Fri Mads #71: Den lan­ge skruetrækker ?


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores lydleverandør.

Alle bur­de gøre, som jeg gjor­de i går; smut­te ned i bog­hand­le­ren og købe den net­op udkom­ne bog Spion blandt ven­ner, skre­vet af Poli­ti­ken-jour­na­li­sten Hans David­sen-Niel­sen. Man kan selv­føl­ge­lig også ven­te til, at den kan lånes på bibli­o­te­ket, men hvis man har råd til det, synes jeg, det er værd at støt­te det civil cou­ra­ge, Hans David­sen-Niel­sen udvi­ser ved at træ­de frem og afslø­re, at han er den ene af de to jour­na­li­ster, som den tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen er til­talt for at have ple­jet omgang med. Der­med ikke sagt at David­sen-Niel­sen bekræf­ter, at Lars Find­sen er en kil­de – natur­lig­vis gør han ikke det – men han skri­ver, at han er viden­de om, at hans navn ind­går i til­ta­len mod spionche­fen. Det, synes jeg, er modigt gjort. 

Poe­tisk ironi

Køb den også for at læse alle de nye, inter­es­san­te detal­jer om Lars Find­sens anhol­del­se, som bogen byder på. Jeg vil ikke spoi­le det hele her, men bil­le­det af den til­fan­ge­tag­ne Lars Find­sen, der lig­ger og sover under et bord i en tom poli­ti­sta­tion i Gen­tof­te efter man­ge timers uaf­brudt afhø­ring, er svært at glemme. 

“Er det vir­ke­lig noget, der er fore­gå­et i Dan­mark?” spør­ger læse­ren for­bløf­fet sig selv. I hvert fald den­ne læser. 

Det er også svært at glem­me, at anhol­del­sen af Find­sen tids­mæs­sigt faldt sam­men med, at hans advo­kat Lars Kjeld­sen var travlt opta­get af at repræ­sen­te­re sin anden kli­ent, nem­lig stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen – ovre hos Mink­kom­mis­sio­nen. Bort­set fra den poe­ti­ske iro­ni i at Kjeld­sen både repræ­sen­te­rer Met­te Fre­de­rik­sen og Lars Find­sen, er det selv­føl­ge­lig oplagt at spør­ge om, hvor­vidt poli­ti­et mon bevidst slog til mod Lars Find­sen, på et tids­punkt hvor hans advo­kat var uden for ræk­ke­vid­de. Hvad sva­ret er, vides end­nu ikke, men mon ikke det kom­mer for en dag, når vi ende­lig får ned­sat en kom­mis­sion, der skal kule­gra­ve hele den­ne ufat­te­li­ge mise­re? På den anden side, som Hans David­sen-Niel­sen selv pro­fe­te­rer om i sin bog, bli­ver det nok en kom­mis­sion, der kom­mer til at udspil­le sig bag luk­ke­de døre. 

Sta­tens vita­le organer 

Noget andet er, at net­op i den­ne uge – hvor der med al sand­syn­lig­hed udskri­ves fol­ke­tings­valg i mor­gen – er Spion blandt ven­ner uom­gæn­ge­lig læs­ning, hvis man vil have en sam­let frem­stil­ling af, hvad der er sket med sta­tens mest vita­le orga­ner, efter at depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen påbe­gynd­te sin opstig­ning fra Justits­mi­ni­ste­ri­et til Stats­mi­ni­ste­ri­et. Lyde­frit og præ­cist beskri­ver Hans David­sen-Niel­sen en skræm­men­de udvik­ling, som hele tiden fører i en og sam­me ret­ning; mod øget luk­ket­hed, mod inti­mi­de­ring af pres­sen og de offent­ligt ansat­te, mod en til­gang til magt­an­ven­del­se, der sma­ger slemt af misbrug. 

Den lan­ge skruetrækker ?

