Fri Mads #20: Nej, Ekstra Bladet skal ikke med til fest hos Rasmus Prehn


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Som man siger på engel­sk first things first: Fri­heds­brevet udvider igen, denne gang med et nyheds­brev om fod­bold. Mere om det i slut­nin­gen af dette mit nyheds­brev num­mer 20. Jeg slår også et smut for­bi TV2 News-pro­gram­met Pres­sel­o­gen, hvor pri­vat­festen hos føde­varem­i­nis­ter Ras­mus Prehn var til debat. Og så kom­mer jeg selvføl­gelig med nogle point­ers om, hvad man kan glæde sig til fra Fri­heds­brevets dygtige jour­nal­is­ter og skriben­ter i denne uge. Velkom­men til end­nu en omgang Fri Mads 🙌🏼

Det reelle 😱

Fra den skrup­skøre men alligev­el inter­es­sante franske psyki­ater Jacques Lacan har vi fået begre­bet det reelle. I den sym­bol­ske orden, er det reelle det, som ikke kan sym­bol­is­eres, for­di det sim­pelthen er for meget. Alt­så et andet ord for det ube­gri­belige. Man kan ganske enkelt ikke tåle at se det reelle, for så bry­der selve realitet­sprin­cip­pet sam­men. Det min­der lidt om reli­gion, hvor det typisk er for­budt at se gudens ansigt eller at ytre gudens navn. 

Stupid Man 🕺🏼

Midt i for­rige uge fik danskerne et kort glimt af det reelle i al sin gru. Det gjorde vi i form af en kor­net videoop­tagelse fra et nat­mørkt Køben­havn, lagt ud på Ekstra Bladets hjemme­side. På optagelsen ses en men­nes­ke­tom gade, hvor der triller en motor­cykel­bet­jent rundt. Og så høres ellers lyden af en vild fest, hvor men­nesker mor­er sig til Thomas Helmigs slagnum­mer Stu­pid Man

Først yde, så nyde 🍺

Gæsterne til denne lar­mende fest var en bland­ing af jour­nal­is­ter og poli­tikere, heri­b­landt flere min­istre. Alt­så dem, der bestem­mer, og dem, der skal kon­trollere dem, der bestem­mer. Tidligere på dagen havde poli­tik­erne åbnet Folketinget, og jour­nal­is­terne havde dækket begiven­heden, som det sig hør og bør. De havde stil­let kri­tiske spørgsmål og skrevet kri­tiske analyser og sagt kri­tiske ord i radio og på tv. Nu var de så sam­let bag kulis­sen for at feste og more sig sam­men med top­pen af regeringen. 

Når katten er ude, så hører musene Thomas Helmig 

Lej­lighe­den, som fes­ten foregik i, er en såkaldt folket­ingsle­j­lighed. Og lejeren af lej­lighe­den er Ras­mus Prehn, min­is­teren for føde­var­er, land­brug og fiskeri. Det var alt­så ham, der var værten, og efter sigende er det lidt en tra­di­tion, at Prehn hold­er denne fest, hver gang Folketinget åbn­er. Udover Folketingets åbn­ing var der også land­brugs­forliget at fejre. Og så var statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen samme dag flø­jet til Slove­nien til et EU-top­møde, så der må have været en herlig stemn­ing af at være alene hjemme. 

Skru så op for den soundbox! 🎼

Med til fes­ten var også sund­hedsmin­is­ter Mag­nus Heunicke, som ovenikø­bet var DJ denne aften. Alt­så den selvsamme Mag­nus Heunicke, der har udskam­met unge men­nesker, som hold­er fest. Igen og igen har han sagt til de unge, at de skal holde sig på måt­ten i coro­n­aens navn, men nu var tiden kom­met, hvor han selv ville give los. Og der blev virke­lig givet los, skal jeg love for, for det endte med, at poli­ti­et måtte tilka­ldes for at få skruet ned for musikken. 

Larsen, Engell og Svane 

Og så var der jour­nal­is­terne. Som Fri­heds­brevet har udboret her, ved vi, at Ekstra Bladets poli­tiske redak­tør Steen Larsen var med til fes­ten, og det samme var poli­tisk kom­men­ta­tor Hans Engell. Vi ved også, at poli­tisk ana­lytik­er hos Poli­tiken, jour­nal­is­ten Elis­a­bet Svane, kiggede for­bi. Var der andre jour­nal­is­ter med? Måske, måske ikke, men symp­to­ma­tisk nok er det for­bløf­fende svært at finde ud af, hvem der egentlig var med til den fest.

