Hem­me­lig Kha­der-rap­port: Kon­ser­va­ti­ve kend­te til læk uden at adva­re med­vir­ken­de kvinder

Iføl­ge sms’er vid­ste Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og advo­kat­sel­ska­bet Ples­ner, at Wee­ken­da­vi­sen var i besid­del­se af den dybt for­tro­li­ge advo­ka­trap­port om Naser Kha­der hele ti dage før, at avi­sen offent­lig­gjor­de uddrag fra den. Alli­ge­vel infor­me­re­de de ikke under­sø­gel­sens med­vir­ken­de om læk­ket.  Fri­heds­bre­vet har talt med fle­re af de kvin­der, hvis kræn­kel­ses­sa­ger er ble­vet omtalt. De for­tæl­ler sam­stem­men­de, at de føler sig svig­tet, idet de blev lovet for­tro­lig­hed, og at de des­u­den aldrig blev infor­me­ret om, at Naser Kha­der vil­le få udle­ve­ret et fysisk eksem­plar af den rap­port, som nu er ble­vet lækket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her