I øvrigt skri­ver Hans David­sen-Niel­sen, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen også er kendt under øge­nav­net “Den lan­ge skru­et­ræk­ker”, hvil­ket er nyt for mig. Sæt­ter man sig lidt ind i, hvad udtryk­ket bety­der, er det et både sjovt og velvalgt øge­navn, for det beskri­ver nem­lig en højt ran­ge­ret magt­ha­ver, som blan­der sig i, hvad der sker nede på selv de aller­la­ve­ste niveau­er. Alt­så, net­op som med den Bar­ba­ra Ber­tel­sen, som vi ken­der så godt. For eksem­pel hen­de der blan­der sig i pla­ce­rin­gen af sprit­stan­de­re og pla­ka­ter ude i luft­hav­nen, sam­ti­dig med at hun alt­så er depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Den lan­ge skru­et­ræk­ker i en nøddeskal. 

Power­kvin­der ?‍♀️

Apro­pos Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Og Met­te Fre­de­rik­sen: Mens jeg skri­ver dis­se linjer, så kom­mer jeg i tan­ke om et sjovt sted i for­fat­te­ren Glenn Bechs nye og stærkt læse­vær­di­ge mani­fest Jeg aner­ken­der ikke læn­ge­re jeres auto­ri­tet.

Her skri­ver han: 

“Power­kvin­der­ne
som vi håbe­de skul­le red­de os
for­di de var kvinder
umu­ligt kun­ne de være lige­så magtbegærlige
som mændene
snydt for en tyver
skin­net bed­ra­ger, eller
køn­net afslø­rer ikke alt om ved­kom­men­des moral.” 

Dags­or­den ?

Her­med vel­kom­men til mit nyheds­brev num­mer 71. Jeg har lyt­tet til den sene­ste udga­ve af podca­sten Det Sid­ste Mål­tid, hvor Met­te Fre­de­rik­sen for­tæl­ler om, hvor meget hun elsker ost. Det er jeg selv­klart nødt til at skri­ve om, og det sam­me gæl­der føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn, som vi brag­te vig­tigt nyt om i fre­dags. Des­u­den beret­ter jeg om for­an­drin­ger i Fri­heds­bre­vets por­te­føl­je af nyheds­bre­ve, og til sidst kom­mer jeg ind på en spil­le­film, jeg synes, du skal skyn­de dig at se – for­u­den lidt nyt om en meget fin klub, som jeg er ble­vet kort­bæ­ren­de med­lem af. Vel­kom­men til. 

My fair lady ?

Nu kom­mer der en rig­tig lang sæt­ning, så hold lige på hat og briller: 

Før stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen hav­de over­ta­get Ins­ta­gram-kon­to­en @mette, og før det så meget som hav­de strej­fet hen­de at sprin­ge ud som elsker af mak­rel­mad­der, og læn­ge inden Mar­tin Ros­sen i rol­len som sos­ser­nes pro­fes­sor Hig­gins hav­de fået til­en­de­bragt den Pyg­ma­li­on-agti­ge pro­ces, der for­vand­le­de Røde Met­te fra Aal­borg til en strøm­li­net og stylet stats­mands-kvin­de med knold i nak­ken, har Met­te Fre­de­rik­sen været kon­si­stent med et bud­skab: Hun kan bare godt lide en ostemad. Og ikke noget med chèv­re eller comté eller gou­da på dyrt brød fra high end-bage­ri­er som Emme­rys eller Hart; nej, hun vil bare ger­ne have helt almin­de­lig dan­bo-ost på helt almin­de­ligt rug­brød. Det kan sim­pelt­hen ikke bli­ve almin­de­ligt nok. 

Nu skal man jo gene­relt ikke udskam­me folk for den mad, de kan lide at spi­se, men omvendt er det rime­ligt nok at for­hol­de sig til det, hvis folk igen og igen føler sig kal­det til at under­hol­de andre men­ne­sker med, hvad de fore­træk­ker at sko­v­le ind.

