Hård kri­tik af Kri­mi­nal­forsor­gens pre­sti­ge­pro­jekt: “De mis­brug­te deres magt”

En åre­lang poli­tisk kamp kul­mi­ne­re­de, da Kri­mi­nal­forsor­gen sid­ste år slog døre­ne op for Dan­marks ene­ste kvin­de­fængsel. Det var et dyrt pro­jekt med tårn­hø­je ambi­tio­ner, men Fri­heds­bre­vet har gen­nem et halvt år inter­viewet over 25 ind­sat­te, der beret­ter om kri­tisab­le for­hold, ledel­ses­svigt og et hård­kogt mil­jø inde bag heg­net. Fle­re står nu frem i vores nye podcast­se­rie Kvin­de­fængs­let.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.