Klammo 🤢

Som sådan gestalt­ede gæsterne til Prehns fest det reelle inden for de over­lap­pende mængde­boller, som dan­sk poli­tik og dan­sk presse tilsam­men udgør. For hvis danskerne, som de er flest, ikke kun hørte lyden af, men også fik lov til at se synet af disse min­istre, poli­tikere og jour­nal­is­ter sam­let på denne upassende, intime måde — pri­vat, hjemme hos en min­is­ter, mens de syn­ger og danser til Thomas Helmig og drikker bajsere med hinan­den — ville virke­lighe­dens binde­væv hur­tigt gå op i limnin­gen. For så er det hele jo blot et rolle­spil, ville danskerne tænke. Nogle ville end­da tænke, at der er noget grundlæggende råd­dent ved folkestyret. Og ved pressen. Var man ung, ville man nok bare bemærke, at det er — som de unge siger — klammo. 

Kompartmentalisering

Så vi har alt­så en pri­vat fest med top­pen af regerin­gen samt en række tunge kom­men­ta­tor­er og jour­nal­is­ter fra nogle af de største medi­er, end­da en enkelt poli­tisk redak­tør. Sam­let hjemme hos en min­is­ter, der har ans­var for det område, hvorom der netop nu foregår en granskn­ing om et muligt grundlovs­brud, nem­lig sagen om aflivn­ing af mink. I kom­mende tid vil nogle af de jour­nal­is­ter, som var med til fes­ten, skulle skrive kri­tiske analyser om sagen, og de vil skulle stille kri­tiske spørgsmål til de poli­tikere og min­istre, som var med til fes­ten. Når de skriv­er disse kri­tiske analyser og stiller deres kri­tiske spørgsmål, vil de så tænke på, at de for nylig har stået hjemme hos føde­varem­i­nis­ter Ras­mus Prehn og skålet med ham og danset til sund­hedsmin­is­ter Mag­nus Heunick­es playliste? Vil de mon så blive ramt af kog­ni­tiv dis­so­nans, måske end­da få en dårlig smag i munden, eller vil de være i stand til at kom­part­men­talis­ere, som det hed­der inden for psykolo­gi, alt­så at skille tin­gene ad i aflukkede rum? Dette er jo selve spørgsmålet. 

Steen Larsen 

At vi over­hovedet kender til fes­ten, tjen­er Ekstra Bladet til ære. Jeg forestiller mig, at avisen har fået tilsendt videok­lip­pet fra en borg­er, som har bidt mærke i, at der festes så høj­ly­dt hos en min­is­ter, at poli­ti­et må tilka­ldes for at få dæm­pet gemyt­terne. Så er der nok sket det, at avisens jour­nal­is­ter har under­søgt tip­pet, og hen ad vejen har de opdaget, at Ekstra Bladets egen poli­tiske redak­tør Steen Larsen var med til fes­ten. En anden mulig fork­lar­ing på his­to­riens tilblivelse er, at det er Steen Larsen selv, der er kilden til både his­to­rien og videok­lip­pet. Men for ikke at brænde en bro til Socialdemokrati­et er han blevet taget ud af lignin­gen. Under alle omstændighed­er er det inter­es­sant, at Steen Larsen ikke selv har en byline med på artiklen, for han var jo med til festen. 