Hvis under­teg­ne­de for eksem­pel benyt­te­de enhver given lej­lig­hed til at for­tæl­le om, at jeg elsker haps­dogs, og at haps­dogs er det bed­ste i ver­den, jeg ved, vil der nok kom­me et tids­punkt, hvor folk med ret­te vil­le spør­ge: Hvad er det egent­lig med ham og de der haps­dogs, og hvor­for skal vi hele tiden høre om, at han elsker at spi­se en pøl­se, som er stop­pet ind i et udhu­let flute? 

På sam­me måde er det – som Met­te Fre­de­rik­sen selv vil­le sige det – helt legi­timt at spør­ge om, hvor­for hun dog taler så meget om ostemad­der. Eller mad­der i det hele taget, for det er jo også mak­rel­mad­der og lever­postejs­mad­der. Hun er jo besat af madder. 

De af Fri­heds­bre­vets med­lem­mer, som hol­der vores nyheds­brev Fri Poli­tik – som jeg ikke over­ra­sken­de kan anbe­fa­le på det var­me­ste – vil vide, at Met­te Fre­de­rik­sen igen har været ude for at diver­te­re med, hvor meget hun hol­der af en hel almin­de­lig ostemad. For som der står skre­vet i sene­ste udga­ve af nyheds­bre­vet Fri Poli­tik:

“Met­te Fre­de­rik­sen har været med i podca­sten Det sid­ste mål­tid på Radio 4, hvor hun spi­ste sine liv­ret­ter; Chèv­re chaud, Bos gril­l­mad med bota­to­es og pan­de­ka­ger med is.” 

“Inden der skul­le smovses, fik Met­te Fre­de­rik­sen også lige under­stre­get, at hun aller­helst bare vil spi­se ostemad­der på rug­brød, men at et mel­lem­led mel­lem hen­de selv og pro­gram­mets vært har bedt hen­de væl­ge noget mere kompliceret.” 

“Godt nok har fle­re medi­er og poli­ti­ke­re hæf­tet sig ved noget helt andet i podca­sten, nem­lig Fre­de­rik­sens udmel­ding om, at det hand­ler om køn, når hun kal­des magt­fuld­kom­men af kri­ti­ke­re, men det er der sagt så meget om, så vi dyk­ker i ste­det ned i stats­mi­ni­ste­rens kær­lig­hed til ost.” 

“Siden 2005 har Met­te Fre­de­rik­sen aldrig påstå­et andet, end at ost er hen­des liv­ret. Om det skyl­des, at det fak­tisk er til­fæl­det, eller om der er tale om en nøje udtænkt kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, skal vi ikke kun­ne sige, men her på redak­tio­nen, må vi san­de, at vores liv­ret­ter alt­så vari­e­rer lidt fra sæson til sæson. Og så kan man vel dis­ku­te­re, om en rug­brøds­mad med ost i det hele kan beteg­nes som en ret.” 

“Met­te Fre­de­rik­sens sto­re kær­lig­hed til ski­ve­skå­ret dan­bo på groft rug­brød bli­ver nævnt i omkring 50 for­skel­li­ge artik­ler. Den aller­før­ste under over­skrif­ten Portræt: Jeg får tårer i øjne­ne af brun sovs hvil­ket også giver os her på redak­tio­nen tårer i øjne­ne, men af helt andre årsa­ger. Vi kan afslut­nings­vis afslø­re, at stats­mi­ni­ste­rens ynd­lings­ost efter alt at døm­me er Asaa dan­bo, der til­fæl­dig­vis stam­mer fra Dan­marks mind­ste andelsm­e­je­ri. Det er i hvert fald den ene­ste, hun har nævnt ved navn.” 

Rever­se snobbery 

Omkring 50 artik­ler, hvor Met­te Fre­de­rik­sen taler om ostemad­der, når Fri­heds­bre­vets poli­ti­ske redak­tion alt­så frem til i deres optæl­ling. Helt utro­ligt. Ingen kan da elske ostemad­der så meget over så lang tid? 

