Fri Mads #20: Nej, Ekstra Bla­det skal ikke med til fest hos Ras­mus Prehn


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Som man siger på engelsk first thin­gs first: Fri­heds­bre­vet udvi­der igen, den­ne gang med et nyheds­brev om fod­bold. Mere om det i slut­nin­gen af det­te mit nyheds­brev num­mer 20. Jeg slår også et smut for­bi TV2 News-pro­gram­met Pres­se­lo­gen, hvor pri­vat­fe­sten hos føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn var til debat. Og så kom­mer jeg selv­føl­ge­lig med nog­le poin­ters om, hvad man kan glæ­de sig til fra Fri­heds­bre­vets dyg­ti­ge jour­na­li­ster og skri­ben­ter i den­ne uge. Vel­kom­men til end­nu en omgang Fri Mads 🙌🏼

Det reel­le 😱

Fra den skrup­s­kø­re men alli­ge­vel inter­es­san­te fran­ske psy­ki­a­ter Jacques Lacan har vi fået begre­bet det reel­le. I den sym­bol­ske orden, er det reel­le det, som ikke kan sym­bo­li­se­res, for­di det sim­pelt­hen er for meget. Alt­så et andet ord for det ube­gri­be­li­ge. Man kan gan­ske enkelt ikke tåle at se det reel­le, for så bry­der sel­ve rea­li­tets­prin­cip­pet sam­men. Det min­der lidt om reli­gion, hvor det typisk er for­budt at se gudens ansigt eller at ytre gudens navn. 

Stupid Man 🕺🏼

Midt i for­ri­ge uge fik dan­sker­ne et kort glimt af det reel­le i al sin gru. Det gjor­de vi i form af en kor­net video­op­ta­gel­se fra et nat­mørkt Køben­havn, lagt ud på Ekstra Bla­dets hjem­mesi­de. På opta­gel­sen ses en men­ne­ske­tom gade, hvor der tril­ler en motor­cy­kel­be­tjent rundt. Og så høres ellers lyden af en vild fest, hvor men­ne­sker morer sig til Tho­mas Hel­migs slagnum­mer “Stupid Man”. 

Først yde, så nyde 🍺

Gæster­ne til den­ne lar­men­de fest var en blan­ding af jour­na­li­ster og poli­ti­ke­re, her­i­blandt fle­re mini­stre. Alt­så dem, der bestem­mer, og dem, der skal kon­trol­le­re dem, der bestem­mer. Tid­li­ge­re på dagen hav­de poli­ti­ker­ne åbnet Fol­ke­tin­get, og jour­na­li­ster­ne hav­de dæk­ket begi­ven­he­den, som det sig hør og bør. De hav­de stil­let kri­ti­ske spørgs­mål og skre­vet kri­ti­ske ana­ly­ser og sagt kri­ti­ske ord i radio og på tv. Nu var de så sam­let bag kulis­sen for at feste og more sig sam­men med top­pen af regeringen. 

Når kat­ten er ude, så hører muse­ne Tho­mas Helmig 

Lej­lig­he­den, som festen fore­gik i, er en såkaldt fol­ke­tings­lej­lig­hed. Og leje­ren af lej­lig­he­den er Ras­mus Pre­hn, mini­ste­ren for føde­va­rer, land­brug og fiske­ri. Det var alt­så ham, der var vær­ten, og efter sigen­de er det lidt en tra­di­tion, at Pre­hn hol­der den­ne fest, hver gang Fol­ke­tin­get åbner. Udover Fol­ke­tin­gets åbning var der også land­brugs­for­li­get at fejre. Og så var stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen sam­me dag flø­jet til Slo­ve­ni­en til et EU-top­mø­de, så der må have været en her­lig stem­ning af at være ale­ne hjemme. 

Skru så op for den soundbox! 🎼

Med til festen var også sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, som oveni­kø­bet var DJ den­ne aften. Alt­så den selv­sam­me Magnus Heu­ni­cke, der har udskam­met unge men­ne­sker, som hol­der fest. Igen og igen har han sagt til de unge, at de skal hol­de sig på måt­ten i cor­o­na­ens navn, men nu var tiden kom­met, hvor han selv vil­le give los. Og der blev vir­ke­lig givet los, skal jeg love for, for det end­te med, at poli­ti­et måt­te til­kal­des for at få skru­et ned for musikken. 

Lar­sen, Engell og Svane 

Og så var der jour­na­li­ster­ne. Som Fri­heds­bre­vet har udbo­ret her, ved vi, at Ekstra Bla­dets poli­ti­ske redak­tør Ste­en Lar­sen var med til festen, og det sam­me var poli­tisk kom­men­ta­tor Hans Engell. Vi ved også, at poli­tisk ana­ly­ti­ker hos Poli­ti­ken, jour­na­li­sten Elisa­bet Sva­ne, kig­ge­de for­bi. Var der andre jour­na­li­ster med? Måske, måske ikke, men symp­to­ma­tisk nok er det for­bløf­fen­de svært at fin­de ud af, hvem der egent­lig var med til den fest.