Lunkne dåseøl fra Harboe

Hvad, der ikke tjen­er Ekstra Bladet til ære, er, at de ikke nævn­er, hvem fra Ekstra Bladet der var med til fes­ten hos Ras­mus Prehn. I stedet får vi kun at vide, at en jour­nal­ist fra avisen var med til at slå gækken løs oppe i Prehns lej­lighed. Alt­så bare en almin­delig jour­nal­ist må vi forstå, og ikke som der var tale om her; nem­lig selveste den poli­tiske redak­tør. Det er også besyn­derligt, at Ekstra Bladets chefredak­tør Hen­rik Qvortrup oprindeligt ikke ville fortælle os, at det var poli­tisk redak­tør Steen Larsen, som var med, sam­tidig med, at Qvortrup bedyrede, at han ikke ser nogen prob­le­mer i, at en jour­nal­ist fra Ekstra Bladet var med til fes­ten. I første ombæring forsvarede Qvortrup sig over­for Fri­heds­brevet med, at Steen Larsen gik hjem “i god tid”, som om det skulle gøre en forskel, hvornår Steen Larsen gik hjem, og hvad er i øvrigt “god tid”? Senere hen, i Pres­sel­o­gen hos TV2 News, forsøgte Qvortrup så at forsvare Steen Larsens tilst­ede­værelse ved at hen­vise til for­ple­jnin­gens ringe kvalitet. Ifølge Qvortrup havde gæsterne stået som sild i en tønde hos Ras­mus Prehn, og trak­te­mentet havde bestået af “lunkne dåseøl fra Har­boe”. Som om det kun havde været et prob­lem, hvis Steen Larsen havde fået isafkølet cham­pagne at drikke. 

En sammenspist elite

I det hele taget var gårs­da­gens udgave af Pres­sel­o­gen en for­bløf­fende oplevelse. For det var kun et af pan­elets medlem­mer, nem­lig Se & Hørs chefredak­tør Niels Pin­borg, der klart kunne se det samme prob­lem, som jeg ser. Pin­borg sagde det meget præ­cist; “der er forskel på at være til fest med en min­is­ter og til fest hos en minister.” 

Forsikringer og forklaringer 

Lige­som jeg er det, var Pin­borg også optaget af optikken, alt­så at fes­ten hos Prehn set ude­fra frem­står tem­melig sus­pekt. For man­den eller kvin­den på gaden giv­er det uundgåeligt et grimt indtryk af en sam­men­spist elite, når de hør­er om, at jour­nal­is­ter således er til fest hjemme hos en min­is­ter. Og så kan jour­nal­is­ternes chefredak­tør­er ellers komme med nok så mange for­sikringer og fork­laringer om, at deres medar­be­jdere udmær­ket er i stand til holde sig på dydens smalle sti. Efter min mening skal jour­nal­is­ter selvføl­gelig ikke til fest hjemme hos en min­is­ter, og da slet ikke en poli­tisk redak­tør fra Ekstra Bladet. 

Tænk, at de ikke kan se det selv det 🤷🏻

Og for­sikringer og fork­laringer fik vi til over­flod i Pres­sel­o­gen; fra chefredak­tør Hen­rik Qvortrup fra Ekstra Bladet, fra chefredak­tør Anne Mette Svane fra Poli­tiken og fra chefredak­tør Ask Ros­trup fra TV2 News. De talte alle om, hvor­dan det er helt nor­malt og dybt nød­vendigt, at jour­nal­is­ter og poli­tikere omgås hinan­den på kryds og tværs. Det være sig til landsmøder og til folkemøder og så videre. Ingen af dem forstod tilsyneladende det helt cen­trale aspekt ved denne affære; nem­lig at når en jour­nal­ist går ind til en fest i et pri­vat hjem tilhørende en min­is­ter, går jour­nal­is­ten ind i en helt anden sfære end et værtshus til Folkemødet i Allinge eller Toga Vin­stue i Køben­havn. Så kom­mer man ind i et rum, hvor det hur­tigt kan blive svært at admin­istrere, hvem man selv er, hvem man arbe­jder for, og hvem man er ven­ner med. Og desu­den ser det slet og ret grimt ud. Så den eneste, der talte og lød som en jour­nal­ist i Pres­sel­o­gen i går, var Niels Pin­borg, mens de andre mediechefer — og Qvortrup især — talte og lød som poli­tikere. Det siger vel i virke­lighe­den det hele. 

Frihedsbrevet tager ingen fanger 💪🏼

Jeg behøver nok ikke at sige, at Fri­heds­brevet ikke var inviteret med til fest hos Ras­mus Prehn? Det er jeg både glad for og stolt af. Havde vi været med til fes­ten, skulle det kun være for at skrive en skånsel­sløs reportage om begiven­heden, hvor vi fik alt at vide, om hvem der var med, og hvad de gjorde og sagde. Inklu­sive Heunick­es superkiksede musiks­mag, num­mer for num­mer. Den reportage vil jeg meget gerne læse, og man kan godt undre sig over, hvor­for Elis­a­bet Svane, Hans Engell eller Steen Larsen ikke for­længst har skrevet netop dette exposé.