Hvad der også er utro­ligt er, hvad Met­te Fre­de­rik­sen siger om sin kær­lig­hed til ostemad­der i bemeld­te podcast. Hun siger, at hun ger­ne har en ostemad med sig i sin hånd­ta­ske, når hun er på arbej­de – et bil­le­de, jeg vir­ke­lig godt kun­ne have været for­u­den, som den laten­te turo­fo­bi­ker jeg altid har været. 

Og så siger Met­te Fre­de­rik­sen gud­dø­de­mig, at når hun kom­mer til den yder­ste dag og lige skal have sig et styk­ke mund­godt, inden hun stemp­ler ud for altid, ja, så skal den­ne god­bid – det sid­ste hun put­ter i mun­den nogen­sin­de over­ho­ve­det – være en ostemad. Det synes jeg sim­pelt­hen er så trist og ned­slå­en­de en udmel­ding at kom­me med, at jeg mang­ler ord for det. Ikke for­di Met­te Fre­de­rik­sen nød­ven­dig­vis skal væl­ge sig belu­ga­kavi­ar, tas­man­ske østers eller paté af nat­ter­ga­le-tun­ger som den sid­ste sna­ck, men hvem vil dog sige far­vel til livet med noget så fladt og tri­vi­elt som en ski­ve dan­bo på en ski­ve rug­brød? Det vil vores stats­mi­ni­ster åbenbart. 

Kan det vir­ke­lig være sandt? Eller er det nok et eksem­pel fra Met­te Fre­de­rik­sens side på, hvad eng­læn­der­ne kal­der for rever­se snob­be­ry – en omvendt slags snob­be­ri, hvor man slår knu­der på sig selv for at frem­stå som et helt almin­de­ligt men­ne­ske. Alt­så, lidt som når beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard i ram­me alvor påstår, at han ikke aner, hvor man køber en god fla­ske bour­gog­ne. Eller som når Met­te Fre­de­rik­sen koket­te­rer med, at hun ikke kan fin­de ud af at spi­se med pin­de. Eller sagt mere prosaisk: Enten er de dum­me, eller også spil­ler de dum­me. Det sid­ste er selv­føl­ge­lig det allerværste. 

Inter­ne affærer 

Hvor lil­le et men­ne­ske er stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen? Så lil­le, at hun i selv­sam­me podcast uop­for­dret føler behov for at næv­ne, at et medie fejl­ag­tigt skrev, at hun fre­kven­te­re­de den svend­bor­gen­si­ske luksus­re­stau­rant Stel­la Maris, før hun tog vide­re til kon­cert med dansk­top-ban­det Kan­dis. Det­te medie er selv­føl­ge­lig Fri­heds­bre­vet, og som jeg tid­li­ge­re har for­kla­ret, ret­te­de vi fejl­en, så snart vi blev opmærk­som på den. Vi har også bekla­get og sendt stats­mi­ni­ste­ren et gave­kort til Stel­la Maris, men det har åben­bart ingen interesse: 

Hvor­for brin­ger Met­te Fre­de­rik­sen uop­for­dret det­te fejl­trin fra vores side op i podca­sten? Det er jo ikke ver­dens stør­ste fejl, og man kan hel­ler ikke sige, at Fri­heds­bre­vet er Dan­marks stør­ste medie, så er det egent­lig ikke lidt mær­ke­ligt, at Dan­marks stats­mi­ni­ster sta­dig går og broo­der over det­te faux pas? Det kan kun Met­te Fre­de­rik­sen sva­re på, hvor­for hun gør, men et gæt fra min side er, at Met­te Fre­de­rik­sen føler sig uret­fær­digt for­fulgt af pres­sen, og alt, hvad der kan bekræf­te bil­le­det af, at hun er et offer for neder­dræg­ti­ge jour­na­li­ster, som vil hen­de det ondt, bekom­mer hen­de vel. Bemærk i den for­bin­del­se, hvor lidt Met­te Fre­de­rik­sen er vil­lig til at til­gi­ve pres­sens fejl, alt imens hun selv ikke er sen til at min­de os andre om, at hun før eller siden vil kom­me til at begå fejl. 