Klam­mo 🤢

Som sådan gestal­te­de gæster­ne til Pre­hns fest det reel­le inden for de over­lap­pen­de mæng­de­bol­ler, som dansk poli­tik og dansk pres­se til­sam­men udgør. For hvis dan­sker­ne, som de er flest, ikke kun hør­te lyden af, men også fik lov til at se synet af dis­se mini­stre, poli­ti­ke­re og jour­na­li­ster sam­let på den­ne upas­sen­de, inti­me måde — pri­vat, hjem­me hos en mini­ster, mens de syn­ger og dan­ser til Tho­mas Hel­mig og drik­ker baj­se­re med hin­an­den — vil­le vir­ke­lig­he­dens bin­de­væv hur­tigt gå op i lim­nin­gen. For så er det hele jo blot et rol­le­spil, vil­le dan­sker­ne tæn­ke. Nog­le vil­le end­da tæn­ke, at der er noget grund­læg­gen­de råd­dent ved fol­ke­sty­ret. Og ved pres­sen. Var man ung, vil­le man nok bare bemær­ke, at det er — som de unge siger — klammo. 

Kom­part­men­ta­li­se­ring

Så vi har alt­så en pri­vat fest med top­pen af rege­rin­gen samt en ræk­ke tun­ge kom­men­ta­to­rer og jour­na­li­ster fra nog­le af de stør­ste medi­er, end­da en enkelt poli­tisk redak­tør. Sam­let hjem­me hos en mini­ster, der har ansvar for det områ­de, hvor­om der net­op nu fore­går en gransk­ning om et muligt grund­lovs­brud, nem­lig sagen om afliv­ning af mink. I kom­men­de tid vil nog­le af de jour­na­li­ster, som var med til festen, skul­le skri­ve kri­ti­ske ana­ly­ser om sagen, og de vil skul­le stil­le kri­ti­ske spørgs­mål til de poli­ti­ke­re og mini­stre, som var med til festen. Når de skri­ver dis­se kri­ti­ske ana­ly­ser og stil­ler deres kri­ti­ske spørgs­mål, vil de så tæn­ke på, at de for nylig har stå­et hjem­me hos føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn og skå­let med ham og dan­set til sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­ck­es play­li­ste? Vil de mon så bli­ve ramt af kog­ni­tiv dis­so­nans, måske end­da få en dår­lig smag i mun­den, eller vil de være i stand til at kom­part­men­ta­li­se­re, som det hed­der inden for psy­ko­lo­gi, alt­så at skil­le tin­ge­ne ad i afluk­ke­de rum? Det­te er jo sel­ve spørgsmålet. 

Ste­en Larsen 

At vi over­ho­ve­det ken­der til festen, tje­ner Ekstra Bla­det til ære. Jeg fore­stil­ler mig, at avi­sen har fået til­sendt videoklip­pet fra en bor­ger, som har bidt mær­ke i, at der festes så højlydt hos en mini­ster, at poli­ti­et må til­kal­des for at få dæm­pet gemyt­ter­ne. Så er der nok sket det, at avi­sens jour­na­li­ster har under­søgt tip­pet, og hen ad vej­en har de opda­get, at Ekstra Bla­dets egen poli­ti­ske redak­tør Ste­en Lar­sen var med til festen. En anden mulig for­kla­ring på histo­ri­ens til­bli­vel­se er, at det er Ste­en Lar­sen selv, der er kil­den til både histo­ri­en og videoklip­pet. Men for ikke at bræn­de en bro til Soci­al­de­mo­kra­ti­et er han ble­vet taget ud af lig­nin­gen. Under alle omstæn­dig­he­der er det inter­es­sant, at Ste­en Lar­sen ikke selv har en byli­ne med på artik­len, for han var jo med til festen. 

