Fri Poli­tik uge 45: PET afvi­ser soci­al­de­mo­krats påstand om FE-skandalen

Den­ne uge har været præ­get af hør­men fra de nu skrin­lag­te straf­fesa­ger mod tid­li­ge­re chef for PET og FE Lars Find­sen og tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V). Midt i vir­va­ret af opsigtsvæk­ken­de udta­lel­ser om sagen bed vi sær­ligt mær­ke i det, der kom ud af mun­den på Soci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer, Bjørn Bran­den­borg. Sel­ve­ste næst­for­man­den for Udval­get ved­rø­ren­de Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne tal­te nem­lig deci­de­ret usandt, da han i direk­te tv i DR2’s Debat­ten fle­re gan­ge for­søg­te at tør­re noget af ansva­ret for igang­sæt­tel­sen af straf­fesa­ger­ne af på PET. Der­u­d­over var vi til ste­de under præ­sen­ta­tio­nen for 2030-pla­nen, og det er her vi læg­ger fra land. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her