Det Lil­le Ostemadshus 

Til sidst, mens vi er ved emnet, er det lidt ærger­ligt, at vær­ten for podca­sten ikke lige spør­ger Met­te Fre­de­rik­sen om, hvor hun og de andre soci­al­de­mo­kra­ter spi­ste hen­ne hin aften på Fyn, før de tog vide­re til kon­cer­ten med Kan­dis. Jeg mener; nu hvor de alli­ge­vel taler om mad, og nu hvor Met­te Fre­de­rik­sen selv brin­ger det op, at hun i hvert fald ikke var på Stel­la Maris. For hver­ken Stats­mi­ni­ste­ri­et eller Soci­al­de­mo­kra­ti­et har vil­let for­tæl­le os, hvor hun så spi­ste aftens­mad. Hvis de ikke var på Stel­la Maris, hvor var de så hen­ne? På Det Lil­le Ostemadshus? 

Apro­pos

Vil du ger­ne støt­te et medie, som åben­bart går stats­mi­ni­ste­ren på ner­ver­ne? Det håber jeg, du vil. For som jeg har for­kla­ret så ofte før, så står og fal­der Fri­heds­bre­vet med, at folk mel­der sig ind og bli­ver rig­ti­ge, ægte, beta­len­de abon­nen­ter. Jo fle­re med­lem­mer vi får, jo bed­re jour­na­li­stik kan vi præ­ste­re, og jo mere kan vi irri­te­re de poli­ti­ke­re, som har det svært med en fri og magt­kri­tisk pres­se. Der­for siger jeg nok engang; kom og vær med! Meld dig hel­le­re ind i dag end i mor­gen, og tag ger­ne ven­ner, kol­le­ger og fami­lie­med­lem­mer med. 

Mini­ste­ri­ets indre liv

Til gen­gæld får du under­sø­gen­de jour­na­li­stik af høje­ste karat. Det er vores igang­væ­ren­de afslø­ring af føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn et oplagt eksem­pel på. I for­ri­ge wee­kend kun­ne vi afslø­re, hvor­le­des udgif­ter­ne til en sam­men­komst i Ras­mus Pre­hns tæn­ket­ank ved­rø­ren­de “frem­ti­dens land­brug” er stuk­ket helt af.

Der er duk­ket bilag op på champag­ne og spe­ci­aløl, og det hele er så galt fat, at Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef til sidst føl­te sig kal­det til at sen­de bud efter Fri­heds­bre­vet for at und­skyl­de.

Til mødet med depar­te­ments­che­fen spurg­te Fri­heds­bre­vet så, om det var Ras­mus Pre­hn selv, der hav­de valgt den kok, som lave­de mad til arran­ge­men­tet med tæn­ket­an­ken. Årsa­gen var, at vi tid­li­ge­re har skre­vet om, at Pre­hn mød­te den­ne kok, mens han besøg­te en safa­ri­park i Kenya. Det afvi­ste depar­te­ments­che­fen at sva­re på, med en sæl­somt poe­tisk begrun­del­se om, at det­te spørgs­mål hører under kate­go­ri­en “mini­ste­ri­ets indre liv”.

Her i wee­ken­den kun­ne vi så afslø­re, at det rent fak­tisk er Ras­mus Pre­hn, som har udbedt sig, at kok­ken lave­de mad til mødet i tæn­ket­an­ken, hvor­med føde­va­re­mi­ni­ste­ren nu bli­ver truk­ket helt ind i hjer­tet af den­ne skandale. 

