Fri Poli­tik uge 41: Da rege­rin­gen ind­bød til top­mø­de om fol­ke­sko­len, var det igen uden­rigs­mi­ni­ste­ren, der duk­ke­de op


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Det er næp­pe gået din næse for­bi, at rege­rin­gen ons­dag har præ­sen­te­ret et nyt fol­ke­skoleud­spil, som med den fæn­gen­de cat­chp­hra­se skal “sæt­te fol­ke­sko­len fri”. 

Med det mener rege­rin­gen fær­re mål­krav til lærer­nes under­vis­ning, kor­te­re sko­le­da­ge og et nyt til­bud om såkaldt juni­o­r­mester­læ­re for ele­ver i 8. og 9. klas­se, som et par dage om ugen får fri­hed til at byt­te røv-til-stol-under­vis­nin­gen ud med prak­tisk under­vis­ning hos en virksomhed. 

Udspil­let, der af den ellers så reform­g­la­de rege­ring kon­se­kvent ikke omta­les som en fol­ke­sko­lere­form (og man for­står hvor­for), er dryp­vist ble­vet læk­ket siden Met­te Fre­de­rik­sens åbnings­ta­le i Fol­ke­tin­get i sid­ste uge. 

Da der der­for ret beset er tale om old news, til­la­der vi os at gli­de let hen over udspil­lets nær­me­re ind­hold. I hvert fald for nu. 

I ste­det skal vi nem­lig en tur for­bi Peder Lyk­ke Sko­len på Ama­ger, hvor rege­rin­gen tirs­dag hav­de invi­te­ret cen­tra­le aktø­rer, eks­per­ter og inter­es­sen­ter til en sam­ta­le om “en end­nu bed­re folkeskole”. 

Vel­kom­men til! 

Er sko­lepo­li­tik udenrigspolitik?

Et såkaldt “Top­mø­de for Fol­ke­sko­len”, og fine­re bli­ver det næsten ikke. 

Egent­lig hav­de vi ikke pla­ner om at duk­ke op til top­mø­det, men da vi hør­te, at den alle­steds­nær­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen delt­og sam­men med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, vice­stats­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen, forsk­nings- og uddan­nel­ses­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund og bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye, sat­te vi alli­ge­vel kur­sen mod Amager. 

For nylig lær­te vi jo, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke gan­ske opsigtsvæk­ken­de har sat sig for bor­den­den i et nyt rege­rings­ud­valg om havvind, til trods for at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets berø­rings­fla­de ellers tra­di­tio­nelt har meget lidt at gøre med de dan­ske farvande. 

Der­for lå det Fri Poli­tik på sin­de at få svar på, om uden­rigs­mi­ni­ste­ren nu også har sat sig på folkeskoleområdet. 

Løk­ke selv fik vi dog ikke i tale, men bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye fan­ge­de vi for en kort bemærk­ning umid­del­bart efter et pres­se­mø­de, hvor res­sort­mi­ni­ste­ren ikke selv kom til orde. 

Fra side­linj­en måt­te bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ste­ren nem­lig se til, mens par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen sva­re­de på jour­na­li­ster­nes spørgs­mål til rege­rin­gens folkeskolepolitik. 

Efter­føl­gen­de spurg­te vi Tes­faye, hvor­for lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster var med på et top­mø­de, der hand­ler om folkeskolen. 

Bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye til top­mø­de om fol­ke­sko­len på Peder Lyk­kes Sko­le på Ama­ger. Foto: Emil Nico­lai Helms/Ritzau Scanpix

Jo fle­re mini­stre, jo bedre 

Vi har jo for nyligt lært, at Løk­ke står i spid­sen for et nyt havvinds­ud­valg, og at han har sat sig på det områ­de. Jeg vil bare høre, om han nu også sid­der i spid­sen for folkeskoleområdet?

“Æh, nej, det er mig, der er under­vis­nings­mi­ni­ster, men Lars Løk­ke er en af de mini­stre, som jeg har dis­ku­te­ret fol­ke­sko­lepo­li­tik med i løbet af de sid­ste par måneder.” 

Her bry­der en pres­se­chef ind: “Der skal nok… han skal desvær­re ind til en ses­sion… der skal nok…” 

Jeg kan sag­tens gå med, men det var bare, hvor­for skal en uden­rigs­mi­ni­ster over­ho­ve­det med til et top­mø­de om folkeskolen?

“Jamen, jeg er kun glad for, at alle tre par­ti­le­de­re fra hele rege­rin­gen ger­ne vil bak­ke op omkring fol­ke­sko­len og også sig­na­le­re, hvor vig­tigt det er for hele rege­rin­gen, at vi får styr­ket den dan­ske fol­ke­sko­le,” lød det fra Tesfaye. 

Hvad har uden­rigs­po­li­tik at gøre med folkeskolen?

“Øhm, jamen… Vi er fem mini­stre her for at sig­na­le­re, at der er bred opbak­ning i hele rege­rin­gen og også for at under­stre­ge betyd­nin­gen af fol­ke­sko­lens rol­le i det dan­ske sam­fund. Det, synes jeg, er fuld­stæn­dig uproblematisk.” 

Okay, men du vil så ikke sva­re på det, vel?

Sid­ste spørgs­mål kun­ne Fri Poli­tik ikke få et svar på. Men, bemær­ke­de pres­se­che­fen, der vil­le være tid til fle­re spørgs­mål sene­re. Det ven­der vi til­ba­ge til. 

Tes­faye sad ger­ne på bager­ste ræk­ke og “holdt kæft hele tiden” 

Under top­mø­de­ts debat om fol­ke­sko­len var det også, som om res­sort­mi­ni­ste­ren af alle mini­stre­ne hav­de svæ­rest ved at få et ord indført. 

Ikke nok med at bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ste­ren var den abso­lut sid­ste af de fem mini­stre, der fik ordet under debat­ten. Kon­fe­ren­ci­e­rens spørgs­mål til Mat­ti­as Tes­faye blev også skå­ret fra på grund af tids­man­gel. Alt­så blev den smu­le debat, der var tid til, brugt på sam­ta­le mel­lem stats­mi­ni­ste­ren, øko­no­mi­mi­ni­ste­ren, uden­rigs­mi­ni­ste­ren og uddan­nel­ses- og forskningsministeren. 

Met­te Fre­de­rik­sen blev spurgt til, hvad det er i udspil­let, der gør, at det ikke er en reform, men kun et udspil. Stats­mi­ni­ste­ren kvit­te­re­de med en anek­do­te om en sko­led­reng, der hav­de ren­set et fuglebur. 

Elle­mann skul­le sva­re på, hvor meget afgangs­prø­ven bør fyl­de. Løk­ke blev spurgt til, hvor meget for­skel­lig­hed vi kan tåle i fol­ke­sko­len, og Chri­sti­na Ege­lund sva­re­de på, om lærer­ud­dan­nel­sen skal laves om, nu hvor ele­ver­ne skal til at have mere prak­tisk fag­lig under­vis­ning. Og slut­te­ligt måt­te Mat­ti­as Tes­faye alt­så for­stå, at hans bidrag var overflødigt. 

Efter arran­ge­men­tets afslut­ning spurg­te Fri Poli­tik bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ste­ren, om han under dagens top­mø­de hav­de følt sig sat bagerst i bus­sen på sit eget ressortområde. 

“Nej,” lød det kor­te svar fra Tesfaye. 

Hvor­dan kan du ikke føle det, når du var den ene­ste, der ikke fik ordet der­in­de til den efter­føl­gen­de debat?

“Jeg har ikke noget behov for at skul­le have ordet hele tiden. Vi har to ører og én mund. Det hand­ler om, at vi skal lyt­te lidt mere, end vi taler, så det har jeg det fint med,” sag­de Tesfaye. 

Men synes du ikke, at det er dig, der lige­som skal gå for­re­st her og være den, som får ordet først?

“Næh, egent­lig ikke.” 

Nej, du vil ikke sid­de for bor­den­den på dit ressortområde?

“Ikke til sådan et arran­ge­ment som det her. For min skyld kun­ne jeg have sid­det på bager­ste ræk­ke og holdt kæft hele tiden. Det vil­le jeg have det helt fint med.” 


Foto: Mahm­ud Hams/AFP/Ritzau Scanpix 

De gode vil­jers gravplads

Der er ingen ele­gant vej fra rege­rin­gens fol­ke­skoleud­spil til ugens næste histo­rie, så i ste­det går vi direk­te til sagen. 

For hvad gik galt, den­gang for 21 år siden, hvor en “Køre­plan for fred” mel­lem Isra­el og Palæsti­na blev for­hand­let på plads, siden der i dag ikke er fred, eller noget der ligner? 

Tvær­ti­mod synes fre­den læn­ge­re væk end nogen­sin­de før, efter den palæsti­nen­si­ske Hamas-milits lør­dag ind­led­te et stor­stilet ter­r­or­an­greb på Isra­el, som den isra­el­ske rege­ring har gen­gældt med bom­bar­de­men­ter i Gazastriben. 

“Jamen alt gik jo galt. Vi var meget tæt på, men hver gang man er tæt på, så smi­der Hamas jo bom­ber, og så er det ødelagt.” 

Orde­ne kom­mer fra den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve uden­rigs­mi­ni­ster Per Stig Møl­ler, der til Fri Poli­tik siger, at “alle rin­ger om Isra­el” i dis­se dage. 

I 2002 var Per Stig Møl­ler helt tæt på freds­for­hand­lin­ger­ne i Mel­le­mø­sten, der sam­me år før­te til ved­ta­gel­sen af en inter­na­tio­nal køre­plan, som skul­le bane vej­en for en ende­lig isra­elsk-palæsti­nen­sisk freds­plan, og som i 2005 – om alt gik vel – vil­le bety­de opret­tel­sen af en selv­stæn­dig palæsti­nen­sisk stat side om side med Israel. 

Pla­nens til­bli­vel­se og udform­ning har Per Stig Møl­ler ikke været bleg for at tage en stor del af æren for. Til Poli­ti­ken sag­de han i 2003, at køre­pla­nen “i vid udstræk­ning” var iden­tisk med det davæ­ren­de dan­ske EU-for­mand­skabs før­ste udkast. 

Det fik Poli­ti­kens skri­bent til at sæt­te pen til rubrik­ken: “Per Stig: Det er min plan”. 

Men pla­nen holdt ikke, og i dag, to årti­er sene­re står det klart, at “Køre­plan for fred” var “skøn­ne spild­te kræfter”. 

Sådan lyder kon­klu­sio­nen fra Per Stig Møl­ler, der peger på Hamas’ ter­r­orak­tio­ner op gen­nem 00’erne og 10’erne som den cen­tra­le årsag til ufreden. 

“Det er værd at bemær­ke, at det er Hamas, der igen angri­ber. Det kun­ne nok tyde på, at der har været en freds­plan tæt på mel­lem Sau­di-Ara­bi­en og Isra­el, og så er det også værd at bemær­ke, at Vest­bred­den er rolig.” 

“Der er ikke sivet ter­r­o­ri­ster ind i Isra­el fra Vest­bred­den, og det vil sige, at deres sik­ker­heds­sy­ste­mer sta­dig­væk er så stærkt, at de kan kon­trol­le­re, at der ikke kom­mer ter­r­o­ri­ster ind i Isra­el fra deres side. Det synes jeg, at Isra­el skul­le hono­re­re med at sige: Okay, vi kan lave en afta­le med Fatah og vise, at vi ønsker en tostats­løs­ning og leve fre­de­ligt sam­men. Men Hamas skal væk, før de kan gå med i en fredsplan.” 

I den offent­li­ge debat her­hjem­me er der fle­re, der deler syns­punk­tet, at Isra­el med sin bosæt­tel­ses­po­li­tik har klemt Hamas op i en krog. Hvad tæn­ker du om det synspunkt?

“Det er fuld­stæn­dig rig­tigt. Freds­fløj­en i Isra­el er ble­vet min­dre og min­dre, og det er for­di, der aldrig nogen­sin­de var ro med palæsti­nen­ser­ne. Det var der under præ­si­dent Abbas, men det var der ikke i Gaza.” 

“Det har så fået præ­si­dent Net­a­ny­a­hu og den fløj til at sige, at vi kan ikke sto­le på dem, vi kan ikke lave en fred med dem, så i ste­det må vi gøre alt for, at Isra­el bli­ver så stærk som muligt og hvor Vest­bred­den bli­ver en del af sto­ris­ra­el, for så har vi dem under total kontrol.” 

Du har jo om nogen været for­ta­ler for en tostats­løs­ning på kon­flik­ten. Ser du situ­a­tio­nen i dag som tostats­løs­nin­gens endelige? 

“Nej, tostats­løs­nin­gen kan ikke dø, for så dør Isra­el også. Hvis du ikke får en tostats­løs­ning, får du et stor-Isra­el med et stort ara­bi­sk min­dre­tal i sig, og så kan de ophæ­ve demo­kra­ti­et for at opret­hol­de Isra­el som jøde­r­nes stat, for­di hvis du får demo­kra­ti, bli­ver der på et eller andet tids­punkt fler­tal for ara­ber­ne. Eller de kan sige, at vi opret­hol­der demo­kra­ti­et, men for at vi kan beva­re jøde­r­nes stat, må ara­ber­ne også have deres egen stat.” 

“Så hvis Isra­el skal eksi­ste­re som andet end en paren­tes i histo­ri­en, hvad eg håber på, så skal de give ara­ber­ne deres eget ter­ri­to­ri­um – og det er ikke Gaza, de skal imø­de­kom­me, over­ho­ve­det ikke Hamas. Det er jo så med Vest­bred­den, som fak­tisk har vist sig at være meget fredsvillige.” 

I sin bog Uden­rigs­mi­ni­ster i krig og fred kal­der Per Stig Møl­ler Mel­le­mø­sten for “de gode vil­jers grav­plads”. Udtryk­ket gen­ta­ger han, da Fri Poli­tik taler med ham tirsdag. 

Det vil jeg ger­ne spør­ge dig til, for har par­ter­nes vil­je til fred vist sig at være en for­kert præ­mis at byg­ge freds­pla­nen på? Alt­så har de nogen­sin­de rig­tigt vil­let fre­den med hinanden? 

“Jeg tror det. Jeg tror, at palæsti­nen­ser­nes opmærk­som­hed blev ret­tet mere og mere over mod Iran som den far­li­ge part for dem. De var klar over, at Isra­el aldrig af sig selv vil­le angri­be dem, og det er mit ind­tryk, når jeg mød­tes med de ara­bi­ske lan­de, at de også var meget opta­get af Iran.” 

“Ind­til 2011 vil jeg mene, at der blev arbej­det kon­struk­tivt med de for­skel­li­ge freds­pla­ner, men der­ef­ter tror jeg, at Den Ara­bi­ske Liga var ude. Der­fra opgav Vesten også at enga­ge­re sig mere. USA for­lod Mel­le­mø­sten for tid­ligt, og vi andre gled ud af det diplo­ma­ti­ske spil. Der er jo ikke fore­ta­get diplo­ma­ti­ske ini­ti­a­ti­ver i Mel­le­mø­sten siden 2011.” 

Hvis du ger­ne vil dyk­ke læn­ge­re ned i per­spek­ti­ver­ne på kri­gen i Isra­el vil vi anbe­fa­le, at du giver Fri­heds­bre­vets podcast Fri­is Diplo­mat­post eller podca­sten Fri Ukrai­ne et lyt. Du fin­der podcasts på Fri­heds­bre­vets app.


Hokus pokus Løk­ke i fokus 

Ikke alt i dansk poli­tik hand­ler om Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Men i øje­blik­ket er det, som om de fle­ste og det meste gør for nu at stjæ­le tit­len på Løk­kes egen erindringsbog. 

Når det også i den­ne afde­ling af nyheds­bre­vet skal hand­le om Løk­ke, er det, som du nok har luret, med afsæt i Zet­lands afslø­ring af den såkald­te CIP-sag, der ram­le­de sam­men med Fol­ke­tin­gets åbnings­de­bat sid­ste torsdag. 

Histo­ri­en fik vi på Fri Poli­tik fær­ten af, da vi kun­ne for­tæl­le, at Lars Løk­ke i al hem­me­lig­hed har sat sig for bor­den­den i et mid­ler­ti­digt rege­rings­ud­valg for havvin­de­ner­gi, som højst usæd­van­ligt er pla­ce­ret under Udenrigsministeriet. 

Det hidtil ukend­te udvalg blev ned­sat kort efter rege­rin­gens udmel­ding om berostil­lel­se af åben dør-ord­nin­gen, hvor virk­som­he­der ind­til i år kun­ne opsæt­te havvind­møl­le­par­ker på gun­sti­ge vil­kår. Men som blev skrot­tet, efter Ener­gi­sty­rel­sen i febru­ar vur­de­re­de, at ord­nin­gen var i strid med EU-regler. 

En sag, der var og er en varm kar­tof­fel for regeringen. 

Blandt de helt sto­re spil­le­re på mar­ke­det er inve­ste­rings­fon­den Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners (CIP), som med afvik­lin­gen af åben-dør-ord­nin­gen stod til poten­ti­elt at måt­te opgi­ve et vind­møl­le­pro­jekt til fle­re milliarder. 

Men sådan gik det ikke. 

I dag har CIP – i mod­sæt­ning til en lang ræk­ke kon­kur­ren­ter – sta­dig en chan­ce for at få deres pro­jekt igen­nem via en ny step-in-model, som iføl­ge Zet­lands afdæk­ning af sagen er kom­met til ver­den med Løk­ke som ivrig fødselshjælper. 

Som Zet­land kun­ne afslø­re, viser doku­men­ter yder­me­re, at Løk­ke har haft tæt kon­takt med CIP i tiden efter rege­rin­gens udmel­ding. Så tæt, at fle­re kil­der i embeds­vær­ket ser Løk­kes ind­blan­ding som et for­søg på at favo­ri­se­re CIP. 

Sam­ti­dig skri­ver Zet­land, at “en mini­ster med kend­skab til sagen” vur­de­rer, at Løk­kes age­ren har for­sin­ket udrul­nin­gen af havvind i Dan­mark, for­di andre model­ler for udbyg­nin­gen af havvind blev drop­pet til for­del for Løk­kes step-in-model. 

Beskyld­nin­ger­ne om sær­be­hand­ling af CIP har Løk­ke afvist over for Zet­land, lige­som han ikke mener, at have gjort noget forkert. 

“Jeg er fuck­ing ligeg­lad med, om det er CIP eller Ørsted eller en tred­je part. Det hand­ler om at få noget op at stå,“ lød det fra Løkke. 

Uden­rigsin­den­rigs­mi­ni­ste­rens trylletrick 

Så langt, så godt, men alli­ge­vel langt fra i mål, for fle­re spørgs­mål står ube­sva­ret til­ba­ge i den spe­ge­de sag. 

Hvor­dan kan det for eksem­pel være, at rege­rin­gens havvind­po­li­tik sty­res af lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster, der intet har med res­sor­t­om­rå­det at gøre? Hvor er kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard hen­ne i alt det her? Og hvad med Løk­kes rela­tion til CIP – hvor dybt stik­ker den? 

Det­te og mere til vil­le Fri Poli­tik ger­ne spør­ge Løk­ke om, hvor­for vi trop­pe­de op på Chri­sti­ans­borg, da klok­ken slog frokost­pau­se under Fol­ke­tin­gets åbnings­de­bat i sid­ste uge. 

Her slut­te­de vi os til en flok jour­na­li­ster fra Ekstra Bla­det, Ritzau, m.fl., som hav­de fået sam­me fine idé. 

Men bedst som det rin­ge­de til frik­var­ter i Fol­ke­tings­sa­len, ske­te der noget, som vi sta­dig knap begriber. 

For mens de øvri­ge fol­ke­tings­med­lem­mer lang­somt sive­de ud af salen, blev Lars Løk­ke hæn­gen­de lidt end­nu, og da han efter noget tid bevæ­ge­de sig mod én af salens udgan­ge, i hvad der lig­ne­de slo­w­mo­tion, lyk­ke­des det ham – som var det et tryl­le­tri­ck – at drø­ne for­bi flok­ken af jour­na­li­ster, uden at en ene­ste af os fan­ge­de ham i sin bevægelse. 

Det ene sekund tøf­fe­de Løk­ke rundt i salen, og det næste stod han på trap­pen over os, hvor­fra han afvi­ste at sva­re på spørgs­mål, for­di, som han sag­de, nu stod vi jo på for­skel­li­ge etager. 

Det er under­dri­vel­se at sige, at vi blev nar­ret af uden­rigs­mi­ni­ste­rens snilde. 

Ja, fak­tisk spe­ku­le­rer vi i dag sta­dig på, om Lars Løk­ke mon har en dob­belt­gæn­ger, eller om det er over­na­tur­li­ge evner, uden­rigs­mi­ni­ste­ren besid­der, som gør det muligt for ham at zap­pe sig selv gen­nem tid og rum? 

En stor sag 

Fri Poli­tik og den øvri­ge jour­na­list­stand var under åbnings­de­bat­ten ikke ale­ne om at efter­spør­ge svar på Lars Løk­ke Ras­mus­sens rol­le i CIP-sagen. Det gjor­de også Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Mor­ten Messerschmidt. 

15 timer, 51 minut­ter og 30 sekun­der inde i den søvn­dys­sen­de lan­ge debat brug­te Mes­ser­s­ch­midt sin spør­ge­tid til stats­mi­ni­ste­ren på at oprid­se føl­gen­de tids­linje over de sene­re års kon­takt­punk­ter mel­lem Løk­ke og CIP: 

“I janu­ar 2020 bli­ver hr. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ansat som råd­gi­ver for Gor­ris­sen Feder­spi­el. I decem­ber 2020 køber Vest­as for 3,7 mil­li­ar­der kro­ner en fjer­de­del af CIP. Hvem bistår hand­len? Gor­ris­sen Feder­spi­el. Tre år efter sæt­tes uden­rigs­mi­ni­ste­ren i spid­sen for et inter­nt udvalg, der sik­rer en ekstremt lukra­tiv nyska­bel­se, en step-in-model for havvind. Hvem tje­ner pen­ge­ne? Det gør CIP, som Gor­ris­sen Feder­spi­el med hr. Løk­ke Ras­mus­sen ved roret hjalp til, at Vest­as køb­te en fjer­de­del af for 3,7 mil­li­ar­der kro­ner,” lød det fra DF-for­man­den, der slut­te­de på ordene: 

“Det er en stor sag.” 

Uden at kom­men­te­re sagens stør­rel­se repli­ce­re­de Met­te Fre­de­rik­sen, at hun “ingen for­ud­sæt­nin­ger” hav­de for at vur­de­re det sagte. 

Hel­ler ikke da Fri­heds­bre­vets che­fre­dak­tør spurg­te hoved­per­so­nen selv, om han i sin tid som juri­disk råd­gi­ver hos advo­kat­fir­ma­et Gor­ris­sen Feder­spi­el arbej­de­de for CIP, kom der svar. Løk­ke und­lod rent at sige noget. 

I ugens løb har vi på Fri Poli­tik også ret­tet spørgs­må­let til Løk­kes tid­li­ge­re arbejds­gi­ver, Gor­ris­sen Feder­spi­el. Men hel­ler ikke de ønsker at kommentere. 

Luk­ket­he­den omkring Løk­kes tid­li­ge­re rela­tion til CIP får nu kras kri­tik af for­mand for Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal Dan­mark, Jes­per Olsen. 

Til Fri Poli­tik siger han, at det net­op er den­ne slags “pen­dulkar­ri­e­re­re”, hvor poli­ti­ke­re fra den ene dag til den anden skif­ter rol­len som beslut­nings­ta­ger ud med rol­len som lob­byist – og i Løk­kes til­fæl­de skif­ter til­ba­ge igen – som han læn­ge har været kri­tisk overfor. 

Iføl­ge Jes­per Olsen kan der i sving­dø­ren opstå en inter­es­se­kon­flikt, hvor poli­ti­ke­ren stop­per med at være væl­ger­nes repræ­sen­tant for i ste­det at vare­ta­ge særinteresser. 

Af sam­me grund opfor­dre­de Jes­per Olsen i janu­ar 2020 Løk­ke til at være åben om ind­hol­det af sin nye stil­ling som juri­disk råd­gi­ver hos Gor­ris­sen Federspiel. 

“Det står nem­lig ikke helt klart, hvad den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster skal lave hos det køben­havn­ske advo­kat­fir­ma, der er blandt lan­dets stør­ste,” lød det den­gang i et ind­læg på Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal Dan­marks hjemmeside. 

I dag gen­ta­ger Jes­per Olsen sin kritik. 

“På det tids­punkt, Løk­ke fik job­bet, sad han sta­dig­væk i Fol­ke­tin­get, hvor han var med­lem af Uden­rigs­po­li­tisk Nævn. Der­for for­søg­te vi at rej­se spørgs­må­let: Kan man som fol­ke­tings­med­lem have den slags dob­belt­funk­tion? Vi opfor­dre­de Fol­ke­tin­get til at gå ind i sagen og til at etab­le­re en etisk komité, der kan vur­de­re situ­a­tio­ner som denne.” 

Hvis nu Løk­ke har sid­det og råd­gi­vet Vest­as om en inve­ste­ring i CIP i 2020, hvor­dan ser det så ud i lyset af hele den her sag?

“Skul­le det vise sig at være til­fæl­det, rej­ser sig spørgs­må­let om for­skel­len på for­ma­li­tet og rea­li­tet. For­di for­ma­li­te­ten er jo, at Løk­ke ikke er ansat hos advo­kat­fir­ma­et og ikke har været det, siden han blev uden­rigs­mi­ni­ster i rege­rin­gen, og som mini­ster må han have lov til at træf­fe de beslut­nin­ger, som han poli­tisk fin­der rig­ti­ge. Det er for­melt set rig­tigt. Men hvis rea­li­te­ten er, at han for kort tid siden kan have råd­gi­vet i en sag, der omhand­ler CIP, og som han nu træf­fer poli­ti­ske beslut­nin­ger omkring, rej­ser det spørgs­må­let om, hvil­ken betyd­ning det har, at rela­tio­nen og dia­lo­gen om sagen fort­sæt­ter – nu bare i en anden for­mel ram­me,” siger Jes­per Olsen. 

Kri­tik­ken fra for­man­den for Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal Dan­mark er langt fra ny. 

I åre­vis har han adva­ret mod, at det er skidt for til­li­den til syste­met, når poli­ti­ke­re uden en karens­pe­ri­o­de skif­ter arbej­det for fol­ke­sty­ret ud med en top­post i det pri­va­te erhvervs­liv eller i en NGO. 

Selv mistan­ken om ven­ne­tje­ne­ster i sving­dø­ren kan være ska­de­lig for til­li­den til den poli­ti­ske beslut­nings­pro­ces, adva­rer Jes­per Olsen. 

“Det er der­for, vi fore­slår, at der skal etab­le­res kla­re reg­ler for, hvor­dan man kan arbej­de i svingdøren.” 

Hvor pro­ble­ma­tisk vur­de­rer du, at det kan bli­ve for Løk­ke, at sådan en mistan­ke får lov at hæn­ge i luften?

“Ind­til vide­re er det ren spe­ku­la­tion. Det afhæn­ger af, hvad det er for nog­le oplys­nin­ger, der kom­mer frem i sagen. Men spørgs­må­le­ne, der bli­ver stil­let, er helt beret­ti­ge­de, og at mini­ste­ren ikke gør sig uma­ge for at besva­re dem, ved­li­ge­hol­der i mine øjne bil­le­det af, at her har vi med en mini­ster at gøre, som igen prø­ver at son­dre mel­lem pri­vat-Lars og uden­rigs­mi­ni­ster-Lars. Det gav­ner ikke tilliden.” 


Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Støj­berg og Co. rul­ler sig i rester­ne af sto­re bededag 

Vi slut­ter ugens nyheds­brev med en gam­mel ken­ding af en sag, nem­lig afskaf­fel­sen af sto­re bededag. 

For i den­ne uge er Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne atter gået i bre­chen for den fol­kekæ­re hel­lig­dag, som vi ellers var klar til at arki­ve­re lodret. 

Kon­kret fore­slår par­ti­et frem mod de kom­men­de finans­lo­vs­for­hand­lin­ger, at der sæt­tes tre mil­li­ar­der kro­ner af i finans­lo­ven til at genind­fø­re sto­re bede­dag i 2024. Pen­ge­ne vil Støj­berg og Co. fin­de ved at skæ­re i ulands­bi­stan­den samt ved at skæ­re i bevil­lin­gen til udenrigstjenesten. 

Iføl­ge finansord­fø­rer Den­nis Flydt­kjær under­stre­ger for­sla­get, at for Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne er “dis­kus­sio­nen ikke død endnu”. 

Min­dre klar i mælet var par­ti­et i vin­ter, da fle­re af oppo­si­tio­nens øvri­ge par­ti­er pres­se­de på for at få en fol­ke­af­stem­ning om afskaf­fel­sen af sto­re bededag. 

Først under tred­je­be­hand­lin­gen af rege­rin­gens for­slag gav par­ti­for­mand Inger Støj­berg det noget uld­ne svar, at Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne i hvert fald “ikke vil­le stil­le sig i vej­en for en even­tu­el fol­ke­af­stem­ning, hvis der måt­te mani­feste­re sig et fler­tal her i Fol­ke­tin­get for det”. 

Vi spurg­te der­for finansord­fø­rer Den­nis Flydt­kjær, hvor han og par­ti­et var hen­ne, da ven­ner­ne i oppo­si­tio­nen i uge­vis kæm­pe­de for en fol­ke­af­stem­ning om hel­lig­da­gens skæb­ne – uden Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes hjælp og mandater. 

“Vi end­te fak­tisk med, ved tred­je­be­hand­lin­gen af lov­for­sla­get, at sige, at vi også var med på en fol­ke­af­stem­ning, men inden vi kom der­hen, hav­de vi det syns­punkt, at vi syn­tes, at det kun var rime­ligt, at vi med alle par­la­men­ta­ri­ske mid­ler muligt prø­ve­de at for­hin­dre, at sto­re bede­dag blev afskaffet.” 

Først da klok­ken hav­de slå­et 11. time, sag­de din for­mand: “Vi vil ikke stil­le os i vej­en for en even­tu­el fol­ke­af­stem­ning, hvis der måt­te mani­feste­re sig et fler­tal her i Fol­ke­tin­get for det.” Det lyder som en lidt fesen opbak­ning til for­sø­get på at red­de sto­re bededag?

“Det kan man jo godt mene i for­hold til for­mu­le­rin­gen, men det, der står til­ba­ge, er, at hvis vi kun­ne skaf­fe et fler­tal, hvor de andre par­ti­er også sag­de, at nu har vi prø­vet alle par­la­men­ta­ri­ske red­ska­ber, så vil­le vi ikke stå i vej­en for, at der skul­le være en fol­ke­af­stem­ning, så var vi selv­føl­ge­lig med, for­di rege­rin­gen har valgt at være totalt tone­døv i den­ne her sag.” 

Men hvor­for lag­de I jer ikke for­re­st i fel­tet i ste­det for at ven­te helt til sid­ste øje­blik, før I hop­pe­de med på vognen? 

“Jeg ved ikke, om man kan bru­ge det, der for­re­st og bagerst i fel­tet til noget, men det er jo kor­rekt, at vi ikke var de før­ste, der gik ud og sag­de, at nu skul­le der være en folkeafstemning.” 

I var de sidste. 

“Ja, vi var de sid­ste, og så var der nogen, der slet ikke kom der­til. Men vi synes jo, at det er den rig­ti­ge måde at arbej­de på, at vi først prø­ver at bru­ge de par­la­men­ta­ri­ske red­ska­ber vi har med at stil­le udvalgs­spørgs­mål og ind­kal­de til sam­råd. Vi ind­kald­te til hørin­ger, fik en mas­se eks­per­ter på banen, vi hav­de sågar de øko­no­mi­ske vis­mænd i høring, som for­tal­te hvor­for arbejds­ud­bud­s­ef­fek­ter­ne hel­ler ikke hol­der. Da rege­rin­gen ikke vil­le lyt­te til det, så sag­de vi, fair nok, så må vi have en folkeafstemning.” 


På gen­syn!

Der­med nåe­de vi til vejs ende på et godt pol­stret nyhedsbrev. 

Er du i mod­sæt­ning til bør­ne- og under­vis­nings­mi­ni­ste­ren træt af at sid­de på bager­ste ræk­ke og hol­de kæft hele tiden, er du som altid vel­kom­men til at give lyd fra dig og tip­pe os om gode histo­ri­er på sofie@frihedsbrevet.dk og camille@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her