjort mig opmærk­som på, at navnet på den varetægts­fængslede filmin­struk­tør stadig fremgår på vores hjemme­side – selvom der blev ned­lagt navne­for­bud i sagen. Det gør det af flere grunde. Blandt andet for­di ret­sprak­sis er, at et onlineme­die ikke har pligt til at slette et navn på en mis­tænkt, hvis artiklen har været bragt, før der blev ned­lagt navne­for­bud. Men også for­di filmin­struk­tørens forsvar­er bad om åbne døre til grundlovs­forhøret, samt at ven­ner og fam­i­lie til filmin­struk­tøren ikke har pro­test­eret over, at vi har bragt hans navn. 

Fri Hjul 🚴‍♀️

Når det er sagt, har jeg også gode nyhed­er at melde her i mit syt­tende nyheds­brev til dig. Det er, at Fri­heds­brevet sim­pelthen udvider vores vare­sor­ti­ment med et nyheds­brev, der han­dler om cykel­sport. Det kom­mer selvføl­gelig til at hed­de Fri Hjul. Det er i sig selv godt, men hvad der er end­nu bedre er, at Fri Hjul skrives af den unge ele­gantier Bas­t­ian Emil Gold­schmidt, som efter min mening er den bed­ste pen i byen, når det gælder jern­hestens forun­derlige ver­den. Selv stødte jeg på Gold­schmidt da jeg læste hans mesterlige bog Fre­mad, som er et vildt ridt gen­nem cykel­sportens leg­en­der og myter. Fra at være mere eller min­dre ligeglad med cykel­sport kom jeg ud af Fre­mad som en spirende cykel­nørd. Med andre ord er Gold­schmidt en suveræn formi­dler af cykel­sport, og jeg er meget glad for, at Fri­heds­brevet kan lægge hus til hans virke. 

Gæst hos Doktor Yvan Vanmol 

Idéen er, at nyheds­brevet Fri Hjul udkom­mer i de peri­oder, hvor der virke­lig sker noget inden­for cykel­sport. Selvføl­gelig de store klas­sikere: Touren, Vueltaen, Giroen, men også VM i lan­de­ve­js­cyk­ling som afholdes i Flan­dern i denne uge. Bas­t­ian Emil Gold­schmidt tager selv til Bel­gien for at følge løbet på nærmeste hold, og han melder pr. e‑mail, at hans første nyheds­brev vil have føl­gende ind­hold på menuen: 

“Beskriv­else af ruten, beskriv­else af favorit­ter ledt an af Van Aert, Alaphilippe og danskerne. Betyd­nin­gen af cykel­løb i Bel­gien og Leu­ven hvor fam­i­li­er gerne betaler et min­dre cykel­hold for at deres søn­ner kan få en plads på hold­et, så de dermed kan sige, at de har en cykel­ryt­ter i fam­i­lien. Om Dok­tor Yvan Van­mol jeg bor hos, og som er en leg­en­darisk cykel­læge. Deru­dover er der en reflek­sion over trofæets his­to­rie fra det gam­le Græken­land til ver­dens­mestertrø­jen som det ulti­ma­tive trofæ, der ikke gemmes i et skab, men bæres i det fri til alles beundring.” 

Alle medlem­mer af Fri­heds­brevet får tilsendt den første udgave af Fri Hjul i løbet af denne uge. Hvis du derefter ikke vil høre mere om cyk­ling, kan du naturligvis afmelde nyheds­brevet. Det skal du ikke høre noget for.

Hvad ugen ellers byder på 🙌🏼

Flem­ming Rose har talt med den amerikanske økonom og his­torik­er Deirdre McCloskey om nød­vendighe­den af at gøre op med den kollek­tivis­tiske tankegang, som giv­er mening i en fam­i­lie og blandt ven­ner, men ikke i et sam­fund; om hvad fri­hed er og ikke er, hvor­dan og hvor­for det virk­er, og hvor­for inno­va­tion og ideer dri­ver ver­den og er fork­larin­gen på suc­ces og fiasko. Den 79-årige McCloskey beskriv­er i øvrigt sig selv som eks-marx­is­tisk tilhænger af det frie marked, pro­gres­siv protes­tant og post­mod­erne kvin­de, der engang var en mand. Læs, eller lyt mere om McCloskey i Fri Tænkn­ing i morgen. 

Om sit nyheds­brev Fri Kri­tik der udkom­mer på ons­dag, fortæller Mette Høeg, at hun har føl­gende at berette: “Jeg anmelder en digt­sam­ling (Ken­neth Jensens Hver dag sin kom­mende frelse), samt en film (doku­mentaren om dren­gen der spillede Tadzio i Vis­con­tis fil­ma­tis­er­ing af Thomas Manns Døden i Venedig). Og så anmelder jeg en 75-års fød­sels­dags­fest i fredags i Aarhus.”

Kom og vær med 

Føl­ger du Fri­heds­brevet på Twit­ter? Det synes jeg virke­lig, du skal, for det er sjovt og godt. Som for eksem­pel i week­enden, hvor vi live tweet­ede fra Dan­sk Folkepar­tis landsmøde i Hern­ing. Her er en smagsprøve: 

Hvad jeg ellers går og tænker på 🤔

1️⃣ At der aldrig har været brugt så mange penge på dan­sk talera­dio som nu. P1 koster cir­ka 200 mil­lion­er om året, Radio 4 koster omtrent 90 og LOUD koster 60 mil­lion­er kro­ner om året. Så er det bare enormt mærke­ligt at kon­statere, at ingen af disse kanaler kunne finde ud af at rydde sende­fladen og dække de fire poli­tiske landsmøder, som blev afholdt i week­enden. Alene landsmødet for Dan­sk Folkepar­ti i Hern­ing var det stof, som live talk radio er gjort af, og tænk at kunne stille videre der­fra til Socialdemokrater­ne i Aal­borg eller de kon­ser­v­a­tive i Køben­havn. Måske lyder jeg som en sur mandagstræn­er, men det er sim­pelthen for dårligt, at vi har tre lands­dækkende talera­dio­er, som alle miss­er denne oplagte mulighed.

2️⃣ Poli­tikens fes­t­bud, som blev sendt rundt til per­son­alet i anled­ning af avisens som­mer­fest. Der melder sig flere spørgsmål her. Er der tale om et dag­blad, hvor vok­sne men­nesker har deres gang eller et værest­ed for børn i skolealderen? Og hvad er der mon gået forud, siden disse påbud er nødvendige? 

Cheerio 👋🏼

Mere har jeg ikke at melde i denne ombæring. Jeg er tilbage om en uge. Tak for nu. Mvh, chefredak­tør Mads Brügger