Har USA brug for en psy­ko­log til at bekæm­pe en akut panik?

I den­ne uges Fri Tænk­ning undrer jeg mig over, at USA’s præ­si­dent Joe Biden på den ene side mener, at ver­dens­fre­den og den glo­ba­le sta­bi­li­tet står og fal­der med udfal­det af kri­gen i Ukrai­ne, mens han på den anden side har knyt­tet USA’s hjælp til Ukrai­ne til et inter­nt og for den øvri­ge ver­den lige­gyl­digt slags­mål mel­lem Demo­kra­ter og Repu­bli­ka­ne­re om græn­se­kon­trol. Hvor­dan hæn­ger det sam­men? Og så ser jeg på, hvor­dan panik­ken over den aktu­el­le situ­a­tion på slag­mar­ken i Ukrai­ne har bredt sig til medi­er, eks­per­ter og rege­rings­kon­to­rer. Man kan let få det ind­tryk, at ver­den er ved at gå under. Det viser sig nem­lig, at Ukrai­ne i strid med det sene­ste års domi­ne­ren­de for­tæl­ling til­sy­ne­la­den­de ikke er ved at vin­de kri­gen, men i ste­det kan være på vej til at tabe den. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her