Fri Spark ⚽️

Nok om Ras­mus Prehns fest. Nu gælder det fod­bold. Det er en stor glæde at kunne med­dele, at Fri­heds­brevet på lørdag lancer­er et nyheds­brev kun om fod­bold. Og ikke bare et nyheds­brev om fod­bold, men det bed­ste nyheds­brev om fod­bold, man kan tænke sig. For det bliv­er nem­lig skrevet af jour­nal­ist og for­fat­ter Kasper Steen­bach. Foru­den at have været chefredak­tør for Euro­man og Dossier og redak­tør på Poli­tiken er Steen­bach en ferm formi­dler af fod­bold. Det har han bevist som Tips­bladets kor­re­spon­dent i Ital­ien, som med­for­fat­ter til bogen Spillet om FCK og som for­fat­ter til bogen Hold­et — fem år med det danske fod­bold­land­sh­old, der udkom på Gylden­dal i maj måned. Jeg er sikker på, at Steen­bach kom­mer til at skrive et både begavet og per­son­ligt nyheds­brev om fod­bold, som vil være pligtlæs­ning, hvis man inter­esser­er sig for dette smukke spil. Nyheds­brevet skal selvføl­gelig hed­de Fri Spark, for nogle gange er det oplagte det eneste rigtige. 

Fri Finans 💰

I mor­gen udkom­mer vi med en kortlægn­ing af, hvor mange stat­slige virk­somhed­er der har fået ny bestyrelses­for­mand under den nuværende S‑regering — samt hvor mange af dem der har forbindelse til Socialdemokrati­et. Og så er der selvføl­gelig nyt om sund­heds­gu­ru og keramik­er Chris­t­ian Bitz. 

Fri Tid

Simon Jul har sendt mig denne SMS om temaet for sit næste nyhedsbrev:

“Om at slippe store vilde biller løs i sine under­bukser og nyde rejsen ind i smertens skin­nende por­taler, helt knækket på billegift.”

En time senere fik jeg denne besked fra ham: 

“Nej, det var noget andet, jeg tænk­te på. Det han­dler om ost.” 

Fri Kritik 

Mette Høeg fris­ter med føl­gende teas­er for sit nyheds­brev i denne uge: “Jeg tror, det bliv­er en form for omvend­ing eller dekon­struk­tion af devisen om, at virke­lighe­den altid overgår fantasien.”

Hvad jeg ellers går og tænker på 🤔

1️⃣  Peter Falk­tofts billede af ham og Thomas Helmig. Hvor er det mærke­ligt, at det dukker op selv samme uge, som Stu­pid Man fik en revival takket været Ras­mus Prehn. Næsten et eksem­pel på jun­gian­sk synkronicitet. 

2️⃣  DRs nye ledelsesstruk­tur. Jo mere jeg forsøger at forstå, hvor­dan DR nu er organ­is­eret, jo mere forvir­ret bliv­er jeg. Til sam­men­lign­ing er det gam­le Byzans det rene Toyota. 

3️⃣  Mette Fred­erik­sen og first gen­tle­man Bo Teng­berg på besøg i det elek­torale autokrati Indi­en. Sært som Mette Fred­erik­sen og hen­des regering drages mod stat­sledere, der har det svært med ret og vrang. Israels Ben­jamin Netanyahu, Østrigs Sebas­t­ian Kurz, Rwan­das Paul Kagame. Og nu alt­så Indi­ens Naren­dra Modi. Især er jeg optaget af dette billede — Mette Fred­erik­sen ved Taj Mahal — for hvor­dan er det mon lykkes for hende at trylle alle tur­is­terne væk, så hun kunne få sit ins­ta moment for sig selv? 

Farvel 👋🏼 

Mere har jeg ikke på hjerte i denne ombæring. Tak for­di du læste med, og husk at skrive til frihedsbrevet@protonmail.com, hvis du har tips og ideer til his­to­ri­er, vi skal inter­essere os for. 

Mvh, chefredak­tør Mads Brügger