Fri Mads #2: Post fes­tum er en fest

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cook­ies fra vores lydleverandør.

Kære alle,

Først og fremmest: tak til de mange læsere som allerede nu har taget springet og er blevet betal­ende medlem­mer af Fri­heds­brevet. Vi har oplevet en overvældende tilslut­ning, siden vi gik i luften Grundlovs­dag, og nye medlem­mer fort­sæt­ter med at klikke ind. Men ikke kun det; antallet af læsere, der føl­ger med i vores eneste gratis nyheds­brev, nem­lig bemeldte nyheds­brev, nærmer sig nu 10.000. Alle jer skylder jeg også en stor tak. 

Blå briller og skæg

I mit nyheds­brev kig­ger jeg frem og kur­siver­er noget af det ind­hold, der er på vej fra Fri­heds­brevets jour­nal­is­ter og redak­tør­er. Allerede nu ved jeg, at Math­ias Blædel i Fri Poli­tik føl­ger op på sagen om Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este og amerikanske NSAs afly­t­ning af danske inter­netk­abler. De, der missede første kapi­tel, kan finde det her.

Putin

I mor­gen udkom­mer Fri Tænkn­ing, hvor chefredak­tør Flem­ming Rose varmer op til top­mødet mellem USA’s præsi­dent Joe Biden og Rus­lands præsi­dent Vladimir Putin, der find­er sted den 16. juni i Genève i Schweiz. Rose har talt med Kathryn Ston­er, der er senior­forsker på Stan­ford Uni­ver­si­ty, og aktuel med bogen Rus­sia Res­ur­rect­ed: Its Pow­er and Pur­pose in a New Glob­al order (Oxford Uni­ver­si­ty Press, 2021). Hen­des cen­trale og inter­es­sante pointe er, at Rus­land målt på flere måder, i dag er Europas mest magt­fulde land, hvor­for vi gør klogt i ikke at under­vur­dere Putin. 

Fri Tid

Redak­tio­nen bag Fri Finans og Fri Kul­tur har vigtige og gode his­to­ri­er på vej, men dem vil jeg ikke løfte sløret for, før høsten er kom­met hjem til går­den. Hvad angår Simon Juls ugentlige nyheds­brev om, hvad du skal lave, drikke og spise i din week­end, kan jeg sige så meget, at han har meldt ind, at over­skriften skal være “Den Marokkanske Makrel”. Så det kan kun blive godt. Fri Tid fra Simon Jul lan­der i din ind­bakke på fredag. 

Brinkmann på briksen

Og allerede i mor­gen får du et nyheds­brev fra vores lit­ter­aturredak­tør Mette Høeg, som i Fri Kri­tik anmelder psykologipro­fes­sor Svend Brinkmanns nye bog Mit år med Gud (Gylden­dal, 2021). Mens for eksem­pel Berlingskes anmelder kalder bogen for “modig og dedik­eret”, ser Mette Høeg pænt meget anderledes på sagen. Jeg har netop afs­lut­tet en tele­fon­sam­tale med hende, hvor hun sagde, at Brinkmanns bog er ”sindssygt dårligt skrevet, over­fork­larende og sludrende.” 

At rette bager for smed 

Apro­pos Berlingske, er jeg lige nødt til at knytte et par ord til avisens noget søgte his­to­rie fra i går om, at Fri­heds­brevet stik imod vores løfte alligev­el mod­tager medi­estøtte. Der er tale om, at Fri­heds­brevet i skrivende stund ikke på forhånd vil sige nej til den moms­fritagelse, som alle nyhedsme­di­er har ret til ifølge loven. Ikke for­di vi ikke anerk­ender, at indi­rek­te medi­estøtte selvføl­gelig stadig er medi­estøtte, men sim­pelthen for­di vi stadig er så ny en organ­i­sa­tion, at vi ingen anelse har om, hvad moms­fritagelsen bety­der for vores økono­mi. Hvis vi allerede nu siger nej til moms­fritagelse, og det senere hen vis­er sig, at vi dermed har dømt os selv til økonomisk under­gang, ville det jo være en fatal beslut­ning. Nok er vi ide­al­is­tiske, men vi er ikke selv­morderiske. Ved at sige aktivt nej til den direk­te medi­estøtte – fx mod­tager Berlingske Media omtrent 45 mil­lion­er skat­tekro­ner om året i direk­te medi­estøtte, selvom virk­somhe­den giv­er over­skud i en grad, som gør, at de kan klare sig uden – har vi allerede stil­let os selv markant dårligere end vores konkur­renter. Skulle vi oven i den manøvre tage et opgør med den indi­rek­te medi­estøtte, nem­lig moms­fritagelsen, er vi nødt til først at blive klogere på tal­lene. Vis­er det sig, på sigt, at vi også har råd til at sige nej til moms­fritagelsen, vil vi også føre an der. Det skulle da bare man­gle, når man kalder sig Fri­heds­brevet. Med til his­to­rien hør­er i øvrigt at nyhedsme­di­er der er fritaget for moms, til gengæld skal betale en løn­sum­safgift til stat­en. Og slut­telig kan man jo altid meditere lidt på, om det at benytte mulighe­den for at lade være med at opkræve en afgift til stat­en hos sine kun­der over­hovedet kan beteg­nes som mediestøtte? 

Send gerne flere nyhed­stips, tak 

Som udgangs­bøn et kip med flaget til de medlem­mer, der har været så ven­lige at skrive ind med forslag til, hvor­dan vi kan forbedre vores hjemme­side. Vi ret­ter løbende til og bliv­er hele tiden klogere og bedre, ikke mindst takket være jer. 

En sid­ste tak går til de læsere, som sender os tips og forslag til his­to­ri­er, vi bør under­søge. Fort­sæt endelig med det. Fuld fortro­lighed og diskre­tion garan­teres herfra. 

Mvh. ansv. chefredaktør 

Mads Brüg­ger