SPQR

Jo mere ind­sigt jeg får i det­te arran­ge­ment, jo mere tæn­ker jeg på det gam­le Rom, hvor med­lem­mer af den romer­ske eli­te hav­de deres berøm­te og beryg­te­de ban­ket­ter. Som for eksem­pel den gale kej­ser Heli­o­ga­ba­lus, der druk­ne­de sin gæster i kaska­der af rosen­bla­de. Man­ge er myter­ne og histo­ri­er­ne om dis­se romer­ske orgi­er, hvor togaklæd­te patri­ci­e­re guf­fe­de ægge­for­me­de kager med ufød­te fug­le­fo­stre i, spi­ste pøl­ser far­se­ret med hjer­ne­mas­se og drak liter­vis af vin ser­ve­ret af nøg­ne sla­ved­ren­ge til lyden af lyreklang.

Her­ligt deka­dent alt­sam­men, men også med mening i, for dis­se ban­ket­ter var en måde, hvori­gen­nem Roms her­ske­re kun­ne net­vær­ke, vise sig frem, beløn­ne deres ven­ner og kon­spi­re­re mod deres fjen­der. Hvem ved, måske har de gam­le rome­re også pak­ket deres udskej­el­ser ind i en und­skyld­ning om, at de skul­le tale lidt om land­bru­gets fremtid? 

Mest af alt tæn­ker jeg på Tri­mal­chios Mid­dag fra den sati­ri­ske roman Saty­ri­con — om den fri­giv­ne sla­ve Tri­mal­chio, som er kom­met til pen­ge og har sam­let sine ven­ner til et orgie for at pra­le med sin rig­dom og tale om sig selv. Er figu­ren Tri­mal­chio ikke et meget godt bud på, hvem der var Ras­mus Pre­hn i antik­kens Rom? 

Et for­sy­nings­pro­blem

Imens, ude på gader­ne, vans­mæg­te­de Roms bor­ge­re. Kød og fisk var en luksus, som de fær­re­ste hav­de råd til, og hunger­s­nød var et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem for Roms ind­byg­ge­re. Og til sidst brød det romer­ske impe­ri­um sam­men. Kort for­talt var det et for­sy­nings­pro­blem, som gjor­de udsla­get, nem­lig at til­strøm­nin­gen af korn fra Nord­afri­ka blev afbrudt, hvil­ket før­te til oprør, kaos og opløsning.

Tan­ke­væk­ken­de nok for­sø­ger Ruslands præ­si­dent Putin lidt at gøre det sam­me med os. Ved at luk­ke for gas­sen håber han nem­lig, at der bry­der optø­jer ud rundt omkring i Euro­pa, når vin­te­r­en for alvor bider sig fast. Det er nem­lig også et for­sy­nings­pro­blem, som kan få sto­re kon­se­kven­ser. Hvis det da ikke alle­re­de er ved at få det, for i dag kan TV 2 Nyhe­der­ne nem­lig mel­de, at antal­let af leje­re, der er på vip­pen til at bli­ve hjem­lø­se, er ste­get med 50 pro­cent, iføl­ge for­man­den for Bolig­kon­to­ret Dan­mark. Leje­re over hele lan­det er sim­pelt­hen ble­vet så hårdt pres­set øko­no­misk af inf­la­tion og sti­gen­de udgif­ter til var­me, at de risi­ke­rer at bli­ve sat på gaden. 

Intet er for småt ?

Det er der­for, jeg tæn­ker på Roms sid­ste dage, når jeg læser om den røde patri­ci­er Ras­mus Pre­hn, som møder en dansk kok, mens han besø­ger en safa­ri­park i Kenya, og lige plud­se­lig er den­ne kok ble­vet hyret ind til at lave mad til med­lem­mer­ne af det soci­al­de­mo­kra­ti­ske aristokrati. 