Lunk­ne dåseøl fra Harboe

Hvad, der ikke tje­ner Ekstra Bla­det til ære, er, at de ikke næv­ner, hvem fra Ekstra Bla­det der var med til festen hos Ras­mus Pre­hn. I ste­det får vi kun at vide, at en jour­na­list fra avi­sen var med til at slå gæk­ken løs oppe i Pre­hns lej­lig­hed. Alt­så bare en almin­de­lig jour­na­list må vi for­stå, og ikke som der var tale om her; nem­lig sel­ve­ste den poli­ti­ske redak­tør. Det er også besyn­der­ligt, at Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup oprin­de­ligt ikke vil­le for­tæl­le os, at det var poli­tisk redak­tør Ste­en Lar­sen, som var med, sam­ti­dig med, at Qvortrup bedy­re­de, at han ikke ser nogen pro­ble­mer i, at en jour­na­list fra Ekstra Bla­det var med til festen. I før­ste ombæ­ring for­sva­re­de Qvortrup sig over­for Fri­heds­bre­vet med, at Ste­en Lar­sen gik hjem “i god tid”, som om det skul­le gøre en for­skel, hvor­når Ste­en Lar­sen gik hjem, og hvad er i øvrigt “god tid”? Sene­re hen, i Pres­se­lo­gen hos TV2 News, for­søg­te Qvortrup så at for­sva­re Ste­en Lar­sens til­ste­de­væ­rel­se ved at hen­vi­se til for­plej­nin­gens rin­ge kva­li­tet. Iføl­ge Qvortrup hav­de gæster­ne stå­et som sild i en tøn­de hos Ras­mus Pre­hn, og trak­te­men­tet hav­de bestå­et af “lunk­ne dåseøl fra Har­boe”. Som om det kun hav­de været et pro­blem, hvis Ste­en Lar­sen hav­de fået isaf­kø­let champag­ne at drikke. 

En sam­men­spist elite

I det hele taget var gårs­da­gens udga­ve af Pres­se­lo­gen en for­bløf­fen­de ople­vel­se. For det var kun et af pane­lets med­lem­mer, nem­lig Se & Hørs che­fre­dak­tør Niels Pin­borg, der klart kun­ne se det sam­me pro­blem, som jeg ser. Pin­borg sag­de det meget præ­cist; “der er for­skel på at være til fest med en mini­ster og til fest hos en minister.” 

For­sik­rin­ger og forklaringer 

Lige­som jeg er det, var Pin­borg også opta­get af optik­ken, alt­så at festen hos Pre­hn set ude­fra frem­står tem­me­lig suspekt. For man­den eller kvin­den på gaden giver det uund­gå­e­ligt et grimt ind­tryk af en sam­men­spist eli­te, når de hører om, at jour­na­li­ster såle­des er til fest hjem­me hos en mini­ster. Og så kan jour­na­li­ster­nes che­fre­dak­tø­rer ellers kom­me med nok så man­ge for­sik­rin­ger og for­kla­rin­ger om, at deres med­ar­bej­de­re udmær­ket er i stand til hol­de sig på dydens smal­le sti. Efter min mening skal jour­na­li­ster selv­føl­ge­lig ikke til fest hjem­me hos en mini­ster, og da slet ikke en poli­tisk redak­tør fra Ekstra Bladet. 

Tænk, at de ikke kan se det selv det 🤷🏻

Og for­sik­rin­ger og for­kla­rin­ger fik vi til over­flod i Pres­se­lo­gen; fra che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup fra Ekstra Bla­det, fra che­fre­dak­tør Anne Met­te Sva­ne fra Poli­ti­ken og fra che­fre­dak­tør Ask Rostrup fra TV2 News. De tal­te alle om, hvor­dan det er helt nor­malt og dybt nød­ven­digt, at jour­na­li­ster og poli­ti­ke­re omgås hin­an­den på kryds og tværs. Det være sig til lands­mø­der og til fol­ke­mø­der og så vide­re. Ingen af dem for­stod til­sy­ne­la­den­de det helt cen­tra­le aspekt ved den­ne affæ­re; nem­lig at når en jour­na­list går ind til en fest i et pri­vat hjem til­hø­ren­de en mini­ster, går jour­na­li­sten ind i en helt anden sfæ­re end et værts­hus til Fol­ke­mø­det i Allin­ge eller Toga Vin­stue i Køben­havn. Så kom­mer man ind i et rum, hvor det hur­tigt kan bli­ve svært at admi­ni­stre­re, hvem man selv er, hvem man arbej­der for, og hvem man er ven­ner med. Og des­u­den ser det slet og ret grimt ud. Så den ene­ste, der tal­te og lød som en jour­na­list i Pres­se­lo­gen i går, var Niels Pin­borg, mens de andre medi­e­che­fer — og Qvortrup især — tal­te og lød som poli­ti­ke­re. Det siger vel i vir­ke­lig­he­den det hele. 

Fri­heds­bre­vet tager ingen fanger 💪🏼

Jeg behø­ver nok ikke at sige, at Fri­heds­bre­vet ikke var invi­te­ret med til fest hos Ras­mus Pre­hn? Det er jeg både glad for og stolt af. Hav­de vi været med til festen, skul­le det kun være for at skri­ve en skån­sels­løs repor­ta­ge om begi­ven­he­den, hvor vi fik alt at vide, om hvem der var med, og hvad de gjor­de og sag­de. Inklu­si­ve Heu­ni­ck­es super­kik­se­de musiks­mag, num­mer for num­mer. Den repor­ta­ge vil jeg meget ger­ne læse, og man kan godt undre sig over, hvor­for Elisa­bet Sva­ne, Hans Engell eller Ste­en Lar­sen ikke for­længst har skre­vet net­op det­te exposé.

