Fri Mads #5: Tavshed og avisdød


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

I dette nyheds­brev skriv­er jeg om poli­tik­eren Sikan­dar Sid­dique og hans spin­dok­tor samt om DRs gen­eraldirek­tør Maria Rør­bye Rønn som alle er påfaldende svære at få i tale. Og så præsen­ter­er jeg jour­nal­ist Andreas Munk, der beg­y­n­der på Fri­heds­brevet i kom­mende uge. Hvilket led­er mig videre til Fred­eri­cias tidligere borgmester Jacob Bjer­re­gaard og hans nye job. Og til sidst ris­ter jeg en rune for avisen The Dai­ly Apple. Sam­let set fylder det 1135 ord og tager omtrent 4 min­ut­ter at læse. 

Tavs som en østers 1

I for­gangne uge bragte Fri­heds­brevet den his­to­rie, der fik Rune Lang­hoff — særlig råd­giv­er for par­ti­et Frie Grønnes poli­tiske led­er, MF Sikan­dar Sid­dique — til at trække sig fra sin still­ing. Ikke for at rippe op i hele mis­eren igen, men kort sagt skete der det, at Runge Lang­hoff tog hat­ten helt af, mens han var til folkemøde, og blot­tede sine køns­dele foran en kvin­delig par­tiled­er samt for medlem­mer af det poli­tiske presseko­rps. Desu­den tilsvinede han en jour­nal­ist og opfor­drede en anden reporter til sam­le­je. Lang­hoff forsvar­er sig med, at optrin­net foregik i hans fritid, men der­til er der bare at sige, at når man er til folkemøde i Allinge som særlig råd­giv­er, er man på arbe­jde hele tiden. Sidst men ikke mindst han­dler jour­nal­is­tik jo om at måle afs­tanden mellem, det man siger, og det man gør, og når man er et poli­tisk par­ti, der har gjort det til sit særk­ende at føre an i kam­p­en mod had­tale og #metoo, så klap­per fælden selvføl­gelig, når selvsamme par­ti har en særlig råd­giv­er, der i den grad trækker i den mod­sat­te ret­ning. Det ville Fri­heds­brevets jour­nal­ist meget gerne tale med Frie Grønnes poli­tiske led­er Sikan­dar Sid­dique om, men efter flere end tyve hen­ven­delser har han stadig ikke svaret os. 

Tavs som en østers 2

En anden, som ikke vil tale med os, er DRs gen­eraldirek­tør Maria Rør­bye Rønn. Hende vil vi gerne inter­viewe om den nære per­son­lige rela­tion mellem DRs nyheds­di­rek­tør Sandy French og Statsmin­is­teri­ets departe­mentschef Bar­bara Ber­telsen som vi tidligere har beskrevet her. Der er mange inter­es­sante og rel­e­vante spørgsmål at stille i den forbindelse. Helt grundlæggende selvføl­gelig om det er noget, Maria Rør­bye Rønn er opmærk­som på, samt om DR Nyhed­er mon har ind­ført et bered­skab, der kan træde til, hvis og når Sandy French skulle være inhab­il ift. ven­sk­a­bet med Bar­bara Ber­telsen. Lad os for eksem­pel sige, at DR Nyhed­er havde overve­jet at bringe his­to­rien om, at Bar­bara Ber­telsen tilbage i som­meren 2019 per­son­ligt lagde pres på rigspoli­ti­ets øver­ste ledelse for at få under­søgt en sag om gadeuor­den, hvor hun selv var anmelderen. Har Sandy French så lov til at have et say på, om den his­to­rie skal bringes eller ej, eller har man på forhånd beslut­tet, at al jour­nal­is­tik, som involver­er Bar­bara Ber­telsen, skal køres uden om Sandy French? Og mange andre spørgsmål. Men det vil Maria Rør­bye Rønn desværre ikke tale med os om. Alligev­el bliv­er vi selvføl­gelig på his­to­rien, også i denne uge. 