Selv­føl­ge­lig er det ikke præ­cist det sam­me som det gam­le Rom, men man får nemt asso­ci­a­tio­ner i den ret­ning, når man tæn­ker på Ras­mus Pre­hn og kom­pag­ni; 3F-for­man­den, Poul Nyrup Ras­mus­sen, Nina Gro­es og alle de andre, der sid­der og nyder livet på andre men­ne­skers reg­ning, mens ver­den bry­der sam­men om øre­ne på dem.

Hvis de selv betal­te for en her­lig aften – som i Marco Ferrer’s sati­re­film La Gran­de Bouf­fe fra 1973 – skul­le de ikke høre et ondt ord her­fra, men dis­se men­ne­sker vil ger­ne have det godt, uden at de selv skal til lom­men. Og de vil have det godt, mens rig­tigt man­ge har det dår­ligt, men sam­ti­digt skal de, der har det dår­ligt, være med til at beta­le for deres vel­lev­ned. Det er det, som er pro­ble­met, og pro­ble­met er så stort, at intet er for småt. Som med Ras­mus Pre­hn, der lige synes, at skat­te­bor­ger­ne også skal beta­le hans super­lim til hans knæk­ke­de briller. 

Kan det over­ho­ve­det undre, at til­li­den til vores poli­ti­ke­re er lave­re end nogen­sin­de? At folk nu sto­ler min­dre på poli­ti­ke­re, end de gør på – i nævn­te ræk­ke­føl­ge – bil­for­hand­le­re og jour­na­li­ster, siger i hvert fald ikke så lidt. 

I øvrigt kun­ne jeg vir­ke­lig godt tæn­ke mig at høre en udga­ve af podca­sten Det sid­ste mål­tid med Ras­mus Pre­hn som gæst. Selv­om pro­gram­met lige præ­cis med den gæst nok vil­le fun­ge­re bedst som en podcast­se­rie i tolv afsnit. 

Fri Tid ?

Apro­pos dét vi spi­ser og drik­ker, så har vi sat vores nyheds­brev Fri Tid mid­ler­ti­digt ud af drift. Med andre ord har vi tryk­ket på pau­sek­nap­pen med vores sam­ar­bej­de med De To Sult­ne Piger og Simon Jul. Ikke for­di vi er util­fred­se med dem, slet slet ikke, men for­di vi er nået et sted hen, hvor vi over­ve­jer, om der ikke snart skal ske noget nyt. De sult­ne piger har efter­hån­den anmeldt alle de restau­ran­ter i Hoved­stads­om­rå­det, som er værd at besø­ge, og Simon Jul har været omkring stort set alt i dyre- og plan­te­ri­get, der kan fou­ra­ge­res af men­ne­sker, så hvor skal vi hen nu? 

Ide­en med Fri Tid er et nyheds­brev, som giver vores med­lem­mer et bud på, hvad de skal bru­ge deres wee­kend på. Hvad de skal spi­se og drik­ke, og hvad de skal ud at ople­ve. Den ide kan vi sta­dig godt lide, så spørgs­må­let er bare, hvem der skal føre pen­nen, og hvad det skal hand­le om. Her hører vi ger­ne fra vores med­lem­mer, så skriv ende­lig til mads@frihedsbrevet.dk, hvis du har tan­ker og ide­er i den­ne ret­ning. På for­hånd tak. 

Fri Jihad

Noget andet, vi juste­rer, er nyheds­bre­vet Fri Jihad. Det gør vi dels for at give plads – i for­hold til vores redak­tio­nel­le bånd­bred­de – til nye og kom­men­de nyheds­bre­ve – og dels, for­di vi må se i øjne­ne, at inter­na­tio­nal jiha­dis­me er et emne­felt, som vi hel­le­re vil dæk­ke med punk­t­vi­se og ret­ti­di­ge nedslag i ste­det for på fast ugent­lig basis. Med det menes, at når der vir­ke­lig sker noget, som bør kal­de på vores opmærk­som­hed, vil Fri Jihad udkom­me. Der­for går Fri Jihad over til at udkom­me med en ure­gel­mæs­sig frekvens. 

