Fri Mads #92: Den mør­ke triade

Hvem skul­le have tro­et muligt, efter en jule­fe­rie, der varer en uge læn­ge­re end almin­de­li­ge dan­ske­res – samt en dej­ligt lang vin­ter­fe­rie – at de hårdt prø­ve­de MF’e­re skul­le træk­kes med en såkaldt “Møde­fri Uge”, der også går under nav­net “Uge 10”? I hvert fald ikke den­ne skri­bent. Oprin­de­ligt hav­de Uge 10 vist­nok noget med Nor­disk Råd at gøre, men nu er det ble­vet ugen, hvor MF’erne tager på udvalgs­rej­ser til Lang­bor­ti­stan, eller hvad de nu ellers kan fin­de på at bru­ge tiden til. I ste­det for Møde­fri Uge kun­ne Uge 10 også bare kal­des for Fri Leg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her