Fri Poli­tik uge 37: Det lug­ter af en næse til Ellemann

Næsen til Elle­mann er på dags­or­de­nen til Finans­ud­val­gets møde sene­re i dag, men om det lyk­kes rege­rin­gen at sam­le de andre par­ti­er bag kri­tik­ken, er end­nu uvist. Alle­re­de i sid­ste uge kun­ne Ekstra Bla­det løf­te slø­ret for en intern mail, hvor rege­rin­gen læg­ger op til at udtryk­ke “hård kri­tik” af Jakob Elle­mann-Jen­sens “hånd­te­ring af for­lø­bet omkring ind­køb af et nyt Elbit-artil­le­ri­sy­stem til For­sva­ret”. Der­med vil rege­rin­gen til­de­le Elle­mann en næse, før den plan­lag­te advo­ka­tun­der­sø­gel­se lig­ger klar, og alt­så før ansva­ret for skan­da­len er ende­lig placeret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her