Fri Mads #8: Spær­re­ti­den er over os

Hvis man føl­ger med i mit nyheds­brev – og tak til dem, der gør det – har man nok opda­get, at pres­se­fri­hed lig­ger mig pænt meget på sin­de. Men selv hvis man har et mere afslap­pet for­hold til emnet, tror jeg, de fle­ste dan­ske­re har for­stå­et, hvor skørt det var, hvad Soci­al­de­mo­kra­ti­et (samt dets støt­te­par­ti­er, SF og Ø) hav­de gang i på Bornholm.

Jeg tæn­ker natur­lig­vis på den skrup­tos­se­de beslut­ning om at ind­fø­re spær­re­tid for pres­sen i tre måne­der op til kom­mu­nalval­get den 16. novem­ber. Såle­des at pres­sen i hele peri­o­den ikke måt­te tale med kom­mu­nalt ansat­te og hel­ler ikke måt­te besø­ge kom­mu­na­le byg­nin­ger. Reelt set var der tale om et over­lagt for­søg på at under­lø­be sel­ve idéen om den fjer­de statsmagt.

Hvor­dan kan vi byde Kina trods, når vores egne lokal­po­li­ti­ke­re i ram­me alvor ved­ta­ger for­slag, som vil­le væk­ke aner­ken­den­de blik­ke hos net­op det kine­si­ske kom­mu­ni­st­par­ti? Ja, jeg spør­ger bare.

Det­te skri­ver jeg om i nyheds­bre­vet her, og så tea­ser jeg for noget af det ind­hold, som er på vej fra Fri­heds­bre­vet i den­ne uge.

Man mer­kt die Absi­cht und wird verstimmt

Hel­dig­vis er sos­ser­ne på klip­peø­en kom­met på bed­re tan­ker, og det hele er nu gået i sin mor igen. Og dog. For rester af idéen om spær­re­tid for medi­er­ne har over­le­vet til­ba­ge­to­get: nem­lig det besyn­der­li­ge for­be­hold, at born­holm­ske poli­ti­ke­re sta­dig ikke må have gæster med eller føl­ges af jour­na­li­ster inde i kom­mu­nens byg­nin­ger, så læn­ge valg­kam­pen varer. 

Hvad er det for et hypo­te­tisk sce­na­rie, man ger­ne vil und­gå her? At born­holm­ske poli­ti­ke­re plud­se­lig gatecras­her et ple­je­hjem med et tv-hold på slæb? Som om det nogen­sin­de vil­le ske i vir­ke­lig­he­den, for selv­føl­ge­lig spør­ger pres­sen da om lov, før de besø­ger et ple­je­hjem, og det sam­me gør politikere.

Man kan ikke læse det som udtryk for andet, end hvad hele idéen om spær­re­tid reelt set hand­le­de om: at soci­al­de­mo­kra­ter­ne på Born­holm helst vil være fri for pressen.

Dan Jør­gen­sen som stuhr stuhr mand på CNN

“Og hvad med Soci­al­de­mo­kra­ter­ne i resten af lan­det?” kan man pas­sen­de spør­ge. For er det ikke påfal­den­de, hvor tav­se soci­al­de­mo­kra­ter­ne på Bor­gen har været om spær­re­ti­den på Born­holm. Ikke en lyd har de sagt, desu­ag­tet at stats­mi­ni­ste­ren jo i prin­cip­pet er pres­sens mini­ster. Under alle omstæn­dig­he­der er det karak­te­ri­stisk for den nuvæ­ren­de rege­ring, at man helst und­går pres­sen. I hvert fald så læn­ge den har dansk fortegn.

Et godt og aktu­elt eksem­pel stam­mer fra Jyl­lands-Postens jour­na­list Kre­sten Ander­sen. Han har i dage­vis for­søgt at få kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen i tale. Han vil ger­ne høre, hvad mini­ste­ren tæn­ker om, at sel­ska­bet Nor­dic Sugar ikke vil garan­te­re at købe bio­ga­s­cer­ti­fi­ka­ter for at være til­slut­tet den plan­lag­te 115 kilo­me­ter lan­ge gas­led­ning til Lol­land-Fal­ster. Hvor­for hele idéen med “Grøn Gas Lol­land-Fal­ster” vak­ler fare­tru­en­de meget. Men som jour­na­list Kre­sten Ander­sen skrev om på Twit­ter, for­søg­te han for­gæ­ves i dage­vis at få Dan Jør­gen­sen i tale.

Til gen­gæld kun­ne han kon­sta­te­re, at Dan Jør­gen­sen i sam­me peri­o­de fandt tid til at give CNN et inter­view om, hvor­for det er vig­tigt, at EU går for­re­st i kli­ma­po­li­tik­ken. Det inter­view har jeg set på YouTu­be, og lad mig bare sige, at det nok ikke går over i histo­ri­en som et kli­maks for den kri­ti­ske jour­na­li­stik. Til gen­gæld gav det Dan Jør­gen­sen mulig­hed for at gok­ke sit ego af på Instagram.

Hvem er Sara Omar? 

I sid­ste uge love­de jeg, at der ikke er agur­ke­tid hos Fri­heds­bre­vet. Fak­tisk garan­te­re­de jeg det mod­sat­te. I går udkom så før­ste afsnit af en føl­je­ton, hvor redak­tio­nen bag Fri Kul­tur kig­ger nær­me­re på, hvad der er op ned med for­fat­te­ren Sara Omar. Selv synes jeg, det er frem­ra­gen­de kul­turjour­na­li­stik, og jeg glæ­der mig til at føl­ge med i seri­en “Hvem er Sara Omar?”. 

Som at tryk­ke sine pen­ge selv

Fri Finans lig­ger hel­ler ikke på den lade side og udkom­mer i dag med en inter­es­sant histo­rie om en vagt­læ­ge, der tje­ner rig­tigt man­ge pen­ge på akuttelefonen.

Den jour­na­li­sti­ske stam­mes skabelsesmyte

Fri Tænk­ning hand­ler i den­ne uge om kul­tur­chok­kets vel­sig­nel­ser. Che­fre­dak­tør Flem­m­ing Rose har talt med Gil­li­an Tett, redak­tør hos Finan­ci­al Times, om hen­des nye bog Ant­hro-Vision (Simon & Schu­ster, 2021). Den hand­ler om, hvor­dan hun anven­der den antro­po­lo­gi­ske meto­de i sit arbej­de. På den måde kun­ne hun iden­ti­fi­ce­re de pro­ble­mer, der før­te til finanskri­sen. Og hun kan også se den jour­na­li­sti­ske stam­mes ska­bel­sesmyte og ritualer.

Alt godt kom­mer til dem, der venter

I skri­ven­de stund ved jeg ikke hvad der er på vej fra Simon Jul og Met­te Høeg, men regn med, at de beg­ge for­fat­ter nog­le nyheds­bre­ve, som vil for­gyl­de jeres uge. Og det sam­me gæl­der redak­tio­nen bag Fri Poli­tik. Og her­med tak for nu.

Hav en god uge der­u­de. Jeg ven­der til­ba­ge om en uge.

Mvh.

che­fre­dak­tør Mads Brügger