Fri Poli­tik uge 38: Med lom­me­pen­gejobs vil rege­rin­gen feje fød­der­ne væk under banderne

Det skal hand­le om Dan­marks nye ambas­sa­dør i USA, som ikke ale­ne står over for en stor opga­ve med at repræ­sen­te­re dan­ske inter­es­ser i en ver­den, der iføl­ge Kon­ser­va­ti­ves for­mand Søren Pape “står i brand”, men som også på de indre linjer har nog­le ilde­bran­de at sluk­ke. Det skal også hand­le om tidens hot­te­ste emne – skat­te­let­tel­ser eller vel­færd – som vi har talt med Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer om. Og så har vi, som tit­len indi­ke­rer, set nær­me­re på rege­rin­gens for­slag om, at kom­mu­na­le lom­me­pen­gejobs skal bidra­ge til at stæk­ke de kri­mi­nel­le bander. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her