Fri Mads #4: Midt i en sving­dørs­tid og sagen om de mysti­ske mokkasiner


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser,

Her er mit nyheds­brev, som i dag er på 1197 ord og cir­kus tager fem minut­ter at læse. 

Jeg skri­ver om DR’s nyheds­di­rek­tør, San­dy French, sving­dørskul­tu­ren mel­lem pres­se og poli­tik, den for­hen­væ­ren­de redak­tions­chef hos TV2 News, Ulla Øster­gaard, og hvad der er på tape­tet hos Fri­heds­bre­vet i den­ne uge. Hvis du sta­dig er med som gra­tist, vil jeg anbe­fa­le dig at hop­pe på vog­nen og mel­de dig ind i Fri­heds­bre­vet, for der er sto­re ting i vente. 

San­dy French

Jeg vil ger­ne knyt­te et par ord til sid­ste uges histo­rie om ven­ska­bet mel­lem Stats­mi­ni­ste­ri­ets magt­ful­de depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen og DR’s nyheds­di­rek­tør San­dy French, chef for Dan­marks stør­ste jour­na­li­sti­ske arbejdsplads. 

Dels er jeg skuf­fet over, at San­dy French kun vil besva­re vores spørgs­mål skrift­ligt – en uskik, som desvær­re er ved at bre­de sig fra den poli­ti­ske sfæ­re til resten af lan­dets magthavere. 

Og dels er jeg skuf­fet over, at French ikke vil besva­re de elle­ve kva­li­fi­ce­re­de spørgs­mål, vi stil­le­de hen­de på skrift. Når man er chef for en jour­na­li­stisk arbejds­plads, som lever af at få folk til at stil­le op til inter­views, har man prin­ci­pi­elt pligt til selv at med­vir­ke, når man bli­ver budt ud på dan­se­gul­vet. Præ­cis sådan som Infor­ma­tions che­fre­dak­tør, Rune Lyk­ke­berg, for­bil­led­ligt gjor­de, da vi inter­viewe­de ham om sin rela­tion til Bar­ba­ra Bertelsen. 

Vi håber fort­sat at få San­dy French i tale og bli­ver på histo­ri­en i nyheds­bre­vet Fri Kul­tur i den­ne uge. 

Sving­dørskul­tu­ren

Sagen om Bar­ba­ra Ber­tel­sens pri­va­te rela­tio­ner til medi­e­che­fer er vig­tig, for­di den hæn­ger sam­men med den usun­de sving­dørskul­tur, der fin­des mel­lem dansk poli­tik og dan­ske medier. 

Jeg tæn­ker på jour­na­li­ster, der bli­ver sær­li­ge råd­gi­ve­re eller pres­se­che­fer for mini­stre og poli­ti­ke­re, for så at ven­de til­ba­ge til deres gam­le vir­ke som jour­na­li­ster. Hver gang det sker, er der grund til at råbe vagt i gevær, for prin­ci­pi­elt må pres­sen og poli­tik ikke være for­bund­ne kar. Som for eksem­pel med San­dy French, der tjen­te sine spo­rer som sær­lig råd­gi­ver i Justits­mi­ni­ste­ri­et, og i dag er bed­ste ven­ner for evigt med sta­tens mest magt­ful­de embedskvin­de sam­ti­dig med, at hun er nyheds­di­rek­tør i DR. 

Eller som med Niels Th. Dahl som Jyl­lands-Posten net­op har sat i spid­sen for avi­sens poli­ti­ske ana­ly­ser. Dahl har en for­tid som sær­lig råd­gi­ver i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, og før det var han pres­se­chef i ikke kun ét, men i hele to bor­ger­li­ge par­ti­er. Også her må man spør­ge: er Dahl gen­nem sit vir­ke i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og som pres­se­chef hos både Ven­stre og Libe­ral Alli­an­ce kom­met i besid­del­se af en hem­me­lig viden, som han ikke kan dele med avi­sens læse­re? Har han knyt­tet sær­li­ge ven­ska­ber under­vejs, som bevidst eller ube­vidst kom­mer til at påvir­ke hans poli­ti­ske analyser? 

L’af­fai­re Østergaard 

Hvor galt det kan gå med jour­na­li­ster, som er græn­se­over­lø­be­re mel­lem poli­tik og pres­se, er histo­ri­en om Ulla Øster­gaard et godt eksem­pel på. Man kan ikke sige nok om, hvor stor en skan­da­le TV2 Nyhe­der­ne er hav­net i med sagen om lands­sty­re­for­mand Múte Ege­de, som blev offer for en falsk nyheds­hi­sto­rie, der blev tvun­get igen­nem af davæ­ren­de redak­tions­chef på TV2 News, Ulla Østergaard. 

Hvad der gør sagen ekstra betændt er, at den fal­ske nyheds­hi­sto­rie blev bragt lige op til det grøn­land­ske valg, oveni­kø­bet på et tids­punkt hvor for­hol­det mel­lem Dan­mark og Grøn­land er sær­ligt sen­si­tivt. Og så midt i en tid hvor dan­sker­nes til­lid til medi­er­ne i det hele taget går mod syd. Bemærk her at Ulla Øster­gaard, som er tid­li­ge­re spin­dok­tor for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, tid­li­ge­re har været ude i stormvejr på grund af sine tæt­te rela­tio­ner til par­ti­et Ven­stre. Læg der­til at hun pri­vat dan­ner par med Peter Arn­feldt, som har været spin­dok­tor for hele tre partier. 

