Fri Mads #8: Spærretiden er over os

Hvis man føl­ger med i mit nyheds­brev – og tak til dem, der gør det – har man nok opdaget, at presse­fri­hed lig­ger mig pænt meget på sinde. Men selv hvis man har et mere afs­lap­pet forhold til emnet, tror jeg, de fleste danskere har forstået, hvor skørt det var, hvad Socialdemokrati­et (samt dets støt­teparti­er, SF og Ø) havde gang i på Bornholm.

Jeg tænker naturligvis på den skrup­tossede beslut­ning om at ind­føre spær­retid for pressen i tre måned­er op til kom­mu­nal­val­get den 16. novem­ber. Således at pressen i hele peri­o­den ikke måtte tale med kom­munalt ansat­te og heller ikke måtte besøge kom­mu­nale bygninger. Reelt set var der tale om et over­lagt forsøg på at under­løbe selve idéen om den fjerde statsmagt.

Hvor­dan kan vi byde Kina trods, når vores egne lokalpoli­tikere i ramme alvor ved­tager forslag, som ville vække anerk­endende blikke hos netop det kine­siske kom­mu­nist­par­ti? Ja, jeg spørg­er bare.

Dette skriv­er jeg om i nyheds­brevet her, og så teas­er jeg for noget af det ind­hold, som er på vej fra Fri­heds­brevet i denne uge.

Man merkt die Absicht und wird verstimmt

Heldigvis er sosserne på klippeøen kom­met på bedre tanker, og det hele er nu gået i sin mor igen. Og dog. For rester af idéen om spær­retid for medierne har over­levet tilbage­to­get: nem­lig det besyn­derlige for­be­hold, at born­holmske poli­tikere stadig ikke må have gæster med eller følges af jour­nal­is­ter inde i kom­munens bygninger, så længe val­gkam­p­en varer. 

Hvad er det for et hypotetisk sce­nar­ie, man gerne vil undgå her? At born­holmske poli­tikere plud­selig gate­crash­er et ple­je­hjem med et tv-hold på slæb? Som om det nogensinde ville ske i virke­lighe­den, for selvføl­gelig spørg­er pressen da om lov, før de besøger et ple­je­hjem, og det samme gør politikere.

Man kan ikke læse det som udtryk for andet, end hvad hele idéen om spær­retid reelt set han­dlede om: at socialdemokrater­ne på Born­holm helst vil være fri for pressen.

Dan Jørgensen som stuhr stuhr mand på CNN

“Og hvad med Socialdemokrater­ne i resten af lan­det?” kan man passende spørge. For er det ikke påfaldende, hvor tavse socialdemokrater­ne på Bor­gen har været om spær­re­ti­den på Born­holm. Ikke en lyd har de sagt, desuagtet at statsmin­is­teren jo i prin­cip­pet er pressens min­is­ter. Under alle omstændighed­er er det karak­ter­is­tisk for den nuværende regering, at man helst undgår pressen. I hvert fald så længe den har dan­sk fortegn.

Et godt og aktuelt eksem­pel stam­mer fra Jyl­lands-Postens jour­nal­ist Kresten Ander­sen. Han har i dagevis forsøgt at få kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen i tale. Han vil gerne høre, hvad min­is­teren tænker om, at sel­sk­a­bet Nordic Sug­ar ikke vil garan­tere at købe bio­gascer­ti­fikater for at være tilslut­tet den plan­lagte 115 kilo­me­ter lange gasled­ning til Lol­land-Fal­ster. Hvor­for hele idéen med “Grøn Gas Lol­land-Fal­ster” vak­ler faretru­ende meget. Men som jour­nal­ist Kresten Ander­sen skrev om på Twit­ter, forsøgte han forgæves i dagevis at få Dan Jør­gensen i tale.

Til gengæld kunne han kon­statere, at Dan Jør­gensen i samme peri­ode fandt tid til at give CNN et inter­view om, hvor­for det er vigtigt, at EU går for­rest i klimapoli­tikken. Det inter­view har jeg set på YouTube, og lad mig bare sige, at det nok ikke går over i his­to­rien som et kli­maks for den kri­tiske jour­nal­is­tik. Til gengæld gav det Dan Jør­gensen mulighed for at gokke sit ego af på Instagram.

Hvem er Sara Omar? 

I sid­ste uge lovede jeg, at der ikke er agur­ketid hos Fri­heds­brevet. Fak­tisk garan­terede jeg det mod­sat­te. I går udkom så første afs­nit af en føl­je­ton, hvor redak­tio­nen bag Fri Kul­tur kig­ger nærmere på, hvad der er op ned med for­fat­teren Sara Omar. Selv synes jeg, det er frem­ra­gende kul­tur­jour­nal­is­tik, og jeg glæder mig til at følge med i serien “Hvem er Sara Omar?”. 

Som at trykke sine penge selv

Fri Finans lig­ger heller ikke på den lade side og udkom­mer i dag med en inter­es­sant his­to­rie om en vagtlæge, der tjen­er rigtigt mange penge på akuttelefonen.

Den journalistiske stammes skabelsesmyte

Fri Tænkn­ing han­dler i denne uge om kul­tur­chokkets vel­signelser. Chefredak­tør Flem­ming Rose har talt med Gillian Tett, redak­tør hos Finan­cial Times, om hen­des nye bog Anthro-Vision (Simon & Schus­ter, 2021). Den han­dler om, hvor­dan hun anven­der den antropol­o­giske metode i sit arbe­jde. På den måde kunne hun iden­ti­fi­cere de prob­le­mer, der førte til finan­skrisen. Og hun kan også se den jour­nal­is­tiske stammes ska­belses­myte og ritualer.

Alt godt kommer til dem, der venter

I skrivende stund ved jeg ikke hvad der er på vej fra Simon Jul og Mette Høeg, men regn med, at de begge for­fat­ter nogle nyheds­breve, som vil for­gylde jeres uge. Og det samme gælder redak­tio­nen bag Fri Poli­tik. Og hermed tak for nu.

Hav en god uge derude. Jeg vender tilbage om en uge.

 

Mvh.

chefredak­tør Mads Brügger