Velkommen til Andreas Munk

I næste uge beg­y­n­der jour­nal­ist Andreas Munk på Fri­heds­brevet. Han skal blandt andet dække poli­tik og finans. Han kom­mer til os fra Ekstra Bladet, hvor han sen­est var med til at afs­løre skan­dalen om, hvor­dan daværende redak­tion­schef på TV2 News, Ulla Øster­gaard, fik pres­set en fal­sk nyhed­shis­to­rie om Grøn­lands landsstyre­for­mand Múte Egede igen­nem. Før det har Munk også gjort sig bemær­ket med sin afs­løring af Fred­eri­cias nu detro­n­is­erede borgmester Jacob Bjer­re­gaard. For dem, der ikke er klar over det, er Sydøstjyl­lands poli­ti i gang med at under­søge, hvad der præ­cist er foregået af fortræde­lighed­er i Fred­eri­cia kom­mune, mens Jacob Bjer­re­gaard var bykonge. Blandt andet hvor­dan Bjer­re­gaard fik fin­gre i en særligt attrak­tiv bygge­grund med havudsigt. Eller hvor­dan borgmesterens kone fik en top­post i kom­munens hav­ne­sel­skab. Og hvor­dan ansat­te i kom­munen har klaget over et for tæt og upassende forhold mellem Jacob Bjer­re­gaard og kom­munens tidligere kom­mu­naldirek­tør. Den er alt­så, for at sige det mildt, helt gal, når det gælder Jacob Bjer­re­gaard, og vi kan takke jour­nal­ist Andreas Munk for, at skan­dalen er kom­met frem i lyset. Så ham vil Fri­heds­brevets medlem­mer helt sikkert få gavn og glæde af. 

Svingdøren, igen igen 

I lørdags kom det i øvrigt frem, at selvsamme Jacob Bjer­re­gaard skal være “direc­tor” i lob­byvirk­somhe­den GRACE Pub­lic Affairs A/S. Her skal han blandt andet tage sig af opgaver, der omfat­ter  “inter­es­se­vare­tagelse på Chris­tians­borg”. Så selv mens røgen fra en kom­mu­nalpoli­tisk skan­dale knapt har lagt sig, svinger Bjer­re­gaard fusserne inden­for hos et køben­havn­sk lob­by­fir­ma. Her er vi igen fremme ved denne grasserende usunde poli­tiske kul­tur, som Fri­heds­brevet i den grad vil udbore. For hvor­dan kan det over­hovedet lade sig gøre, at en så skan­dalis­eret per­son som Jacob Bjer­re­gaard kan finde sig et nyt job af denne kaliber så hur­tigt? Og så ovenikø­bet som en lob­by­ist, der skal sørge for “inter­es­se­vare­tagelse på Chris­tians­borg”. Den eneste fork­lar­ing må været et stærkt netværk, der træder til, når en ven er i nød. Nu tænker jeg bare højt, men det lign­er lidt en tanke, at Bjer­re­gaard har per­son­lige rela­tion­er til Mette Fred­erik­sens tidligere stab­schef Mar­tin Rossen, som igen har per­son­lige rela­tion­er til ledelsen i GRACE Pub­lic Affairs A/S. Rela­tion­er, som går tilbage til den­gang, hvor Rossen var ansat i TDCs pub­lic affairs-afdel­ing. Kan det være sådan, det hænger sam­men? Igen, jeg spekulerer bare, men man mærk­er i hvert fald hen­sigten og bliv­er forstemt. 

Lidt af hvert

Fri Finans udkom i dag med en god his­to­rie om en svin­delmistænkt eks-minkavler, der har mod­taget den hidtil største mink-kom­pen­sa­tion fra stat­en. Læs den her.

Senere på ugen udkom­mer Mette Høegs nyheds­brev Fri Kri­tik, hvor hun skriv­er om fænomenet David Dan­mark. Og på fredag beskæftiger renæs­sance­men­nes­ket Simon Jul sig med emnet “mad­der” i sit nyheds­brev Fri Tid. Spørg­er du mig, er det not to be missed, så skynd dig at melde dig ind i Frihedsbrevet. 

Aviser dør i mørke

Luknin­gen af Hong Kong-avisen Dai­ly Apple var det, som gjorde aller­mest indtryk på mig i den for­gangne uge. Efter flere end 26 år i cirku­la­tion udkom avisen for sid­ste gang i tors­dags. Selvføl­gelig med sin egen død på for­si­den. Dai­ly Apple var den største avis i Hong Kong, som talte demokrati­ets sag, og selvføl­gelig måtte øje­b­likket komme, hvor Bei­jing sat­te den jernbeslåede hæl ned. Avisen blev ransaget af poli­ti­a­gen­ter, og jour­nal­is­terne fik beslaglagt deres com­put­ere. Alligev­el var de i stand til at lave den sid­ste udgave af avisen, som udkom med et oplag på en mil­lion eksemplarer. 

Har man ikke set de rørende optagelser af Dai­ly Apples jour­nal­is­ter, der står på top­pen af den kon­tor­bygn­ing, hvor de arbe­jd­ede, sam­let i nat­temør­ket, med deres mobil­tele­fon­er løftet i vejret som lantern­er, bør man sporen­stregs søge mod Google og se efter. Mere end noget andet gestal­ter disse billed­er den igangværende tvekamp mellem det total­itære og det liberale. 

Mvh, chefredak­tør Mads Brügger