Hel­dig­vis gjor­de Ulla Øster­gaard det ene­ste rig­ti­ge og for­lod sin stil­ling hos TV2 i for­ri­ge uge. Med en gar­vet spin­dok­tors sans for tim­ing, meld­te hun ud, at hun stop­pe­de hos TV2 sam­me dag, som land­skam­pen mel­lem Dan­mark og Bel­gi­en skul­le spil­les, hvor­for medi­e­bil­le­det var fyldt ud med fod­bold. Med andre ord; en per­fekt dag at bære skral­det ud på. 

Hvad der så mang­ler hos TV2, er en grun­dig hoved­ren­gø­ring hos ledel­sen. Hvad skal man for eksem­pel mene om TV2’s nyheds­chef Jacob Kwon, som i ram­me alvor send­te en mail til sin chef, nyheds­di­rek­tør Ulla Pors, hvor han skrev, at den gigan­ti­ske skan­da­le med Ulla Øster­gaard er en “smal histo­rie.” Kan Kwon fort­sæt­te i sin stil­ling, når han har så rin­ge en fag­lig døm­me­kraft? Det synes jeg ikke. 

Hvad jeg hel­ler ikke bry­der mig om, er at se kom­men­tar­spo­ret på Ulla Øster­gaards Face­book-væg, hvor hun mel­der sin sor­tie fra TV2 ud. Her fin­der man nem­lig en per­leræk­ke af jour­na­li­ster og medi­e­che­fer, der nær­mest fal­der over hin­an­dens ben med hjer­te-emo­jis og ønsker om held og lyk­ke til Øster­gaard. Og poli­ti­ke­re for den sags skyld. 

”Det løser sig,” skri­ver Søren Pind. Hvad mener Søren Pind egent­lig med det? Vil­le vi mon se den sam­me strøm af sym­pa­ti­til­ken­de­gi­vel­ser og var­me følel­ser fra alle kol­le­ger­ne til en over­læ­ge, der var ble­vet taget i at bry­de læge­løf­tet på grove­ste vis? 

Uan­set hvad, er det sik­kert og vist, at Fri­heds­bre­vet aldrig bli­ver et reser­voir, hvor tid­li­ge­re spin­dok­to­rer kan slå gæk­ken løs. 

Ikke født i går

I mor­gen udkom­mer che­fre­dak­tør Flem­m­ing Roses nyheds­brev Fri Tænk­ning. Rose har talt med den fran­ske kog­ni­tions­for­sker Hugo Merci­er om hans anmel­der­ro­ste bog Not Born Yester­day: The Sci­en­ce of Who We Trust. Den hand­ler om, hvor­dan vi som men­ne­sker eva­lu­e­rer og vur­de­rer den kom­mu­ni­ka­tion, vi udsæt­tes for. Merci­ers cen­tra­le poin­te er, at men­ne­sker er natur­ligt skep­ti­ske, og at det er svært at over­be­vi­se os om noget, vi ikke alle­re­de tror på. 

Ver­dens­f­rel­se­rin­den

I den­ne uges Fri Kri­tik, anmel­der Met­te Høeg ikke en bog, men går i ste­det ombord i Ver­dens­f­rel­se­rin­den — fæno­me­net Niel­sens tea­ter­styk­ke, der lige har spil­let på Sort/Hvid. Høeg skri­ver blandt andet, at Niel­sen med styk­ket stad­fæ­ster sin posi­tion som den frem­me­ste repræ­sen­tant for radi­kal sel­v­ud­le­ve­ring og betyd­nings­mæs­sig uaf­gø­r­lig­hed i dansk lit­te­ra­tur og kunst – og om hvor­dan Niel­sens prak­sis på en måde kan ses ikke så meget som selv­dyr­kel­se, men nær­me­re selvopofrelse.

Fri Kri­tik og Fri Tid som lyd 

I for­ri­ge uge love­de jeg mere lyd, og der er alle­re­de ble­vet sat hand­ling bag løf­tet. Sku­e­spil­le­ren Anne Sofie Esper­sen er ble­vet hyret ind til at ind­ta­le Met­te Høegs nyheds­brev Fri Kri­tik samt Simon Juls nyheds­brev Fri Tid. Hun star­te­de i fre­dags med deres bag­ka­ta­log og kører vide­re i den­ne uge. Målet er selv­føl­ge­lig, at alt hvad vi laver, skal kun­ne høres.

Den ori­gi­na­le ånd

Nyheds­bre­vets sej­rs­march som gen­re fort­sæt­ter i øvrigt. Sene­ste er Edward Snow­den kom­met med på plat­for­men Sub­sta­ck, hvor­fra han udgi­ver sit eget nyheds­brev. I for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen, skrev Snowden: ”

Jeg vil ger­ne genop­li­ve den ori­gi­na­le ånd fra det ældre, pre-kom­merci­el­le inter­net — hvis ikke i form, så som funk­tion. Et lang­som­me­re, mere gen­nemtænkt, mere kre­a­tivt rum.” 

Og et mere frit rum, vil jeg ger­ne til­fø­je. Som for eksem­pel med Frihedsbrevet. 

Vi skri­ves ved i næste uge. Nyheds­tips, ros og ris mod­ta­ges fort­sat gerne. 

De mysti­ske mokkasiner

Fulg­te du med i Fri­heds­bre­vets dæk­ning af Fol­ke­mø­det på Twit­ter, stød­te du sik­kert på den­ne quiz:

Har du ikke alle­re­de gæt­tet, hvem der er den lyk­ke­li­ge ejer af det­te sua­ve styk­ke fodtøj, er sva­ret selv­føl­ge­lig MEP for Ven­stre Mor­ten Løkkegaard. 

Mvh.

Che­fre­dak­tør Mads Brügger