Fri Mads #2: Post festum er en fest

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære alle,

Først og frem­mest: tak til de man­ge læse­re som alle­re­de nu har taget sprin­get og er ble­vet beta­len­de med­lem­mer af Fri­heds­bre­vet. Vi har ople­vet en over­væl­den­de til­slut­ning, siden vi gik i luf­ten Grund­lovs­dag, og nye med­lem­mer fort­sæt­ter med at klik­ke ind. Men ikke kun det; antal­let af læse­re, der føl­ger med i vores ene­ste gra­tis nyheds­brev, nem­lig bemeld­te nyheds­brev, nær­mer sig nu 10.000. Alle jer skyl­der jeg også en stor tak. 

Blå bril­ler og skæg

I mit nyheds­brev kig­ger jeg frem og kur­si­ve­rer noget af det ind­hold, der er på vej fra Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster og redak­tø­rer. Alle­re­de nu ved jeg, at Mat­hi­as Blæ­del i Fri Poli­tik føl­ger op på sagen om For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste og ame­ri­kan­ske NSAs aflyt­ning af dan­ske inter­net­kab­ler. De, der mis­se­de før­ste kapi­tel, kan fin­de det her.

Putin

I mor­gen udkom­mer Fri Tænk­ning, hvor che­fre­dak­tør Flem­m­ing Rose var­mer op til top­mø­det mel­lem USA’s præ­si­dent Joe Biden og Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin, der fin­der sted den 16. juni i Genève i Schweiz. Rose har talt med Kat­hryn Sto­ner, der er seni­o­r­for­sker på Stan­ford Uni­ver­si­ty, og aktu­el med bogen Rus­sia Resur­rected: Its Power and Pur­po­se in a New Glo­bal order (Oxford Uni­ver­si­ty Press, 2021). Hen­des cen­tra­le og inter­es­san­te poin­te er, at Rusland målt på fle­re måder, i dag er Euro­pas mest magt­ful­de land, hvor­for vi gør klogt i ikke at under­vur­de­re Putin. 

Fri Tid

Redak­tio­nen bag Fri Finans og Fri Kul­tur har vig­ti­ge og gode histo­ri­er på vej, men dem vil jeg ikke løf­te slø­ret for, før høsten er kom­met hjem til går­den. Hvad angår Simon Juls ugent­li­ge nyheds­brev om, hvad du skal lave, drik­ke og spi­se i din wee­kend, kan jeg sige så meget, at han har meldt ind, at over­skrif­ten skal være “Den Marok­kan­ske Mak­rel”. Så det kan kun bli­ve godt. Fri Tid fra Simon Jul lan­der i din ind­bak­ke på fredag. 

Brink­mann på briksen

Og alle­re­de i mor­gen får du et nyheds­brev fra vores lit­te­ra­tur­re­dak­tør Met­te Høeg, som i Fri Kri­tik anmel­der psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Svend Brink­manns nye bog Mit år med Gud (Gyl­den­dal, 2021). Mens for eksem­pel Ber­ling­s­kes anmel­der kal­der bogen for “modig og dedi­ke­ret”, ser Met­te Høeg pænt meget ander­le­des på sagen. Jeg har net­op afslut­tet en tele­fon­sam­ta­le med hen­de, hvor hun sag­de, at Brink­manns bog er ”sinds­sygt dår­ligt skre­vet, over­for­kla­ren­de og sludrende.” 

At ret­te bager for smed 

Apro­pos Ber­ling­s­ke, er jeg lige nødt til at knyt­te et par ord til avi­sens noget søg­te histo­rie fra i går om, at Fri­heds­bre­vet stik imod vores løf­te alli­ge­vel mod­ta­ger medi­e­støt­te. Der er tale om, at Fri­heds­bre­vet i skri­ven­de stund ikke på for­hånd vil sige nej til den moms­fri­ta­gel­se, som alle nyheds­me­di­er har ret til iføl­ge loven. Ikke for­di vi ikke aner­ken­der, at indi­rek­te medi­e­støt­te selv­føl­ge­lig sta­dig er medi­e­støt­te, men sim­pelt­hen for­di vi sta­dig er så ny en orga­ni­sa­tion, at vi ingen anel­se har om, hvad moms­fri­ta­gel­sen bety­der for vores øko­no­mi. Hvis vi alle­re­de nu siger nej til moms­fri­ta­gel­se, og det sene­re hen viser sig, at vi der­med har dømt os selv til øko­no­misk under­gang, vil­le det jo være en fatal beslut­ning. Nok er vi ide­a­li­sti­ske, men vi er ikke selv­mor­de­ri­ske. Ved at sige aktivt nej til den direk­te medi­e­støt­te – fx mod­ta­ger Ber­ling­s­ke Media omtrent 45 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner om året i direk­te medi­e­støt­te, selv­om virk­som­he­den giver over­skud i en grad, som gør, at de kan kla­re sig uden – har vi alle­re­de stil­let os selv mar­kant dår­li­ge­re end vores kon­kur­ren­ter. Skul­le vi oven i den manøv­re tage et opgør med den indi­rek­te medi­e­støt­te, nem­lig moms­fri­ta­gel­sen, er vi nødt til først at bli­ve klo­ge­re på tal­le­ne. Viser det sig, på sigt, at vi også har råd til at sige nej til moms­fri­ta­gel­sen, vil vi også føre an der. Det skul­le da bare mang­le, når man kal­der sig Fri­heds­bre­vet. Med til histo­ri­en hører i øvrigt at nyheds­me­di­er der er fri­ta­get for moms, til gen­gæld skal beta­le en lønsums­af­gift til sta­ten. Og slut­te­lig kan man jo altid medi­te­re lidt på, om det at benyt­te mulig­he­den for at lade være med at opkræ­ve en afgift til sta­ten hos sine kun­der over­ho­ve­det kan beteg­nes som mediestøtte? 

Send ger­ne fle­re nyheds­tips, tak 

Som udgangs­bøn et kip med fla­get til de med­lem­mer, der har været så ven­li­ge at skri­ve ind med for­slag til, hvor­dan vi kan for­bed­re vores hjem­mesi­de. Vi ret­ter løben­de til og bli­ver hele tiden klo­ge­re og bed­re, ikke mindst tak­ket være jer. 

En sid­ste tak går til de læse­re, som sen­der os tips og for­slag til histo­ri­er, vi bør under­sø­ge. Fort­sæt ende­lig med det. Fuld for­tro­lig­hed og diskre­tion garan­te­res herfra. 

Mvh. ansv. chefredaktør 

Mads Brüg­ger