Fri­is’ Diplomatpost ?

Et nyt nyheds­brev, vi til gen­gæld har åbnet, er Fri­is’ Diplo­mat­post, som er et skrift­ligt til­be­hør til vores ugent­li­ge podcast af sam­me titel. I beg­ge udga­ver for­tæl­ler den erfar­ne diplo­mat Fri­is Arne Peter­sen om, hvad der sker ude i ver­den. Har du ikke opda­get det end­nu, synes jeg bestemt, du bør tjek­ke det ud. 

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på ?

1️⃣ Måske iran­ske film ikke er det, du går aller­mest op i? Det bur­de du ellers over­ve­je, men hvad du i hvert fald slet ikke må gå glip af, er den nye danskpro­du­ce­re­de spil­le­film Holy Spi­der, som fore­går i Iran. Kort for­talt er den base­ret på en sand histo­rie om en kvin­de­lig jour­na­list, der kom på spo­ret af en seri­e­mor­der, som myr­de­de løs blandt prosti­tu­e­re­de i den hel­li­ge by Mas­hhad. Instruk­tø­ren Ali Abas­sis hånd­te­ring af dén for­tæl­ling er så ene­stå­en­de godt ekse­kve­ret, at jeg bøjer mig i stø­vet. At fil­men så sam­ti­dig, på forun­der­lig vis, er timet med det igang­væ­ren­de kvin­de­op­rør i Iran, gør den kun end­nu mere inter­es­sant som bud­brin­ger for et tide­hverv, en over­gang fra en epo­ke til en anden. 

2️⃣ Der er sket det glæ­de­li­ge, at jeg har fået udstedt et adgangs­kort, der giver pri­vil­e­ge­ret adgang til Fol­ke­tin­get. Se lige, hvor flot det er: 

Så nu kan jeg kom­me og gå, som jeg vil. Helt igen­nem knald­ham­ren­de her­ligt, især for­di Fri­heds­bre­vets redak­tion jo kun lig­ger et stenkast fra Chri­sti­ans­borg. I anled­ning af det kom­men­de fol­ke­tings­valg påtæn­ker jeg for frem­ti­den at gå stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg hver fre­dag, og så vil jeg fare i blæk­hu­set og for­fat­te en kvik lil­le repor­ta­ge, som så udkom­mer i mit nyheds­brev om man­da­gen. Det skal nok bli­ve festligt.

Alle­re­de nu vil jeg ger­ne sige tak til det ven­li­ge per­so­na­le i Fol­ke­tin­get, som har taget godt imod mig. Til alle jer andre, som møder mig på Bor­gens gan­ge i kom­men­de tid, så husk, at jeg er ny i trafikken. 

3️⃣ Jeg ser, at vores alle­sam­mens Dan Jør­gen­sen også er inspi­re­ret af det gam­le Rom: 

Måske Dan Jør­gen­sen så ken­der til det­te Cicero-citat: 

“Aldrig har der været en rege­ring, som ikke var sam­men­sat af løg­ne­re, mis­dæ­de­re og tyve.” 

Te Visurum ??

Som man vist nok sag­de i det gam­le Rom, når man sag­de “på gen­syn” på lat­in. I den­ne ombæ­ring har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net mig som Kap­ta­jn Had­do­ck, der kører en kamp­vogn i krig mod en ban­de orker fra Søn­der­land. Og så kan du så tæn­ke lidt over det, læg­ge teg­nin­gen væk, tage den frem igen og tæn­ke lidt mere over det. Præ­cis som det skal være, når man kører rundt i den her­me­neu­ti­ske cirkel.

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Jeg er til­ba­ge om en uge, og det bli­ver med spæn­den­de nyt om vores udstil­ling Mag­tens Voks­mu­se­um, som jeg for­tal­te om i for­ri­ge nyhedsbrev. 

Mvh.
Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet