Fri Poli­tik uge 42: Et “alde­les histo­ri­e­løst” nyheds­brev om rege­rin­gens støt­te til civi­le palæsti­nen­se­re, Bran­den­borgs ban­de­pak­ke og Kretz’ fede reklamespot

Vi læg­ger ud med en hil­sen fra lan­dets stats­mi­ni­ster. I et nyligt opslag på sin Ins­ta­gram-pro­fil ønsker “Met­te”, at “feri­estem­nin­gen” vil sæn­ke sig over alle børn og voks­ne, der hol­der efter­års­fe­rie i den­ne uge. På Fri Poli­tik er vi ikke for fine til hver­ken ris eller ros, men spin­ne­de tak­si­gel­ser, fal­der vi ikke for. Så tak, men ellers tak, og lad os så kom­me i gang med ugens nyheds­brev, hvor vi har talt med hele to soci­al­de­mo­kra­ter om to vig­ti­ge dags­or­de­ner i dansk poli­tik: Isra­els krig mod Hamas og rege­rin­gens krig mod ban­der­ne. I den let­te­re ende af ska­la­en, har vi også set nær­me­re på, hvor­dan det gik til, at en nyud­gi­vet bog skre­vet af en DR-vært duk­ke­de op som rek­vi­sit i et indslag i TV-Avisen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her