Fri Spark ⚽️

Nok om Ras­mus Pre­hns fest. Nu gæl­der det fod­bold. Det er en stor glæ­de at kun­ne med­dele, at Fri­heds­bre­vet på lør­dag lan­ce­rer et nyheds­brev kun om fod­bold. Og ikke bare et nyheds­brev om fod­bold, men det bed­ste nyheds­brev om fod­bold, man kan tæn­ke sig. For det bli­ver nem­lig skre­vet af jour­na­list og for­fat­ter Kas­per Ste­en­bach. For­u­den at have været che­fre­dak­tør for Euro­man og Dos­si­er og redak­tør på Poli­ti­ken er Ste­en­bach en ferm for­mid­ler af fod­bold. Det har han bevist som Tips­bla­dets kor­re­spon­dent i Ita­li­en, som med­for­fat­ter til bogen Spil­let om FCK og som for­fat­ter til bogen Hol­det — fem år med det dan­ske fod­bold­lands­hold, der udkom på Gyl­den­dal i maj måned. Jeg er sik­ker på, at Ste­en­bach kom­mer til at skri­ve et både bega­vet og per­son­ligt nyheds­brev om fod­bold, som vil være pligt­læs­ning, hvis man inter­es­se­rer sig for det­te smuk­ke spil. Nyheds­bre­vet skal selv­føl­ge­lig hed­de Fri Spark, for nog­le gan­ge er det oplag­te det ene­ste rigtige. 

Fri Finans 💰

I mor­gen udkom­mer vi med en kort­læg­ning af, hvor man­ge stats­li­ge virk­som­he­der der har fået ny besty­rel­ses­for­mand under den nuvæ­ren­de S‑regering — samt hvor man­ge af dem der har for­bin­del­se til Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Og så er der selv­føl­ge­lig nyt om sund­heds­guru og kera­mi­ker Chri­sti­an Bitz. 

Fri Tid

Simon Jul har sendt mig den­ne SMS om tema­et for sit næste nyhedsbrev:

“Om at slip­pe sto­re vil­de bil­ler løs i sine under­buk­ser og nyde rej­sen ind i smer­tens skin­nen­de por­ta­ler, helt knæk­ket på billegift.”

En time sene­re fik jeg den­ne besked fra ham: 

“Nej, det var noget andet, jeg tænk­te på. Det hand­ler om ost.” 

Fri Kri­tik

Met­te Høeg fri­ster med føl­gen­de tea­ser for sit nyheds­brev i den­ne uge: “Jeg tror, det bli­ver en form for omven­ding eller dekon­struk­tion af devi­sen om, at vir­ke­lig­he­den altid over­går fantasien.”

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på 🤔

1️⃣ Peter Fal­k­tofts bil­le­de af ham og Tho­mas Hel­mig. Hvor er det mær­ke­ligt, at det duk­ker op selv sam­me uge, som Stupid Man fik en revi­val tak­ket været Ras­mus Pre­hn. Næsten et eksem­pel på jun­gi­ansk synkronicitet. 

2️⃣ DRs nye ledel­ses­struk­tur. Jo mere jeg for­sø­ger at for­stå, hvor­dan DR nu er orga­ni­se­ret, jo mere for­vir­ret bli­ver jeg. Til sam­men­lig­ning er det gam­le Byzans det rene Toyota. 

3️⃣ Met­te Fre­de­rik­sen og first gent­le­man Bo Teng­berg på besøg i det elek­to­ra­le auto­kra­ti Indi­en. Sært som Met­te Fre­de­rik­sen og hen­des rege­ring dra­ges mod stats­le­de­re, der har det svært med ret og vrang. Isra­els Benja­min Net­a­ny­a­hu, Østrigs Seba­sti­an Kurz, Rwan­das Paul Kaga­me. Og nu alt­så Indi­ens Naren­dra Modi. Især er jeg opta­get af det­te bil­le­de — Met­te Fre­de­rik­sen ved Taj Mahal — for hvor­dan er det mon lyk­kes for hen­de at tryl­le alle turi­ster­ne væk, så hun kun­ne få sit ins­ta moment for sig selv? 

Far­vel 👋🏼

Mere har jeg ikke på hjer­te i den­ne ombæ­ring. Tak for­di du læste med, og husk at skri­ve til 

frihedsbrevet@protonmail.com

, hvis du har tips og ide­er til histo­ri­er, vi skal inter­es­se­re os for. 

Mvh, che­fre­dak­tør Mads Brügger