Gor­batjov og ver­den af i går

I den­ne uge døde Mik­hail Gor­batjov, 91 år gam­mel. Han var den sid­ste over­le­ven­de af de poli­ti­ke­re, som gjor­de en ende på Den Kol­de Krig og delin­gen af Euro­pa. I den­ne uges Fri Tænk­ning skri­ver jeg om hans efter­mæ­le, hans syn på Putin, og hvad han bli­ver hyl­det og kri­ti­se­ret for. Jeg hav­de det pri­vil­e­gi­um at inter­viewe ham et par gan­ge. Det skri­ver jeg også om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.